ISTORIJOS KURJERIS

Dabar ten tik motina
Skalbia, skalbia ir skalbia 
Kultuve klevo 
Sūrų nuo ašarų vandenį, 
Nužudytų sūnų 
Kruvinus marškinius.

Ir nei laumės,
Nei drobių audėjos
Neateina talkon.

       Kazys Bradūnas
(J. Brazaitis. Raštai. // Chicago. 1985 m. T. 6. P. 8.)

...Kiekvienas Sąjūdžio narys turėtų tapti tautos ateities kūrėju, kad Tautos egzistencija būtų užtikrinta...

(P. Bartkus—Žadgaila)

...Užsidegimas padaro žmogų gyvuliu, kuris gali eiti per motinos lavoną, o mūsų ideologijoje neturi būti to, kas reikštų žmogaus išsigimimą...

(J. Šibaila—Merainis)

(LTSR VSK archyvas. P. 3. B. 33960. T. 10. L. 217.)

1952—53 m. pogrindis leido 9 laikraščius ir laikraštėlius:

1.    Partizanas — PL sr.
2.    Laisvės žvalgas — TA št.
3.    Laisvės varpas — KA št.
4.    Laisvės žvalgas, Malda girioje — ŽA št.
5.    Prisikėlimo ugnis — PA št.
6.    Svobodnoje slovo — PL sr. rusų k leistas laikraštėlis.
7.    Prie Rymančio Rūpintojėlio, LB biuletenis, L Tarybos biuletenis,— LLKS Tarybos leidiniai.
8.    Aukštaičių kova — Vytauto ap. št.

(LTSR VSK archyvas. F. 3. B. 33960. T. 2. L. 61—2).

Per 1951 m. 4 mėnesius agentų grupės likvidavo 62 partizanus, tame tarpe 25 vadus.

(LTSR VSK archyvas. Operat. b. f. B. 5699/3699. L. 104).