1949 m. rugsėjo 23 d. žūtis

1949 m. rugsėjo 23 d. Alytaus aps. Kalesninkų miške (dabar – Alytaus r. sav.) partizanų slėptuvėje apsupti nusižudė Tauro apygardos štabo narys, Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio (LLKS) įgaliotinis užsieniui Kazimieras Pyplys-Mažytis, Audronis ir Dainavos apygardos štabo narys Juozas Makarevičius-Žilvitis.

Žuvusiųjų partizanų užkasimo vieta neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Dainavos ir Tauro apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 67.

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės partizanas Juozas Makarevičius-Žilvitis su ginklu rankose. 1946–1947 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Juozas Makarevičius, Juliaus, gimė 1927 m. sausio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Panedzingio k. Tarpukaryje Lietuvoje šeima norėjo savo pavardę sulietuvinti ir iš Makarevičių (Makaravičių) tapti Makaraičiais.

1945 m. J. Makarevičius tapo Merkio rinktinės Adolfo Ramanausko-Vanago grupės partizanu. Vėliau priklausė Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko būriui. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo narys. Nuo 1946 m. dirbo Dainavos apygardos štabe – buvo atsakingas už ryšius tarp Dainavos ir Tauro apygardų.

Tais pačiais 1946 m. Dainavos apygardos partizanu tapo ir J. Makarevičiaus brolis Julius Makaravičius-Varpas, gimęs 1928 m. gruodžio 8 d. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos vadas Varpas žuvo 1952 m. vasario 25 d. Alytaus r. Daugų apyl. Mieliūnų k. apylinkių Kalesninkų miške bandydamas prasiveržti iš apsupto bunkerio.

1998 m. gegužės 11 d. abiem broliam Juozui Makarevičiui ir Juliui Makaravičiui pripažinti kario savanorio statusai (po mirties).

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės partizanai. Pirmas iš dešinės stovi Juozas Makarevičius-Žilvitis. Reverse lietuvių kalba užrašyta dedikacija: „Taurai, prisimink kovos draugą. 1948 10 19 Žilvitis [parašas]“. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės partizanai. Pirmas iš kairės Julius Makaravičius-Varpas, antras – grupės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, trečias – Juozas Makarevičius-Žilvitis. Antroje fotografijos pusėje ranka mėlynu rašalu lietuvių kalba rašyta dedikacija: „Atminčiai Ilgam prisiminimui nuo brolio Varpelio [parašas]“. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

  

Du kryžiai, koplytėlė ir tipinis atminimo ženklas 1949 m. rugsėjo 23 d. šioje vietoje buvusioje partizanų slėptuvėje nusižudžiusiems Tauro apygardos štabo nariui, LLKS įgaliotiniui užsieniui K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui ir Dainavos apygardos štabo nariui J. Makarevičiui-Žilvičiui atminti. Bendras paminklinės kompozicijos ir tipinio atminimo ženklo su įrašais vaizdas. Alytaus r. Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų girininkijos Kalesninkų miško 42 kvart.

Metalinio kryžiaus aut. A. Liovė. Medinis kryžius pastatytas 1991 m. K. Pyplio sesers Onos Birutės Pyplytės-Vincevičienės rūpesčiu. Koplytėlės aut. J. Makarevičiaus brolis Vytautas Makarevičius. Įkelta į medį apie 1992 m. Tipinio atminimo ženklo aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2004 m. rugsėjo 25 d. V. Molienės nuotr., 2004 m.

Parengė Rūta Trimonienė