PRISIMENANT DAUMANTĄ

Juliaus Kelero pokalbis
su Nijole Bražėnaite

Kalnuose su draugais 1950 metais. B k.Julijonas Butėnas, Nijolė Bražėnaitė, prel. Kapočius, Birutė Prapuolenienė, Juozas Lukša.

Į Laisvę Fondas rengiasi išleisti Lukšos-Daumanto laiškų Nijolei rinkinį. Tuo metu jis gyveno Vakaruose ir buvo ruošiamas grįžimui į Lietuvą. Knygą redaguoja J. Keleras. Čia spausdinamas pokalbis, paimtas iš rengiamos knygos.

 

Julius Keleras:Kokiomis aplinkybėmis Jūs susipažinote su Juozu Lukša, kurį Lietuvos skaitytojai tikriausiai geriau žino pagal vienį iš daugelio jo slapyvardžiųDaumantas?

Nijolė Bražėnaitė: 1948 m. buvau Paryžiuje ir tikrai gerai net neatsimenu, kas mane supažindino su Juozu Lukša. Galbūt dr. S. Bačkis. Tikrai žinau, kad mes susipažinom Paryžiuj: tai laikais dirbau šv. Antano ligoninės kraujo banke. Prieš pat man susergant tuberkulioze aš gana sunkiai tenai dirbau. Atrodo, susipažinau su Juozu vasarą, turbūt liepos mėnesi. Iš pradžių aš apie jį nieko nežinojau. Ir ar tik ne tuo laiku Paryžiuje maišėsi Jonas Pajaujis ir Petras Vilutis. Ir dabar, kai kalbu, per miglas prisimenu, kad Petras Vilutis mus tikriausiai supažindino. Už tai mes jį pavadinom piršliu. Petras gyveno Paryžiuje jau kurį laiką, tad retsykiais visi pasimatydavom, paskui, kai su Juozu daugiau susidraugavom, susitikdavome ir vieni, nors iš tikrųjų tuo metu mums labai mažai susitikti teko, kadangi Juozas tuo metu buvo ypatingai užimtas. Aš niekad jo net ir neklausiau, ką jis daro. Žinojau, kad buvo prasiveržęs iš Lietuvos su tam tikra misija, kurią jis norėjo šventai atlikti. Jis siekė sukurt ryšius tarp partizanų judėjimo Lietuvoj (turėjo užduotį prasiveržt pro geležinę uždangą) ir susirišt su Vakarais. Žinoma, pirmiausia jis susisiekė su Vliku, o per Vliką — su amerikiečiais. Papasakojęs jiems apie aktyvų pasipriešinimą prieš komunistus Lietuvoje ir taip pat atlikęs savo kitas misijas, apie kurias aš net ir dabar nežinau, jis turėjo surasti būdą, kaip vėl sugrįžt į Lietuvą. Kiek man žinoma, jis mėgino grįžt ir per prancūzus, ir per anglus, kol galų gale pasitaikė amerikiečiai, kurie sudarė sąlygas jam ir jo grupei su parašiutais nusileisti į Lietuvą. Tačiau tas atsitiko praėjus dvejiems metams po mudviejų pažinties.

Skaityti daugiau: PRISIMENANT DAUMANTĄ

OPTIMIZMAS REALYBĖS ŠEŠĖLYJE

Šiame ir gretimame psl. — vaizdai iš praeitos vasaros studiją savaitės Dainavoje. Nuotr. V. Midelio.


Reportažas iš Lietuviškųjų studijų savaitės Dainavoje

JUOZAS BAUŽYS

35-toji JAV ir Kanados LFB rengiama Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje įvyko š.m. rugpjūčio 4-11 dienomis, beveik išvakarėse tų lemtingųjų įvykių Maskvoje, realiai atnešusių Lietuvos nepriklausomybės įgyvendinimą. Tik studijų savaitės metu niekas apie tokią greitą galimybę dar ir negalvojo, nors visuose svarstymuose ir pokalbiuose buvo galima jausti kažkokį spontanišką optimizmą, kad mūsų viltys turės netrukus išsipildyti. Savaitę rengė naujai išrinktas LFB Tarybos prezidiumas ir savo kadenciją baigusi senoji Centro valdyba. Dalyvių skaičius, galėjo būti didesnis. Programa nebuvo perkrauta: 5 paskaitos, 3 simpoziumai, keletas trumpesnių pranešimų. Tačiau patys bičiuliai beveik visą laisvesnį laiką turėjo skirti įvairiems posėdžiams bei pasitarimams LFB reikalais.

Studijų savaitėje. Iš k. — A. Raulinaitis, V. Valiušaitis, J. Pabedinskas. Nuotr. V. Maželio.

