Straipsneliai, informacija

RANKA RANKON SU RAMOVĖNAIS IR LEGIONIERIAIS

SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONAS

Už Tėvynės ribų išėjęs pirmasis KARIO numeris buvo maloni staigmena. Nustebo ir nudžiugo ne tik visa bevalstybė (DP) ir beginklė lietuviu tauta, bet net seni ir jauni vyrai, kuriems teko vilkėti Lietuvos Respublikos gynėjo uniformą.

I-jo nr. rašinių (ypač Alg. Giedriaus) dvasia prabilo i tūkstančius vyrų civiliniais drabužiais ir skrybėlėmis:    “Tu buvai ir privalai

būti amžinas Lietuvos karys! Ramiai! Susikaupk ir pažvelk toli į praeitį... Štai, Įsisąmonink, ką senovėje ir netolimoje praeityje lietuviškoji kariuomenė padarė, kokias kliūtis ir tvirtoves įveikė, kokius galingus priešus nugalėjo ir ką buvo laimėjusi! Ir Tu įsipareigok ir ruoškis naujiems žygiams, Lietuvos kary!” Na, ir pabiro kiti KARIO numeriai su to balso aidais ir atgarsiais iš JAV, Kanados, P. Amerikos, Europos, Afrikos, Australijos, Indokinijos, Janonijos, liepsnojančios Korėios... KARYS dar pakartos ir nenugalimo, kovojančio Lietuvos Partizano balsą.

KARYS ugdo lietuviškuosius kovos legionus plačiame pasaulyje, puoselėja ir išryškina jų dvasią ir skatina ruoštis vakariniam patikrinimui, kad, prieš pasirodant Lietuvos Laisvės Saulės spinduliams, būtų pasirengę Žygiui.

KARYS taip pat atkuria Tėvynės laisvinimo dvasią bei ryžtą tuose Lietuvos ir JAV karo veteranų bei karių sluogsniuose, kurie yra apsijungę po Vyčio Kryžiaus vėliava. Jis neleidžia prigesti Lietuvos kariuomenės kūrėju - savanorių. Nepriklausomybės karų dalyvių, Mažosios Lietuvos sukilėlių, 1941 m. sukilimo talkininkų ir visų kitų laisvės kovotojų dvasiai. Jie ne tik prikelia tą jų visų dvasią, bet ją perteikia jaunajai kartai. Jo idėja jau įsidegę yra tie lietuviai, kurie po Jungtinių Tautų vėliavomis gesina ugnį Korėjoje, arba po žvaigždėtąja vėliava budi pėstininkų pulkuose, tankuose ir bombonešiuose neramioje Europoje. Kiekvieno skaitytojo ir jo draugo sūnus bei dukra turėtų pamilti KARĮ, kuris skatina Vyčio veiksmais atkurti N. Lietuvą.

Mielas KARY. mes linkime Tau ko trumpiausių metų svetimoje žemėje, kad kuo greičiau persikeltumei į Gedimino pakalnę!

Amerikos Lietuvių Legiono vardu  Petras Jurgėla

BROOKLYN O, N. Y., RAMOVĖS SKYRIUS ENERGINGAI IMASI DARBO

Lapkričio 10 d., Vytauto Belecko svetainėje, įvyko vietos RAMOVĖS skyriaus mėnesinis susirinkimas, kuriame gausiai dalyvavo S-gos narių.

Susirinkime svarstyta ir nutarta: visiems nariams ir visais galimais būdais gyvinti skyriaus veiklą, stengiantis įtraukti S-gon visus čia gyvenančius karius; nariams susidrausminti ir rūpestingai lankyti susirinkimus, imtis iniciatyvos atgaivinti Kunigaikštienės Birutės Moterų Draugiją; dalyvauti visuose svarbiuose patriotiniuose minėjimuose. Taip pat numatyta ateičiai visa eilė prelegentų ir temų paskaitomis S-gos susirinkimuose. Vieningai ryžtamasi remti mūsų visų bendra ir vienintelį karių-veteranų KARIO žurnalą.

šiame susirinkime išrinkta nauja skyriaus valdyba, didesnės sudėties: gen. št. pulk. Iz. Kraunaitis, knt. Z. Raulinaitis, kpt. V. Vilkutaitis, V. Žukas ir ltn. L. Bileris.    I. M. K.

WATERBURY, CONN., RAMOVĖNŲ PASTOGĖJE

Lapkričio 23-ią dieną skyrius minės viešai ir iškilmingai. Ta proga lapkričio 22 d. 11 val. šv. Juozapo bažnyčioje įvyks iškilmingos pamaldos žuvusiems už Lietuvos laisvę karžygiams pagerbti. Pamaldų metu bus pašventinta skyriaus Vėliava. Tą pačią diena 15 vai. didž. parapijos salėje ivyks iškilmingas aktas. Paskaitą skaitys KARIO redaktorius kpt. S. Urbonas. Tuoj po akto bus bendra ramovėnu ir visų vietos lietuviškųjų organizacijų atstovų vakarienė.

Į minėjimo iškilmes atvyksta buv. Lietuvos Kar. štabo V-kas gen. St. Pundzevičius. Jis įteiks RAMOVES Skyriui vėliavą.

Lapkričio 24 d. vietos lietuvių radiio pusvalandžio metu bus speciali minėjimo valandėlė.

Talkininkaudami mūsų KARIUI, daug skyriaus narių įstojo į KARIO Rėmėių-Pirmūnų Garbės Būrį.

— Teko patirti, kad skyr. narys plk. prof. Vaclovas Biržiška apleidžia Wa-terbury ir išvyksta i New Yorką, kur gauna pastovesnį darbą prie “Free Europe" lietuvių grupės, šiuo tarpu profesorius yra išvykęs į Washingtona.

Gerb. plk. prof. V. Biržiškai visi skyriaus nariai nuoširdžiai linki geriausio pasisekimo.    žvalgas

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO VEIKLA

Lapkričio 4 d., Hartfordo (Conn.) įvyko metinis ALL štabo posėdis. Pirmininkavo vadas P. Jurgėla, sekretoriavo adjutanta J. Liaukus. Be jų posėdy dalyvavo šie Legiono štabo nariai: I vado pad. P. Norkūnas, ūkvedys A. Urbonas, inspektorius Z. Strazdas, teisėjas-gynėjas T. Sereika, kapelionas kan. J. Meškauskas, ginklininkas J. Bogušas ir budėtojas A. žemaitis. Gydytojas dr. J. Bučnis iš Baltimores atsiuntė sveikinimą. Vadui pristačius, atsistojimu ir plojimais pagerbtas pirmųjų liet. pulkų ir paskutinis vyriausias Liet. kariuomenės ir dabartinis Legiono kapelionas.

Atskiri pareigūnai nušvietė Legiono ir postų būvį. Senieji ALL pareigūnai naujiesiems perdavė Legiono antspaudą, bylas ir iždo bei kt. turto dalį. 1, 4 ir 7 postai turi savo atstovus vietos Lietuvių Taryboje ir BALF skyriuose, kasmet dalyvauja V. 30 parade ir II. 16 šventėje. 4 ir 7 postai turi savo atstovus karo veteranų taryboje. Vadas ragino steigti postuose chorus ir daugiau įsijungti į Lietuvos laisvinimo kovą bei talką. Apsvarstęs eilę reikalų, štabas nustatė ALL narių metinio mokesčio įnašą štabui, nutarė spausdinti Legiono statutą lietuvių ir anglų kalbomis, rūpintis neveikiančių postų atgaivinimu bei naujų postų steigimu ir kalėdinių dovanų pasiuntimu žinomiems lietuviams kariams Korėjoje, o Kalėdų švenčių proga pasveikinti JAV ir Jungtinių Tautų kovotojus karo laukuose. Baigiant posėdi, kuris truko per 3 val., kan. Meškauskas sukalbėjo maldą už žuvusius Legiono garbės narius, ginklo draugus ir mirusius legionininkus.

Vakare pas pp. Strazdus suruošta jauki vakarienė. Po to surengta staigmena pagerbti Legiono vadą P. Jurgėlą, 50 m. amž. proga. Jo veiklumą ir nuopelnus nušviesdami, jį sveikino Legiono štabo nariai, postų atstovai, ramovėnu sk. pirm-kas plk. Liutermoza ir skautininkas kpt. Nenortas.

J. Liaukus

CHICAGOJE - ROSELANDE

Lietuvos Kariuomenės Šventės atitinkamas paminėjimas įvyks lapkričio 30 d. 8 val. vak. Visų šventųjų parapijos salėje, 10806 So. Wabach Ave., Chicago, Ill.

Ta proga kalbą pasakys plk. Jurgis BOBELIS. Tema: “Lietuvos Kariuomenė.”    Ats. psk. K. BRUŽAS

KARIO ATSTOVYBĖ CHICAGOJE

Steigiame KARIO atstovybę Chicagoje. Mūsų atstovu paskirtas žurnalistas Jon. Pr. Palukaitis, KARIO AKIRAČIO redaktorius. Visų ligšiolinių darbščiųjų mūsų mielųjų talkininkų Chicagoje darbui apjungti, plėsti ir palengvinti — maloniai prašome laikyti ryšius su mūsų atstovu red. Jon. Pr. Palukaičiu.

Adresas: Jon. Pr. Palukaitis, 4319 So. Greenwood Ave., Chicago 15, III.; telefonas: KEnwood 8-3464,

 

VIEŠA PADĖKA

L. N. Karo Invalidų Sąjungos Valdyba dėkoja Jo Ekscelencijai p. MI-NISTERIUI ŽADEIKIUI už 100 dol. auka.

Kunigaikštienės Birutės Moterų Draugijos visuotiniam susirinkimui, įvykusiam spalio 21 d., už 30 dol. auką.

Amerikos Letuvių Sąjungos RAMOVĖS skyriui, Waterbury, Conn., už 30 dol. aukų.

KARIO redakcijai už 25 dol. auką.

VALDYBA

LIETUVOS VAIZDŲ KNYGA

Patyrėme, kad visų laukta Vyt. Augustino vaizdų knyga TĖVYNĖ LIETUVA baigiama įrišti ir leidykla VAGA ruošiasi ją kuo greičiausiai patiekti skaitytojams. Ši knyga, kurioje telpa apie 100 meniškų Lietuvos vaizdų, tokio pobūdžio bus pati pirmoji lietuvių knyga leidybos istorijoje. Kadangi jos tekstai atspausdinti ir anglų kalba, ji visiškai bus tinkama panaudoti Lietuvos reprezentaciniams reikalams.

Ta pati leidykla lygiagrečiai išleidžia ir kitą knygą, būtent — rašytojoM. Vaitkaus novelę ČIRIKSAS SIAUBE.

Knygomis suinteresuoti asmens kreipiasi į leidyklą šiuo adresu:    P.Ališauskas, 107-17 118 Street, Richmond Hill, N. Y.

KARINES ŽINIOS

NAUJOS PASKIRTIES POVANDENINIAI LAIVAI

JAV karo laivynas perdirba šešis pov. laivus, kurie su nauju radaro aprūpinimo tinklu turės vykdyti specialius uždavinius. Naujieji pov. laivai, galį vežti po vandeniu 160 žemyno karių ir ligi 2—3 džypų, pasirodė paskutinių operacijų metu Korėjoje. Jie vykdė tam tikrus uždavinius priešo pakrantėje. Daugiau smulkmenų apie šiuos laivus vadovybė tuo tarpu neduoda.

ADMIROLAS TVIRTINA

JAV karo laivyno viršininkas, admirolas William M. Fechteler, viename savo interview spalio mėn. pradžioje griežtai tvirtino, kad tol, kol Amerika turi stipriausią pasaulyje karinį laivyną, nėra šioje planetoje tokios jėgos, kuri sėkmingai galėtų įvykdyti bet kokį karinių dalinių išlaipinimą Vakarų Pusrutulio pakrantėse. “Neįveikiamas JAV karinis laivynas yra šio krašto saugumo laidas”, — pareiškė admirolas W. M. Fechteler.

JEIGU ČIA NUKRISTŲ ATOMINĖ BOMBA...

Viename savo pareiškime JAV civilinės gynybos administratorius Millard E. Caldwell nurodė, kad jeigu sovietai numestų atominę bombą ant bet kurio Amerikos tirščiau apgyvento miesto, tai tokia bomba užmuštų mažiausia 75.000 žmonių. Nemažiau būtų ir sunkiai sužeistų. Per 3 metus Amerikai reikia išleisti apie 3 bilijonus dolerių, kad bent patenkinamai pasirengtų sutikti šį didžiausią pavojų.

AR BOMBONEŠIS JAU SENSTA?

Korėjos karo patyrimas rodo, kad sunkusis negreitas bombonešis yra tapęs labai lengvai numušamas garso greičiu skrendančių sprausminių naikintuvų. Tai parodo paskutinių oro kovų patyrimas, kai mūšiuose iš abiejų pusių dalyvaudavo ligi 100 sprausminių, o naikintuvų beveik nežūdavo.

Karo aviacijos žinovų nuomone, bombonešiai galėsią veikti tik naktį, kad nors šiek tiek efektyviau galėtų įvykdyti savo uždavinius. Taip pat būsią siekiama sunaikinti priešo sprausminius naikintuvus, kai jie bus aerodromuose ir angaruose.

KIEK ATOMINIŲ BOMBŲ TURI JAV?

Pagal gana patikimus duomenis, JAV atominių bombų atsargos jau yra peržengusios 1.000 skaičiaus ribą.

Visi lietuviai skaito ir remia “LAISVĄJĄ LIETUVĄ”

“Laisvoji Lietuva” yra tautinės minties savaitinis laikraštis. Daugiausia duoda žinių iš pavergtos Tėvynės, gvildena įvairius politinius klausimus ir drąsiai pasisako prieš visus mūsų tautos negalavimus ir neigiamybes.

“LAISVOJI LIETUVA” metams kaštuoja tik 3 dol., kituose kraštuose 3,50 dol. Užsisakyti galima kiekvienu laiku, nelaukiant metų pradžios. “LAISVOJI LIETUVA” metų pradžią laiko nuo užsisakymo dienos.

Tuojau paštu siųskite 3,50 dol. “Laisvosios Lietuvos” redakcijai:    145

Harrison St., Toronto, Ont. Canada, ir “Laisvoji Lietuva” Jus ištikimai lankys per visus metus.

 

TECHNIKOS NAUJIENOS

Viena kelio mylia — 2 milijonai dolerių

Tarp New Yorko Washington tilto ir Wilmington, Pa. Deleware Memorial tilto (118 mylių) yra tiesiamas bene brangiausias pasaulyje kelias-tiltas, vadinamas New Jersey Turnpike. Šiuo metu vyksta bene įdomiausia statybos dalis: baigiami žemės darbai, tvirtinami pylimų šlaitai, ant gelžbetoninių atramų dedamos sijos. Naujasis kelias vingiuosis švelniais posūkiais, kad nemigdytų vairuotojų, kad būtų mažiau nelaimių, kaip kad važiuojant stygos tiesumo keliais.

Keliais viduryje turės skiriamąją liniją važiuojantiems priešingomis kryptimis. Bus leidžiamas didžiausias važiavimo greitis — 75 mylios į val. Kelias neturės nuokalnių, šviesos signalų, skerskelių, nekontroliuojamų įvažiavimų ir išsukimų į kairę pusę. Iš New Yorko kelias eina per pelkėtas vietas, geležinkelius, pro Pulaski Skymay, per apgyventas vietas, fabrikus. Elizabethe, N. J., buvo nukelti 455 namai, Lindene, N. J., penki didžiuliai benzino tankai. Benzino rafinerijos srityje buvo pakeista daugelis benzino rafinerijos vamzdžių, įkasant juos žemėn arba išvedant aplinkiniu keliu. Yra padaryta iškasimų iki 55 pėdų gilumo ir pylimų iki 65 pėdų aukščio. Įrengtos specialios radijo stotys žmones vežiojamiems sunkvežimiams koreguoti.

Didelę dalį pylimo sudarys smėlis iš Atlanto dugno. Tas smėlis galingom turbinom, 20-ties colių vabzdžiais, (sumaišytas su vandeniu) milžinišku spaudimu perpiltas vedamo kelio vieton. Tokio smėlio pylima buvo supilti per 60 pėdų aukščio ir per 250 pėdų pločio. Smėlio išsisklaidymui nuo vibracijos apsaugoti kalami poliai ir daromi specialūs sutvirtinimai. Pylimo viršus bus padengtas 38 colių kietos žemės sluogsniu, ant jo 8 coliai šlako, o ant pat viršaus 4,5 colio ypatingo asfalto. Ašims leistinas apkrovimas — 18 tonų. Šio tipo kelias yra vartojamas tik sunkiųjų bombonešių kilimo-tūpimo tankams ir tik nedaugelyje aerodromų. Kelio-tilto mylia kainuos apie 2 mil. dolerių . . .

1955 m. tokį kelią jau manoma turėti nuo Portland, Me., iki Toledo, Ohio, taigi, beveik ketvirtis kontinento.

Baltinius skalbsime garso bangomis

Naudojant stiprias garso bangas, per penketą minučių baltiniai netenka visų nešvarumų. Tam tikras kilnojamas 7 svarų aparatas jau naudojamas Vokietijoje. Kaip žinoma, ultra trumpos garso bangos jau prieš trejetą metų buvo sėkmingai naudojamos ir medicinoje, reumatizmui, išijoms gydyti.

DIDŽIAUSIAS KINO EKRANAS PASAULYJE

New York Radio City Music Hali kino ekranas yra padarytas iš plastinės medžiagos ir yra patogus tuo, kad lengvai nuplaunamas vandeniu. Ekranas turi 36 pėdas aukščio ir 60 pėdų pločio. Akustiniu atžvilgiu šis ekranas yra įdomus tuo, kad jame yra apie 10 milijonų skylučių, garsui praleisti.

NAUJI DRABUŽIAI KARIAMS

JAV armija ištobulino naują uniforminių medžiagų dažymo techniką, pagal kurią priešas savo infra raudonųjų spindulių pagalba tamsoje negalės atskirti kareivių nuo vietos daiktų. Dienos šviesoje šios uniformos atrodys visai normaliai, tačiau naktį, kai nematomos priešo žvalgų akys norės susekti karių judėjimą, matys tik kožkokias nereikšmingas dėmes.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

NAUJA KNYGA APIE FATIMĄ

Neseniai išėjo iš spaudos nauja knyga apie Fatimą “Marija kalba pasauliui”. Knyga didelio formato. 264 pusl., su 18 paveikslų, kaina dol. Joje smulkiai aprašyta, ką pasakė 1917 m. Portugalijoj pasirodžiusi Marija, ko Jinai reikalavo iš žmonių, ką matė tada susirinkę į pasirodymų vietą 70,000 asmenų, kodėl dabar kasmet gegužės ir spalio mėn, suplaukia į Fatimą po 5-700,-000 įvairių luomų bei profesijų žmonių.

Itališkai ją parašė prof. dr. L. Gonzaga da Fonseca, bet netrukus ji buvo išversta į portugalų (du vertimai), prancūzų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbas. Italų kalba jau išėjo 10 laidų, vokiškai 9 laidos, išparduota 70,000 egz. Lietuvių kalbon vertė ir išleido kun. M. Vembrė, kalbą taisė rašytojas St. Santvaras.

Knygą galima užsisakyti pas leidėją šiuo adresu: FATIMOS KNYGA, 122 Canton Street, Stoughton, Mass., arba: “DARBININKAS". 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Lazdynų Pelėda, MOTULĖ PAVILIOJO. Apysaka, 43 psl. Išleido Gabija 1951 m. Dail. I. Davydovaitė. Kaina 60c. Knyga gaunama: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus.

Juozas Kėkštas, RAMYBĖ MAN.Poezijos lankas. Išleido Gabija 1951 m. 45 psl., kaina 80c. Knyga gaunama: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus.

J. Jazminas, MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU. Spaudė NAUJIENOS, 94 psl., Chicago, Ill. 1951 m. Turinyje — 11 atskirų dalykų, kaina $1.00. Užsisakyti galima:    Mr.Jasinskas, 85 Grace St., Toronto, Ont., Canada.

TECHNIKOS ŽODIS, nr. 6—rugsėjis — 1951 m. Technikos darbuotojų nepriklausomas populiarus mėnesinis laikraštis. Turinyje: G. Andriušaitis —- Ruoškimės Lietuvos atstatymui, Prcf. Dr. St. Kolupaila — Mississippi nuotakio matavimas, A. Semėnas — Nauja televizijos bangų juosta, techniškoji apžvalga, Dr. P. Jonikas — Terminologijos klausimais, Dipl. inž. A. Paškevičius — Ugdykime savo profesinę spaudą ir kt. Nemaža kronikos iš viso pasaulio. Met. pren. — $2, ask. nr.—20c.