RŪPINTOJĖLI!

Diemedėlis [Angelina Mocevičiūtė]

Rūpintojėli, tėviškės laukuose
Matei ir džiaugsmą, ir skriaudas žmogaus.
Kam gi dabar nelaimėj pasiguosiu,
Kai ir nuo kryžkelių, ir iš širdžių Tave išraus?..

     Kas gi išgirs tylią širdies dejonę,
     Kas gi nušluostys ašaras gailias,
     Kas laimins mūsų žemišką kelionę?
     Rūpintojėli! Kas? Jeigu nebus Tavęs...

Rūpintojėli, kai rekrūtus gaudė,
Tau kojas plovė ašaros jaunuolių,
Kai Lietuvą vargai prispaudė,
Tu ugdei ištvermę širdyse mūsų brolių.

Skaityti daugiau: RŪPINTOJĖLI!

KAS MUMS YRA KRISTUS

[Vysk. Liudvikas Povilonis MIC]

 (Iš pamokslo)

     Popiežius Jonas Paulius II savo inauguracijos dieną Šv. Petro aikštėje pasakė:

     Nebijokite priimti Kristų. Nebūkite bailūs. Plačiai atidarykite duris Kristui. Kristaus gelbstinčiajai religijai atverkite valstybių sienas, politines ir ekonomines sistemas, plačiąsias kultūros, civilizacijos ir ekonomikos plėtros pakopas. Nebijokite! Kristus puikiai žino, kas yra ir kas slypi žmoguje. Šiandien žmonės taip dažnai nežino, ką jie turi savyje. <...> Aš jus prašau, maldauju nusižeminęs ir pasitikėdamas.- leiskite Kristui prabilti į jus, nes tik Jis vienas turi šio gyvenimo laimės ir amžinojo gyvenimo raktą.

     Šiame kreipimesi popiežius kviečia sugrįžti prie Kristaus. Sugrįžti prie To, kuris yra mūsų tikėjimo Vadas, kurio nuolankiu tarnu ir Tiesos teikėju, kurio gyvenimo dalytoju nori būti popiežius.

     Šį pavasarį popiežius vėl prabilo į kiekvieną iš mūsų kvietimu, paskelbdamas savo pirmąją encikliką, pavadintą Redemptor hominis (lietuviškai - Žmogaus Išgelbėtojas). Joje popiežius nori susitikti ir pasikalbėti su šių dienų žmogumi. Susitikti toje aplinkoje, kurioje žmogus gyvena, pasikalbėti apie tai, ką jis myli ir ko iš gyvenimo laukia. Šventasis Tėvas niekam nedaro skirtumų, nes Kristus gyvena su kiekvienu žmogumi. Jis gyvena su kiekvienu žmogumi net ir tada, kai šis to nežino, net tada nepalieka jo, jeigu jis ir nenorėtų, jeigu net ir keiktų. Žmogaus didybė ir vertė išryškėja ypač dėl to, kad Dievas žmogų taip pamilo, jog Jis tapo Žmogumi ir mirė už žmones ant kryžiaus. Iš čia kyla šventa ir nepaneigiama tiesa, jog Dievas žmogų vertina nuo pat jo užgimimo iki paskutinio atodūsio.

Skaityti daugiau: KAS MUMS YRA KRISTUS

TURINYS NR. 11

Jonas Paulius II.Iš enciklikos „Redemptor hominis" ...................... 435

[Vysk. Liudvikas Povilonis MIC]. Kas mums yra Kristus ................... 441

Diemedėlis[Angelina Mocevičiūtė]. Rūpintojėli! .......................... 443

Žakas Maritenas.Pažanga dviem priešingomis kryptimis .................... 444

ASMENYBĖS UGDYMAS

K.[Felicija Kasputytė]. Žmogaus didybės aspektai ........................ 448

K.A.M.[kun. Aleksandras Markaitis SJ].
De mysterio Mariae (Marijos paslaptis) .................................. 450

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Ign.[Kazimieras Šapalas]. Ateitininkų sąjūdis nepriklausomoje Lietuvoje . 458

KNYGŲ PASAULYJE

Jurgis Damulis.Religinė atributika Justino Marcinkevičiaus knygoje
„Gyvenimo švelnus prisiglaudimas” ....................................... 46
7

Loreta[Loreta Užemeckaitė]. Išeinu ...................................... 471

AKTUALIJOS

J. M-tas[Kazimieras Šapalas]. Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus . 472

J. M-tis[Jonas Ambraziejus]. Po 40 metų ................................. 476

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas ............................. 479

BAŽNYČIA PASAULYJE

[Edvardas Šiugžda]. Bažnyčios padėtis socialistinėse šalyse ............. 480

GARBINGOS SUKAKTUVĖS .................................................... 485

RŪPINTOJĖLIS. (Ipolitas Užkurnys)

IŠ ENCIKLIKOS „REDEMPTOR HOMINIS"

          Rūpintojėli, nepalik mūs krašto,
          Rūpintojėli, nepalik širdžių.
          Tu knygnešį siuntei parnešt Lietuvai rašto,
          Tu vaiką mokei iš maldaknygės lietuviškų raidžių...