Studijų savaitėje. Iš. k.Z. Brinkis, M. Mikalajūnas, K. Ambrozaitis, V. Vardys, V. Naudžius. Nuotr. J. Baužio.

Skaityti daugiau: OPTIMIZMAS REALYBĖS ŠEŠĖLYJE

Mintys iš svarstybų Dainavoje

LFB ATEITIES

KAZYS AMBROZAITIS

Į klausimą, gal jau atėjo laikas sustabdyti LFB veiklą, turime atsakyti: dar ne! Kai už dvejų metų pasibaigs dabartinės LFB Tarybos kadencija galėsime vėl savęs paklausti. Šiandien daugelis išeivijos organizacijų kelia tuos pačius klausimus. Tačiau mums, rezistencijoje gimusiems ir brendusiems, rezistencijoje davusiems pažadą, sustojimo nėra. 1941 m. partizanų laidotuvėse Kaune buvo pasakyta: „Pasiliko viltis, kad jų kraujas neišgaruos be vaisių šioms dienoms ir ateičiai". Jų pavyzdys privedė tautą prie atgimimo, bet mūsų misija dar nebaigta. Darbo daug. Jau vien partizanų kulto kėlimas ir perdavimas ateinančioms kartoms yra darbas, kurio gal kiti nepadarys.

Be to, kol šiame krašte bus gyva lietuvybė, tol reikės budėti ir ją pratęsti, kad kada nors, tautai šaukiantis reikalingos pagalbos, išeivija ją ir vėl galėtų suteikti. Tad mums ir toliau reikia būti rezistentais prieš nutautėjimą, prieš kultūrini nuosmukį. Reikės ugdyti idealistiškai ir politiškai orientuotą išeivijos visuomenę. Tad neklauskime savęs, ką darysime. Klauskime, kuriuos darbus pirma turėsime atlikti. Tęskime savo darbą.

VYTAUTAS VARDYS

Rezistencija yra pastovi kova už idėjas. Tad reikia rūpintis, kad ateitis, Lietuvoje ir išeivijoje, būtų kuriama pagal mūsų idėjas, kad tautos laisvė vestų į demokratinę Lietuvą. Nėra nepriklausomybės be demokratijos, bet nėra ir demokratijos be nepriklausomybės. ĮLF filialas Lietuvoje, lyg gera sėkla, turėtų išauginti ir atnešti Lietuvai taip reikalingus „Į pilnutinę demokratiją" idėjų vaisius.

UŽDAVINIAI IR DARBAI

ADOLFAS DAMUŠIS

1.    Artimiausiu laiku reikia išryškinti ir nustatyti tolimesnės LFB ir JLF politinės ir visuomeninės veiklos kryptį. Ją geriausiai remti „Į pilnutinę demokratiją" minčių pagrindu, prijungiant šiuo laiku iškylančius uždavinius ir laiko reikalavimus.

2.    Šio laiko Lietuvos sąlygose LF idėjų propaguotojai turi aiškiai pasisakyti už buvusius nuskriaustuosius tremtinius ir tikinčiuosius.

3.    Organizuoti konkrečia finansinę parama ir rūpintis, kad Lietuvoje būtų leidžiamas svarus, visuomenę pozityviai orientuojantis krikščioniškos minties dienraštis. Dėmėsi reikėtų kreipti į XXI amžiaustobulinimą ir jo pavertima tokiu dienraščiu. Tuo galėtų rūpintis JLF filialo nariai Lietuvoje.

4.    Lietuvoje propaguoti socialinės demokratijos idėjas. Tam reikalui suburti besiinteresuojančių asmenų grupes ir populiarinti socialinius klausimus visuomenėje, miestuose ir miesteliuose.

Skaityti daugiau: UŽDAVINIAI IR DARBAI

Nauji leidiniai, informacija, mirusieji

NAUJI LEIDINIAI

REGNUM. Tai gražiai išleistas ir įdomus 150 psl. leidinys. Viršelio paskutiniam psl. rašoma: „Regnum yra knyga kūrybai ir kriterijams. Jie yra atidengiami tradicijoje. Visa tai skirta, išleista ir spausdinta Lietuvos sostinėje Vilniuje Anno Domini MCMXQ". Rašo Lietuvos ir pasaulio kultūrininkai, poetai, spalvotos meno reprodukcijos. Knyga verta platesnio aptarimo. Pasistengsime tai padaryti. Ačiū Vaidotui Dauniui, knygą prisiuntusiam.

Pranas Kuraitis, FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Redagavo Antanas Vaičiulaitis. 382 psl. tome sutelkta prel. Prano Kuraičio filosofiniai raštai ir mąstymai, jo mintys apie kitus filosofus, pasisakymai įvairiais klausimais. Knyga nėra lengva skaityba, bet būtina kiekvienam kultūringam žmogui. Išleido 1990 m. Ateities leidykla. Kietais viršeliais, aplankas dail. N. Palubinskienės. Kaina nepažymėta.

