Karys 13 1951m. Turinys, metrika, sveikinimai

ŠIAME NUMERYJE

Veidu į žuvusįjį Lietuvos karį

*

ALGIMANTAS GIEDRIUS Didžioji lietuvių tautos mokykla

*

Anuomet ir šiandien (vaizdai)

*

J. CICĖNAS Karys — rimties ir kūrybos simbolis

*

JONAS KARYS Savanorių-kūrėjų testamentas

*

JURGIS LENGVENIS Faktų ir idėjų pakopomis

*

KPT. SIMAS URBONAS Vieneri metai iš daugelio

*

PLK. O. URBONAS Lietuvos Vietinė Rinktinė 1944 m.

*

DR. INŽ. J. VĖBRA Atominė energija ir jos panaudojimas

*

Mūsų žuvusieji ir mirusieji

*

Nuo Elbės iki Mandžiūrijos (mūsų kariai)

*

VLADAS VRUBLEVICIUS Septyneri kovų ir vargo metai

*

JONAS NOREIKA (Lietuvos kariuomenės kapitonas, buv. nacių kalintas Stutthofo KZ-te. Vėliau išlaisvintas grįžo Lietuvon ir ten žuvo, vadovaudamas mūsų partizanams).

TRYS VELNIAI (apysaka)

*

Red. JON. PR. PALUKAITIS Akiratis

*

Viršelyje:    Kauno Karių paminklinio kryžiaus fragmentas, Kario giliaspaudė, 1939 m.

*

Kitame numeryje pradedame spausdinti 1831-jų metų sukilimo dalyvio niekur nepaskelbtas jo knygos ištraukas. Sekite tolimesnius KARIO numerius!

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

*

šis nr. padidintas — 36 psl, (su viršeliais). Kaina — 45c.

*

Pataisykite korektūros klaidą! šio nr. 24 psl. skelbiamas KARIO koncertas Chicagoje įvyks ne sausio 6 d., bet sausio 26 d.

 

SVEIKINA KARĮ ATGAIVINIMO METINIŲ PROGA

1951 m. lapkričio 10 d.

p. Simas Urbonas,

KARIO Vyr. Redaktorius,

156 Steamboat Rd.,

Great Neck, N. Y.

Gerbiamasai:

Patyręs, kad š. m. lapkričio mėnesį sueina vieneri metai, kai žurnalas pasirodė čia, Dėdės Samo padangėje, ir kad KARYS teikia skaitytojui rimto įspūdžio tiek savo turiniu, tiek ir išvaizda, -— kaipo buvęs karys, linkiu žurnalui pilno pasisekimo, atsilankant pas kiekvieną buvusį Lietuvos karį, kur jis dabar bebūtų, ir primenant jiems obalsius, kuriais vadavosi jauna ir morališkai tvirta Lietuvos kariuomenė.

Gyvendamas tais pačiais jausmais, kaip ir Jūs, Gerbiamieji Redaktoriai, siunčiu Jums savo geriausius linkėjimus ateičiai.

P. ŻADEIKIS,

Lietuvos įgaliotas Ministeris

# # #

Nepriklausomosios Lietuvos KARIO tradicijas sėkmingai tęsiančiam ir šiapus geležinės uždangos esančiųjų lietuvių karių moralę ir jų meilę Lietuvai palaikančiam ir ugdančiam, pasaulio lietuvių karių mėnraščiui KARIUI, jo metinės sukakties proga, nuoširdžiai linkiu ir toliau tuo pačiu ryžtu ir ištverme savo uždavinius vykdyti.

V. SIDZIKAUSKAS,

VLIKo Ypatingasis Bendradarbis, Patariamosios Lietuvių Grupės Pirmininkas

New Yorkas,

1951 m. lapkričio 12 d.

* * *

L. N. Karo Invalidų Sąjunga nuoširdžiai sveikina mūsų mylimą karių žurnalą KARĮ. Jo atgijimo Amerikoje vienerių metų sukakties proga linkime gyvuoti tol, kol grįšime į Tėvynę, kol, gyvuos amžiams išlaisvinta Gimtoji žemė.

