ATĖJO LAIKAS

GYVENTI DIEVUI

Kard. Stefanas Vyšinskis

 (Laiškas Lenkijos jaunimui)

     Kard. Stefanas Vyšinskis laišku kreipiasi į Lenkijos jaunimą, žadindamas žmogiškojo ir krikščioniškojo orumo jausmus, gyvo tikėjimo dvasią. Laišką 1974 m. paskelbė radijo stotis Vox fidei. To laiško mintys, kurias pateikiame, atliepia ir mūsų jaunimo padėtį bei ieškojimus, skatina susimąstyti ir apsispręsti.

     Šiandien yra žmonių, kurie mano, kad Bažnyčios gyvenimas po Vatikano II Susirinkimo smarkiai tolsta nuo Kalvarijos kalno dvasios, kad šių dienų Bažnyčia sumažino reikalavimus ir problemas sprendžia taip, kaip diktuoja žmogaus galimybės, o ne gyvasis Dievas; kad ji toleruoja savo vaikų ir mokytojų, vyskupų ir vienuolių klaidas, Credo ir Bažnyčios etiką daro reliatyvią, kad faktiškai ji degraduoja. Mūsų krašto ir pasaulio spaudoje randame įvairių teologų pasisakymų, kur Bažnyčia nelaikoma Dekalogo Bažnyčia. Jų vaizduojama Bažnyčia turinti užmerkti akis prieš nuodėmę, ji bijanti priekaišto būti pavadinta tradicionalistine, atsilikusia, nemoderniška - tai besiginčijančių teologų ir tiesos mokytojų Bažnyčia.

     Nepaisant bažnytiniame gyvenime pasitaikančių abejonių ir svyravimų, kiekvienas tikintysis visada gali rasti Bažnyčioje oficialią Tiesą. Bažnyčia gali didžiuotis turėdama garsių išpažinėjų, kankinių ir kalinių tarp savo kardinolų. Kaip pavyzdžius keletą jų paminėsiu.

Skaityti daugiau: ATĖJO LAIKAS

VIENO DOKUMENTO SUKAKTIS

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Maskva (1939.VIII.20)

Telegrama
Ponui Stalinui

<...>

     3.    Jūsų užsienio reikalų ministro pono Molotovo perduotą nepuolimo pakto projektą laikau priimtinu ir manau, kad būtina kaip galima greičiau suderinti visus su šiuo paktu susijusius klausimus.

     4.    Turinys papildomojo protokolo, kurio pageidauja Tarybų Sąjungos Vyriausybė, mano įsitikinimu, gali būti suderintas artimiausiu laiku, jei atsakingas Vokietijos pareigūnas galėtų asmeniškai atvykti į Maskvą pasitarimui. <...>

     Malonu būtų gauti Jūsų skubų atsakymą.

Adolf Hitler

*  *  *

1939.VIII.21

Telegrama

Vokietijos valstybės kancleriui ponui Hitleriui

     Dėkoju už laišką. <...> Mūsų šalių liaudžiai yra reikalingas taikus tarpusavio bendradarbiavimas. Vokiečių Vyriausybės sutikimas sudaryti nepuolimo paktą duoda pagrindą tikėtis ne tik politinės įtampos pašalinimo, bet ir pastovios taikos ir bendradarbiavimo tarp mūsų šalių...

Josif Stalin

Skaityti daugiau: VIENO DOKUMENTO SUKAKTIS

JŪS ESATE PAŠAUKTI LAISVEI

Laukys[kun. Jonas Lauriūnas SJ]

     Į klausimą, kuo skiriasi gyva medžiaga nuo negyvos, mokslininkai atsako: ji pati organizuojasi - prisitaiko prie sąlygų, nugali kliūtis, jau nekalbant apie du pagrindinius poreikius - maitinimąsi ir dauginimąsi. Žmogaus šis savarankiškumas yra dar didesnis - žmogus sąmoningai renkasi ir apsisprendžia: tai jo laisvė.

     Jauno žmogaus laisvės troškimas ypač stiprus - bet kokį varžymą, net globą jis išgyvena kaip pasikėsinimą į jo laisvę. Todėl vaikas veržiasi iš tėvų globos, nenoriai pasiduoda mokyklos drausmei. Jis laukia momento, kada galės nusimesti varžtus ir tapti visiškai laisvas - daryti, ką nori.

     Šios laisvės vardan jaunas žmogus mėgsta viską kritikuoti, pradedant tėvų pažiūromis, visuomenės tradicijomis ir baigiant mokymo sistema. Nedaug krimtęs mokslo, jaučiasi daugiau išmanantis už profesorių. Visa, kas vakarykščia (kad ir drabužių fasonas), jam atrodo pasenę.

