Karys 1964m. 9-10 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 9 (1406)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1964 

Prezidentas Antanas Smetona lanko 1 p.p. Ukmergėje ... viršelis

Nr. 10 (1407)    GRUODIS - DECEMBER    1964 

R.    Kisielius— Kalėdinė Vytis ... viršelis

  T U R I N Y S

J. Miškinis — 90 metų nuo A. Smetonos gimimo

P. Žilys — Vilniaus operacijos 1919 m.

A. Budreckis — Dar kartą ties Vorksla

K. Nikodemas — Nepasisekęs sukilimas prieš kar. Plechavičių

B. B. — Partizaninis karas

V. Mingėla — Degančiai svarbus reikalas

K. Č. — Karai be pergalės

J.  Vadopalas — 1863 m. sukilimas Žadeikių valsčiuje

V. Jonikas — Simonas Daukantas

S.  Dirmantas — Triguba sukaktis

P. Alšėnas — ir aš buvau 1934 m. “sukilėlis”

Z. Raulinaitis — Vaidevutis

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

P. Dirkis — Kariuomenės atkūrimų minėjimai

Nekrologai ir kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalj redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore ............. M. ŠIMKUS
Los Angeles .......
O. ŽADVYDAS T
oronto, Canada ..... VL. RUŠAS
Chicago ............ A. RĖKLAITIS
Philadelphia ...  A. IMPULEVIČIUS
Australija ............V. ŠALKŪNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS
Rochester ........... P. SALADŽIUS

— PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukoms
Chicago, Ill. -— J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša
Detroit, Mich. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. -— Kazys Trečiokas
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Or-vidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas -—    9 Cowper Street. St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
A. Klimaitis — 71 Tate St. W. Lee-derville, Perth, W. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.