B. TVARKŪNAS,

S-gos Pirmininkas

K. DOBILAS,

Sekretorius

1951 m. lapkričio 8 d.

* * *

LIETUVIŲ REZISTENCINE SANTARVĖ Kariuomenės šventės proga sveikina KARĮ ir visus laisvame pasaulyje esančius Lietuvos karius.

Su didžia pagarba minime Lietuvos Kariuomenes didvyriškumą ir Savanorių pasiaukojimą kovose dėl išplėštos Lietuvai Laisvės atgavimo.

LRS reiškia įsitikinimą, jog ateis laikas, kad po visą pasaulį išsibarstę kariai, susibūrę po lietuviška vėliava, iškils žygio, pavergtos Tėvynės laisvinti. Visa širdimi ir išgalėmis mes prisidėsime prie Jūsų žygio.

STASYS KUZMINSKAS,

LRS Pirmininkas

* **

“Kario" Redaktoriui.

Ponui Kapitonui S. Urbonui

Kaip mums miela ir džiugu, kad Jūsų pastangomis atgaivintas KARYS Jungtinėse Amerikos Valstybėse išgyveno vienerius metus ir kupinas energijos ir pasiryžimo, sutvirtėjęs drąsiai žengia į antruosius.

KARYS, gimęs kovų metu, per visą Lietuvos Nepriklausomą gyvenimą buvo mielas svečias ne tik eilinio kario, šaulio, jaunuolio, bet ir aukšto karininko. Jis jungė patriotus, kurie sielojosi tėvynės apsaugos reikalais. Mes tvirtai tikime, kad ateity KARYS užims sau prideramą vietą lietuvių spaudoje ir bus ne tik ryšininkas tarp buvusių karių, bet bus mielai skaitomas visų lietuvių patriotų.

Tad Amerikos Lietuvių Sąjungos RAMOVES Laik. Centro Valdyba šios sukakties proga sveikina KARĮ, Jo Redaktorių ir visą Redakcijos štabą, linkėdama KARIUI gyvuoti kuo ilgiausiai, lankyti savo skaitytojus kuo dažniausiai ir stiprėti. Ponui Redaktoriui ir visam Redakcijos štabui — didžiausios ištvermės taip sunkiame ir naudingame KARIO leidimo darbe, o taip pat asmeniškos laimės ir pasisekimo.

Laik. Centro Valdyba P. PLECHAVIČIUS Pirmininkas

V. MIEŽELIS Sekretorius

Brangus KARY!

Lapkričio 23-ją sueina metinės, kai Tu radai malonų prieglobsti šioje šalyje. Kaip miela mums Tave matyti vėl savo tarpe, kupiną energijos ir ryžto.

Kai Tu gimei, prieš trisdešimt trejus metus, ten toli už okeano — Lietuvoje, mus puolė gausūs ir įniršę priešai. Tu mums buvai tada, nelyginant, AUŠRA mūsų Patriarcho Basanavičiaus, kurio gimimo dieną mes šiandien irgi švenčiame.

Tu mus lydėjai kovose už brangią Lietuvos laisvę, o ją atgavus — per dvidešimt dvejus metus buvai mūsų vadovas karo moksle ir kūrei mūsų širdyse Tėvynės meilės ugnį.

Ir vėl, kada mes tapome apgaulės aukomis, kada mūsų šalis kraujuose skendo, ir tik nežymios “Vanagų” ir partizanų jėgos bandė gelbėti takus į Laisvę, Tu mus drąsinai, buvai mūsų Paguoda ir Viltis.

Šiandien, kai mūsų broliai gęsta Sibire, Urale, kai mūsų atžalynas kaunasi Tėvynėj ir Tolimuose Rytuose, Tu sujunki mus ir ruoški neišvengiamo atsiskaitymo dienai!

KARY, būk mums amžinąja vydūniška ugnimi. Būk didžiuoju Laisvės švyturiu mums ir mūsų Tėvynei.

