Karys 1958 m. 9 Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1346)    LAPKRITIS—NOVEMBER    1958 

 TURINYS

Iz. Girtis — Gen. Silvestro Žukausko paminklo V. D. KaroMuzėjaus sodelyje ... Viršelis

P. Plechavičius — Kariuomenės šventės proga *

K. Ališauskas LIETUVOS KARIUOMENĖ *

B. R. V. — Lietuvių Apsaugos dalys  *

P. Dirkis — Lietuvos policijai 40 metų *

J. Vėgelis — Lietuvos Vietinės Rinktinės kūrimasis Šiauliuose *

Tremties Trimitas *

Šaulė tremtyje *

A. Rėklaitis — Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVĖ *

RAMOVĖS skyrių kronika  *

Poezija, sveikinimai

J. Buika — Augštosios Karo Mokyklos lll-sios laidos gen. št. Skyriuspratimo nagrinėjimo metu Nemuno pakrantėse ties Veliuona .... Viršelioužpak. puslapis

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
 Justinas Liaukus — Karinės Žinios,
L. š. S. T. —- Tremties Trimitas.
Kunigunda Kodatiene—Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis. T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.


ATSTOVAI:
Albinas Baranauskas, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis, Rochester,N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”, 
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—Vl. Mingėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Library", J. Smolskls.
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

D. Daunoraitė, 49 Thomton Avė., London, West 4, Great Britam.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown. So. Australia.
E. Stasys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.
Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA.

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postschliessfach 232, W. Germany.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.