Karys 1957 m. 9-10 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 9 (1336)    LAPKRITIS - NOVEMBER    1957 

Prezidentas A. Smetona kalba vėlinių dieną prie žuvusių kariųpaminkle Kauno kapuose (Iš p. P. Blumo rinkinio) ...Viršelis

Nr. 10 (1337)    GRUODIS - DECEMBER    1957

A. Varnas — Šarmotas rytas ... Viršelis 

 TURINYS

E. Čekienė — Kova už laisvę yra šventa *

O. Urbonas — Lietuvių-lenkų karas su švedais (pabaiga)  *

B. Sruoga — Ištrauka iš dramos “Barbora Radvilaitė” ir Poeto minėjimas *

K. Ališauskas — Plk. O. Urbonui 65 metai *

L. Andriekus — Eilėraščiai: Dagilis ir Piligrimas *

Dr. V. Sruogienė — Atmintinos 400 metų sukaktys *

J. Budrys — Žodis kariuomenės šventės minėjime *

P. Būtėnas — Sūduviai—Jotvingai—Dainuviai *

V. Kareiva — Debesys, novelė *

J. Tumas—Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *

Tremties Trimitas *

Kariai ir Jaunimas *

A. a. prof. kan. Juozas Meškauskas *

Veteranų Veikla *

Kuprinės Pabiros  *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, A. Levickis. Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, Kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. šventorai-tis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

RedaktoriusZigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojasStasys Butkus

Kalbinę dalį redaguojaKazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia Kario Leidykla

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys—Kariai ir Jaunimas.
Justinas Liaukus—Karinės Žinios,
L. š. S. T.—Tremties Trimitas.

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis, Rochester, N. Y.
N. Cininas, Sydney, Australija.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Port Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas.
Boston, Mass.—“Baltic Florists”. 
Brockton, MassA. Mantautas. 
Chicago, III. J. Karvelis. “Marginiai”, Ramanauskas, “Terra”.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.— Vl. Mingėla.
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha. Nebr.— Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark. N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.


KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas.

London. Ont. — Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,

Toronto. Ont.—V. Aušrotas. A. Kuolas, “Parish Library”, J. Smolskis, Dr. Žolpys,

Montreal, Quc.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė,49 Thornton Ave., London. West 4. Great Britain.

K. Rožanskas, 35 Storer St., Nottingham.

Santarvė,46 Aberdare. Gdns. London. N. W. 6, Ct. Britain.


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kdda, Vic.

N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramatta,NSW.

E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Cantenrbury, Suburb, NSW 

Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern,Postschliessfach 232, W. Germany

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.