RAMOVE

Waterburio Skyrius

* * *

Studentų Atsargos Karininkų Korporacija RAMOVE sveikina KARĮ savo idėjų — mokslas ir ginklas Lietuvai — skleidėja

STUD. ATS. KAR. KORP. RAMOVĖ FILISTERIAI IR SENJORAI

* * *

L.K.S. S-gos RAMOVES Brooklyno Skyrius nuoširdžiai svekina mūsų mieląjį lietuviškosios spaudos veteraną — KARĮ, linkėdama kuo greičiau sujungti visą mūsų vyriją, visus pasaulio lietuvius, jokių jėgų neišskiriamon draugėn, žygiui Motinai—Tėvynei išlaisvinti.

RAMOVĖ, Brooklyno Skyrius

* * *

Lietuvos Kariuomenės tradicijų tęsėją ir gaivintoją KARĮ, jo metinių JAV sukakties proga, sveikiname ir linkime budėti lietuvybės kovos bare.

New Yorko Lietuvių Tremtinių D-jos Valdyba

Didžiai Gerb. “KARIO” Redakcijai.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai vienerių metu sukakties proga tikrai kultūringo ir patriotiško KARIO leidėjams ir redaktoriams.

AMERIKOS LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU SĄJUNGĄ

* **

TĖVU PRANCIŠKONU SPAUSTUVĖ, Brooklyn, N. Y., sveikina KARI vienerių metų sukakties proga.

* * *

Sveikas, KARY! Esi karys ir būk karys!

PRANĖ LAPĖ

* * *

KARIUI

Vieneri metai Jūsų darbo parodė, kad jis yra prasmingas ir gražus.

Labai malonu, kad KARYS, kurį veda senasis jo redaktorius. o redakcijos sudėty — ilgamečiai jo bendradarbiai, vienintelis beveik toks laikraštis, kuris tęsia Lietuvos nepriklausomybės laikų darbą po ta pačia vėliava.

Drąsiai toliau pirmyn! Kuklias Jūsų sukaktuves pagerbiąs ir nuoširdžiai Jus sveikinąs, Jūsų

J. KARDELIS Nepriklausomos Lietuvos red.

* * *

Gerb. KARIO Redakcijai.

Malonu sveikinti KARI spaudos darbo užjūryje vienerių metu sukakties proga. Žinant, sunkius spaudos kelius, Jūsų atliktas darbas yra labai didelis, turis daug reikšmės išeivijoie, kada ir vėl spauda tapo tuo galinguoju ginklu už tautos laisve, už Lietuvos Nepriklausomybę. Pasiryžimas ir vieningas darbas nulems Lietuvos išlaisvinimo kovą. Linkime KARIUI, snaudos bare dirbant, geriausių vaisių mūsų Tėvynės naudai.

"TECHNIKOS ŽODŽIO” REDAKCINĖ KOLEGIJA Chicago, lapkr. 11 d., 1951

* * *

KARYS, Lietuvos karių žurnalas, karo įvykių nutrauktas, prieš metus iš nauio pradėjo savo misiją Amerikoi, ir yra pasiryžęs ją tęsti toliau. Taigi, jis atnaujino tautos meilės auklėjimo misiją, kuria jis pradėio Lietuvoj. ir vedė labiausiai efektingai. Tai kilniausia misija tautos gyvenime.

Tauta, kuri išauklėja tautos gyvenimo dvasioj ir įsisąmonina pasiaukoiimo tautai pareiga, gali pralaimėti kara ir netekti Nepriklausomybės. bet ji visados gali turėti vilti atgauti laisve ir nepriklausomai gyventi.

Sveikinu KARI ir siunčiu geriausius linkėiimus sėkmingai darbuotis toj savo kilnioj ir garbingoj misijoj.

D.Klinga

* * *

Did. Gerb. KARIO Redakcijai

Džiugu Jus pasveikinti atsikūrusio KARIO vienerių metų sukakties proga. Pratęsdami savo seną tradiciją. Jūs ir toliau puoselėkite tą pačią kovos dvasią mūsų išeivijoje, ugdykite jos drąsą bei ryžtingumą ir, grjžę į Tėvynę, su dar didesniu užsidegimu budėkite jos sargyboje.

