TURINYS NR. 17

Skiriamas Eucharistiniams Metams

Kreipimasis į Šventąjį Tėvą [kun. Napoleonas Norkūnas] ....................... 715

[Kun. Marijonas Petkevičius MIC]. Mintys Eucharistinių metų saulėje ir rūkuose 716

Kolumbą Marmionas, OSB.Gyvenimo Duona ........................................ 718

Orinta[kun. Juozas Vaicekauskas]. Kristaus ir mano programa

Eucharistijoje ............................................................... 724

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Adoracijos valandai .......................................................... 727

Vynmedžio Šakelė.Dėkojimas ................................................... 729

Sakalas[kun. Aleksandras Markaitis SJ]. Mintys dvasiniam atsinaujinimui ...... 730

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

[Ada Urbonaitė], Palaimintasis Mykolas Giedraitis ............................ 732

ASMENYBĖS UGDYMAS

Fransua Moriakas.Reikia būti skaisčiam ....................................... 736

POEZIJOS HORIZONTAI

Bernardas Brazdžionis

Apšlakstyk mane .............................................................. 741

Atleisk mums, Viešpatie ...................................................... 741

Iš jaunųjų kūrybos [Gediminas Radzevičius] ................................... 742

LAIŠKAI. DIENORAŠČIAI

Iš Gemos laiškų .............................................................. 746

[Ada Urbonaitė]. Iš dienoraščio .............................................. 749

KNYGŲ PASAULYJE

Kun. Mečislovas Malinskis.Aš visas dėl tavęs ..................................751

Jz.[kun. Juozas Šalčius], Birštono-Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje .... 754

[Jonas Ambraziejus]. Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą ..................... 755

Šį rūpintojėlį (su užrašu Dėkoju už meilę), išdrožtą tautodailininko Alfonso Kazlausko, Ada Urbonaitė nuvežė į Kryžių kalną kaip padėką Dievui, kad po kratos 1980 m. spalio 14 d. dėl žurnalo „Rūpintojėlis" leidimo niekas daugiau, išskyrus ją pačią, jos seserį Oną Aladavičienę ir seserėčią Eugeniją Mažeikienę (jos kitą dieną buvo tardomos Kėdainiuose) nepakliuvo į KGB akiratį.

Šis rūpintojėlis Kryžių kalne, įkalnėje prie centrinio tako, tebėra ir dabar.

(Nuotrauka iš „Rūpintojėlio" archyvo)