Jonas Paulius II
IŠ ENCIKLIKOS „REDEMPTOR HOMINIS"

1979 03 15 popiežius Jonas Paulius II išleido pirmąją savo encikliką Redemptor hominis, kuri sulaukė plataus atgarsio visame pasaulyje. Joje nagrinėjami aktualūs klausimai, kurie dabar jaudina žmoniją, ir nurodoma kryptis, kurios laikysis popiežius savo pontifikato metu.

     Čia spausdinamos enciklikos ištraukos, paskelbtos lenkų laikraščio „Kierunki“ (1979, Nr. 12) publikacijoje.

     ŽMOGAUS ATPIRKĖJAS JĖZUS KRISTUSyra Visatos ir istorijos centras. Į Jį krypsta mano mintys ir mano širdis šią svarbią istorinę valandą, kurią gyvena Bažnyčia ir didelė visuotinė žmonijos šeima. Tai laikas, kai Dievas savo paslaptinguose planuose patikėjo man tęsti mano mylimojo pirmtako Jono Pauliaus I visuotinę tarnystę Šv. Petro Soste Romoje, tai laikas, kai artėjame prie 2000-ųjų metų. Dar sunku šią akimirką pasakyti, ką reikš šie metai žmonijos istorijoje, ką reikš artėjantis jubiliejus atskiriems žmonėms ir tautoms, šalims ir žemynams, Bažnyčiai, Dievo tautai, kuri, nors netolygiai, jau išsiplėtė po visą Žemės rutulį, - tai bus didelio jubiliejaus metai.

     Artėjame prie datos, kuri, atsižvelgiant į įvairias pataisas (jų reikalauja chronologijos tikslumas), primins mums ir ypatingu būdu atnaujins pagrindinę tikėjimo tiesą, kurią savo Evangelijos pradžioje išreiškė šv. Jonas: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, o kitoje vietoje:

     Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą(Jn 3,14).

Skaityti daugiau: IŠ ENCIKLIKOS „REDEMPTOR HOMINIS"

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

     Žygis į Kryžių kalną. Eucharistijos bičiuliai švenčia savo dešimtmetį. Šių metų liepos 22 d. Meškuičiuose buvo surengtas žygis į Kryžių kalną, kur dalyvavo per 600 žmonių. Po Šv. Mišių Meškuičių bažnyčioje maldininkų minia patraukė į Kryžių kalną, esantį už 8 km nuo Meškuičių. Minios priešakyje su kryžiumi ant pečių basas ėjo kunigas Algimantas Mocius, už jo buvo nešamas koplytstulpis, kuriame įrašyta:

     Garbė Eucharistiniam Jėzui, 1979 E. B. 10 m.

     Ant kalno, kur ilsisi Lietuvos sukilėliai, savanoriai, partizanai, to kalno, kuris yra tapęs tarsi mūsų tautos kančių simboliu ir paminklu, tą dieną buvo pastatyta naujų kryžių.

     Rastas Jono Krikštytojo kapas. Kaip pranešė Egipto laikraštis „Al Achram“, rastas karstas, kuriame yra Jono Krikštytojo palaikai. Karstas rastas Vadi Natroune (prie kelio Kairas-Aleksandrija) po bažnyčios mūru.

     Pasak laikraščio pranešimo, Jono Krikštytojo palaikai V a. pabaigoje dėl persekiojimų Palestinos krikščionių buvę pargabenti į Aleksandriją. Valdant kalifui El Hakem Beamr Allah XI a. palaikai pervežti į Vadi Natrouno vienuolyną. Laikraštis „Al Achram“ išspausdino ir tos epochos rankraščio faksimilę, kur rašoma apie Jono Krikštytojo palaikų perkėlimą į Vadi Natrouną gruodžio 12 d. (tos srities vienuolyne iki šios dienos tebešvenčiama gruodžio 12-oji - Šventojo palaikų perkėlimo diena).

Skaityti daugiau: BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Subkategorijos