ATEITIES REDAKCIJA

* * *

Tremtyje atgaivintam KARIUI vienerių metų sukakties proga nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus siunčia

GABIJA

   Lietuvių Spaudos Centras

Sveikinimai ir linkėjimai KARIUI, jo metinės sukakties dieną!

Vyrų Balsų Kvartetas AITVARAI

Brooklyn, New York.

* **

Mieliems ištvermingiesiems KARIO Redaktoriams

Malonieji Kolegos,

Kai prieš metus pasirodė pirmasis toli nuo Tėvynės atgimęs KARYS, mes rašėme:

"Lietuvos kariai, nors ir nelaimingų aplinkybių išblaškyti, nėra nusiminę dėl ateities ir neturi pamato rausti dėl praeities. Neapgalvoti ar piktos valios priekaištai— kodėl neapgynė Lietuvos — nesukėlė juose nepamatuoto nuotaikos kritimo, ir jie nenuleido galvos, nenustojo pasitikėiimo Lietuvos kario vardo garbingumu. Kariai įvertina Lietuvą ištikusią nelaimę, pergyvena ją drauge su visais ar net jautriau už kitus, bet kaip nelaimę, o ne kaip gėdą, kurią vienas kitas nesusipratėlis ar Lietuvos priešų tarnas norėtu jiems prisegti.”

Metus laiko KARYS ne tik ištesėjęs, bet ir didžiai patobulėjęs, visiškai įtikinamai patvirtina, kad Lietuvos kariai nenuleido galvos. Nenuleiskite jos iki visiško laimėjimo!

V. RASTENIS,

Dirvos redaktorius

* * *

KARIO Redakcijai

Jūsų vienerių metų atsikūr'mo sukakties proga DARBININKUI džiugu pasveikinai, nes dirbame artimiausioie kaimynystėie — vienų šeimininkų pastogėje — ir pažįstame vieni kitus. Tad linkime ir toliau kuo ištvermingiausiai skatinti ir burti visus lietuviškajam darbui, su pirmųjų savanorių drąsa aukotis Lietuvai ir jos laisvei!

DARBININKO Redakcija

* * *

KARIO Redakcijai.

Karys yra tautos narys, savo gyvenimą skiriąs krašto saugumui garantuoti. Ir senasis mūsų krašto įstatymas skelbė: “Kariuomenė yra organizuota tautos dalis kraštui ginti.”

Niūriose mūsų tautos gyvenimo sutemose KARYS palaiko senąsias karių tradicijas, saugo jas, kad neišblėstų iki nauju uždaviniu pradžios.

KARIO kelio metinės sukakties proga linkime Tamstoms suburti visa lietuviškąją buvusių karių šeima ir sėkmingai gaivinti jos dvasią, brandinant ja naujiems ateities žygiams.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijos vardu DR. A. ŠAPOKA

1951 m. lapkričio 9 d.

* * *

1951 m. lapkričio 9 d.

SIMAS URBONAS 156 Steamboat Rd.

Great Neck, N. Y.

VIENYBĖ, kurios 65 metu sukakties numeris taip pat netrukus išeina, sveikina KARĮ, sulaukusį metinės sukakties Amerikoie, šioje laisvės ir demokratijos šalyje.

VIENYBĖ, kuriai savo amžiuje teko matyti Lietuvą visokią — pavergta, laisvą ir vėl pavergtą — neabejoja, kad pasaulio lietuvių karių žurnalas dar kartą eis laisvoje ir nepriklausomoje tėvynėje.

Ištvermės žurnalo redaktoriams ir leidėjams.

JUOZAS TYSLIAVA.

Vienybės Redaktorius ir Leidėjas

* * *

Atsiprašome maloniuosius sveikintojus, kad visa eilė vėliau gautų sveikinimų bus įdėta sekančiam šventiniam žurnalo numeryje.

KARIO Redakcija

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.— $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas: redakcijos — 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., administracijos — 680Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by "KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brocklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21. N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. L, N. Y.

Nr. 13 (1272)1951 M. LAPKRITIS-NOVEMBER

ĮSTEIGTAS 1919 M.