Karys 1956 m. 10-11 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 10 (1326)    LAPKRITIS—NOVEMBER    1956 

Nr. 11 (1327)    GRUODI S-DECEMBER    1956    

T U I N Y S

P. Plechavičius sveikina karius *

K. T. Dubysa — Karys ir laisvė *

P. L. — Blaiviai apsižvaigius *

P. Alšėnas — Apie kareivius *

Dr. V. Sruogienė — Lietuvos sukilėlė Emilija Platerytė *

A. Novaitis — Niekeno žemėje *

J. Ruokis — Mūsų dienos Šiauliuose *

K. Kepalas — Apie graikų ir lietuvių kalbų panašumą *

J. A. Jūragis — Laisvei auštant *

J. Bulika — Karių kapai, nuotrauka *

A. Balčiūnas — Karinėje stovykloje  *

T. A. P. — Kalėdų dovana *

P. L. — Pranas Vaičaitis, Zanavykų krašto dainius *

Dr. V. Sruogienė — Lietuvos prekyba su Vakarais *

A. Novaitis — Rytoj ar poryt *

O. Urbonas — Dėl Katkevičiaus pergalės ties Salaspiliu *

V. Mingėla — Sovietų Rusija — tautų kalėjimas *

A. Sodaitis — J. Kiaunė — Sukaktuvininkas *

V. Jonikas — Vėlinės  *

V. Maželis — Eglutė, nuotrauka *

Ksenofonas — 10.000 žygis *

Tremties Trimitas  *

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje *

Kariai ir jaunimas *

Kuprinės Pabiros *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, P. Bliumas, G. Botyrius, P. Būtėnas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, J. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra kan. J. Meškauskas, S. Miglinas. J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis. V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, E. Šulaitis, V. Šventoraiti-, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius, T. Žiūraitis, O. P.

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris*

Leidžia Kario leidykla

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys— Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus—- Karinės žinios. 
L. š. S. T. — Tremties Trimitas.

V. Augustinas, — Priešlėktuvinis ginklas pozicijoje, nuotrauka ........ Viršelis

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas,Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis,Chicago, Ill.
Andrius Mart. Ciemi-nis, Rochester, N. Y.
Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas,Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas, Boston, Mass.—“Baltic Florists”, Brockton, Mass — A. Mantautas, Brooklyn, N. Y.—“Laima”,

Chicago, III.—J. Karvelis, "Marginiai” — Ramanauskas, “Terra” Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, Detroit, Mich. — VI. Mingėla, Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,

Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,

Omaha, Nebr. —Elz. Ribokienė, Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, Newark, N. J.-—Kazys Trečiokas, Rochester, N. Y.—P. Saladžius, Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,

London, Ont. — Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,

Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Smolskis, Br. žolpys,

Verdun, Montreal, Que. — “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave.,

London, N. W. 6, Gt. Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė, 46 Aberdare, Gdns, London. N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,

St. Kilda, Vic.

V. Šalkūnas, 131 Bridge St.,

Port Melbourne, Vic.

E. Stašys, 17 Belmore Avė., Beimore, Sydney, NSW.

Pr. Zenkevičius, 15 Victoria St.,

N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,

Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

TM" WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $5.00 per year. Single copy 55 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.