1950 m. birželio 16 d. žūtis

1950 m. birželio 16 d. Tauragės aps. Gaurės vls. apylinkių Sakalinės miške (dabar – Tauragės r. sav.) MGB kariuomenės 273-iojo šaulių pulko kareivių ir MGB Tauragės aps. skyriaus stribų karinė grupė (apie 420 asmenų) vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo vienuolika Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos partizanų. Iš jų žinomi: tėvūnijos vadas Jonas Stoškus-Eimutis, Rolando būrio vadas Izidorius Mockus-Rikas, grupės vadas Rapolas Marcinkus-Jovaras, partizanai Jonas Bauža-Žaibas, Juozas Dargelis-Audra, Kostantas (Konstantas) Gvildys-Žiedas, Jonas Jukna-Šturmas, Algis (Algimantas) Nausėda-Valentinas, Kazimieras Stirbys-Simas ir Petras Tenikaitis-Marsas.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Tauragę. Tikėtina, kad užkasti MGB Tauragės r. skyriaus ir kartu veikusio kalėjimo kieme.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 76.

„Remiantis agento „Raštučio“, sekusio Lelijos būrį, pateiktais duomenimis, 1950 m. birželio 16 d. Sakalinės miško 19 kvartale buvo surengta karinė čekistų operacija, kurioje dalyvavo (kaip nurodoma dokumente) 420 MGB kariuomenės 273-iojo šaulių pulko kareivių ir stribų. Operacijos metu prie partizanų žūties prisidėjo ir Lelijos būryje veikęs buvęs partizanas Klevas (MGB vidinis agentas „Daukantas“, į būrį infiltruotas 1949 m. spalio 26 d. Partizanų išaiškintas ir likviduotas 1950 m. gruodžio mėn.) 1 .

JONAS STOŠKUS- EIMUTIS

1907 (1910)–1950 06 16

Jonas Stoškus, Antano, gimė 1907 (1910) m. Tauragės aps. Eržvilko vls. Rudžių k.

Partizanas nuo 1945 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos vadas. Turėjo slapyvardžius Ričardas, Vidutis, Eimutis.

Kęstučio apygardos partizanų rikiuotė. Pirmas iš kairės – Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos vadas J. Stoškus-Eimutis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

IZIDORIUS MOCKUS- RIKAS

1920 01 05–1950 06 16

Izidorius Mockus (metrikuose Mockaitis) gimė 1920 m. sausio 5 d. Tauragės aps. Eržvilko vls. Rudžių k. Juozapo Mockaičio ir Rozalijos Dirginčiūtės-Mockaitienės šeimoje 2 .

Partizanas nuo 1946 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio vadas.

Sesuo Ona Mockutė-Genovaitė – mokytoja, partizanų ryšininkė. Suimta 1946 m. kovo 15 d. Sugebėjo pabėgti. Antrą kartą suimta 1948 m. sausio 8 d. Karo tribunolo nuteista ir išvežta į Mordoviją (Dubrovlagas). 1958 m. grįžo į Lietuvą.

RAPOLAS MARCINKUS- JOVARAS

1909 12 23–1950 06 16

Rapolas Marcinkus gimė 1909 m. gruodžio 23 d. Tauragės aps. Gaurės vls. Zaltriškių k.

Antano Marcinkaus ir Marcijonos Krasauskaitės-Marcinkienės šeimoje 3 .

Partizanų ryšininkas nuo 1945 m. Partizanas nuo 1948 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Judručio būrio grupės vadas.

JONAS BAUŽA- ŽAIBAS

1910 04 17–1950 06 16

Jonas Bauža, Jono, gimė 1910 m. balandžio 17 d. JAV. 1912 m. su tėvais grįžo į Lietuvą.

Gyveno Tauragės r. Gaurės vls. Puikių k. su žmona Antanina, dukra Zita, sūnumis Pranu ir Zenonu 4 .

Partizanas nuo 1949 m. rudens. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Judručio būrio partizanas. Turėjo slapyvardžius Lazda, Skaisgiris, Žaibas.

1999 m. lapkričio 15 d. J. Baužai pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JUOZAS DARGELIS- AUDRA

1923–1950 06 16

Juozas Dargelis, Mykolo, gimė 1923 m. Tauragės aps. Tauragės vls. Šakių k. Gyveno Tauragės r. Tauragės vls. Meškų k.

