Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave., Racine. Wisc.


Algirdas Budreckas

LAISVĖS RYTOJUS

Stebėjau kartą pagautus arus,
Už geležinių grotų.
Troško jie laisvės padangių,
Nors visad buvo sotūs.
Daužė snapais užtvarų grotus,
Kad pabėgt iš narvo.
Turėjo jie sparnus kraujuotus,
Nuolat jie ten vargo.
Šiandien ir mūsų broliai vargsta,.
Kaip tie arai pagauti.
Jie troško laisvės savam kraštui,
Už tai tik buvo kalti.
Visų krūtinės pilnos skausmo,
Narvuos tiek daug kentėjus.
Ateis diena ir grius vergijos,
Išauš laisvės rytojus.

TORONTO ŠAULIŲ V. PŪTVIO KUOPOS VEIKLA

Š.m. lapkričio 23 d., šeštadienį, metinis parengimas — šokiai praėjo su pasisekimu, šauliai su svečiais užpildė visą Šv. Jono Kr. parapijos salę: Garbės svečių tarpe buvo Toronto sav. kūrėjų skyriaus p-kas V. Štreitas, latvių ir estų karo veteranų atstovai ir Čikagos šaulių teatro vadovas J. Petrauskas su ponia. Pristatyti kuopos pirmininko, latvių ir estų veteranų atstovai trumpu žodžiu pasveikino parengimo dalyvius.

Tolimesnėje eigoje, buvo įteiktos medžioklinio šaudymo rungtynių, įvykusių šį rudenį Hamiltone, laimėtojams taurės. Pereinamąją taurę laimėjo Hamiltono medžiotojų klubo “Giedraitis” ekipa. Laimėtojus pristatė šaudymui vadovavęs šaulys M. Tabulėnas, o dovanas įteikė Kanados šaulių rinktinės vadovas St. Jokūbaitis. Be šokių prie geros muzikos, dalyviai turėjo progos išbandyti laimę turtingoje loterijoje, kurioj laimėjimus suaukojo “Ali Season” kelionių biuro savininkas V. Bačėnas, Prisikėlimo parapijos kiosko vedėjas p. Misevičius, M. Jokubaitienė, “Higiena” kirpyklos savininkė p. Cicėnienė, šaulės ir šauliai.

Už pasisekusį parengimą nuopelnas tenka parengimo vadovui š. P. Jonikiui ir š. V. Keturakiui. Kuopos valdyba yra dėkinga kuopos garbės šauliui klebonui kun. P. Ažubaliui už gautą salę prieinama kaina; aukojusiems loterijai, sesėms šaulėms, papuošusioms salę, bei paruošusioms užkandžius, šauliams paruošusiems salę ir dirbusiems parengimo metu, nuoširdiems kuopos talkininkams p. M. Jokubaitienei, p. P. Dovydaičiui ir visiems atsilankiusiems į parengimą.

Kuopos šaulės maloniai nustebino šaulius ir visuomenę, pirmą kartą pasirodydamos, kariuomenės šventės pamaldose, daugumoje, uniformose, kurios primena nešiotas Lietuvoje.

Š.m. lapkričio 24 d. Kariuomenės šventės minėjimo metu Prisikėlimo parap. salės kavinėje, šaudymo vadovas š. V. Keturakis buvo suruošęs kuopos šaudymo sekcijos laimėtų pereinamų taurių ir šaudytojų asmeninių stovylų bei taurių parodėlę. Be trofėjų, buvo išstatyta įvairūs sportiniai, medžiokliniai ginklai ir taikymo priemonės. Parodėle susidomėjimas, ypač jaunimo tarpe, buvo didelis. Paaiškinimus suinteresuotiems davė kuop. šaudymo vadovas ir pasižymėjęs šaudyme šaulys J. Budrevičius.

Be gerų žinių, turime ir liūdnesnių: š.m. lapkričio 24 d., savo bute paslydusi, susilaužė ranką kuopos garbės šaulė Elzė Jankutė, kuri gydosi savo bute. Linkime mūsų garbės šaulei greičiau pasveikti ir grįžti į sveikųjų tarpą.    š. P. G.

Čikagos jūrų šaulių kuopos organizacinis motorinis burlaivis “Gen. T. Daukantas” raižo Mičigano ežerą prie Čikagos vidur-miesčio pakraščių.


Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1969 Metų Sesėms ir Broliams Šauliams, jų šeimoms bei visiems laisvėje ir pavergtoje Tėvynėje gyvenantiems lietuviams, linki

LŠST Centro Valdyba

APDOVANOJIMAI

Jūrų š. Juozas Grybauskas, gen. T. Daukanto j.š. kp. — Šž ordinu; j.š. Mykolas Maksvytis, gen. T. Daukanto j.š. kp. — ŠŽ ordinu; j.š. Algimantas Valeika, gen. T. Daukanto j. š. kp. — šž medaliu; j.š. Juozas Kinčius, Švyturio j.š. kp. — šž medaliu.

Jono Vanagaičio šaulių kuopos šauliai: Ona Vanagaitytė-šležienė, Ieva Vanagaitytė-Janukienė ir Albertas Puskepalaitis išrinkti tos kuopos garbės šauliais.

1968    m. rugsėjo mėn. 29 d. įsisteigė Čikagos šaulių rinktinė. Šią rinktinę sudaro Vytauto Didžiojo, jūrų šaulių gen. T. Daukanto ir Cicero jūrų šaulių Klaipėdos kuopos.

Rinktinės pirmininku išrinktas š. Pranas Tamkus. Vicepirmininkais — j.š. Mykolas Maksvytis ir j.š. Algimantas Valeika. Sekretore — š. Magdelena Tamkienė.

1969    m. birželio mėn. 16-23 dienomis LŠST CV ruošia vienos savaitės šaulių stovyklą Dainavoje. St. Butkaus š. kuopos valdyba jau užsakė patalpas stovyklai. Platesnė stovyklos programa bus paskelbta vėliau.

Dalinių valdybos prašomos raginti šaulius, kad pastarieji pasistengtų pagal galimybes tą savaitę praleisti šauliškoje šeimoje, kuria pasidarys Dainavos stovykla.

Spalio mėn. 27 d. Jaunimo Centre Čikagoje įvyko LŠST CV posėdis. Jame dalyvavo S-gos garbės nariai — prof. gen. St. Dirmantas, gen. K. Musteikis ir teis. R. Skipitis. Iš CV šauliai — Vl. Išganaitis, P. Petrušaitis, Ant. Gintneris, J. Grybauskas, K. Žilėnas, M. Maksvytis, K. Kodatienė, St. Bernatavičius, Em. Petrauskaitė ir kun. J. Borevičius, S.J., Kontrolės komisijos narys Anat. Kairys, Šž Ordino Tarybos narys Serg. Radzivickas ir svečias St. Butkaus š.kp. pirmininkas Vincas Tamošiūnas.

Posėdžio metu buvo pagerbtas š. V. Tamošiūnas, apdovanojant jį menišku adresu. Adresą įteikė visi trys dalyvavę posėdyje S-gos garbės nariai, buvę nepriklausomos Lietuvos valstybės ministeriai.

Išklausytas uniformų komisijos pranešimas, kurį padarė š. M. Maksvytis. Tuo reikalu buvo įvairių pasiūlymų bei pasisakymų. Galutinas uniformų projektas dar nebaigtas. Kai jis bus patvirtintas —- paskelbsime.

Po posėdžio Gintaro svetainėje įvyko pobūvis, kurio metu buvo pagerbtas daug lietuviškam ir šauliškam reikalui pasidarbavęs ir vis tebedirbąs š. Vincas Tamošiūnas.

Papildytas ir pakeistas LŠST statutas jau išėjo iš spaudos. Jį galima įsigyti pas CV iždininką š. Kazį Žilėną, 1347 S. 48th Street, Cicero, III. 60650. Kaina — 50 centų.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Jūrų šaulys Jonas Šumakeris mirė 1968.III.31. Lietuvoje Šaulių S-gai nepriklausė. 1965.XII.13 įstojo į Cicero jūrų šaulių kuopą “Klaipėdą”. Palaidotas su šauliškomis apeigomis Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

Šaulys Kazimieras Stulgis, gimęs 1889.XII.4, prie Šiaulių miesto, mirė 1968.VII.10 Racine, Wis. Į Ameriką atvyko prieš I-jį Pas. karą. Į DLK Kęstučio šaulių kuopą buvo įstojęs prieš tris metus. Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, Racine, Wis.

Jūrų šaulys Ignas Aleksa, gimęs 1914.V.21, Jakiškių km., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps., mirė 1968.IX. 26, Cicero, III. Lietuvoje priklausė Pajevonio šaulių būriui. Į Ameriką atvyko 1951 m. Priklausė Cicero jūrų šaulių kuopai “Klaipėdai”. Palaidotas su šauliškomis apeigomis šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.

L. K. Mindaugo šaulių kuopa švenčia Vasario 16 dieną 1967 m., Montrealy-je, Kanadoje.