Andrius Norimas, GYVENIMO DULKĖS. Novelės ir apybraižos su plačia laiko skale — nuo senovės lietuvių kovų su kryžiuočiais iki pat dabartinio Lietuvos atgimimo. 199 psl. knyga skaitoma lengvai. Išleido Literatūros mylėtojų talka, Čikagoje 1991. Viršelis autoriaus. Kaina 8 dol.

Skaityti daugiau: Nauji leidiniai, informacija, mirusieji

Į Laisvę 1992 113(150)

TURINYS

Vedamieji .................................................... 2

      Išeivijos rūpesčiai

      Iustitia est fundamentum regnoram

Skaitytojų žodis ............................................. 4

Julius Keleras, Kovo Vienuoliktoji ištaisė istorijos klaidą .. 6

Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą .......................... 10

Feliksas Jucevičius, Visu veidu į Vakarus! .................. 16

Lietuva, išeivija ir Lietuvių Bendruomenė (pokalbis) ........ 20

Birutė Jonelienė, Išėjo sūnūs keturi tėvynės ginti .......... 28

Jonas Pabedinskas, Naujas uždavinys — formuoti krikščionišką

      politinę mintį ........................................ 32

Vytautas Bagdanavičius, Nepasaulėžiūriškumas — ar tai kliūtis

      krikščioniškam frontui? ............................... 36

Vaidotas Daunys, Gyventi iš naujo (Putino gimtadienio proga)  38

Vaidotas Daunys, Iš „Paguodos kvartetų" (eilėraščiai) ....... 40

Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos kultūra nelaisvės metais .... 42

Henrikas Kudreikis, Žvilgsnis į dabartinės Lietuvos spaudą .. 45

Zenonas Prūsas, Solženicino nacionalistinės idėjos ir Lietuva 50

J. Kj. Į antrą šimtmečio ketvirtį ........................... 54

Valentinas Markevičius, 20 metų be Zenono Ivinskio .......... 58

Adolfas Damušis, Laiškas AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui 61

Jaunosios kartos dvasinė transformacija (simpoziumas) ....... 62

Vilius Bražėnas, Konstitucijos ir sąvokų klausimais ......... 68

Nauji leidiniai, informacija ................................ 70


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Skaityti daugiau: Į Laisvę 1992 113(150)

IŠEIVIJOS RŪPESČIAI

VEDAMIEJI

Lietuvos žmonių nerimas, kurį pastebime tenykštėje spaudoje, laiškuose ir pokalbiuose su atvykusiais, išeiviją taip pat baugina. Mūsų džiūgavimai dėl atgautos nepriklausomybės virsta rūpesčiais. Ne viena politinė partija Lietuvoje šūkauja neapvaldytu balsu, o kokias programas skelbia, yra neaišku. Parlamentas ir vyriausybė yra šių šūkaujančių beprograminių partijų apgulty. Pikta valia privatizaciją kartais veda iki vagysčių. Dalis žurnalistų viešai apgailestauja anksčiau turėtą ir prarastą šiltadaržinę komunistų globą. Ekonominė padėtis rimtėja.

Suprantame, kad visas kaitas lydi didesni ar mažesni sukrėtimai. Kantrybė yra geriausia priemonė nelaimių išvengti. Tačiau Lietuvoje šiuo metu tyko pašaly užsislėpusios savos ir svetimos hienos, pasiruošusios šokti ant nusilpusios šalies ir ją pribaigti.

Skaityti daugiau: IŠEIVIJOS RŪPESČIAI

IUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM

Šis senas romėnų posakis kadaise puošė Lietums Respublikos Aukščiausiojo Tribunolo rūmus. Karo ir okupacijų pasėkoje jis buvo pašalintas nuo tribunolo rūmų. Iki šiol jis dar negrąžintas į savo vietą, nors daug sugriautų paminklų jau atstatyta. Galėtume sakyti, kad trūksta lėšų, ar laiko, ar tik paprasčiausias neprisirengimas. Deja, taip sakydami turbūt klystume...

Išeivija sunėrimus dėl Lietuvos pilietybės. Visa laiką save laikėme, ir dabar daugelis vis dar laiko, Lietums piliečiais. Dėl savo turimos Lietuvos pilietybės nekėlėme klausimo, tai mums buvo savaime suprantama. Kai kurie giliau galvojantys tą savo įsitikinimą rėmė ir iki 1940 metų birželio mėnesio galiojusiais, beje niekad neatšauktais, įstatymais kurie pripažino dvigubą pilietybę. Atgavusi laisvę, už kurią ir išeivija kiek galėjo kovojo, atkurtos Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba tos mūsų turėtos ir turimos pilietybės nenori pripažinti, statydama įvairias sąlygas ir, lyg tyčia, apsunkindama jos įteisinimą.