Antisovietinės organizacijos Raketa narys, Kęstučio apygardos partizanų ryšininkas iki 1948 m. Partizanas nuo 1949 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas. Turėjo slapyvardžius Lakūnas, Audra.

Žmona Ida Tenikaitytė-Dargelienė ir sūnus Andrius 1950 m. rugsėjo 2 d. buvo ištremti į Chabarovsko kr. Lazo r. Paleisti grįžo į Lietuvą.

1999 m. vasario 17 d. J. Dargeliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

------

1 Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentai.

2 Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

3 Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio vadas I. Mockus-Rikas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos partizanas K. Gvildys-Žiedas. 1949 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

KOSTANTAS (KONSTANTAS) GVILDYS- ŽIEDAS

1929–1950 06 16

Kostantas (Konstantas) Gvildys, Antano, gimė 1929 m. Tauragės aps. Gaurės vls. Globių k.

Partizanas nuo 1948 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas.

Tėvas A. Gvildys suimtas 1946 m. liepos 2 d. Po kelių savaičių paleistas. 1948 m. gegužės 22 d. tėvas, seserys Salomėja, Eleonora ir Zita, broliai Antanas, Domininkas ir Mykolas buvo ištremti į Krasnojarsko kr. Igarką. Visi paleisti grįžo į Lietuvą.

JONAS JUKNA- ŠTURMAS

1911 (1916)–1950 06 16

Jonas Jukna, Jono, gimė 1911 (1916) m. Tauragės aps. Tauragės vls. Kuisių k.

Partizanas nuo 1947 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas.

ALGIS (ALGIMANTAS) NAUSĖDA- VALENTINAS

1929–1950 06 16

Algis (Algimantas) Nausėda gimė 1929 m. Tauragės aps. Tauragės vls. Vališkių k. Kosto ir Domicelės Nausėdų šeimoje.

Partizanas nuo 1948 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas.

Tėvai ir sesuo Antanina 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremti į Irkutsko sr. Zimos r.

Ten 1950 m. rugsėjo mėn. mirė motina. Tėvas ir sesuo buvo paleisti ir grįžo į Lietuvą.

Brolis Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės partizanas Vincas (Vincentas) Nausėda-Kerštas žuvo 1951 m. gruodžio naktį iš 8 į 9 d. Tauragės r. Sartininkų ir Putokšlių k. apylinkėse netoli Draudenių ežero kartu su būrio vadu Vincu Stoniu-Žalgiriu ir bendražyge Ona Jagminaite-Stoniene.

KAZIMIERAS STIRBYS- SIMAS

1918 03 13–1950 06 16

Kazimieras Stirbys gimė 1918 m. kovo 13 d. Tauragės aps. Gaurės vls. Padrūtupių k. Antano Stirbio ir Agotos Galiotaitės-Stirbienės šeimoje 5 .

Partizanas nuo 1950 m. vasaros. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas. Turėjo slapyvardžius Vilius, Valius, Simas.

PETRAS TENIKAITIS- MARSAS

1929–1950 06 16

Petras Tenikaitis gimė 1929 m. Tauragės aps. Tauragės vls. Meškų k. Jurgio ir Agotos Tenikaičių šeimoje.

Partizanas nuo 1949 m. Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Visvydo tėvūnijos Rolando būrio partizanas. Turėjo slapyvardžius Gintaras, Marsas.

Tėvai 1950 m. rugsėjo 2 d. buvo ištremti į Chabarovsko kr. Lazo r.

-------

5 Lietuvos valstybės istorijos archyvas

 
 

Memorialas 1944–1950 m. veikusio NKVD-MVD-MGB Tauragės aps., 1950–1954 m. MGB Tauragės r. skyriaus ir kalėjimo kieme užkastiems pastate nužudytiems suimtiems Lietuvos piliečiams ir Tauragės apylinkėse žuvusiems Jungtinės Kęstučio (nuo 1948 m. balandžio mėn. – Kęstučio) apygardos partizanams atminti. Bendras memorialo ir trijų atminimo plokščių vaizdas. Kiemas Tauragėje Prezidento g. 38.

Aut. architektas Aivaras Fliotovas. Pastatytas 1993 m. LPKTS Tauragės skyriaus rūpesčiu. V. Almonaičio nuotr., 1998 m.

Parengė Rūta Trimonienė