Karys 1957 m. 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybes kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1328)    SAUSIS—JANUARY    1957 

V. Augustinas—Lietuvos kariai Trakų griuvėsiuose 1943 m.  Viršelis

Nr. 2 (1329)    VASARIS—FEBRUARY    1957 

J. Bulika — “Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ties Giedraičiais, 1920 m.” — paminklas Giedraičiuose  Viršelis

 TURINYS

J. Skardis—Krauju nusidažė mėlynasis Dunojus *                             

Dr. V. Sruogienė—Gediminaitės vestuvės Bavarijoje *

T. Papartis— Šis tas apie “Prezidento Smetonos” laivą *

O. Urbonas—Parakas ir jo išradimas  *

A. Kasakaitis—Apie Rytprūsių mozūrus *

J. Bulika—Kaunas, nuotrauka *

Nelė Mazalaite—Kiškių lanka, novelė  *

E. Čekienė — Stiprinkime viltį ir ryžtą  *

P. Dirkis — Dvi reikšmingos sukaktys *

A. Bernotas — Kariai ir kariniai įvykiai pašto ženkluose ...

A. Rėklaitis — Sovietų strategija *

J. Bertulis — Žvilgsnis į netolimą praeitį *

V. Augustinas — Vasario 16 d. Kaune, nuotrauka *

J. Almis Jūragis — Vasario šešioliktoji *

J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *

K. Stalšans — Apie lietuvius ir latvius Polocko krašte *

B. Vrublevičius — Patekome į Prancūziją *                

Istorinės nuotrupos *

Tremties Trimitas  *

Kariai ir Jaunimas  *

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *

Kuprinės Pabiros  *

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia Kario Leidykla

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys—Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus—Karinės žinios,

L. S. S. T.Tremties Trimitas.

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Aiženas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas,B. Balčiūnas, P. Bliumas, P. Būtėnas, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, J. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, Marių Žuvėdra, Kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis, Rochester, N. Y.
Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J,

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”. 
Brockton, Mass — A. Mantautas. 
Brooklyn, N. Y.—“Laima”.
Chicago, III. J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas, ‘Terra’, A. Urbonas,
Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, 
Detroit, Mich. — Vl. Mingėla, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha. Nebr. — Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius. 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,

London, Ont. — Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont—J. Vyšniauskas,

Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Smolskis, Br. žolpys,

Verdun, Montreal, Que._— “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thomton Ave.,London. West 4, Great Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė. 46 Aberdare, Gdns., London. N. W. 6, Gt. Britain.


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.

V. Šalkūnas, 131 Bridge St.,Port Melbourne, Vic.

E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Sydney. NSW.

Pr. Zenkevičius, 15 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556


Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.