1949 m. spalio 18 d. žūtis

1949 m. spalio 18 d. Šakių aps. Barzdų vls. Gražiškių k. (dabar – Šakių r. sav.) MGB Barzdų vls. poskyrio operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu žuvo Tauro apygardos štabo Ūkio skyriaus Aprūpinimo poskyrio viršininkas Jonas Brazys-Klajūnas ir Kęstučio rinktinės adjutantas Liudvikas Aleksandras Jodkojis-Kariūnas.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Dainavos ir Tauro apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 144−145

JONAS BRAZYS-KLAJŪNAS

1921–1949 10 18

Jonas Brazys, Mykolo, gimė 1921 m. Vilkaviškio aps. Paežerių vls. Opšrūtų k.

1946 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 34 Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys patvirtino naują apygardos Karo lauko teismo sudėtį. Vienu nariu buvo paskirtas ir Žalgirio rinktinės štabo viršininkas (?) J. Brazys-Klajūnas.

1947 m. sausio 6 d. apygardos vado Žvejo įsakymu Nr. 1 Klajūnui pavesta laikinai eiti Kęstučio rinktinės gen. P. Plechavičiaus kuopos vado pareigas.

Tų pačių metų rugpjūčio mėn. jis baigė Mokomosios kuopos, Tauro apygardos štabo puskarininkio laipsniui įsigyti, pirmą laidą ir išlaikė baigiamuosius egzaminus. J. Braziui-Klajūnui buvo suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis.

1948 m. sausio 6 d. žuvus Kęstučio rinktinės vadui Vytautas Jonui Jesaičiui-Nakčiai apygardos vado Žvejo įsakymu Nr. 3 J. Brazys paskirtas laikinai eiti šios rinktinės vado pareigas. Iš šių pareigų atleistas 1949 m. kovo 21 d. Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto įsakymu Nr. 8. Tų pačių metų birželio 30 d. apygardos vado Fausto įsakymu Nr. 16 Vytauto rinktinės Kęstučio tėvūnijos vadas Klajūnas, jam pačiam prašant, perkeltas į Žalgirio rinktinę, o rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 17 J. Brazys nuo liepos 1 d. paskirtas apygardos Štabo Aprūpinimo poskyrio viršininku.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai pas Kęstučio rinktinės partizanus. 1948 m. Pirmoje eilėje stovi iš kairės: antras – Vytauto rinktinės štabo Ūkio skyriaus aprūpinimo poskyrio viršininkas J. Ališauskas-Klaidas, trečias – laikinai einantis Kęstučio rinktinės vado pareigas J. Brazys-Klajūnas, ketvirtas – Vytauto rinktinės vadas V. Gavėnas-Vampyras. Kiti neatpažinti. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

LIUDVIKAS ALEKSANDRAS JODKOJIS- KARIŪNAS

1922 10 28 –1949 10 18

Liudvikas Aleksandras Jodkojis gimė 1922 m. spalio 28 d. Vilkaviškio aps. Bartninkų vls. Sausininkų k. Pranciškaus Jodkojo ir Onos Besasparytės-Jodkojienės šeimoje.

1944 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją.

1945 m. buvo mobilizuotas į sovietų armiją. 1946 m. iš jos pabėgo ir tapo partizanu.

Tauro apygardos Kęstučio rinktinės adjutantas.

Tauro apygardos Vytauto ir Kęstučio rinktinių partizanai. Jankų miškas, 1949 m. vasario 26 d. Stovi iš kairės: Vytauto rinktinės štabo Ūkio skyriaus aprūpinimo poskyrio viršininkas Juozas Ališauskas-Klaidas, laikinai einantis Kęstučio rinktinės vado pareigas J. Brazys-Klajūnas, jo adjutantas L. A. Jodkojis-Kariūnas, Vytauto rinktinės vadas Vitalius Gavėnas-Vampyras. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Paminklas 1949 m. spalio 18 d. Šakių aps. Barzdų vls. Gražiškių k. MGB poskyrio operatyvinės grupės vykdytos karinės čekistų operacijos metu žuvusiems Tauro apygardos štabo Ūkio skyriaus Aprūpinimo poskyrio viršininkui J. Braziui-Klajūnui ir Kęstučio rinktinės adjutantui L. A. Jodkojui-Kariūnui atminti. Paminklo ir atminimo lentos vaizdas. Šakių r. Barzdų sen.

Prie Gražiškių k. kapinių. Pastatytas 1997 m. J. Vaitkaus nuotr., 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė