Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave. Racine, Wisc.

IŠKILMINGAI PAMINĖTI ŠAULIAI IR LIETUVOS KARIUOMENE

Padėkos Dienos savaitgalyje Torontas šventė Vl. Pūtvio šaulių kuopos 15 metų gyvavimo sukaktį. Į iškilmes iš Čikagos buvo nuvykę Šaulių S-gos pirm. Vladas Išganaitis, CV nariai — Algirdas Budreckas ir Mykolas Maksvytis.

Lapkričio mėn. 29 d., šeštadienį, šv. Jono Kr. parapijos salėje, Toronto Pūtvio šaulių kuopa surengė iškilmingą pobūvį, į kurį atsilankė daug šaulių ir kviestų svečių.

Garbės svečiai ir prezidiumas: Lietuvos gen. konsulas J. Žmuidzinas su žmona, ŠS pirm. V. Išganaitis, ŠSCV nariai — Algirdas Budreckas ir Mykolas Maksvytis, iš Detroito St. Butkaus š. kp. pirm. V. Tamošiūnas ir “Švyturio” kp. pirm. M. Vitkus, Montrealio Mindaugo kp. pirm. J. Petrauskas, Hamiltono Algirdo kp. pirm. P. Kanopa, KLB valdybos atstovas J. Simanavičius, Sav. - Kūr. pirm. V. Štreitas, Ramovėnų pirm. p. Alonderis, Skautų — K. Batūra, Estų atstovas R. Tralla ir kt. Iš Detroito buvo atvykęs į iškilmes CV šaulių garbės teismo narys Marijonas Šnapštys.

Iškilmingo posėdžio metu pasižymėję šauliai buvo apdovanoti žymenimis. šaulių S-gos ordinus ir medalį įteikė ŠS pirm. V. Išganaitis. Jis, talkininkaujant A. Budreckui, prisegė žymenius: Pūtvio kp. garbės šauliui kun. P. Ažubaliui ir Elzei Jankutei — šaulių žvaigždės ordinus ir kp. pirm. S. Jakubaičiui — šaulių žvaigždės medalį. Vyčio kryžiaus ir šaulių ordino kavalieriui inž. J. Preikšaičiui skautų ordiną prisegė s. K. Batūra.

Iškilmingo posėdžio metu buvo daug sveikinimų ne tik žodžiu, bet ir raštu. Vėliau vyko vaišės ir geram orkestrui grojant, šokiai.

Sekmadienį rytą, šv. Jono Kr. parapijos bažnyčioje, buvo atlaikytos pamaldos už žuvusius karius-šaulius ir savanorius. Po to, parapijos salėje, įvyko iškilmingas Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimas. Pagrindinę kalbą pasakė Algirdas Budreckas. Meninėje dalyje gražiai pasirodė parapijos choras diriguojamas kun. B. Jurkšo, puikiai sudainavęs

Iškilmių prezidiumo dalyviai

Atžymėjimai šventės proga. Iš k.: kun. P. Ažubalis, J. Preikšaitis, E. Jankutė, S. Jokūbaitis, V. Išganaitis (sega medalį), A. Budreckas.

VIRŠUJE; Kanados šaulių rinktinės valdyba. Iš k.: vicepirm. V. Bačėnas, pirm. St. Jokūbaitis, sekretorius V. Keturakis ir ižd. P. Gulbinskas.

VIDURYJE: Toronto VI. Pūtvio kuopos valdyba 1969 m. Sėdi viduryje pirm. St. Jokūbaitis, jam iš deš. sekretorė R. Daugėlienė, iš k. moterų vadovės pad. Z. Jonikienė; stovi iš d.: II vicepirm. P. Jonikis, sporto vadovas V. Keturakis, moterų vadovė E. Dambrauskienė, ižd. J. Mockus ir valdybos narys G. Daugėla.

APAČIOJE: Toronto VI. Pūtvio kp. ekipa, laimėjusi 1969 m., antru kartu, ŠSTC valdybos pereinamąją taurę. Vidury su taure sporto vadovas V. Keturakis, jam iš d. E. Sičiūnas ir J. Astrauskas, iš k. G. Daugėla ir A. Girdvainis jaun.

Nuotraukos S. Dapkaus

lietuviškų dainų. Lietuvos Kariuomenės šventę rengė šauliai, savanoriai -kūrėjai ir Toronto LB apyl. valdyba. LB pirm. L. Švėgždaitė visiems šių iškilmių išpildytojams ir dalyviams tarė padėkos žodį. Iškilmės buvo baigtos Tautos Himnu. Pamaldose ir iškilmingam Lietuvos Kariuomenės atkūrimo minėjime dalyvavo daug žmonių.

