Karys 10-11 1951m. Turinys, metrika

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia—leidykla KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.—2,50 dol., atsk. nr. 45c. Adresas: redakcijos—156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., administracijos—680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

POLITIKA IR JĖGA

VYTAUTO DIDŽIOJO DVASIA ĮPAREIGOJA MUS

“Smogiamasis būrys pasirengęs žvalgybon”

ŽYGIS Į SEOULĄ

LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ 1944 M.

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI

ATOMINIAI VARIKLIAI

Karinės žinios

LIETUVOS KARIAI KORĖJOS FRONTE

REDDE QUOD DEBES

ŽMONA

MŪŠOS KAUTYNĖS

Eilėraščiai

Graži tu mūsų, Brangi Tėvyne...

KELIAS ATGAL

Laiškeliai, įvairenybės

Kuprinės pabiros

Fotografinė žurnalo kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. I., N. Y.

Nr. 10-11 (1269-70)    1951 M. RUG