1950 m. spalio 27 (28) d. žūtis

1950 m. spalio naktį iš 27 į 28 d. Kretingos r. Vaineikių miške (dabar – Kretingos r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-iojo šaulių pulkų kareiviai kartu su MGB Kretingos r. skyriaus stribais vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu buvo aptikta partizanų stovykla. Per kautynes žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozapas Katkus-Nikiforas, rinktinės štabo apsaugos būrio partizanas Steponas Motiejauskas-Tamošius ir būrio vadas Petras Žeimys-Povilas.

Teigiama, kad žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Kartenos mstl. Tiksli jų užkasimo vieta nenustatyta.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 211

JUOZAPAS KATKUS- ANUŽIS JONAS, NIKIFORAS

1918 03 19–1950 10 iš 27 į 28

Juozapas Katkus, Prano, gimė 1918 m. kovo 19 d. Gyveno Kretingos aps. Darbėnų vls. Lazdininkų k. 1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. gen. P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės karys.

Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žemaičių legiono Kardo rinktinės Klevo kuopos partizanas. 1945 m. lapkričio 15 d. Kardo rinktinės vado Kazimiero Kontrimo-Kontauto Įsakymu Nr. 1 paskirtas rinktinės Ūkio skyriaus viršininko padėjėju. 1946 m. sausio 30 d. Kardo rinktinės vado Jurgio Ožeraičio-Antano Mažeikos įsakymu Nr. 2 paskirtas rinktinės Ūkio skyriaus viršininku. Vėliau ėjo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas. Nuo 1950 m. spalio mėn. vidurio – Kardo rinktinės vadas.

Brolis Antanas (g. 1908 m.) 1945 m. buvo išvežtas į Belomorkanalą (Karelija).

Paleistas 1946 m. grįžo į Lietuvą, tačiau 1948 m. buvo ištremtas į Tomsko sr. 1962 m. grįžo į Lietuvą.

Motina Ona Katkienė 1948 m. sausio 3 d. buvo ištremta į Tomską, kur mirė tą patį mėnesį.

Brolis Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo ryšininkas Mykolas Katkus-Jokimas (g. 1921 m. rugsėjo 28 d.) žuvo 1948 m. gegužės 26 d. Kretingos aps. Kretingos vls. Genčų ir Tūbausių k. apylinkių miške kartu su dviem bendražygiais.

Sesuo Žemaičių apygardos partizanų rėmėja Barbora Katkutė (g. 1906 m.) suimta 1949 m. gruodžio 16 d. Ypatingojo pasitarimo nuteista dešimčiai metų lagerio.

Kalėjo Dubravlage (Mordovija). 1955 m. grįžo į Lietuvą.

2004 m. kovo 9 d. Juozapui ir Mykolui Katkams pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu abiem suteikti leitenanto laipsniai (po mirties).

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai. Ne vėliau kaip 1947 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): Steponas Dėliautas, neatpažintas, Antanas Pikturna-Šelmis; antroje eilėje klūpo (iš kairės): Juozas Petreikis-Taukenis, Steponas Skersis (Skersys)-Kovas, P. Žeimys-Povilas, M. Katkus-Jokimas; trečioje eilėje stovi (iš kairės): Alfonsas Knistautas-Ragūnas, J. Katkus-Nikiforas, Stasys Lisauskas-Antanas, neatpažintas, Jonas Danilevičius-Silvestras, Kazimieras Kontrimas-Montė, Kazys Šalnis-Vladas, neatpažintas, Jonas Makarovas-Mažasis Jonis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

STEPONAS MOTIEJAUSKAS- TAMOŠIUS

1929–1950 10 iš 27 į 28

Steponas Motiejauskas gimė 1929 m. Kretingos aps. Kartenos vls. Kūlupėnų k. Pranciškaus ir Albinos Motiejauskų šeimoje.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų ryšininkas.

Tėvai ir sesuo Ona Regina 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremti į Krasnojarsko kr. Ten be žinios dingo motina, o 1950 m. gruodžio 31 d. mirė tėvas.

Sesuo 1956 m. grįžo į Lietuvą.

S. Motiejauskas, tremiant šeimą, sugebėjo pabėgti ir tapo partizanu. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo Apsaugos būrio partizanas.

PETRAS ŽEIMYS- POVILAS

1923–1950 10 iš 27 į 28

Petras Žeimys, Juozo, gimė 1923 m. Kretingos aps. Kretingos vls. Tūbausių k. Baigė pradžios mokyklą. Valstietis. Suimtas 1945 m. vasario 19 d.

1945 m. gegužės 15 d. bylą nutraukus, paleistas.

Nuo 1946 m. Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kretingos (Širvydo), vėliau – Darbėnų (Vizbuto) kuopos partizanas. Partizanų būrio vadas.

 
 

Tipinis atminimo ženklas 1950 m. spalio naktį iš 27 į 28 d. šiame miške įrengtoje partizanų stovykloje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-iojo šaulių pulko kareiviais, MGB Kretingos r. skyriaus stribais žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadui J. Katkui-Nikiforui, rinktinės štabo apsaugos būrio partizanui S. Motiejauskui-Tamošiui ir būrio vadui P. Žeimiui-Povilui atminti. Kretingos r. VMU Kretingos regioninio padalinio Vaineikių girininkijos Vaineikių miško 40 kvart. 18 sklypas. Bendras atminimo vietos su tipiniu atminimo ženklu ir įrašais jame vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2016 m. gegužės 13 d. Stasio Burbos rūpesčiu. J. Kanarsko nuotr., 2017 m.

Parengė Rūta Trimonienė