Karys 1959 m. 8-9-10 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 7 (1354)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS - SEPTEMBER    1959 

Lietuviai šauliai tremtyje—Čikagoje ... Viršelis

Nr. 8 (1355)SPALIS OCTOBER 1959 

Senasis Karo Muzėjus Kaune (priekyje, vidury—gen. V. Nagevičius)...Viršelis

   TURINYS

B. Brazdžionis — Šaukiu Aš Tautą

Marių Žuvėdra — Šventasis Kazimieras

K. M. J. Šarūnas — Antrąjį pasaulinį karą Prancūzija pralaimėjo 1936 m.

S. Butkus — Augino Tėvas Savanorį

J. B. — Prieš 26 metus *

B. Tvarkūnas  — Didįjį Invalidų Globėją prisimenant

K. Ališauskas  — Plk. K. Žuko “Žvilgsnis į Praeitį”

S. Butkus — Šiemet KARIUI 40 metų

P. Dirkis — Sibiro batalionui 40 metų

V. Augustinas  — Sunk. kulkosvaidžiai žygyje (nuotrauka)

A. Dapšys —  Nebuvo sutikęs lietuvį 17 metų

TREMTIES TRIMITAS *

R.  Skipitis — Lietuvos Šaulių S-ga ir V. Putvinskis

V. Putvinskis — Kelias į Nepriklausomybę

A. Valatkaitis — V. Putvys iš arti

P. Saladžius — Apie Lietuvos šauliškumą

Šaulė Tremtyje

S. Putvytė-Mantautienė — Šaulių moterų stovyklas Palangoje prisiminus

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Justinas Liaukus — Karinės žinios,
V. A. Mantautas — Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—ŠaulėTremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Aiženas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Reklaitis, M. Reklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.—J. Karvelis. “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas. 
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.— “Neringa”, V. Perminas.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas. A. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis;
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
“Dainora”, 49 Thornton Avė. London, West 4, Great Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Edwardstown, So. Australia.
P. Mažylis.22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys,72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Seminario Salesiano Altamira, Caracas.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.

LIETUVOS ŠAULIUS TREMTYJE KETURIASDEŠIMTIES METŲ NUO ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMO SUKAKTIES PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

KARYS