TU VIENAS ČIA

Vynmedžio Šakelė

     Tu vienas čia... o kaip tylu,
Nors legionai angelų
Tau lenkias, garbina tyliai...
     Tu vienas čia, ir Tau ilgu -
     Tu lauki nuodėmės vergų...
     Galybių Viešpats - Kalinys,
     Menkoj lūšnelėj slepias
     Jis Ir laukia merdinčių širdžių, -
     Jis laukia - meilės spindulys
     Žaizdų kam ugnį užgesys...
     Tu vienas čia... ir taip tylu
     Daugiau nebegirdėt balsų...
     Tu Vienas lauki čia tyliai
     Kas Meilės Vergą aplankys,

      Kam laisvę duotų Kalinys...
     Tu Viens tiktai...  O kaip seniai
     Menkoj lūšnelėj kaip nūnai
     Tave aš Vieną atradau...
     Siela tylėjo... Aš klausiau -
     Tyla vien aš kalbėjau Tau...
     Ir nūn tylu... Tu vienas čia...
O Meilės Versmės paslapčia
Čiurlena, veržiasi plačiai
Ir jūroj Tavo spindulių
Tylėt, kentėt, mylėt galiu.