Karys 6 1955 m. Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 6 (1311)  BIRŽELIS —JUNE  1955

   T U R I N Y S

Z. Raulinaitis — Birželio žiauriosios naktys  161

Kun. Dr. St. Valiušaitis — O graži buvo mūsų Lietuva  162

Vladas Mingėla — Kristijonas Donelaitis  163

A.    Rėklaitis — Vakarų Europos gynyba   165

Dr. V. Sruogiene — Albrechtas Goštautas  168

Kpt. V. L. — Nuotykiai Lietuvos-SSR sieną nustatant  171

Matas K. — Birželio Tryliktoji prieš 15 metų  174

V. Augustinas — Nuotrauka: “Lietuvos Kalneliai”  175

H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  176

Edvardas Šulaitis — Kariai filmose 180

J. Skaržinskas — Bertrand Russell pažiūros į karų priežastis    181

B. Vrublevičius — Kartą Indokinijoj  184

Karinės žinios  186

Kariai ir Jaunimas  187

1954 metų KARIO anketos daviniai  188

Karinė Spauda  189

Kuprinės Pabiros 191

 

Viršelyje: ŠVENTOJI TIES ANYKŠČIAIS  V. Augustino nuotr.

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION; 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys— Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus — Karinės žinios *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alš4nas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Ląnskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė. V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester. N. Y.
Petras Jaudegis, Omaha. Nebr.
Vytautas Kamantas, Cleveland. Ohio. 
Morkus Šimkus, Baltimore. Md. 
Kazys Trečiokas, Newark. N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas,
Boston, Mass.— “Baltic Florists”, 
Brooklyn, N. Y.—“Laima”
Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis,
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich__J. Belinis.
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius,
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE;

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas. A. Kuolas, “Tėviškės Žiburių” Knygynas, Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis,
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas,
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp Kioskas”,
St. Kilda, Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi. *

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00, atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Aven., Brooklyn 21, N. Y.