1950 m. spalio 1 d. žūtis

1950 m. spalio 1 d. Troškūnų r. Margavonės k. (dabar – Kupiškio r. sav.) traukiantis iš partizanų ryšininko Juozo Marmoko sodybos kautynėse su MGB Troškūnų r. skyriaus operatyvine grupe žuvo Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadas Povilas Tunkevičius-Kostantas, Lengvenio būrio partizanai Juozas Jurkštas-Papartis, Stanislovas Jurkštas-Uosis, Bronislovas Strolis-Vėtra, Julijonas Strolis-Viršaitis, partizanų ryšininkai Alfonsas Marmokas ir Jonas Šimkūnas.

Žuvusiųjų palaikai nuvežti į Troškūnus ir užkasti už miestelio kapinių esančiose žvyrduobėse.

POVILAS TUNKEVIČIUS- KOSTANTAS

1916 10 20–1950 10 01

Povilas Tunkevičius, Motiejaus, gimė 1916 m. spalio 20 d. Panevėžio aps. Troškūnų vls. Stukonių k. Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

Partizanas nuo 1944 m. Vieno iš partizanų dalinių, 1944 m. pabaigoje suburtų Panevėžio aps. Šimonių girioje ir Troškūnų miškuose, organizatorius. 1947 m. gegužės 1 d. įkūrus Algimanto apygardą tapo Šarūno rinktinės Traidenio būrio partizanu. Nuo 1948 m. pabaigos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos (1949 m. pervadintos Laisvės rajonu), veikusios Panevėžio aps. Subačiaus, Troškūnų ir Viešintų valsčiuose, vadas. Vėliau paskirtas Šarūno rinktinės vadu.

2000 m. kovo 28 d. P. Tunkevičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. balandžio 11 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. gegužės 8 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

Vytauto apygardos Liūto ir Algimanto apygardos Šarūno rinktinių partizanai Ramuldavos girioje. 1950 m. rugsėjo 16 d. Pirmoje eilėje iš kairės: Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio partizanas Albertas Pakenis-Jūreivis ir rajono vadas Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Algimanto apygardos partizanas Antanas Matuliauskas-Adaska; antroje eilėje iš kairės: Liūto rinktinės Beržo kuopos Aro būrio partizanas Kazimieras Ivanauskas-Aras, Deimanto rajono Užugirio būrio partizanas Povilas Budreika-Debesis, Beržo kuopos Aro būrio vado pavaduotojas Algirdas Varnas-Gaidelis ir būrio vadas Povilas Jankauskas-Alksnis, Liūto rinktinės vado adjutantas Teodoras Kviklys-Klajūnas, Šarūno rinktinės vadas P. Tunkevičius-Kostantas, neatpažintas; trečioje eilėje iš kairės: Deimanto rajono štabo Organizacinio skyriaus viršininkas ir Perkūno būrio vadas Bronius Puodžiūnas-Garsas, Balys Žukauskas-Žaibas (?), Liūto rinktinės Jovaro kuopos Aro būrio vadas Vytautas Guobužas-Viesulas, Šarūno rinktinės Laisvės rajono partizanas Juozas Baltakys-Prancūzas, Liūto rinktinės Rambyno rajono vadas Teofilis Limba-Sakalas, Laisvės rajono partizanė Janina Valevičiūtė-Astra, Jovaro kuopos Aro būrio partizanas Bronislovas Markunas-Diemedis, Perkūno būrio partizanė Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Rambyno rajono vado pavaduotojas (?) Vytautas Antanas Markunas-Jaunutis, Perkūno būrio partizanai Vladislovas Matuliauskas-Riešutas ir Vytautas Pačinskas-Audra, neatpažintas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

POVILAS TUNKEVIČIUS- KOSTANTAS

1916 10 20–1950 10 01

Povilas Tunkevičius, Motiejaus, gimė 1916 m. spalio 20 d. Panevėžio aps. Troškūnų vls. Stukonių k. Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