Abi šventės praėjo pakilioje nuotaikoje ir patriotinėje dvasioje.

Džiugu, kad mūsų torontiečiai šauliai, savanoriai - kūrėjai ir Lietuvių bendruomenė taip gražiai ir iškilmingai šias šventes paminėjo.

Algirdas Budreckas

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖ

1969    m. lapkričio mėn. 29 d. Toronte, “Tėviškės Žiburių” salėje įvyko Kanados šaulių rinktinės valdybos posėdis, dalyvaujant jai priklausančių kuopų pirmininkams. Pranešimus padarė valdybos nariai ir kuopų pirmininkai. Buvo svarstyta kaip pagyvinti šaulių veiklą kuopose, tartasi dėl naujų šaulių dalinių steigimo Kanados vietovėse.

1970    m. pravesti metinę Kanados šaulių šventę pavesta DLK Gedimino šaulių kuopai Delhi, Ont. Šventės datą parinks rengėjai.

*

1969 m. lapkričio mėn. 23 d. Toronto Pūtvio š. kuopos šauliai su savo vėliava dalyvavo Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjime Hamiltone.

*

Lapkričio mėn. 27 d. Toronto Pūtvio š. kuopos sporto vadovas š. V. Keturakis buvo sužeistas auto katastrofoje. Jam sulaužyta koja. Pabuvęs savaitę ligoninėje, dabar sveiksta namuose.

Taip pat, kurį laiką ligoninėje praleido veikli šaulė Z. Jonikienė.

TORONTO, PABALTIEČIŲ VETERANŲ KORPAS

 

Iš deš.: šaulių Sąjungos Tremtyje pirmininkas Vladas Išganaitis ir šaulių Sąjungos garbės teismo pirmininkas Algirdas Budreckas.

Jam priklauso Vl. Pūtvio šaulių kuopa. Gruodžio 12 d. 8 v.v., latvių veteranų namuose, įvyko prieškalėdinis susipažinimo pobūvis. Oficialiai daliai vadovavo Pūtvio šaulių kuopos p-kas (korpo, šiais metais, pirmininkas) š. St. Jokūbaitis, pakviesdamas sukalbėti invokaciją ir palaiminti stalus, lietuvių Šv. Jono parapijos kunigą J. Staškevičių. Toliau, pirm. pristatė garbės svečius, kurių tarpe buvo Kanados federalinio parlamento atstovas W. Deakon su ponia. Jis pasakė kalbą ir atsakinėjo į paklausimus. Buvo ir Toronto miesto aldermonas Torry O. Donohue su ponia, latvių ir estų bendruomenės, veteranų, pabaltiečių federacijos valdybų pirmininkai, bei atstovai ir vengrų laisvės kovotojų pirmininkas.

Meninėje dalyje estų veteranų valdybos atstovas R. Tralla parodė iš pabaltiečių bendradarbiavimo veiklos filmą ir, būdamas solistas, estei pianistei akomponuojant, padainavo solo ir duetą, su este soliste, vokiškai ir estiškai. Klausytojų jie buvo šiltai sutikti plojimais.

Pobūvis praėjo jaukioje ir draugiškoje atmosferoje.    š. P. G.

Mirė buvę kariai

1969 m. balandžio 19 d. Toronto Šv. Jono Kr. lietuvių kapinėse palaidotas buv. Lietuvos kar. 4 art. pulko štabo viršila Jonas Baltakys.

1969 m. spalio 3 d. mirė 1 pėst. D.L.K. Gedimino pulko viršila Povilas Pretkus, 67 m. amžiaus. Palaidotas Toronto šv. Jono Kr. lietuvių kapinėse spalio 6d.    P. G.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 51-sios SUKAKTIES MINĖJIMAS TORONTE

Lapkričio 30 d. minėjimas pradėtas 11 val. pamaldomis parapijų bažnyčiose su pritaikytais dienos reikšmei pamokslais. Pamaldose organizuotai su vėliavomis dalyvavo šv. Jono Kr. parapijoje savanorių - kūrėjų Toronto skyrius,, šaulių VI. Pūtvio kuopa ir svečiai — Hamiltono D.L.K. Algirdo šaulių kuopa, o Prisikėlimo parapijoje — skautų tuntai.

