Karys 1971m. 9-10 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919 Nepriklausomybės kovų  metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1476)    LAPKRITYS - NOVEMBER    1971 

Gen. Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės vadas, prie mikrofono (viršelis)  

Nr. 10 (1477) GRUODIS – DECEMBER 1971 

J. Bagdonas— Laisvės kovotojai, Partizanai (V. Maželio nuotr.) [viršelis]

  T U R I N Y S

R. Medelis — Trys rožės žiedai

S. Baipšys — 50 metų nuo Lietuvos aviacijos įsikūrimo

A. Gustaitis — Įspūdžiai iš Vietnamo

K. U. — Nuotykiai amerikiečių nelaisvėje

K. Uoginius — Ką man mažam, Kalėdų naktį, močiutė pasakojo

V. Lagenpušas — Kariūno atsiminimai

J. Matonis — Pakeltas į majoro laipsnį miške

R. B. Soumar — Čekoslovakų legionas Rusijoje

S. Baipšys — ANBO III ir puodų turgus

Z. Szylejko — Audra virš Vilniaus

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS “Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS "Karinės Žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI :

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Australija — V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON. MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — L. Griauzdė, "Gifts International”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH.—J. Belinis
LOS ANGELBS, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY. CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO. ONT — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library"

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80^.

Pinigus siysti šiuo adresu: K/^YS, 916 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. I 1221, U.S.A.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A, Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.