Karys 1970m. 1-2 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 1 (1458)    SAUSIS - JANUARY    1970 

Klaipėdos paštas.... (viršelis)

Nr. 2 (1459)    VASARIS - FEBRUARY    1970 

P. Jurkus...... (viršelis)

   T U R I N Y S

Balys Auginas— Amžiniems lietuviško pajūrio sūnums

A. Budreckis— Jasinskis—Lietuvos Jakobinas

R. Liormonas— Lietuviai kariai Vokietijos kariuomenėje

K. Ališauskas— Pirmojo Atskiro Lietuvių Vytauto Didžiojo bataliono tragedija Sibire

M. Karaša— Nepamirškime Karių-Kankinių

O. Urbonas — Žmogus, kuris pradėjo II Pasaulinį karą

B. B.— Europos gynyba

J. Miškinis— Lietuviais esame mes gimę

K. Uogintus— Nepriklausomybė ir savanoriai

B. Brazdžionis— Mūsų žygis į Vilnių

Z. Raulinaitis— Apuolės užpuolimas

Lietuviai kariai Laisvajame Pasaulyje

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS “Tremties Trimitas”
K. KODATIENĖ “šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios” 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Philadelphia — A. IMPOLĖNAS,
Australija — V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — M. Ambraziejus, “Gifts International”, “Marginiai”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH. —J. Belinis KENOSHA,
WIS. — B. Juška 
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
NEWARK, N.J. — Kazys Trečiokas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius 
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” 
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Lib-rary”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

VENEZUELOJE

Kun. A. Perkumas, SDB — Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.