KARYS 4 - 12 1953 m.

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: Dom. Penikas, Br. Aušrotas, Zig. Raulinaitis ir Sim. Urbonas Leidžia KARIO leidykla. Prenumerata: metams 4 dol., pusm. — $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick A ve., Brooklyn 21, N. Y. Redakcijos telef.: GL 6-1658, tik nuo 6 val. vakare.

T U R I N Y S

KO VERTA MASKVOS TAIKOS OFENZYVA

LIETUVIAI II-JO PASAULINIO KARO AUDROJ

ČIA TOS ŠVELNIOS RANKELĖS...

LEMTINGASIS BIRŽELIS

PRIEŠO PROPAGANDOS VISUOTINAS IŠSIPLĖTIMAS

RYŽTO IR IŠTVERMĖS GALIŪNAI

LIETUVIŲ SEIMĄ PETRAPILYJE PRISIMINUS

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

KODĖL KRITO VYRIAUSIAS BUDELIS BERIJA ?

Kuprinės pabiros

RUGSĖJO AŠTUNTOJI

VYTAUTO DIDŽIOJO MŪŠIS PRIE VORKSLOS

1830-31 METAI

VILNIAUS KALNELIAI, SVEIKINAME JUS . . .

IŠ 1863 METŲ SUKILIMO

RUSAI KOVOJE SU KOMUNIZMU

Trys velniai

MŪSŲ KARIUOMENĖS GIMTADIENIS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGĄ PRISIMENANT

Kpt. Simas Urbonas ATSIMINIMAI

LABAI KLAIDINGA NUOMONĖ

Poezija

Šaunaus politruko liūdni užrašai

LIETUVIŠKASIS ŽVILGSNIS Į 1953 METUS

Skaisčiausias jaunimas už Tėvynę Lietuvą...

ORGANIZACIJA - GINKLUOTŲ PAJĖGŲ ŠARVAS

VIENAS IŠ MIRTIES KATILO ...

KORĖJOS KARAS

KARIŲ GYVENIMAS

KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

KARIO patriotiniai straipsneliai

IŠ L. S. RAMOVĖS VEIKLOS

NAUJI LEIDINIAI

Žurnalo fotografinės kopijos PDF: 1953m 41953m 51953m 6, 1953m 7-8, 1953m 91953m 101953m 111953m 12