Skaityti daugiau: IUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM

SKAITYTOJŲ ŽODIS

Į laisvę leisti ir toliau

Labai malonu pranešti, kad rytiniame JAV pakraštyje Į laisvę žurnalu pasitenkinimas bičiulių tarpe labai aukštas, ir mes didžiuojamės žurnalo pasisekimu. Į laisvę ir toliau bus labai reikalingas, nes tikroji, pilietinė ir kultūrinė laisvė Lietuvoje dar nėra įgyvendinta: didelę dalį lietuvių tautos reikės perauklėti, kad ji tiktų normaliam, demokratiniam gyvenimui. Šiame darbe Jūsų redaguojamas žurnalas gali padaryti didžiulį skirtumą. Gaila tik, kad permažai egzempliorių sugebėjome į Lietuvą pasiųsti; reiktų daug daugiau.

Todėl mano pasiūlymas būtų sekantis: redaguoti ir leisti Į laisvę taip, kaip iki šiolei, bet, žurnalą nufotografavus ir čia atspausdinus, fotografijas siųsti į Lietuvą ir tenai vėl atspausti kelis tūkstančius egzempliorių. Juk turime Į laisvę fondo filialą — tegu būna ir jiems konkretus uždavinys. Jeigu taip galėtume susiorganizuoti, išvengtume tos klaidos, kurią padarė Aidai: persikėlė į Lietuvą ir ten dings. Labai būtų nuostolinga ir Lietuvai ir išeivijai, jeigu ir Į laisvę nusiangažuotų šiuo kritišku Lietuvos atstatymo metu.

Antanas Sabalis Woodhaven, NY

Skaityti daugiau: SKAITYTOJŲ ŽODIS

KOVO VIENUOLIKTOJI IŠTAISĖ ISTORIJOS KLAIDĄ

JULIUS KELERAS

Paskaita, skaityta š.m. kovo 1 d. Beverly Shores, Indiana, surengtame Lietuvos Nepriklausomybės švenčių minėjime.

Dvi Lietuvos politinio atgimimo datos — Vasario 16-toji ir Kovo 11-toji — yra vertos oficialių, didingų minėjimų pavasarėjančiose Lietuvos miestų ir miestelių aikštėse ir visame pasaulyje, kur lietuviškai kalbantys ir galvojantys Lietuvos žmonės pasijunta esantys tauta, gali aprėpti ir apmąstyti savo pilietinę vertę, suvokti heroišką savo tautos didybę, kurios dėka lietuviai per penkis sovietinės priespaudos dešimtmečius palengva virto neįveikiamai stipriu kūnu, galiausiai parbloškusiu ,,didžiojo brolio" prievartą, ne fiziškai, žinoma, bet sofistikuota ir daugialype, atkaklia ir nuolatine lietuvio jėga. Tos dvi dienos yra vertos taip pat ir tylaus, bet ypatingai širdingo minėjimo. Taip atkampioj provincijos parapijoj senutė mokytoja atves šventiškai papuoštų vaikučių būrį, tvarkingai laikantį žvakutes, kurias jie pagarbiai uždegs kaimo kapinaitėse suguldytiems savanoriams, ir Dieve mano, kaip visa tai bus nepanašu į tuos renginius, kurių mano (o ir ne mano) kartos vaikystėje netrūkdavo.

Sovietinės armijos ir karinio jūrų laivyno dieną, švenčiamą, beje, vasario 23, lygiai savaitei praėjus po Vasario šešioliktosios, vidurinių mokyklų mokiniai, galima sakyti, jėga būdavo tempiami į sovietinių kareivių kapines. Gerai prisimenu, jog mes vaikai, negedėdavom svetimos tautos mirusiųjų. Mes negedėdavom jų tikriausiai todėl, kad tas gedėjimas būdavo rengiamas ir išreikalaujamas per prievartą, ir dar todėl, kad vaikiška sąmonė, nors ir ne racionaliai, bet kažkaip intuityviai niekad netapatino Lietuvos su Sovietų Sąjunga. Visą gyvenimą persmelkęs ideologinis tinklas, sovietinės patriotikos bravūra, kino filmai apie šaunius ir visad laiminčius raudonarmiečius bent jau mano aplinkoje buvo siejama su tikrojo gyvenimo išdavyste, o gilėjančioje sąmonėje bei vaizduotėje slypėjo Vytauto Didžiojo, Antano Smetonos figūros, kažkokiu būdu susijusios su tikrąja Lietuva, mažai ką turinčia bendro su tuometine Brežnevo laikų tikrove. Žinoma, vaiko sąmonei politika, politinis galvojimas ar kategorijos buvo nepasiekiama, tačiau mes supratom, jog daugelis dalykų, kuriuos garsiai taria suaugę žmonės yra falšas, netiesa, veidmainystė.

