LAIŠKAI REDAKCIJAI

... Jau anksčiau Jums rašiau apie raudonųjų kruvinus darbus bolševikams okupavus Lietuvą. Esu radęs melagingai sudarytas bylas Žiežmarių valšč. mokyklos vedėjui Navasaičiui. Tų bylų dėliai jis ir jo nėščia žmona buvo suimti. Suimant jie buvo tiek mušami, kad žmona pagimdė gatvėje, ją vedant suimtą. Rusai taip ir paliko ją gatvėje gulėti kruviną. Mušime dalyvavo Lietuvos ruskeliai Kudrašovas Pilypas, Leono sūnus iš Šarkiškio kaimo, Žiežmarių valšč., Kudrešovas Radivonas, Fiodoro sūnus iš ten pat ir Polenskas Vladas iš Mūro Strėvininkų.

Trakų NKVD raštinėje esu radęs ir melagingų skundų patiekė jų pavardes: Ribakovas Vasilius, Abraška Srolis, Ilšonskis Rachmilis, Ilšonskis Donas, Ilšonskis Abraomas, Donas Saša, visi iš Žiežmarių mst. ir Baradulinas Kuzma iš Slabados km. Žiežmarių valsč. Jie apskundė jį organizuojantį prieš rusus ginkluotą sukilimą ir vaikščiojantį į bažnyčią.

Tai toki raudonųjų ir jų tarnų darbai. Mums lietuviams nereikėtų susilaikyti atskleidžiant ir pasauliui skelbiant komunistų žiaurumus. Reikia daugiau drąsos parodyti ir atvirai apie tai kalbėti.

Už savo atvirumą, sakyti teisybę, rusų okupacijos metu buvau suimtas ir mušamas ir vos išsisukau išvežimo. Vienas tokių veiklių dalyvių išvežimuose buvo Antanas Žilinskas iš Bačkonių kaimo. Jiems liaudies priešai buvo visi tie, kurie buvo nepriklausomos Lietuvos valstybės tarnautojai, mokytojai, kunigai ir 1918—20 metais tarnavę Lietuvos kariuomenėje.

Įskundikai būdavo paaukštinami ir apmokami. Toks buvo Vladas Visockas ir Baibokas iš Žiežmarių mst., Kuznecovas Povilas ir kiti. Vėliau, kai kurie jų buvo pagauti ir perduoti Vilniaus apygardai.

Mūsų čia laisvame pasaulyje esančių pareiga yra atidengti bolševikinio režimo kruvinus darbus ir reikalauti, kad klasta padaryta mūsų kraštui būtų atitaisyta, sugrąžinta laisvė ir nepriklausomybė.

Aleksandras Mackevičius,

Vyčio Kryžiaus Kavalierius Cleveland, Ohio.

-o-

MIELAS KARY

Džiugu ir malonu, kad Tėvynės meilės švyturys ir karžygių dvasios skleidėjas lanko mus.

Bet, kad Jūs nepalūžtumėte sunkiame tremties kelyje, prie prenumeratos prijungiu tą kuklią 5 dol. auką. Su geriausiais linkėjimais, kad šviestumei ir neužgestumei tremties audrose iki bus laisva mūsų Tėvynė Lietuva.

Reiškiu pagarbą ir sėkmės,

L. Remeikienė, Sudbury—Canada,

-o-

Širdyje ieškodamas šio to prasmingesnio ir prisilaikydamas nuo kiek pergausių, švenčių proga siunčiamų savo prieteliams sveikinimų atvirukais ar smulkių dovanėlių, — sutaupiau ir “KARIUI”, ne tik savo 1955 metams prenumeratą pratęsti, bet dar ir dviem kitiems, savosios Tėviškės geriems bičiuliam, šiandieną gyvenantiems šiapus geležinės uždangos, Europoje. Tos prenumeratos, tebūnie greta išsiųstų ir neišsiųstų sveikinimų, — taip pat broliški sveikinimai ir dovanėlės Švenčiu proga!

Su tikra pagarba,

Balys Gičys, Chicago.

-o-

KARIUI

Myliu tave aš, bet tyliu,

Ar tu mane myli? Nežinau . ..

Su tavim aš nenuobodžiauju.

Myliu, tveriu, tyliu ir laukiu ...

Vertė Tigriukas.
Lund, 15. II. 1955.
Švedija.

-o-

Gerbiamieji,

Prašau atleisti, kad kiek pavėlavau prenumeratos mokestį už šiuos metus, čia įdėtoji pašto perlaida septyniems doleriams yra prenumeratos mokestis ir mano žmonos auka, nes jai “Karys” taip patinka, kad ji skaitanti jį iki paskutinės spausdintos raidės ir pats žurnalas jai visada yra per mažas ...

Sėkmės ir ištvermės!

B. Kasinskas

Niagaros Pusiasalio Lietuviams Kariams

St. Catharines, Welland, Niagara Falls ir Port Colborne, Ont. lietuviai buvę kariai kviečiami į Kanados Lietuvių Karių Sąjungos “Ramovė” organizacijos steigiamą susirinkimą, kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 24 d. 5 vai. vak., Allen-burg, Ont., p. Ubeikių salėje.

Iniciatoriai

Dėmesio KARIO prenumeratoriai Anglijoj

Pranešame, kad A. Gerdžiūnas, gyv. 6 Beechey St., Oldham, Lanc’s, nebėra “Kario” platintojas. Sumokėję jam prenumeratą už 1954 ar 1955 m. prašome atsiimti ir siųsti tiesiai “Kariui”.