1945 m. gruodžio 1 d. žūtis

1945 m. gruodžio 1 d. Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. žuvo Šarūno rinktinės vadas ir laikinai einantis Vytauto apygardos vado pareigas Vladas Mikulėnas-Liepa, būrio vadas Algirdas Katinas-Storulis, apygardos štabo ryšininkas Jurgis Vladas Katinas. Sunkiai sužeistas sodybos šeimininkas Juozas Adomaitis mirė 1945 m. gruodžio 3 d.

Žuvusių partizanų ir jų ryšininko palaikai slapta buvo palaidoti Puodžių k. kapinėse (dabar Utenos r. Utenos sen.).

„Adomaičių sodybos (Utenos aps., Biliakiemio k.) šturmas. Apie 10 val. atėjo 3 rusų kareiviai ir išsivarė į klojimą tėvą Juozą Adomaitį, g. 1884 m. Įsakė perkrauti šieną iš vienos šalinės į kitą. Tėvas krovė šieną taip, kad storiau užkrautų po ta šaline Šarūno apyg. bunkerį. Jo neradę, rusai automato serija peršovė tėvą ir šūviais padegė klojimo šiaudinį stogą. Motina kraujuojantį tėvą ištempė prie tvarto, plėšydama paklodes bandė sulaikyti kraują. Štabo vadas ltn. Vladas Mikulėnas iš klojimo išbėgo pirmas ir, metęs į rusus granatą, nubėgo toliausiai, bet krito jų nukautas. Būrio vadas Algirdas Katinas žuvo vos išėjęs ir beveik visas sudegė. Ryšininkas Jurgis Katinas buvo nušautas per 5 žingsnius nuo gyvenamojo namo.

Kareiviai iš bunkerio išsinešė radijo stotį, rašomąją mašinėlę, rastus dokumentus ir pavakary išvažiavo.

Tuomet mama nuvežė į Uteną tėvą. Jis po poros dienų mirė.

Mama, sesuo ir dvylikametis aš skubiai išvažiavome į Vilnių. Jame gyvenome ir likome neišvežti į Sibirą, bet vertėmės sunkiai...“

Braižė ir paaiškino Vilimas ADOMAITIS kn. „Lietuvos naikinimas ir kova 1940–

1998“ / sudarė Izidorius Ignatavičius, Vilnius: Vaga, 1999, p. 137.

ALGIRDAS KATINAS- STORULIS

1920–1945 12 01

Algirdas Katinas gimė 1920 m. Utenos aps. Utenos vls. Užudvario k. Jurgio Katino ir Mikalinos Bunilskytės-Katinienės šeimoje.

Vytauto apygardos Šarūno rinktinės būrio vadas.

JURGIS VLADAS KATINAS

1923 04 16–1945 12 01

Jurgis Vladas Katinas gimė 1923 m. balandžio 16 d. Utenos aps. Utenos vls. Užudvario k. Jurgio Katino ir Mikalinos Bunilskytės-Katinienės šeimoje.

Moksleivis. Vytauto apygardos štabo ryšininkas.

JUOZAS ADOMAITIS

1884 01 21–1945 12 03

Juozas Adomaitis gimė 1884 m. sausio 21 d. Gyveno Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. Partizanų rėmėjas nuo 1945 m. Mirė nuo sužeidimų 1945 m. gruodžio 3 d. Utenoje.

1997 m. lapkričio 26 d. J. Adomaičiui pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).

 

Tipinis atminimo ženklas kaime 1945 m. gruodžio 1 d. žuvusiems Šarūno rinktinės vadui ir laikinai ėjusiam Vytauto apygardos vado pareigas Vladui Algirdui Mikulėnui-Liepai, būrio vadui A. Katinui-Storuliui, apygardos štabo ryšininkui J. V. Katinui, sodybos šeimininkui, partizanų rėmėjui J. Adomaičiui ir 1947 m. vasario 21 d. žuvusiems keturiems Vytauto apygardos Kovo būrio partizanams atminti. Bendras ženklo ir įrašo jame vaizdas. Utenos r. Utenos sen. Biliakiemio k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2005 m. liepos 21 d. R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė