Broliai ir sesės, Lietuvos katalikai ir patriotai,

 Broliai ir sesės, Lietuvos katalikai ir patriotai,

 

     Mūsų vidaus ir išorės priešai, Lietuvą šmeižia ir niekina, niekina mūsų dvasinį vadą, Romos popiežių, Benediktą XVI. Leidžia neatsakingais pareiškimais, žydams pulti mus už Lietuvoje augantį antisemitizmą. Todėl šaukiuosi Jūsų pagalbos ir skubios reakcijos.

    Neseniai, nežinomas asmuo įmetė keletą spauzdintų popieriaus lapų į mano pašto dėžutę. Viename jų buvo parašytas pranešimas apie Popiežiaus vizitą į Angliją. Tai buvo gana trumpa bei išsami informacija. Kiti lapeliai iš „Lietuvos ryto – Komjaunimo tiesa“ portalo, pažymėti 2011 08 10 dienos data. Pasirodo, kad tai „Lietuvos ryto – Komjaunimo tiesos“ akcija per savo portalą, prieš Lietuvą ir Katalikų bažnyčią.  Iš šio straipsnio komentarų paimtas tik vienas, nr. 21. Jame, neva, psichinis ligonis visaip dergia Romos Popiežių, ir piktai užkabina žydus. Vienu šūviu nori nušauti du zuikius. O šiam „ligoniui“ atsako ir moko „gydytojas“. Pasikalbėjimas vyksta ne ligoninės kambaryje, o per masines informacijos priemones visam pasauliui. Šis „ligonis“ nori paniekinti Romos Popiežių ir užpjudyti ant Lietuvos žydus, kad jie, paskaitę šį piktą straipsnį, galėtų šaukti visam pasauliui, kad Lietuvoje kyla baisus antisemitizmas. Lietuvoje antisemitizmo nėra, nebuvo ir nebus. LDK ir pirmojoje Respublikoje, žydai naudojosi ir naudojasi visomis pilietinėmis teisemis. Dabar, šis „antisemitizmas“, dirbtinai kuriamas bei puoselėjamas. „Lietuvos rytas – Komjaunimo tiesa“, šiems nusikaltėliams talkininkauja, o gal būt ir jie ne vieni yra šio nusikaltimo autoriai. Neseniai šis laikraštis pardavė rusams 30% savo akcijų. Autoritetingai reikia pridurti, kad „Lietuvos rytas – Komjaunimo tiesa“, nėra Lietuvos sapuda. Per 50 bolševikų kruvinos okupacijos metų šis laikraštis kolaboravo. Buvo leidžiamas lietuvių ir rusų kalbomis, bei vygdė visus Maskvos nurodymus. Dabar piktybiškai naudojasi, žmonių krikščionišku atlaidumu. Už baisius nusikaltimus po okupacijos, Lietuvoje nenukentėjo nei vienas tardytojas, teisėjas ar prokuroras, nei vienas kolaborantas. Vokietijoje ir Prancūzujoje, buvo sušaudyti tūkstančiai.

     Apie šį piktą nusikalstamą komentarą Lietuvoje, žino ne daug žmonių. Daugelis jų dirba dėl kasdienės duonos kąsnio. Todėl žinantys turi reaguoti, prieš šią nusikalstamą akciją ir jai užkirsti kelią. O per 50 metų turkusią bolševikų ir nacių okupaciją netekome beveik trečdalio Lietuvos gyventojų. Kiek išlieta prakaito, ašarų ir kraujo? Kiek parodyta heroizmo kovoje už Laisvę ir nepriklausomybę?

Pirmiausia priminsiu patį nusikalstamo rašinio tekstą, nukreiptą prieš Romos Popiežių ir žydus. Kitaip neuprasime šio nusikaltimo baisumo. Ir taip „Lietuvos ryto – Komjaunimo tiesos“ portalo žodžiai pilni melo bei neapykantos. Dabar bent trumpai pacituosiu, šį nusikalstamą tekstą:

    Na, tikriausiai niekas neneigia, kad šetonas pas žydelkaitę naktimis lankosi, nors oficialiai vis dar nevedus, o vesti šėtono oficialiai ji negali.

     Popiežius apipjaustytas žydas, bet kodėl žydai nuo pasaulio slepia?.. Gerai kad ne Lietuvoje, nes Kubilius iš biudžeto dar kokį milijardą ištrauktų – pora milijonų popiežiaus sutikimui, o likusius sutinkančių žydų.

     Popiežius apipjaustytas žydas, nes negi žydai leistų, kad šėtoniško padaro – apipjaustyto žydo, Kristaus bažnyčiai vadovautų ne žydas?

