Kuprinės pabiros

GENERALINIS PATIKRINIMAS

Mūsų kuprinių tikrintojas, veteranas viršila Dagilis-Dagiliukas, paskubomis iškratęs kai kurias kuprines, ryšulius ir kitokius mazgelius, rado keletą murzinų popieriukų, vos įskaitomų raštelių ir kt.

Pirmiausia išbyrėjo trys klausimai lietuviškajam šios šalies progresyviui:

1.    Kurio kito krašto pabėgo tiek svetimose valstybėse reziduojančių ministerių - įgaliotų pasiuntinių, kaip kad Sovietų Sąjungos, per pastaruosius dešimt metų? O tokių jau susidaro kelios dešimtys?

2.    Kuri buvusi laisva nepriklausoma valstybė visiškai laisva valia nutarė prisijungti prie SSSR anksčiau, negu kad ją vienu ar kitu būdu okupavo raudonoji armija?

3.    Kodėl vienintelės pasaulyje "darbininkų ir valstiečių” galingiausios valstybės galva — Josifas Džiugašvilis-Stalinas —- niekur nevažiuoja į užsienius ?

(Į pastarąjį klausimą Dagiliukas ten pat pastebėjo vos įskaitomą kažkieno prierašą pieštuku: "Todėl, kad didieji Kremliaus sąmokslo rabinai pribijo, kad, pasijutęs tikrai laisvam krašte, Stalinas nepabėgtų iš jo paties sukurto “rojaus”, svetimos valstybės paprašydamas DP teisių. Ot, būtų numeris!...”).

PATARKIT, KĄ DARYTI?

Teko patirti, kad vienas buvęs Lietuvos kariuomenės puskarininkis, prieš porą mėnesių atvykęs šion šalin, nors dar visiškai neįsikūręs ir sunkiai dirbdamas už nedidelį atlyginimą, — jau išsirašė vieną dienraštį, vieną savaitraštį ir KARĮ nuo pat pirmojo nr., o taip pat vieną šio žurnalo prenumeratą išrašė Vokietijoje pasilikusiam savo kolegai.

Nutarta imtis visų galimų priemonių, kad šis “grinorius” nedarytų gėdos mums, “seniems amerikonams” (Radinys vienoje buv. karinėje kuprinėje).

* * *

Viename gan inteligentiškam lagamine rastas subraižytas toks pasikalbėjimas:

—    Taip, tai taip . . . Bet sakyk, tamsta, pagaliau, kokiems galams Lietuvai tiek daug tos kariuomenės reikėjo? Tik pagalvok — 40—50.000!

—    Ar jūs juokaujate, ar rimtai... Mūsų taikos meto kariuomenėje buvo 18.—23.000 vyrų. Nedaugiau.

—    Ot, tamsta, tai tikrai juokus proviji. Aš juk geriau žinau. Nepūsk miglos! . ..

Gerai kad pasibaigė

—Ar vaidinimas turėjo laimingą pabaigą ?

—Taip. Atrodė, kad kiekvienas ėjo laimingas namo, pagaliau sulaukęs pabaigos . . .

— Jei jau negaliu ant kareivių rėkti, tai gal galiu truputį - garsiau su jais kalbėtis ?

—    Kelneri, prašau du konjako!

—    Bet, tėte, ką mama gers ? ...

KALĖDŲ SENIS

pirmą kartą pasinaudos Amerikos paštu ir mūsų vaikučiams pristatys Vytės Nemunėlio “Meškiuką rudnosiuką”. Tai mėgstamiausia mūsų jaunimo knyga, kuri pasirodys dar prieš gruodžio 15 d. Jos iliustracijas piešė žinoma vaikų knygų iliustratorė dailininkė Stančikaitė. Knygoje yra 12 didelių keturiom spalvom atspausdintų paveikslų. Šalia lietuviško teksto, bus atskirai įdėta ir angliškas vertimas, tai knyga galėspasinaudoti ir lietuviškai nemoką vaikai.

Norintieji apdovanoti savo vaikus ar draugus, per Kalėdų Senį pasiųsti paštu “Meškiuką rudnosiuką”, prašomi tuč tuojau pasiųsti 2 dol. knygos leidėjui ir nurodyti tikslų adresą. Dėl knygos brangumo spausdinamas nedidelis tiražas, todėl jau dabar prašomi visi knygų platintojai pranešti, kiek egz. jiems rezervuoti.

Užsakymus siųsti šiuo adresu: J. Kapočius, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

 

Nelaikyk atliekamų pašto ženklų kur nors užmetęs stalčiuje! Keisk juos ir padidink savo pašto ženklų rinkinį! Pasiųsk savo adresą įSTAMP EXCHANGE CENTRE, P. O. Box 1341 NEW YORK 8, N. Y.ir dalyvauk mainuose su kitais pašto ženklų rinkėjais.