Skaityti daugiau: KOVO VIENUOLIKTOJI IŠTAISĖ ISTORIJOS KLAIDĄ

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS - APIE LIETUVĄ

Laiškai iš Lietuvos. Ateina jie pilni kasdieninio gyvenimo smulkmenų, ateina ir su giliomis įžvalgomis į verdančio gyvenimo šviesiąsias ir juodąsias puses. Ir rašoma juose apie viltį ir neviltį, apie buvusio komunistinio gaivalo destruktyvią opoziciją ir apie mąstančių žmonių bijančią poziciją. Išryškėja juose problemos nuo infliacijos, gamybos ir prekių mažėjimo, netikrumo dėl rusų kariuomenės jėgos, vis didėjančio kriminalinio elemento reiškimosi iki aštrių susikirtimų parlamente, politinės demagogijos ir apskritai demokratinių idėjų trūkumo bei pykčio vienų kitiems. Neveltui J.S. savo laiške ir rašo:,, Pernai, broliškai susikabinę rankomis, su tėvynės meile ėję prieš tankus, šiemet vienas kito mirtinai neapkenčiame”.

Skaitytojai teatleidžia, kad redaktorius nutarė po čia spausdinamų laiškų ištraukomis padėti tik inicialus.

Nerimąstinga padėtis

...Apskritai padėtis Lietuvoje nerimąstinga ir ateitis nenuspėjama. Politinė įtampa, lygia greta su ekonomikos smukimu, kyla, prokomunistinis gaivalas tebėra nepaprastai gyvybingas, ekonomiškai nepralenkiamas. Turėdami savo rankose KGB archyvus, mėgina griauti valstybines ir kitas nekomunistines struktūras iš vidaus — patogiu momentu išvelka viešumon kokį smulkų informatorių ir šaukia, kad „Lietuva krečiama KGB drugio", tuo tarpu KGB „tūzai" kuria uždaras akcines bendroves iš nelegaliai privatizuoto LKP kapitalo, vadovaudami laikraščiams, didele dalimi valdo viešąją opiniją. Per masinės informacijos priemones žmonės kiršinami, visaip menkinamos valstybės įtvirtinimo pastangos, nepaprastu atkaklumu nepaliaujamai drumsčiamas vidaus gyvenimas.

Tai, kad Lietuva tapo pripažinta Jungtinių Tautų narė, žinoma, yra didelis laimėjimas, bet tai dar nėra galutinė nepriklausomybės pergalė. Laimėtas tik vienas didesnių mūšių.

Skaityti daugiau: LAIŠKAI IŠ LIETUVOS - APIE LIETUVĄ

VISU VEIDU Į VAKARUS!

FELIKSAS JUCEVIČIUS

Niekas taip neapreiškia istorijos fatališkumo kaip nesulaikoma laiko tėkmė. Bėgantys metai ne tik suraukšlina veidus ir nusilpnina atmintį, bet taip pat niekais paverčia bet kokias iliuzijas ir atbaigia kartais košmarais gražiausius sapnus. Ar istorija nesukuria baisių ir kraujuotų fantomų, už kuriuos ji niekada mūsų neatsiprašo? Taipogi negalime nematyti stebėtinų šviesos proveržių, kuriems ji leidžia kartais pasirodyti. 1991 metų rugpjūčio įvykiai Maskvoje yra vienas iš tokių proveržių. Apskritai šio amžiaus politiniai įvykiai yra istorinės prošvaistės, ir ims daug laiko pilnai juos suprasti. Reikia turėti mintyje ne tik Sovietų imperijos griuvimą, bet dar bankrutavimą marksistinės ideologijos, kuria rėmėsi ta imperija ir kuri grėsmingai skverbėsi į visus kontinentus. Kodėl tai įvyko? Kad griuvo Sovietų imperija, tai nieko naujo istorijoje: ji byloja daugelio imperijų žlugimą, mūsų žemė yra iš tikrųjų siete nusieta įvairiausių imperijų griuvėsiais. O kaip aiškinti marksistinės ideologijos dezintegraciją? — Nežmonišku žmogiškosios prigimties ignoravimu: ji ignoravo žmogaus laisvę, ji ignoravo žmogaus religinį polėkį, ji ignoravo žmogaus teisę į nuosavybę. Marksistinė ideologija prievartavo žmogaus prigimtį, ir už tai ji turėjo brangiai sumokėti. Romėnai sakydavo, kad dievai dovanoja visada, žmogus kai kada, bet žmogiškoji prigimtis nedovanoja niekados. Kad tai tiesa, tai liudija marksistinės ideologijos spektakuliarinis bankrotas šio amžiaus pabaigoje.

Skaityti daugiau: VISU VEIDU Į VAKARUS!