Po pamaldų, 1:30 val. p.p., šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyko iškilmingas minėjimas, kurį atidarė Sov. sąjungos skyriaus p-kas V. Štreitas, pakviesdamas dalyvius atsistojimu pagerbti organizacijų vėliavas ir vienos minutės tyla pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę karius, šaulius ir partizanus. Po invokacijos, kurią skaitė kun. J. Staškevičius, sekė sveikinimo kalbos, kurias pasakė Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas ir šaulių s-gos CV p-kas Vl. Išganaitis. Po sveikinimo kalbų sekė pagrindinė kalba, kuri buvo trumpa, gerai paruošta, primenanti mūsų atkurtos kariuomenės atliktus žygius ir jų reikšmę mūsų Tautai. Ją skaitė svečias iš Čikagos teis. A. Budreckas.

Oficialiai daliai užsibaigus, išnešus vėliavas, vyko meninė dalis, kurią atliko Prisikėlimo parapijos ir Studentų jungtinis choras, padainuodamas 4 dainas, vadovaujamas kun. B. Jurkšo. Už gražų dainavimą dalyviai nepagailėjo karštų plojimų.

Programai baigiantis, Toronto ap. bendruomenės p-kė L. Švegždaitė padėkojo visiems prisidėjusiems prie minėjimo pasisekimo ir visiems į minėjimą atsilankiusiems.

Minėjimas buvo trumpas ir gerai organizuotas. Rengė sav. kūrėjai, šauliai ir apylinkės bendruomenė.

Kūr. savanoriai pamaldų metu, bažnyčiose, klebonams leidus, rinko aukas Nepriklausomybės kovų karo invalidams ir sav. kūrėjams, esantiems sunkioje būklėje Vokietijoje ir kitur, sušelpti. Viso surinkta $439.80.

P. G.

ŠAULIAI LIETUVIŲ TELEVIZIJOJE

Kas 1969 m. gruodžio 14 d. žiūrėjo iš Čikagos perduodamos “Lietuviai Televizijoj” programos, tai turėjo malonią progą pamatyti Liet. Šaulių Sąjungos 50 m. sukakties paminėjimą. Nors trumpą, bet labai gerai paruoštą kalbą pasakė šaulių Sąjungos pirmininkas Vladas Išganaitis. Tai pavyzdys, kaip turi būti paruoštos trumpos prakalbos, šaulių Sąjungos garbės teismo pirmininkas Algirdas Budreckas paskaitė savo sukurtų patriotinių eilėraščių. Eilėraščių turinys ir jų paskaitymas buvo pasigėrėtinas. Vyt. D. šaulių kuopos tautinių šokių grupė pašoko tautinių šokių. Šokėjų grupę sudaro: R. Mikalajūnaitė, K. Karaliūnaitė, B. Hofman, K. Kurpiers, L. Kvinaitė, B. Kromelis, G. Baranauskas (šokių vadovas), V. Androlaitis ir J. Kalakauskas. Buvo ir montažas, kurį paruošė P. Beinoras. Foną puošė šaulių vėliavos su palyda. Gaila, kad laiko rėmai programos vykdytojams neleido plačiau išsiskleisti.

Bendrai paėmus, Šaulių Sąjunga yra gyva, kūrybinga ir auganti organizacija. Gal ir dėl to, kad turi iš Lietuvos atsivežtas tradicijas, darbščią vadovybę ir nuolat didėjantį jaunąjį prieauglį.    P. Venclova


Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave. Racine, Wisc.

ŠAULIAI PAMINĖJO KLAIPĖDOS ATVADAVIMĄ

Vytauto Didžiojo šaulių kuopa, sausio 25 d., Vyčių salėje. Čikagoje, surengė Klaipėdos atvadavimo sukakti — minėjimą. Į minėjimą atsilankė pilna salė žmonių.

Š. S-gos pirm. V. Išganaitis pasveikino susirinkusius ir pakvietė į prezidiumą P. Padvaiską, Al. Valatkaitį, adv. R. Skipitį, V. Tallat -Kelpšą ir adv. Alg. Budrecką.

Vidurio Rajono skautų vadas V. Tallat-Kelpša įteikė padėkos ordiną adv. R. Skipičiui.

B. Pupalaigiui išvykus į Arizoną, jo paruoštą paskaitą perskaitė P. Beinorius. Paskaitoje vaizdžiai nušviesti Klaipėdos vadavimo laikai ir prisimintos buvusios kovos.

R. Skipitis savo kalboje prisiminė laikus dar prieš Lietuvos nepriklausomybę. Jis pažymėjo, kad visas tuo metu politinis gyvenimas sukosi politinėse partijose. Tais laikais seniausia ir geriausiai susiorganizavusi buvo socialdemokratų partija. Tais laikais krikščionių demokratų ir liaudininkų partijos irgi gan stipriai veikė. Visų tų partijų svarbiausias tikslas buvo atkurti laisvę ir nepriklausomybę Lietuvai.

