Gen. P.Plechavičiaus žodis

MIELIEJI KARIAI,

Ar yra dar reikalo priminti Jums, kokia šviesi ir garbinga mums Lapkričio 23-ji diena. Tad šis sveikinimas nėra nei priminimas, nei raginimas, o tik keletas minčių ir įspūdžių tos dienos proga.

Lapkričio 23-ji savo kilme neturi efektingos medžiagos, nesusieta su kurios nors gilesnės prasmės įvykiu ar kautynėmis. Tai paprasta kalendorinė data. Tą dieną 1918 metais pažymėtas pirmas įsakymas kariuomenei. Tai reiškia, kad viešai ir oficialiai buvo konstatuotas savo kariuomenės faktas.

Nors tos dienos kilmė blanki, tarytum bespalvė, tačiau tas faktas gavo gyvybės sulčių ir nuostabiai sudarė sau turinį. Tos dienos faktaslaisvė ir nepriklausomybėgeriausiųjų mūsų tautos vyrų-savanorių, partizanų karštu krauju, jaunosiomis gyvybėmis pažymėtas ir ligi šios dienos tebežymioms dar.

Lapkričio 23-ji visada simbolizuoja mums laisvės ilgesį, siekimą, atkakliausią kovą ir amžiną budėjimą.

Šiandien, po daugelio metų, vėl esame siaubingai klaikioje būsenoje. Mūsų šalį vėl dengia tirštos miglos ir sunki naktis. Nuolat kyla klausimai: kas daryti, kur išeitį surasti ?

Lygindami tuos du momentus, tuojau matome didelį skirtumą. Anuo metu turėjome po savo kojom mielą Lietuvos žemę. Viršuje jaukiai švietė savasai artimas dangus. Stipriai gaivino dvasią gimtosios sodybos, sentėvių kapai, milžinkapiai. Sunkesnę valandą guodė ir ramino savosios šventyklos. Šiandien nieko to nebeturimetik siekiame. Tačiau visa tai tikra ir laukia mūsų!

Lapkričio 23-ji yra viena tų gražių progų atitrūkti valandėlei nuo kasdienybės, nuo visų savo darbų, smulkiųjų rūpesčių ir susikaupus giliai, giliai pamąstyti:

Ar jau leisimės taip sunykti ir subyrėti, kaip granito atlaužos, malamos keliams grįsti, kurias visi mindo ir dilina?

Ar stengsimės nepalūžti dar, nesusiskaldyti po sunkiausiais gyvenimo velenais ir išlikti gyventi kaip pridera garbingai tautai, kaip savaimingai kilniai žmonijos bendruomenės šeimai?

Mūsų šių dienų būsenoj tai svarbiausi gyvybiniai klausimai. Dažnai grįžkim prie jų, nuolat atsidėję pagalvokim.

Šitokia prasme, šitokiais jausmais ir mintimis Lapkričio 23-sios dienos proga Lietuvių Veteranų Sąjungos “RAMOVĖ” Centro Valdyba šiltai, nuoširdžiai sveikina visus skyrius, Sąjungos organą “KARĮ” ir linki visada pasilikti ištikimais ir kovojančiais savo Tėvynės sūnumis ir dukromis.

P. PLECHAVIČIUS
Lietuvių Veteranų S-gos Ramovė Centro Valdybos Pirmininkas

M. RĖKLAITIS
Sekretorius

D.L.K. Birutės D-jos Centrinis Čikagos Skyrius Lietuvos Kariuomenės Šventės proga nuoširdžiai sveikina A. L. Veteranų Sąjungą “Ramovę”, Kūrėjų-Savanorių Sąjungą, Laisvės Kovų Invalidų Sąjungą, Lietuvos Šaulių Sąjungą Tremty ir visus buvusius Lietuvos Kariuomenės karius, dirbančius bei budinčius prieš mūsų Tėvynės pa vergėją ir viso laisvojo pasaulio priešąkomunizmą.