Konstantas Baliukevičius - Tylius, Rainys

K. Baliukevičius. 1945 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1926 09 02-1951 02 15

Konstantas Baliukevičius gimė 1926 m. rugsėjo 2 d. Alytuje Konstanto Baliukevičiaus ir Joanos Petraškevičiūtės-Baliukevičienės šeimoje1. Kartu augo brolis Lionginas, gimęs 1925 m. sausio 1 d.2

Baigęs Alytaus gimnaziją, K. Baliukevičius įstojo į Kauno valstybinio universiteto Mechanikos fakultetą. 1948 m., dar besimokydamas jame, tapo partizanų ryšininku. Lankydavosi Dainavos apygardos štabe pas brolį, apygardos vado Adolfo Ramanausko- Vanago adjutantą, vėliau - apygardos Spaudos bei propagandos skyriaus viršininką Lionginą Baliukevičių-Dzūką.

J. Baliukevičienė su sūnumis Lionginu (kairėje) ir Konstantu (dešinėje). Alytus, 1928 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

K. Baliukevičius (viduryje) su bendramoksliais - Kauno valstybinio universiteto Mechanikos fakulteto studentais. Kaunas, 1946-1947 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1949 m. balandžio mėn., vengdamas suėmimo, pasitraukė pas partizanus ir pasirinko Tyliaus, Rainiaus slapyvardžius.

Nuo 1949 m. gegužės 19 d. dirbo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabe. To paties mėnesio 19-20 d., kaip Nemuno srities vado A. Ramanausko-adjutantas, dalyvavo Dainavos apygardos vadų posėdyje, kuriame jam buvo pavesta pagaminti asmens ir einamųjų pareigų ženklų projektus.

Nuo 1949 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo srities laikraščio „Partizanas“ leidyboje. Tų pačių metų rugsėjo 6 d., laikinai eidamas Nemuno srities štabo Visuomeninės dalies viršininko pareigas, Tauro ir Dainavos apygardų štabų Visuomeninių dalių viršininkams nurodė parengti apygardų istorijas ir atsiųsti jas į štabą. Dėl šio nurodymo išliko didelė dalis partizanų dokumentų, kuriuose pateikiamos kovos veiksmų suvestinės, dienoraščiai, raportai apie kautynes, partizanų žūtį ir kitus svarbius įvykius.

1949 m. gruodžio 24 d. Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vado A. Ramanausko-Vanago įsakymu Nr. 11 srities štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Rainys buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiumi.

1950 m. sausio 19 d. K. Baliukevičius - Rainys, kaip laikinai einantis Nemuno srities Visuomeninio dalies viršininko pareigas, kartu su srities vadu Vanagu, srities atstovu Lietuvos laisvės kovos sąjūdyje (LLKS) Sergijumi Staniškiu-Viltimi, broliu Dainavos apygardos vadu Dzūku ir Tauro apygardos atstovu Urbonu Dailide- Tauru dalyvavo srities Tarybos posėdyje, kuriame pagerbti žuvę bendražygiai, srities vadu išrinktas aptarti tolesni kovos būdai ir priemonės prieš kolektyvizaciją, rinkimų į LSSR Aukščiausiąją Tarybą boikotavimas, tarpusavio ryšių klausimai ir spaudos-propagandos reikalai.

Nemuno srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas. 1950 m. kartu buvo ir LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas.

Tėvas K. Baliukevičius žuvo 1944 m. liepos 23 d. Alytaus aps. Alytaus vls. Rumbonių k. sprogusio sviedinio skeveldrai pataikius į smilkinį. Teigiama, kad palaidotas Rumbonių k. kapinėse.

Motina J. Baliukevičienė 1947 m. gruodžio 19 d. buvo ištremta į Tiumenės sritį. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Mirė 1972 m. Palaidota Vilniuje Naujosios Vilnios kapinėse.

Brolis Dainavos apygardos vadas L. Baliukevičius-Dzūkas žuvo 1950 m. birželio 24 d. Lazdijų aps. Leipalingio ir Varėnos aps. Merkinės valsčių sandūroje Žaliamiškyje įrengtame bunkeryje MGB 2-N valdybos operatyvinės grupės ir MGB kariuomenės kareivių vykdytos karinės čekistų operacijos metu kartu su savo adjutantu ir apygardos laikraščio redaktoriumi Augustu Babrausku-Radvila, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadu Antanu Vailioniu-Špoku ir partizanu Anastazu Kaknevičiumi-Švidriu.

Atminimo lenta šiame name gimusiems ir augusiems Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininkui ir LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnui K. Baliukevičiui-Tyliui, Rainiui ir jo broliui Dainavos apygardos vadui L. Baliukevičiui-Dzūkui atminti. Alytus, Margio g. 11. Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Įrengta 2010 m. birželio mėn. R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

2015 m. balandžio 24 d. K. Baliukevičiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 11d. įsakymu jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

1 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

2 LVIA.

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210215_baliukevicius_biog.pdf