     Išsiveržęs iš vyresniųjų globos, pats ieško tiesos ir priima tik tai, kas jam atrodo gera. Norėdamas pasirodyti savarankiškas, neretai sako ne ten, kur vyresnieji sako taip, ir atvirkščiai. Įtariai ir skeptiškai žiūri į visas gyvenimo sritis, net į religiją; vardan naujumo, nepaisydamas, ar ji tikra, jis priima naują idėją. Kartais priima ir seną, svarbu, kad ji atrodytų naujai. Tuo kaip tik jis nori parodyti, jog yra nusimanantis ir savarankiškas.

Skaityti daugiau: JŪS ESATE PAŠAUKTI LAISVEI

VLADIMIRO SOLOVJOVO FILOSOFIJA

RELIGINĖS FILOSOFIJOS MILŽINAI

     1920-1927 m. Šveicarijos Fribūre daug mūsų studiozų, paskatinti Stasio Šalkauskio, savo mokslinėms disertacijoms imdavo Vladimiro Solovjovo minčių aspektus ir taip supažindino Vakarus su tuo didžiuoju rusų filosofu. Vėliau, 1932 m. Kauno universiteto profesorius Vladimiras Šilkarskis parašė išsamią studiją vokiečių kalba Solowjews Philosophie der All-Einheit (.Solovjovo visuotinybės filosofija). Rusų teologas Nikolskis pabrėžia, kad VI. Solovjovo pažiūrose susiliejo naujausia filosofija ir vokiškasis realizmas. Kai kas mano, kad rusų sąmonės formavimuisi Vl. Solovjovas padarė didesnę įtaką negu Levas Tolstojus ir Fiodoras Dostojevskis. Vakaruose jis daugiau žinomas iš prancūzų kalba parašyto veikalo La Russie et l'Eglise universelle (Rusija ir visuotinė Bažnyčia).

     Idėja Dievo karalystės, į kurią, kaip Tėvo Namus, puolusią žmoniją veda dieviškoji Išmintis, sudaro VI. Solovjovo filosofijos pagrindą. Pirmajame savo kūrybos laikotarpyje (1874-1881) filosofas iškelia vaidmenį stačiatikių Bažnyčios, kaip vienintelės tikros ir visuotinės. Į ją visą pasaulį atvešianti Šventoji Rusija, nes rusų tauta - Dievo nešeja (narod bogonosec).

     Vėliau, pradedant 1882 m., VI. Solovjovas ima kitaip suprasti rusiškąjį mesianizmą. Jis uoliai gina šv. Petrą, kaip visos Bažnyčios galvą, ir tuos, kurie paveldėjo jo sostą. Mesianizmo idėjos jis neatsisako, bet teigia, kad rusų tauta savo misiją galėsianti vykdyti tik vienybėje su visuotine Bažnyčia, kuriai vadovauja šv. Petro įpėdiniai. Tik kai susivienys susiskaldžiusios Bažnyčios, bus galima įkurti laisvą trejybinę monarchiją, kur Tėvo vaidmenį atliks Bažnyčia, Sūnaus - klusni valstybė, Šventosios Dvasios - laisvoji asmenų ir visuomenės kūryba. Taip Kristus, kaip Kunigas, Valdovas ir Pranašas, per savo Sužadėtinę Bažnyčią padarys iš visos žmonijos tikrąjį savo Kūną.

Skaityti daugiau: VLADIMIRO SOLOVJOVO FILOSOFIJA

DVASINĖS STIPRYBĖS POŽYMIAI

K.[Felicija Kasputytė]

     Tai apeliavimas į dvasią, kad ji taptų savo pačios valdove, kad nutrauktų ryšius su melagystėmis ir visu egoizmu, kad kovotų dėl vienintelės ir aukščiausios tiesos, dėl vidinės laisvės, dėl tikrųjų žmogaus vertybių, dėl šviesios laimės.

     Principingumas. Jeigu nori išlaikyti savo principus, būk savimi, kitaip tariant, susikurk tokį dvasios pasaulį, kuriame nebūtų nei taikstymosi, nei praktinio išskaičiavimo, nei malonumų ieškojimo, nei tuštybės vaikymosi. Kas visa daro dėl paradavimo ir tuščios garbės, tas negali būti principingas. Jis negali išsaugoti savo principų ir savo vidinės tiesos bei įsitikinimų. Principingam žmogui svetimas bailumas, išdavystė, neištikimybė sau pačiam, kompromisai su savo sąžine. Todėl principingumas yra vienas tvirčiausių dvasinės stiprybės požymių.

     Susikaupiau savy rūstus ir nebylus
     Tylios, raminančios vienatvės laukimu,
     Širdis nei prievartai, nei melui nepaklus!

sako mūsų poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, giliai apmąstęs principingumo svarbą šioje gadynėje, kai taip lengvai parduodami įsitikinimai bei idealai, kai tiek daug žmonių, nė kiek nesielvartaudami, parduoda savo sielą. Nūnai pasidarė netgi madinga vaikščioti sudužusių idealų skeveldromis ir kaitalioti savo įsitikinimus pagal valdančiųjų nustatytas gaires.

Skaityti daugiau: DVASINĖS STIPRYBĖS POŽYMIAI

Subkategorijos