    Šėtono vergas, popiežius vadovauja bedievių sukurtai ir iškrypėlių valdomai katalikų bažnyčiai, kurią nedelsiant reikia panaikinti... Mūsų višpatį Jėzų Kristų kompromituojanti iškrypusi katalikų bažnyčia yra besimasturbuojančių, pajaco rūbus dėvinčių, pedofiliją platinančių, bedievių būstas.

     Kaip tik žydas, kaip ir šventasis, palaimintasis, garbės pilietis, pe‘dikas, žmogžudys, kunigas eferistas, ar dar koks pasižymėjęs šėtoniškos sistemos veikėjas, juk tik žydams pirmenybė visuose šėtoniškumo pasireiškimuose.

    Tai ŠĖTONIŠKŲ PADARŲ – ŽYDŲ sunaikinimo būtinybė neatšaukiama...

   Kai parazitai nereikalingi Dievui, nereikalingi geros valios žmonėms. Ir darosi nereikalingi šėtonui, tai šėtoniškų padarų – Žydų sunaikinimo būtinybė. ŽYDŲ SUNAIKINIMO GALIMYBĖ NEATŠUKIAMA – AMEN.

Kitų išsireiškimų dėl bjaurasties nesinori ir cituoti.

     Tai noras pakenkti Lietuvai, KGB braižas. Tai partizanų žudymo, mirtinų trėmimų, Rainių, Pravieniškių, sovietų spaudos radijo ar televizijos aidas. Šis Popiežius , Benediktas XVI, padarė daug gero Katalikų bažnyčiai, todėl nieks neturi teisės iš Lietuvos jį niekinti ir šmeižti.

     Skaitydami šių piktų Lietuvos priešų švaisčiojimų, ne kartą klausiau savo brolius, kurie yra susirūpinę galimai nauja sovietų okupacija. Kas daryti? Kaip išgelbėti Lietuvą ir jos vardą, nuo piktų, neužtarnautų „Lietuvos ryto – Komjaunimo tiesos“ vėzdo smūgių. Deja, atsakymas neguodžiantis, nieko nepadarysi, jie užėmė visus pagrindinius valdžios postus. Bus tik vienas išsigelbėjimas, jei Dievas pasigailės Lietuvos ir padarys stebuklą. O kiti yra visiškai nusiminę, prieš tokius portalus nėra jėgos kovoti.

     Prieš keletą metų, vienas vadinamas istorikas, Mindaugas Pocius yra išleidęs knygą – „Mėnulio antroji pusė“. Dėl šios knygos, šmeižiančios partizanus, Lietuvos generalinė prokuratūra, prašoma šiuos piktus Lietuvos niekintojus sudrausminti. Ir buvo atsakymas : „Nurodykite kuri eilutė jums nepatinka“. Žmonėms nepatinka ne pavienė ailutė, o visa knyga.

     O ar reaguotų Lietuvos valdžia, jei būtų apšmeižta prezidentė? Kuomet nuplėšė lentą nuo seimo vartų, jie surado, ir jau kitą dieną nusikaltėlį nuteisė. Berods ir už prezidentės įžeidimą jau kartą baudė. Lietuvos valdžiai ir visuomenei, reikia reaguoti į visus nusikaltimus. Mūsų nusikaltėliai bijo viešumos ir ekonominio nuosmikio. Patriotai, ir visi mylintys Lietuvą, neskaitykite „Lietuvos ryto“ ir panašių laikraščių, nebalsuokite už šiuos nusikaltėlius. Keikvienas privalo gelbėti Lietuvą. Norint kovoti, pirmiausia reikia nusikratyti gyvuliškos baimės. Senoji išmintis tvirtina: per aspera at astra – per skausmus į garbę.

     Pirmiausiai turėtų reaguoti Generalinė prokuratūra ir valstybės saugumo departamentas. Juk Lietuvoje gyvena 79% katalikų. Todėl Lietuvos valdžia, vyskupai, kunigai  ir katalikai nebegali pakęsti šių viešų nusikaltimų. Antra, neduokime žydams preteksto šmeižti ir niekinti Lietuvą visame pasaulyje.

     Lietuvos katalikai yra pasiryžę, visomis demokratinėmis priemonėmis kovoti prieš visokį blogį, kuris reiškiasi dabartinėje Lietuvoje.

     Už Romos Popiežių Benediktą XVI nuoširdžiai melskitės, ir dvasiai atsiprašykite už Lietuvos priešų daromus šmeižtus.

 

2011 m. rugsėjis 26 d.                                        Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

                                                                              Lietuvos partizanų kapelionas

                                                            Vyčio Kryžiaus ir Šaulių Žveigždės kavalierius