Petras Balčinas-Pušis, Radvila (1918 12 17–1952 11 12)

Petras Balčinas gimė 1918 m. gruodžio 17 d. Tauragės aps. Kvėdarnos vls. Kvėdarnos mstl. Baigė 4 pradžios mokyklos skyrius. Lietuvos šaulių sąjungos narys. Tarnavo LR kariuomenėje. Pirmosios sovietų okupacijos metais buvo inkorporuotas į Raudonąją armiją. Iš ten pabėgęs, konspiracijos sumetimais pasikeitė pavardę į Balčiūno. Dirbo Pagėgiuose žibalo pardavėju. Nuo 1943 m. Lietuvos laisvės armijos (LLA) karys. 1944 m. vasario 16-gegužės 15 d. Lietuvos vietinės rinktinės, vadovaujamos generolo Povilo Plechavičiaus, karys.

Nuo 1944 m. Pušies būrio partizanas.

1946 m. vasario 18 d. į Severouralską (Sverdlovsko sr.) buvo ištremti tėvai Jonas ir Anelė Balčinai, sesuo Stefanija ir dar du giminaičiai. Tremtyje abu tėvai mirė.

Nuo 1947 m. pradžios P. Balčinas ėjo Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio (vėliau - Aukuro) rinktinės 3-iosios kuopos štabo nario pareigas. Nuo 1947 m. spalio mėn. šios rinktinės Marso rajono štabo, nuo 1948 m. liepos mėn. Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės Švyturio (nuo 1949 m. - Dariaus) rajono štabo narys. 1949 m. balandžio mėn. į kitas pareigas perkėlus Praną Briedį-Jūrą, P. Balčinas buvo paskirtas vadovauti Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijai. 1951 m. liepą paskirtas Butigeidžio rinktinės, netrukus įėjusios į Žemaičių apygardą, vadu.

P. Balčinas vadovavo partizanams 1948 m. birželio 8 d. užimant Kretingos aps. Veiviržėnų miestelį, 1950 m. vasario 9 d. ir gegužės 5 d.-Endriejavo miestelį.

1952 m. lapkričio 12 d. P. Balčiną sušaudė patys jo rinktinės partizanai. Įsakymą sunaikinti rinktinės vadą davė jo pavaduotojas Antanas Jonušas- Vilkas, suklaidintas MGB agentų.

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Pilies būrio partizanai. 1950 m. Pirmoje eilėje priekyje iš kairės: Petras Oželis-Jaunutis ir grupės vadas Jeronimas Gumuliauskas-Mindaugas. Antroje eilėje iš kairės: Domas Striauka-Žvainys, Vilko skyriaus partizanas Vacys Rėbžda-Ramutis, grupės vadas Bronius Bačkauskas-Bijūnas, Zosė Kubiliūtė-Bitelė, neatpažinta partizanė, Genė Gumuliauskaitė-Danutė, būrio vadas Mečys Bačkauskas-Kantas, skyriaus vadas Vacys Gailius -Trimitas, rinktinės vadas Petras Balčinas-Pušis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės vadas Petras Balčinas-Pušis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

„1952 metų liepos mėn. Klaipėdos srities MGB valdyba Butigeidžio rinktinės vadovybei sunaikinti užverbavo du agentus, kurių slapyvardžiai - Dobilas ir Drąsus. Pastariesiems išdavus 1952 metų rugsėjo 27 dieną Lėgų miške (Rietavo r.) apsuptas Butigeidžio rinktinės štabo bunkeris. Žuvo du jame buvę partizanai: Silvestras Šerpytis-Narsūnaitis ir Vaclovas Rėbžda-Ramutis. Agentų žiniomis, turėję būti keturi partizanai, tačiau prieš dvi ar tris dienas iš vadavietės išėjo P. Balčinas-Pušis, o netrukus ir M. Bačkauskas-Kantas.

Agentų Dobilo ir Drąsaus teigimu, Pušis įsakęs nušauti Gvalduose (Šilutės r. Kvėdarnos apyl.) gyvenusį Joną Maziliauską - agentą Saulytę. Tai vykdyti Kantas pasiuntęs grandies vadą Vaclovą Gailių-Trimitą. 1952 metų rugsėjo 30 dieną atėjęs Trimitas minėtą agentą nušovė, tačiau šio daržinėje buvo MGB pasala, ir partizanas žuvo. Analizuodamas minėtus du įvykius, M. Bačkauskas - Kantas priėjęs prie išvados, kad Pušis yra MGB agentas, ir jį nušovęs.

Tai turėjo įvykti 1952 metų spalio mėnesį. Minėtiems agentams šiuo atveju nebuvo jokio reikalo MGB pranešti išgalvotų dalykų apie Pušies žūtį. Abiejų agentų žinios sutapo“, - knygoje Šilalės kraštas (III. Nacizmo ir bolševizmo laikotarpis, 1940-1953) (Vilnius: „Žiburio“ leidykla, 2001, p. 309-310)“ rašo Kazys Misius.

2009 m. kovo 12 d. P. Balčinui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Paminklas 1951 m. birželio 29 d. kaime kautynėse žuvusiems Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Pilies būrio vadui Stasiui Paulavičiui-Rambynui, Direktoriui ir partizanui Alfonsui Paulavičiui-Jovarui, 1952 m. rugsėjo 27 d. Rietavo r. Lėgų miške žuvusiems Žemaičių apygardos Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos štabo nariams Vaclovui Rėbždai-Ramučiui ir Silvestrui Šerpyčiui-Narsūnaičiui, taip pat 1952 m. lapkričio 12 d. kaimo apylinkėse nužudytam šios rinktinės vadui Petrui Balčinui-Pušiai, Radvilai atminti. Šilalės r. Kvėdarnos sen. Grimzdų (Lembo) k. Atidengtas 1995 m. liepos 2 d. V. Almonaičio nuotr., 1998 m.

Parengė Rūta Trimonienė