Partizanas nuo 1944 m. Vieno iš partizanų dalinių, 1944 m. pabaigoje suburtų Panevėžio aps. Šimonių girioje ir Troškūnų miškuose, organizatorius. 1947 m. gegužės 1 d. įkūrus Algimanto apygardą tapo Šarūno rinktinės Traidenio būrio partizanu. Nuo 1948 m. pabaigos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos (1949 m. pervadintos Laisvės rajonu), veikusios Panevėžio aps. Subačiaus, Troškūnų ir Viešintų valsčiuose, vadas. Vėliau paskirtas Šarūno rinktinės vadu.

2000 m. kovo 28 d. P. Tunkevičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. balandžio 11 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. gegužės 8 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

JUOZAS JURKŠTAS- PAPARTIS

1928–1950 10 01

Juozas Jurkštas, Jono, gimė 1928 m. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Mindrupio vnk.

Nuo 1950 m. gegužės mėn. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas.

STANISLOVAS JURKŠTAS- UOSIS

1923 02 03–1950 10 01

Stanislovas Jurkštas gimė 1923 m. vasario 3 d. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Mindrupio vnk. Jono Jurkšto ir Karolinos Galvonaitės-Jurkštienės šeimoje 1 .

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos vado P. Tunkevičiaus-Kostanto ryšininkas. Nuo 1950 m. gegužės mėn. Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas.

1  Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

 

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanas P. Tunkevičius-Kostantas (kairėje) ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas A. Pakenis-Jūreivis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

BRONISLOVAS STROLIS- VĖTRA

1924 04 18–1950 10 01

Bronislovas Strolis gimė 1924 m. balandžio 18 d. Panevėžio aps. Troškūnų vls. Penagalio k. Julijono Strolio ir Uršulės Žarskaitės-Strolienės šeimoje 2 .

Nuo 1944 m. partizanų rėmėjas. Nuo 1947 m. pavasario Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas.

1999 m. balandžio 27 d. B. Stroliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JULIJONAS STROLIS- VIRŠAITIS

1892 01 23–1950 10 01

Julijonas Strolis gimė 1892 m. sausio mėn. 23 d. Panevėžio aps. Troškūnų vls. Penagalio k. Julijono Strolio ir Petronėlės Šlenytės-Strolienės šeimoje.

Partizano Bronislovo Strolio tėvas. Nuo 1944 m. partizanų rėmėjas. Nuo 1948 m. pavasario Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanas.

1999 m. balandžio 27 d. J. Stroliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

ALFONSAS MARMOKAS

1934 06 24–1950 10 01

Alfonsas Marmokas gimė 1934 m. birželio 24 d. Panevėžio aps. Troškūnų vls.

Margavonės k. Juozapo Marmoko ir Uršulės Vizbaraitės-Marmokienės šeimoje 3 . Ten ir gyveno.

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanų ryšininkas. Sodybos šeimininko Juozo Marmoko sūnus.

JONAS ŠIMKŪNAS

1909–1950 10 01

Jonas Šimkūnas, Mykolo, g. 1909 m. Panevėžio aps. Troškūnų vls. Penagalio k.

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio būrio partizanų ryšininkas.

-------

2 Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

3  Ten pat.

 

Kryžius 1950 m. spalio 1 d. kaimo laukuose kautynėse su MGB Troškūnų r. skyriaus operatyvine grupe žuvusiems Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadui P. Tunkevičiui-Kostantui, Lengvenio būrio partizanams J. Jurkštui-Paparčiui, S. Jurkštui-Uosiui, B. Stroliui-Vėtrai, J. Stroliui-Viršaičiui, partizanų ryšininkams A. Marmokui ir J. Šimkūnui atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo plokštės vaizdas.

Kupiškio r. Šimonių sen. Margavonės k.

Aut. tautodailininkas Bronius Tvarkūnas.

Atidengtas 2003 m. spalio 10 d. R. Trimonienės nuotr., 2008 m.

Parengė Rūta Trimonienė