Nuo graikų iki mūsų laikų

BALYS PAVABALYS

P r o l o g a s

norėjau prikelti mūzą bent vieną
Iš visų devynių.
Bet pakilo jos visos ir laužias per sieną.
Apsiginti nuo jų neturiu šovinių.
Neturiu gal ir noro nei valios:
Negi pyksiu, kad jos liberalios!

M ū z ų   m u z i k a

Euterpė iš lyrikos išmeta lyrą
Ir akmenį širdžiai sutriuškinti rita.
Iš tų šukių visų, kur istorijon byra,
Klija suklijuoja istoriją kitą;
Ir mane, kaip tą šukę, ji laiko
Priklijuotą prie laiko.

Erata (nekalta,
Tartum pieno puta)
Į erotiką seksą įmaišo.
Į Uraniją veltui žiūriu:
Nematau danguje žiburių,
Nes išlįsti nemoku iš maišo.
Įmaišytas komedijon Talijos pokštų,
Nuo tų pokštų aš tragiškai trokštu.

Melpomenė kardu, kaip andai, nebemoja,
Tik prispaudžia mane savo koja:
Įsisąmonink žemės rutiną
Ir daugiau nežiūrėk į Sietyną.
Būk pirkliu, o nebūk poetu!

Ir prispaudžia batu.

Iš to maišo vogčiom išsirangęs,
Bijau net pažvelgt į padanges.
Bet matau, kad ir žemėje rojus,
Bolševikui plačiai išsižiojus.
Kukurūzų prisėta visur ligi valiai.
Visur balalaikos, visur festivaliai. 
Apolonas ant kelmo rūko taboką,
O kelmynėj kazoką Terpsichora šoka.

Polihimnija himną prakilnų užgieda
(Net ir man, užkietėjėliui, ašaros rieda) 
Skelbia taiką ir laiką jėgų sujungtų
— 
Net man darosi dūšioj skaistu,
Ir Jungtinių Tautų jubilėjų
Aš rusiška vodka aplieju.

Tuojau Kalijopė įkimba į temą:
Ji politikų garbei kuria poemą
Apie garsą bei narsą šio meto vandalų 
Ir jų tikslą didžiai idealų,
Kuriam aš lenkiuos, nes bijausi,
Kad nesmogtų koks tipas į ausį.

E p i l o g a s

norėjau prikelti mūzą bent vieną
Iš visų devynių.
Bet pakilo jos visos ir laužias per sieną.
Negi siųsiu visas po velnių!
Tik sakau: Tegu traukia jus plynios!
Eikit gulti, visos devynios!