Spalio 20 d. žuvę partizanai

Palių, vėliau Ąžuolo tėvūnijos partizanas Antanas Pūkas-Dūlis, Laikrodis (1925-1949)

Pūkas Antanas-Dūlis, Laikrodis, g.1925 ar 1927 m. Daukšių k., Gudelių vls., Marijampolės aps. 1945 m. pavasarį įstojo į partizanų gretas, sužeistas Žuvinto ežero kautynėse. Įsigijęs dokumentus, 1945 m. rudenį apsigyveno Padovinio kaime pas Aleksą, kuris vėliau su šeima buvo ištremtas į Sibirą. Sodyboje įrengtoje slėptuvėje slėpė partizanus. 1949 m. slėptuvė enkavedistų surasta, joje buvę partizanai gynėsi, todėl slėptuvė buvo išsprogdinta. A.Pūko tuo metu namuose nebuvo. Sužinojęs apie įvykusią nelaimę, į namus negrįžo - įstojo į Ąžuolo tėvonijos partizanų gretas.

Žuvo 1949 m. spalio 20 d. Daukšių kaime prie Amalvos palių esančiame Panausupio beržyne su dviem kovos draugais. Kūnas gulėjo ant gatvės grindinio Gudeliuose. Užkastas Gudelių kapinių patvoryje, vėliau ši vieta įjungta į kapinių teritoriją.
Šaltinis: http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-29-t-2001/3792-pries-smurta-ir-priespauda-partizanai-zuvinto-paliose-1944-1951-m

Juzė Petrulionytė-Vaidilutė

Juzefa Petrulionytė - Vaidilutė buvo pagrindinė Tauro apygardos ryšininkė, partizanė. Nuolat nešiojosi trumpą ginklą ir nuodų kapsulę. Kiekviena diena jai būdavo žygio diena. Pasiekdavo tolimiausius Lietuvos kampelius. Paprasta, kukliai apsirengusi, ji mažai kam sukeldavo įtarimą. Prasiskverbdavo ten, kur, atrodė, niekas negalės praeiti. 1947 m. rudenį ji gyveno pas Joną Katilių, Kazliškių kaime, Šunskų valse. | šią sodybą dažnai užsukdavo partizanai. Kai jie ilsėdavosi, Vaidilutė eidavo sargybą. 1947 m. rugpjūčio 11 sodyboje dienojo 3 partizanai. Vaidilutė tvarte melžė karves. Tuo momentu rusai apsupo sodybą. Partizanai miegojo, ir nebuvo kaip juos perspėti. Vaidilutė nutarė bėgti, tikėdamasi, kad į ją pradės šaudyti, o vyrai, išgirdę šūvius, pasitrauks. Ji puola vartų link. Baudėjų dėmesys nukrypsta į Vaidilutę ir Liepą, kuri tuo metu ten slapstėsi. Partizanai pasitraukė. Vaidilutė vaidina tarnaitę ir prašo, kad jai leistų triūstis. Tačiau rusai Liepą, Vaidilutę ir šeimininkę susodino į sunkvežimį ir nuvežė į Kazlų Rūdą. Atvežę į Kazlų Rūdos pamiškę, visas uždarė kažkokiam karo metu iškastam bunkeryje. Vaidilutė prašosi į tualetą, ketindama pabėgti. Iš pradžių neleidžia, vėliau išleidžia į lauką. Vaidilutė pasileidžia bėgti. Rusas paleidžia seriją, ir ji krinta.

Baudėjai prišoka, spardo sunkiai sužeistą Vaidilutę ir randa pas ją pistoletą. Pradeda tardyti Liepą ir šeimininkę. Kodėl tos nepasakiusios, kad čia ne tarnaitė?

Sužeistą Vaidilutę įmeta atgal į sunkvežimį, susodina Liepą su šeimininke ir veža į Kazlų Rūdos stribyną. Vežama Vaidilutė prašė Liepą, kad ji jai išimtų nuodus. “Sesute Irute, duok nuodus, nes neiškęsiu”. Negavo. Dejuoja, prašo gerti. Stribai keikiasi, neduoda. Kazlų Rūdoje įsiūbuoja ir dar gyvą meta į stribelnyčios kiemą. Vaidilutė sudejuoja ir miršta.

