AR TU SU TAIS

Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė
Ne duonos... - laisvės, saulės ir žiedų?..
       Diena, kaip kūdikis, pailsus užsimerkė,
Ir liko šalta, juoda juoda ir gūdu.

           Ar tu ėjai su tais, kur žemėj ėjo.
    Kaip kryžių, naštą svetimųjų nešdami?..
    Po kryžium puolė girios ir laukai žalieji,
    Kad jus pagirdytų apyaušrio versmė...

Ar tu su tais, kur tėviškę išdavę,
Ir motiną, ir seseris išduos
        Ir bėgs bailiam būry, kaip pasiklydę avys,
Be skausmo ašaros ir be gyvų akių veiduos?..

Skaityti daugiau: AR TU SU TAIS

LIETUVOS MOTINA

     Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
     Praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
     Ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas,
     Liūliuos melodija jos mylinčios širdies.

          Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
     Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
     Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią
     Regės iš rugio želmens kas ruduo.

Po baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus,
Tenai dukrelę ji lauku lydės,
Kaip margus stuomenis, išmargins plaukus šaltos žiemos,

Skaityti daugiau: LIETUVOS MOTINA

DANGAUS PAGUODA

    Aš tikiu - dangaus paguoda
    Raudančion žmogaus širdin ateis
    Po šaltuoju gruodžio gruodu
    Ir po vasaros vidurnakčio skliautais.

        Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų,
        Ne valdovų šio pasaulio parašais -
        Aš tikiu sunkiųjų metų
        Dievo žodžiais - pranašais.

    Aš tikiu - ne veltui vargo žemėj plūsta
    Skausmas rykšte ugnine -
    Aš tikiu dangaus galybių siųsta
    Sielai kenčiančiai išganymo žinia.

Skaityti daugiau: DANGAUS PAGUODA

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

     Lietuva - mano Šiaurės pašvaistė
     Ir gėlė sidabrinių rytų,
     Kas krauju tavo veidą nulaistė
     Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

          Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
          Tavo kojas gimtoj pakelėj,
          Kad iš tavo padangės lininės
          Kristų džiaugsmo dienos spinduliai.

Skaityti daugiau: ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

BERNARDO BRAZDŽIONIO LYRIKA

POEZIJOS HORIZONTAI

    Dvasiniame chaose, kuris šiandien gaubia kultūrą, meną ir žmogų, ypatinga gaida skamba Bernardo Brazdžionio poezija. Šiandien, kai poezija vis labiau grimzta į intymias egocentrines sferas, racionalių formų ir sąskambių ekvilibristiką, paviršutinio originalumo ieškojimą, kai ji vis labiau tampa saviraiškos priemone, Brazdžionio eilės, kaip visada, kalba apie žmogų - žemės keleivį, gėrio ir blogio dramą jo sieloje. Poetas bene pirmasis lietuvių lyrikoje iškėlė žmogų iki kosminės didybės, suvokęs jį kaip nemirštamą žemės valdovą. Eilėraštis „Per pasaulį keliauja žmogus“ yra tarsi kertinis akmuo pažinti visai poeto kūrybai, jis skamba lyg himnas.

    Brazdžionis žvelgia į žmogų istorijos perspektyvoje kaip į amžiną, nemirtingą būtybę:

        Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
        žydro veido, kaip žydras dangus,
        kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
        per pasaulį keliauja žmogus.

    Šis posmas pasikartodamas akompanuoja visam pakiliam eilėraščio skambesiui, kuris pagrįstas praeinamumo ir amžinumo kontrastu:

        Miršta tautos, vergai, viešpatijos,
        imperatoriai miršta seni,
        miršta žiedas balčiausios lelijos,
        tik tu vienas per amžius eini.

Skaityti daugiau: BERNARDO BRAZDŽIONIO LYRIKA

Subkategorijos