Gegužės 31 d. žuvę Partizanai

Vaclovas Dereškevičius-Vanagas iš Krūvelių k., Jonas Kvedaras-Povas iš Ėgliniškių k., Vytautas Oleka-Žvalgas iš Girnupių k. ir Andrius Čibirka-Tėvukas, Dobilas partizanų žvalgas iš Krūvelių k., Kazlų Rūdos vls.

Švito trumpos gegužės 31-os nakties rytas. Į Beržovinės kaimo Gruzinsko sodybą nuo Antanavo pusės atėjo keturi Žalgirio rinktinės Vyčio kuopos Girininko būrio partizanai. Pavargę vyrai, nepalikę sargybos, netrukus sumigo. Apylinkėje pasalavę Pilviškiuose dislokuotos 6040 rezervinės užkardos enkavedistai, matyt, aptikę papievių rasoje partizanų paliktos brydės žymę, pėdsekio šuns atvesti apsupo sodybą. Bandydami prasiveržti susišaudyme žuvo: Vaclovas Dereškevičius-Vanagas iš Krūvelių kaimo, Jonas Kvedaras-Povas, g.1925 m., iš Egliniškių kaimo, Vytautas Oleka-Žvalgas, g.1926 m., iš Girnupių kaimo ir Andrius Čibirka-Tėvukas, Dobilas, patyręs partizanų žvalgas iš Krūvelių k., Kazlų Rūdos valsčiaus.

Šaltinis: http://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Dereškevičius Vacius - Vanagas. G. Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. Marijampolės apskr. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo 1947.05.31. Palaidotas Bogotosios kapinėse.

Kvedaras (Kvederis) Jonas -Povas iš Krūvelių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1925-1947.05.31 (kita versija: 1947.06.25). Partizanas nuo 1945 m. Žuvo Beržnovienės k. Martišynėje - Gružinskynėje kartu su J. Oleka-Žvalgu. Palaidotas Bagotoje. Žalgirio rinktinė.

Oleka Antanas - Žvalgas iš Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1926-1947.05.31. Išduotas žuvo Beržnovienės k. Kartu žuvo A. Čibirka.

Čibirka Andrius -Dobilas, Povas(?) iš Trakiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Grįžęs iš JAV. Žuvo 1947.05.31 prie Stainiškės (Beržnovienės) k., Ubartynėje. Kartu žuvo ir daugiau partizanų.

Šaltinis: http://www.partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Neaplenkė šis baisus pragaras ir Olekų šeimos. Vyriausiąjį sūnų Juozą paragino stoti į sovietinę kariuomenę. Bet jis pasakė: „Aš okupantams netarnausiu. Jie šaudo mūsų tautiečius, o aš už juos turėsiu kariauti! Aš jų neprašiau, kad jie čia ateitų". Jis žinojo, kad ir kiti vyrai neina tarnauti okupantui, o traukia į miškus, tad ir jis 1945-ųjų pavasarį išėjo. Rinktinė dar tik formavosi, jis buvo dar be slapyvardžio ir be uniformos. Žuvo 1945 m. liepos mėn. 6 d. sovietų vidaus reikalų kariuomenei užpuolus „Lapės" kuopos stovyklą. Jis žuvo su trimis draugais: Albinu Čibirka iš Išdagos km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., išėjo 1945 m. pavasarį; Saliamonu Švilpa iš Maliejiškės km., Jankų valsč., Šakių apskr., išėjo 1945 m. pavasarį; J. Grybausku iš Meškučių km., Jankų valsč., Šakių apskr., išėjo 1944 m. Kareiviai juos supdami išvarė į kaimą, ir ten jie visi žuvo, o kurie liko miške, tie visi liko gyvi. Saliamonas Švilpa buvo „Lapės" kuopos vadas. Juos visus keturis palaidojo be karstų pamiškėje prie Lūšnos kaimo. Vėliau Vengraitis ir Varanauskas iš Sarapinų kaimo padarė karstus ir partizanai juos užkasė Sarapinų kaimo kapinaitėse. Šių partizanų giminės pastatė paminklą ir pašventino 1993 m. liepos 17 d.

Išėjus į partizanus Juozui po mėnesio išėjo brolis Vytas, kuris jau buvo persekiojamas ir tardomas. Žuvo 1947 m. gegužės 31 d. Beržnavienos km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., Gružinskynėje-Martišynėje. „Garnizonas" anksti iš ryto atsekė juos su šunimis pėdsakais nuo Antanavo, ir vos tik prigulusius poilsiui užpuolė. Žuvo Vytas Oleka („Žvalgas"), Vacius Dereškevičius („Vanagas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč., Jonas Kvedaras („Povas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč., Saliamonas Čibirka („Tėvukas") iš Krūvelių km., Kazlų Rūdos valsč. Visi priklausė 2algirio rinktinei. Jų kūnus nuvedė į Pilviškius ir sumetė netoli stribyno. Areštavo vyrus, kurie buvo atvažiavę į malūną pas Martišius. Jų tarpe buvo netolimų kaimynų berniokas — paauglys Justinas Gardauskas. Palaikę kelias paras areštuotuosius vyrus atidarė užkasti partizanų lavonus. J. Gardauskas, nužiūrėjęs kai sargybinis nusisuko, greitai atžingsniavo žingsnius nuo ten stovėjusio kluono iki duobės ir pagalvojo, kad gal kada nors to prireiks. O kai Tėvynės padangėje nušvito Laisvės aušra, šis buvęs paauglys, o dabar jau rimto amžiaus sulaukęs žmogus, atvedė kitados žuvusių gimines ir parodė, kur užkasti šie partizanai. Giminės juos iškasė ir perlaidojo Bagotosios kapinėse.

 

Iš kairės: Vytautas Oleka („Žvalgas") iš Girnupių km., Kazlų Rūdos valsč., Marijampolės apskr., 
Jonas Kvedaras („Povas"),
V. Dereškevičius („Vanagas"). 
Jie visi žuvo Beržovienės km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., pas ūkininką Martišių 1947 m. gegužės mėn.
Atkasti Pilviškiuose ir perlaidoti Bagotojoje 1990 m.

Šaltinis: http://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

 


Algimanto apygardos partizanai Šimonių girioje 1947 m.
I    eilėje sėdi iš kairės: Juozas Katinas-Šernas, Antanas Matuliauskas-Adaska, Vytautas Česnakavičius-Daujotas.
II    eilėje stovi iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, Ona Talantaitė-Jonukas, Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa, Balys Ramanauskas-Narutis,
III    eilėje stovi iš kairės: Antanas Starkus-Montė, Antanas Slučka-Šarūnas, Pranas Levandavičius-Vyturys, neatpažintas (GAM)

RAMANAUSKAS Balys-Narutis, gim. 1923 m. Šeimyniškių k., Anykščių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 31d. Piktagalio miške, Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

LEVANDAVIČIUS Pranas, Prano-Vyturys, gim. Pajuostinio k., Troškūnų vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Drąsučio būrio partizanas. Žuvo 1949 m. gegužės 31d. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

Šaltinis: http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm