Karys 1972m. 7-8 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1484)  RUGPIŪTIS - RUGSĖJIS —SEPTEMBER  1972 

Radvilų rūmai Nesvyžiuje ... (viršelis)

Nr. 8 (1485) SPALIS – OCTOBER 1972 

Vytautas Didysis ...... (viršelis)

   T U R I N Y S

J. Puzinas — Gardino pilys

V. Abromaitis — Ar lietuvis buvo dvasiniai priaugęs ginti Lietuvos nepriklausomybę?

J. Rapšys — Paskutinė Savanorio gyvenimo diena

O. Urbonas — Lietuviai sovietų koncentracijos stovyklose

L. Virbickas — Sargyboje

K.  Uoginius — Iš Nuovados viršininko užrašų

B. B. — Kovotojo parengimas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika


Redaktorius  ZIGMAS RAULTNAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS "Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS ‘‘Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS "Karinės Žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVE N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,

Australia — V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, “Gifts International”, “Parama” 
DETROIT, MICH. — V. Perminas, Čižauskas
GRAND RAPIDS, MICH. —J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” 
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — "Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

V. VOKIETIJOJE — Juozas Venys

AUSTRALIJOJE

A. Kubilius

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australiaf L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80c.

Pinigus siųsti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A.

KARYS, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.