Šaltinis:  http://www.partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Pabrica (Pabryda) Bronius iš Valių k. Jankų vlsč. ? - 1946 10 20. Žalgirio rinkt. Būrio vadas.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Gylys Jurgis - Kalnius iš Gudelių k. Veisiejų vlsč. 1919— 1949.10.20. Būrio vadas. Žuvo Ringeliškės miške.

Kuorys Saliamonas. G. 1923 m. Vandenių k. Kazlų Rūdos vlsč. Žuvo 1946.10.20 prie Antanavo. Palaidotas Nendrinių k. kapinaitėse.

Ulonas. Partizanas latvis. Palių mūšio dalyvis. Žuvo Daukšių beržynėlyje kartu su Vėju 1950.10.20.

Vabalas Albinas - Kadagys (ne Varmas). 1928-1949.10.20. Perkūno rinktinė, Kalniaus būrys. Žuvo Ringelškės miške kartu su Kalnium ir Jaunučiu.

Vaičiulaitis (Vaičiulis) Juozas - Stalinas, Vėjas. G. Liudvinavo vlsč. Padovinio k. 1921-1949.10.20. Žuvo Daukšių beržyne. Kartu žuvo A. Pūkas-Dūlis ir V. Murauskas-Ulonas.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Kabaras Jonas, Kazio?, g. Čižūnų k., Aukštadvario vlsč. Nuo 1944 09 - DKR 4-o bataliono Koto būrio partizanas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. kartu su broliu Petru išduoti vidinio ag. „Romano"?

Kabaras Petras, Kazio, sl. Kotas, g. 1922 Čižūnų k., Aukštadvario vlsč. Tarnavo Lietuvių savisaugoje. Nuo 1944 09 - partizanų organizatorius, būrio vadas, 1945 01 - DKR 4-o bataliono 3-o būrio, kuopos vadas, KLT tarybos narys. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k. kartu su broliu Stasiu ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio ag. „Romano". Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose.

Kabaras Stasys, Kazio, g. Čižūnų k., Aukštadvario vlsč. Nuo 1944 09 - DKR 4-o bataliono partizanas, būrio, kuopos vado pavaduotojas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k. kartu su broliu Petru ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio ag. „Romano". Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose.

Kananavičius Antanas, sl. Viesulas, g. Stačiūnų (Peliūnų?) k., Semeliškių vlsč. Nuo 1945 -DKR 4-o bataliono Koto kuopos partizanas, būrio vadas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. kartu su Kabarais. Išniekinti Semeliškse, užkasti prie Trakų

Kerys (Kieras) Mykolas, sl. Beržas, g. 1909 Prūsiškių k., Semeliškių vlsč. Nuo 1944 07/ 08 - vietinio partizanų skyriaus Prūsiškių k. organizatorius ir vadas, 1944 09 - DKR Juodosios Kaukės būrio, 1945 03 - 4-o bataliono Koto būrio, kuopos partizanas, 06 15 - 1 -o skyriaus (būrio) vadas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k. kartu su Kotu ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio ag. „Romano". Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose.

Nasutavičius-Miglinas Ignas, Juozapo, sl. Bondaras, Bondaris, g. 1890 Jagėlonių k., Semeliškių vlsč. Lietuvos Respublikos laikais teistas už plėšikavimą, „svieto lygintojas". 1941 -slapstėsi nuo rusų NKVD, 1941-1944 vadovavo savyginos būriui, kovojusiam prieš vokiečius. Nuo 1944 07/08 - vietinio būrio vadas, 09 - DKR Juodosios Kaukės būrio, 1945 - A rinktinės 4-o bataliono Koto kuopos partizanas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k. kartu su Kotu ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio ag. „Romano". Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose.

Stasiūnas (Stosiūnas) Česlovas, sl. Klajūnas, g. Dzenkuniškių k., Semeliškių vlsč. DKR, A rinktinės 4-o bataliono Koto kuopos partizanas. Žuvo 1945 10 20 Semeliškių vlsč. miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų k. kartu su Kotu ir kitais 7 partizanais išduoti vidinio ag. „Romano". Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose. Marytė Stosiūnienė ir Ona Bartosevičienė slapta atkasėjo ir P. Bartoševičiaus palaikus ir palaidojo Semeliškių kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Kaboras Petras - Kotas iš Aukštadvario, būrio vadas, ž. 1945 10 20.

Stančikas - Meška iš Aukštadvario, ž. 1945 10 20

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm