Karys 1965m. 5-6 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1412)    GEGUŽĖ - MAY    1965  

Gen. št. plk. Kazys Škirpa. ... viršelis

Nr. 6 (1413)    BIRŽELIS - LIEPA - JUNE    1965  

R. Kisielius— Vainikas žuvusioms laisvės kovotojams padedamas prie lietuvių kryžiaus, Pasaulinėje mugėje, New Yorke ... viršelis

  T U R I N YS

V. Kazokas — Kareivių motinos pas generolą

A. Novickis — Gen. št. plk. K. Škirpa

P. Dirkis — Vietinės Rinktinės sunaikinimas

O. Žadvydas — Per degančius “Joninių laužus” į mirtį

R. Liormonas — Atsiminimai

Plk. K. Škirpos žodis aktualiais klausimais

P. Būtėnas — Prūso tautovardžio amžius

A. Žilvytis — 1 gusarų pulko paskutinės dienos

V. Braziulis — Nepriklausomos    Lietuvos karių teatras

P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P.Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis—Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė—Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimorė.........M. ŠIMKUS
Chicago ...........A. RĖKLAITIS
Cleveland.........L. LEKNICKAS
Los Angeles .....O. ŽADVYDAS
Philadelphia ....A. IMPOLĖNAS
Rochester .......P. SALADŽIUS
Australija........  V. ŠALKŪNAS

PLATINTOJAI

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass.— “Baltic Florists”
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša, Kareckas, Edv. Štangenbergas.
Detroit, Mich.— V. Perminas— S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — "Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, KewSurrey

AUSTRALIJOJE:

A. Kubilius — 131 Crozier Avenue. Edvrardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
L. Vasiliūnas— 26 Gwynne St., Firle, So. Australia


VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDBCentro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.