STUDIJŲ SAVAITĖS

LIETUVOJE

Pirmoji Į laisvę fondo Lietuvos filialo rengiama studijų savaitė vyks 1992 gegužės 11-17 dienomis. Pirmąją dieną savaitės atidarymas bus Vilniuje, iš ten dalyviai autobusu važiuos į Nidą, kur Lietuvių rašytojų sąjungos viloje bus tęsiama tolimesnė savaitės programa. Vedamoji šios studijų savaitės tema: PILNUTINĖ DEMOKRATIJA: IDĖJOS, REALIJOS IR PERSPEKTYVOS. Iš JAV į Lietuvą tuo metu organizuojama kelionė. Dėl informacijų kreiptis į Vytautą Petrulį adresu: 30115 Brookview, Livonia, MI 48152. Tel. 313-525-0294.

Skaityti daugiau: STUDIJŲ SAVAITĖS

LIETUVA, IŠEIVIJA IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Žiaurios okupacijos laikotarpiu Vakarų pasaulyje gyvenantieji lietuviai savo didžiausią dėmesį skyrė Lietuvos išlaisvinimui ir lietuviškumo išeivijoje ugdymui. Dabar, Lietuvai atstačius nepriklausomą valstybę, išeivija pasijuto įvykusio ilgai laukto stebuklo išmušta iš įprastinės darbo ir rūpesčių rutinos. Atsiranda vis daugiau klausimų dėl tolimesnės įvairių organizacijų ir net Lietuvių Bendruomenės veiklos prasmės, o geriausiu atveju, dėl tos veiklos naujos krypties, naujų uždavinių.

Norėjome patirti, kaip naująją padėtį vertina išeivijos visuomenininkai, kultūrininkai, ko iš jos tikisi, kokios jų nuomonės visais tais rūpimais klausimais. Redaktorius išsiuntinėjo arti 40 anketų. Jas gavusiųjų tarpe buvo žurnalistų, redaktorių, organizacijų vadovų, Lietuvių Bendruomenės veikėjų (buvusios ir naujosios JAV Krašto valdybos), įvairių profesionalų, jaunesniųjų ir vyresniųjų, moterų ir vyrų, dirbančių ir pensininkų. Nebuvo tikėtasi iš visų gauti atsakymus, tačiau jų galėjo būti daugiau. Iki Šio numerio paruošimo buvo gauti 5 atsakymai. Juos čia ir spausdiname. Pokalbyje dalyvauja: Alfonsas Nakas — žurnalistas; P. Algis Raulinaitis — ekonomistas, visuomenininkas, LFB tarybos pirmininkas; dr. Antanas Razma — gydytojas, buvęs JAV LB pirm., visuomeninkas, Lietuvių Fondo steigėjas; Antanas Saulaitis, S.J. — kunigas, redaktorius, jaunimo organizacijų vadovas; Juozas Žygas — žurnalistas.

PASTABA: šiame pokalbyje žodis „išeivija" taikomas visiems užsienyje gyvenantiems lietuviams — tiek išvykusiems iš Lietuvos, tiek ir jau užsienyje gimusiems. (Red.)

Kaip keičiasi Lietuvių Bendruomenės ir apskritai lietuviškosios išeivijos uždaviniai šiuo metu, Lietuvai atstačius nepriklausomą valstybę?

Skaityti daugiau: LIETUVA, IŠEIVIJA IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

IŠĖJO SŪNŪS KETURI TĖVYNĖS GINTI

Lukšų šeimos likimas

Iš Antano Lukšos pasakojimo

paruošė BIRUTE JONELIENĖ

PATIKSLINIMAS

Praėjusiame Į laisvę žurnalo numeryje (112) buvo išspausdintas Juliaus Kelero pokalbis su Nijole Bražėnaite „Prisimenant Daumantą". Tikslus Juozo Lukšos-Daumanto šeimos likimas to pokalbio metu Nijolei nebuvo žinomas. Turbūt ir pats Daumantas 1948 metais Paryžiuje, prieš jam išvykstant į Lietuvą jo nežinojo. Tik dabar, visai neseniai Nijolei Bražėnaitei besilankant Lietuvoje, ji galėjo patirti daugiau žinių apie žuvusius ir išlikusius Lukšų šeimos narius. Ji taip pat gavo kopiją Sąjūdžio Prienų tarybos leidinio „Gėlupis" (1989.X.27. Nr. 14), kuriame buvo išspausdintas straipsnis „Išėjo sūnūs keturi tėvynės ginti", iš Antano Lukšos pasakojimo paruoštas Birutės Jonelienės. Šį straipsni, kiek sutrumpintą, čia ir persispausdiname. (Red.)


