Antanas Stimburys-Tankistas (1920 01 10–1948 11 13)

Panevėžio rinktinės vadas Antanas Stimburys-Tankistas.

Iš Alfonsos Zubkaitės-Ulienės asmeninio archyvo

Antanas Stimburys gimė 1920 m. sausio 10 d. Ukmergės aps. Ukmergės vls. Žeimių k. Stanislovo Stimburio ir Onos Širvytės-Stimburienės šeimoje. Gyveno Ukmergės vls. Laičių k.

1947 m. rugsėjo mėn. A. Stimburys buvo paskirtas Vyčio apygardos partizanų būrio, veikusio Ukmergės apskrityje, vadu. 1948 m. vasarą paskirtas šios apygardos rajono, vėliau – Panevėžio rinktinės vadu, tebeėjo ir rajono vado pareigas.

Vyčio apygardos vadai su partizanais. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: būrio vadas Albinas Burbulis-Žilvinas, Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas ir Jonas Baravykas-Šakalys. Antroje eilėje stovi iš kairės: pirmas – Aleksas Auglys-Ridikas, antras – Alfonsas Gritėnas-Skalikas, trečias – Antanas Vaičiūnas-Rugelis, ketvirtas – Panevėžio rinktinės vado pavaduotojas Marijonas Krogertas-Uosis, penktas – Vladas Vaičiūnas (galimai sl. Jaunutis), šeštas – Laimutis Petrikas-Švedrys, septintas Jonas Tumšys-Kytras, aštuntas – Jonas Gečiauskas-Garvežys. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Žuvo A. Stimburys-Tankistas 1948 m. lapkričio 13 d. Ukmergės aps. Deltuvos vls. Kaušų k. gyventojų Juozo ir Veronikos Kaušų sodybos daržinėje įrengtame Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės štabo bunkeryje per susišaudymą su MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviais. Kartu žuvo jo adjutantas Tomas Našlėnas-Radvila ir pavaduotojas Marijonas Krogertas-Uosis, partizanai Jonas Ignatavičius-Jaunutis ir Antanas Kerbelys-Robinzonas.

Žuvusiųjų palaikai niekinti prie MGB Ukmergės aps. skyriaus pastato, vėliau užkasti Ukmergės m. sąvartyne, įrengtame Pivonijos šile.

Žmona Antanina Stimburienė 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremta į Krasnojarsko kr. Igarką. Paleista 1956 m. rugsėjo 24 d. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą.

2000 m. balandžio 11 d. A. Stimburiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 

 

Kryžius 1948 m. lapkričio 13 d. šioje vietoje buvusioje Juozo ir Veronikos Kaušų sodyboje žuvusiems Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės ir rajono vadui A. Stimburiui-Tankistui, jo adjutantui T. Našlėnui-Radvilai ir pavaduotojui M. Krogertui-Uosiui, partizanams J. Ignatavičiui-Jaunučiui ir A. Kerbeliui-Robinzonui atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo lentų vaizdas. Ukmergės r. Pivonijos sen. Kaušų k. Pastatytas 1992 m.

R. Trimonienės nuotr., 2003 m.

Parengė Rūta Trimonienė