1951 m. kovo 14 d. žūtis

1951 m. kovo 14 d. Ramygalos r. Glitėnų k. apylinkėse (dabar - Panevėžio r. sav.) MGB Ramygalos r. skyriaus stribams ir MGB kariuomenės kareiviams ieškant partizanų, gyventojos M. Juozapavičienės sodyboje viena karinė grupė aptiko ir per susišaudymą nukovė Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadą Joną Viapštą (Vepštą)-Paukštelį, jo adjutantą Kazį Gvergždį-Klajūną ,partizanus Antaną Burkauską-Brakonierių, Stasį Giedraitį-Stasį, Joną Kraujalį-Sūnų, Danielių Kriščiūną-Liubką, Inžinierių, Joną Masioką-Ąžuolą ir Leoną Štarolį-Arą.

Žuvusiųjų palaikai buvo niekinti Krekenavos, Ramygalos aikštėse. Teigiama, kad užkasti Šilagalio k. (dabar Panevėžio r. Ramygalos sen.) žvyrduobėse.

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas.
I dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė, 
Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos, 

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 179-180.

JONAS VIAPŠTAS (VEPŠTAS) - PAUKŠTELIS

1925 01 08-1951 03 14

Jonas Viapštas (Vepštas) gimė 1925 m. sausio 8 d. Panevėžio aps. Krekenavos vls. Petriškių k. Antano Viapšto ir Mortos Jonevičaitės-Viapštienės šeimoje1 . Ten ir gyveno.

Partizanas nuo 1944 m. Partizanų būrio vadas. 1950 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu U Nr. 03 paskirtas Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės 1-ojo (Jono Baltušniko-Vie-nuolio) rajono, apėmusio Panevėžio apskrities Raguvos, Miežiškių ir Panevėžio valsčius, vadu.

1950 m. liepos 5 d. žuvus Vyčio apygardos vadui Alfonsui Smetona-Žygaudui ir vadovavimą apygardai perėmus Mykolui Šemežiui-Putinui Vadoklių krašto partizanai pateko į 1951 m. sausio mėn. reorganizuotą Gedimino rinktinę, kurią sudarė likę gyvi Briedžio ir Krištaponio rinktinių partizanai. Rinktinei vadovauti tų pačių metų sausio mėn. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prezidiumo nario Jono Kimšto įsakymu Nr. 103 buvo paskirtas J. Viapštas (Vepštas)-Paukštelis.

Brolis Vyčio apygardos Gedimino rinktinės Trimito tėvūnijos Basanavičiaus būrio partizanas Vytautas Vepštas-Žvaigždė (g. 1929 m.) žuvo 1953 m. balandžio 19 d. Ramygalos r. Mingelionių k. bunkeryje.

KAZYS GVERGŽDYS - KLAJŪNAS

1926 09 13-1951 03 14

Kazys Gvergždys gimė 1926 m. rugsėjo 13 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Truskavos parapijos Gaisų k. Mykolo Gvergždžio ir Stefanijos Dombrauskaitės-Gvergždienės šeimoje2.

Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vado Jono Viapšto (Vepšto)-Paukštelio adjutantas.

ANTANAS BURKAUSKAS - BRAKONIERIUS

1912-1951 03 14

Antanas Burkauskas, Vlado, gimė 1912 m. Gyveno Panevėžio aps. Krekenavos vls. Sabonių k.

Partizanas nuo 1945 m.

STASYS GIEDRAITIS - STASYS

1931 12 05-1951 03 14

Stasys Giedraitis gimė 1931 m. gruodžio 5 d. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vinkšnėnų k. Vladislovo Giedraičio ir Onos Rutkauskaitės-Giedraitienės šeimoje3. Baigė Upytės pradžios mokyklą, Naujamiesčio progimnaziją4. 1949 m. kovo 25 d., tremiant tėvus, pabėgo ir tapo Vyčio apygardos partizanu.

1999 m. gegužės 12 d. S. Giedraičiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JONAS KRAUJALIS - SŪNUS

1924 01 01-1951 03 14

Jonas Kraujalis gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Daubarų k. Adomo Kraujalio ir Viktorijos Gabulaitės-Kraujalienės šeimoje5. Ten ir gyveno. Partizanas nuo 1944 m.

Brolis Bronius, seserys Marcelė ir Stasė Kraujeliai 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremti į Buriatiją. Visi paleisti 1957 m. grįžo į Lietuvą

DANIELIUS KRIŠČIŪNAS - LIUBKA, INŽINIERIUS

1922 09 01-1951 03 14

Danielius Kriščiūnas, Antano, gimė 1922 m. rugsėjo 1 d. Gyveno Panevėžio aps. Krekenavos vls. Deveikiškių k. 1933 m. baigė pradžios mokyklą, 1941 m. - Panevėžio berniukų gimnaziją. 1941 m. įstojo mokytis į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto technologijos fakultetą ir mokėsi iki jo uždarymo 1943 m.

Nuo 1944 m. vasario 16 d. gen. Povilo Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės karys. 1944 m. gegužės 15 d., rinktinę išformavus, grįžo į tėviškę.

Nuo 1944 m. Kazimiero Vaznonio- Vėtros būrio partizanas. Rašė partizanų būrio dienoraštį.

1999 m. gruodžio 24 d. D. Kriščiūnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. lapkričio 3 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

JONAS MASIOKAS-ĄŽUOLAS

1929 06 27-1951 03 14

Jonas Masiokas gimė 1929 m. birželio 27 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Masiokų k. Povilo Masioko ir Salomėjos Kuodytės-Masiokienės šeimoje6. Partizanas nuo 1950 m.

LEONAS ŠTAROLIS-ARAS

1921 07 12-1951 03 14

Leonas Štarolis gimė 1921 m. liepos 12 d. Panevėžio aps. Krekenavos vis. Miško Palivarko vnk. Jono Štarolio ir Ievos Radzevičaitės - Štarolienės šeimoje7. Partizanas nuo 1946 m.

Tose pačiose 1951 kovo 14 d. kautynėse suimta sužeista sesuo Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanė Marijona Starolytė-Joana, Audrų kūdikis, Marytė (g. 1929 m.). Nuteista ir išvežta į lagerį. Buvo tremtyje. 1962 m. grįžo į Lietuvą.

1997 m. lapkričio 26 d. L. Štaroliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

2 LVIA.

3 LVIA.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).

5 LVIA.

6 LVIA.

7 LVIA.

Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanai. Iš kairės: Stasys Strikulis-Fricas, Grigalius Štarolis-Plienas, rinktinės vadas J. Viapštas (Vepštas)-Paukštelis, L. Štarolis-Aras. Buvusio Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizano (suimto šiose kautynėse) Bronislovo Juospaičio-Direktoriaus asmeninis archyvas

Koplytstulpis šioje vietoje niekintiems 1945-1951 m. Krekenavos apylinkėse žuvusiems Vyčio apygardos Panevėžio ir Ukmergės (nuo 1949 m. balandžio mėn. - Krištaponio ir Briedžio, nuo 1951 m. - Gedimino) rinktinių Kazimiero Gailiūno-Barzdos, Vlado Drąsučio-Vytenio, Stasio Eitminavičiaus-Rupūžėno, Ipolito Lukoševičiaus-Baublio, Trimito, J. Viapšto {Vepšto)-Paukštelio, Broniaus Karbočiaus-Bitės ir Varnakalnio (slapyv.) būrių partizanams atminti. Panevėžio r. Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Birutės aikštė. Aut. tautodailininkas Petras Vainauskas. Atidengtas 1999 m. R.Trimonienė nuotr., 2004 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210314_VA_GR_zutis.pdf