Juos, penkis brolius, išaugino derlinga Suvalkijos žemė, sena sodyba Prienų rajono Juodbūdžio kaime. Vyriausias Lukšų sūnus Vincas turėjo paveldėti ūkį, o keturi jaunesnieji, kitos motinos sūnūs, mokėsi universitete. Visų jų jaunystę skaudžiai palietė karas ir okupacija. O kai reikėjo pasirinkti, visi keturi be abejonių išėjo ginti Tėvynę. Trys iš jų žuvo. Antanas, patekęs priešams gyvas ir nuėjęs kančių kelius lageriuose, išliko, kad papasakotų mums apie brolius ir save. Kad papasakotų, kas jiems davė sakalų dvasią, ąžuolų tvirtumą, beribę Tėvynės meilę. Tokią didelę, kad sudegė jos liepsnose.

MAMA

Jungtis į kovą prieš okupantus mus paskatino motinos genai.

Mūsų šeimoje mama vadovavo ūkiui. Tėvukas buvo žymiai vyresnis, todėl viską tvarkė mama. Pagrindinis jos tikslas buvo keturis savo sūnus išmokyti, o ūkį palikti Vincui. Jaunystė mūsų buvo sunki. Mums nebuvo valia mokslo sezonui pasibaigus paimti knygą į rankas. Pagrindinis šeimos tikslas buvo — daryti viską, kad suklestėtų tėviškė. Po birželio 15 dienos visiems buvo dalgiai, kastuvai, pjūklai rankose. Kaimynai stebėdavosi, kai visi sukibdavome kluoną skiedromis dengti — lyg iš kulkosvaidžio visi varydavome. O vakare — buvo tokia šeimos tradicija — kiemo vidury sustoję užtraukdavome dainą.

Skaityti daugiau: IŠĖJO SŪNŪS KETURI TĖVYNĖS GINTI

FORMUOTI KRIKŠČIONIŠKĄ POLITINĘ MINTĮ

Naujas uždavinys:

JONAS PABEDINSKAS

Lietuvių Frontas, o vėliau ir Lietuvių Fronto bičiuliai veikė ir veikia kaip rezistencinis sąjūdis, kurio veikloje vyravo Lietuvos išlaisvinimo reikalai. Rezistencinė veikla buvo pagrindinis LFB veiklos bruožas jau daugeli metų. Šalia to, didelis dėmesys buvo kreipiamas ir į lietuviškumo išlaikymą išeivijoje. Tačiau tai nereiškia kad LF bičiuliai neturėjo arba dabar neturi nusistatymo politinės krašto santvarkos plotmėje. Tik paskutiniaisiais dešimtmečiais gal atrodė, kad pačių LF bičiulių idėjos, kaip tvarkyti viešąjį krašto gyvenimą, buvo gana įvairios, nežiūrint to, kad oficialioji LFB pozicija tokiais klausimais buvo jų vadovų skelbiama kaip vienalytė politinė ideologija. Kitaip sakant, nesijuto LF sąjūdžio individualių narių pasisakymų ar diskusijų politiniais klausimais, ar daugumos bičiulių nusistatymo.

Politinė dabartinių LF bičiulių mintis prasidėjo jau su 1936 metais Naujojoje Romuvoje paskelbta „Į organiškosios valstybės kūrimą" deklaracija, ši mintis, sakyčiau, atstovavo katalikiškosios visuomenės kairei, arba kai kurių taip vadinamiems katalikams liberalams ir daugiausia reprezentavo Lietuvos katalikų intelektualus. Kai kurie jų buvo Krikščionių demokratų partijos nariai, kiti bepartiniai. Prasidėjus okupacijoms ir vėliau, išeivijos metais, daugelis jų susibūrė apie LFB rezistencinį sąjūdį, nors ir nepamiršdami savų idėjų, kurios karts nuo karto buvo koreguojamos ir keičiamos. Galutinai buvo sustota prie „Į pilnutinę demokratiją" koncepcijos.

Skaityti daugiau: FORMUOTI KRIKŠČIONIŠKĄ POLITINĘ MINTĮ

NEPASAULĖŽIŪRIŠKUMAS -Ar tai kliūtis krikščioniškam frontui?

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

•    Jieškant kelio sudaryti viena krikščionišką frontą politinėje lietuvių veikloje, pagrindinės reikšmės klausimas yra, kaip frontininkai supranta savo atstovaujamą nepasaulėžiūriškumą. Jeigu tuo norima pasakyti, kad jie nesiims prievartinių priemonių savo visuomeninėje veikloje, tai tas pasakymas nesudarytų kliūties jiems įeiti į bendrą krikščionišką politinę veiklą.

Tačiau jeigu nepasaulėžiūriškumas būtų suprantamas kaip principinis atsisakymas savo politinėje veikloje krikščioniškų principų, tai tuo pačiu tas juos išjungtų iš krikščioniškos veiklos politikoje. Negana to, tai reikštų jų išsijungimą iš ateitininkų sąjūdžio, kurio principas yra: visa atnaujinti Kristuje.