Šiandien išeivijoje šauliai privalėtų daugiau pasišvęsti dirbti ir visokeriopai kovoti dėl Lietuvos laisvės ir jos nepriklausomybės.

Pirm. V. Išganaitis išvardijo asmenis, kurie daug dirbo ir prisidėjo prie Naujųjų Metų sutikimo, šeimininkė St. Cecevičienė, o jos padėjėjos sesės: E. Genčiuvienė, J. Bubinienė ir E. Baškauskienė. Baro tvarkytojai buvo P. Beinorius ir ižd. S. Radzvickas. Tarnybą ėjo K. Bubinas, V. Džiūvė, A. Baračiukas ir J. Žiugždinius. Bilietų platintojai: J. Bubinienė, J. Sasnauskienė, S. ir J. Petrauskai, Zdanavičius, N. Martinkus,

Detroito šauliai, buvę aktyvūs Klaipėdos krašto atvaduotojai. Iš kairės sėdi: Vincas Tamošiūnas, Bronius Tatarūnas, Kazys Špakauskas; stovi: Juozas Augaits, Petras Bliudžius ir Alfonsas Žiedas.   Nuotr. K. Sragausko

Vytauto Didžiojo šaulių kuopos Klaipėdos minėjimo prezidiumas, Vyčių salėje, Čikagoje. Iš k. sėdi: Petras Padvaiskas, buv. pirm. Alfa Valatkaitis, pirm. Vladas Išganaitis, kalba garbės pirm. adv. Rapolas Skipitis, skautų vadas Vaclovas Tallat-Kelpša ir adv. Algirdas Budreckas.    Foto M. Nagio

J. Indriūnas, E. Baškauskienė, K. Keturakis, Gegužis ir Korsakai. Visiems išvardintiems išreiškė šaulišką padėką. Taip pat padėkojo St. Cecevičienei už auką 32 dol. ir O. Vyšniauskienei už 5 dol.

Po to buvo parodytas filmas, pavadintas “Iš dabarties į praeitį”. Filmą techniškai paruošė A. Šlutas. Nevienam žiūrovui nuriedėjo ašara per skruostą, nes filme parodyti praeities įvykiai priminė tėvų kraštą ir tėvynės ilgesį.

Vėliau vyko vaišės, kurias paruošė moterų vadovė St. Cecevičienė ir šaulės sesės.

Minėjimui pirmininkavo VI. Išganaitis, sekretoriavo Alg. Budreckas.

AL BUD

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Siunčiu Jums, malonus “Tremties Trimito” Redaktoriau, kartu linkėdamas Jums geros sveikatos ir Dievo palaimos Jūsų kilniame tautos tradicijų puoselėjimo darbe.

Jubilėjinį Šaulių Sąjungos numerį gavau tik lapkričio pabaigoje. Susižavėjęs, perskaičiau jį vienu prisė dimu. Labai sąžiningai, kruopščiai ir objektyviai aprašyta ir redaguota.

Aš labai apgailestauju, kad spausdinant “Nepriklausomai Lietuvai” dar neturėjau partizano Vainausko nuotraukos, o ją gavęs, nepagalvojau Jums pasiųsti. Dabar turiu dvigubai gailėtis, nes šiame "Trimite” ji būtų labai tikusi. Bet geriau vėliau. negu niekada. Todėl siunčiu ją Jums ir. pasidarius klišę, prie progos, prašau grąžinti.

Be to, pastebėjau p. Mingėlos chronologijoje vieną praleidimą, kurio. kiek prisimenu, seniau nebūdavo. Būtent, kad 1919 m, rugpiūčio 28 -29 naktį Kauno šaulių dalinys dalyvavo POW sukilimo likvidavime. Man vadovaujant, atgabenome iš Šančių kariškų dirbtuvių kulkosvaidžių į Krašto Apsaugos ministeriją ir ėjome sargybas.

P. Gudelis

1969 m. Kalėdos, Lemberg

Baltų Veteranų Korpo valdyba Toronte 1968 m. Sėdi iš k.: J. Zamlovski, S. Jokūbaitis, M. Randle, O. Perro, V. Bačėnas; stovi: P. Jonikas, M. Randle, R. Tralla ir M. Sinis.

Šaulys Antanas Barančiukas, dabar gyvenąs Čikagoje, Vytauto Didžiojo š. kp. ir “Krivūlės” valdybų narys, eilės kitų organizacijų veikėjas bei dosnus jų ir lietuviškos spaudos rėmėjas, Nepriklausomos Lietuvos šaulio puskarininkio uniformoje.