LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 6 T. 1993 m.

Viršelyje: Juozas Neverdauskas — Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas, žuvęs 1947 m. balandžio 25 d. Fotografuota Šakiuose.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA ISTORIJOS SEKCIJA

     T U R I N Y S
DOKUMENTAI, FAKTAI, KOMENTARAI
Partizano Dzūko dienoraštis .............................................. 5
Padėties Dainavos apygardoje analizė .................................... 84
ATSIMINIMAI, LIUDIJIMAI, SVARSTYMAI
K. Savičius. Tautos pašauktas .......................................... 109
P. Šiupaila. Laisvės kovų verpetuose ................................... 122
V. Voronavičius. Konsulas apie žuvusį brolį.(1941 m. birželio sukilimas) 130
Apie PL sr. štabo likvidavimą ir S. Staniškio-Lito žūtį. Pokalbis su
K. Stanaičiu ........................................................... 132

J. Jakavonis. Žiupsnelis prisiminimų ................................... 135
ANTINACINE REZISTENCIJA
A. Rupšienė. Štuthofo įkaitai .......................................... 137
Po to, kai rašėme ...................................................... 155
IS SOVIETINIŲ ARCHYVŲ
V. Kašauskienė. Lietuvių laisvės kovos okupantų dokumentuose ........... 157
N. Gaškaitė. Lietuvos pasiuntinybė Maskvoje 1926—40 metais ............. 163
LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Iš Dainavos ap. partizano Ikso užrašų knygelės ......................... 188
Istorijos kurjeris ..................................................... 191

 

PDF:   fotografinė kopija: 

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 6

Eina šešis kartus per metus

Redakcija: Dalia KUODYTĖ (vyr. redaktorė), Rima GUDAITYTĖ, Valdemaras MAČIUKEVIČIUS, Birutė OKSAITĖ, Regimantas ŽILYS

SL 176. 12 sp. 1. Tir. 5000 egz. Užsakymas 1488. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, K. Donelaičio 70b, 3000 Kaunas. Valstybinė „Spindulio“ spaustuvė, Gedimino 10, 3000 Kaunas. Sutartinė kaina

Kaunas, 1993

UDK 9477.45/084/
 La-148

Redakcinė kolegija:

Balys GAJAUSKAS, Česlovas KIŠONAS, Algis KAŠĖTA,
Antanas KLIUNKA, Antanas LUKŠA, Gintaras ŠIDLAUSKAS, 
Gintaras VAIČIŪNAS, Vidas GREGORAITIS

Viršelį apipavidalino Alvydas LADYGA

Reprodukcijos Regimanto ŽILIO

©Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1993

Nuoširdžiai dėkojame
p. Bruno MEGRET iš Paryžiaus, 
šio numerio rėmėjui

Numeris skiriamas Dzūkijos partizanams