•    Tačiau jeigu frontininkai iš krikščioniškumo neišsijungia, tai tada, jeigu jie rastų labiau tikslų savo nepasaulėžiūriškumo formulavimą, jie jau būtų bendrame krikščioniškame politiniame veikime.

Skaityti daugiau: NEPASAULĖŽIŪRIŠKUMAS -Ar tai kliūtis krikščioniškam frontui?

GYVENTI IŠ NAUJO

99-tosios Putino gimimo metinės Vilniuje

Sausio penktąją Putino namuose Vilniuje, Tauro gatvėje, sudėdama neįtikėtinos šilumos į kiekvieną garsą, skiemenį, žodį, viena iš gabiausiųjų teatro aktorių skaitė Putino eilėraščius. Sėdėjo jaukus Putino bičiulių ratas. Buvo 99-ųjų poeto gimimo metinių išvakarės. Ten nuskambėjo eilėraštis, kuris vis labiau ryškėjo kaip gyvybės kodas, kaip atsakymas klausiantiems tą vakarą — kuo Putinas šiandien galėtų būti aktualus? Taigi štai kelios eilėraščio „Quasi una fantasia" eilutės:

Ateina sutemų lauktoji valanda,
Ir paskutinis spindulys užgęsta.
Visi daiktai nurimę glaudžias viens
prie kito
Melsvam, tyliam ūke.

Išnyko laiko ir erdvės riba,
Širdies pilnybėje tu visas atgyji
Ir visa, ką buvai patyręs vakar,
Šią valandą iš naujo gyveni.

Skaityti daugiau: GYVENTI IŠ NAUJO

VAIDOTAS DAUNYS IŠ,,PAGUODOS KVARTETŲ"

VASARIS TALINE


Olimpijos ūkuos man gaudė bėgiai,
Ir dulkė nepasiekiamas lietus,
Ir tikrino žiemos amuletus
Portjė pačioj pavasario papėdėj.

Aš gniaužiau saujoj Viešpaties metus
Namuos, kur skaičiai buvo mus užsklendę, 
Koridoriuos, kur laisvės geismas sklendė 
Saldus kaip melas ir toks pat kartus.

Žiūrėk, tariau; man pasirodė: sklendė
Virš mūsų ženklas, trokštantis būties, 
Bet tolo vien šešėlis praeities:
Į Nojaus laivą grįžtanti balandė.

Stovėjome ant šelmenio paties;
Mirgėjo miesto šviesuliai bejėgiai,
Negundė niekas. Gaudė duslūs bėgiai. 
Kalbėjau: patalus ir man sniegai paties.

1988 vasaris

Skaityti daugiau: VAIDOTAS DAUNYS IŠ,,PAGUODOS KVARTETŲ"

LIETUVOS KULTŪRA NELAISVĖS METAIS

Vilniuje. Rašytojų sąjungos klubo salėje, 1991 spalio 19 dienų įvyko antrasis Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo surengtas studijų savaitgalis tema „Lietuvos kultūra nelaisvės metais: vertinimo kriterijai”. Renginio dalyviams, tarp kurių buvo svečių iš JAV, Vokietijos, Švedijos iškelta keletas probleminių klausimų: ar okupacijos metais kurtoje Lietuvos kultūroje buvo iš esmės kokybinių atradimų, leidžiančių kalbėti apie kultūros raidą? Kaip šias kokybes apibrėžti? Kiek prisitaikymas prie oficialiosios doktrinos buvo lemtingas kūrėjui? Kokiais kriterijais remdamiesi aiškiname kultūrą kaip rezistencijos būdą?

Studijų savaitgalį atidarė Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas, buvęs politinis kalinys, atsiminimų dvitomio „Gyvenimo akimirkos” autorius Liudas Dambrauskas. Įlaisvę fondo Studijų komisijos pirmininkas poetas Vaidotas Daunys savo įžanginiame žodyje atkreipė dėmesį į vėliausiame Literatūros ir meno numeryje paskelbtą pasikalbėjimą su Tomu Venclova, kuris liečia diskutuojamą temą ir kalba apie okupuotoje Lietuvoje kūrybos žmogų ištikusius du pasirinkimo kelius. Vieni, pasak Venclovos, saugoja tautos gyvastį, kiti — garbę. Vieni buvo valenrodizmo arba oportunizmo atstovai, kiti — disidentai. Tačiau, kaip pastebėjo Daunys, ir vienoje, ir kitoje pozicijoje esama noro išspręsti neišsprendžiamą situaciją kompromisiškai, su tam tikra metafizinės ir fizinės kaltės liekana. Tiesa, tai nebuvo du vieninteliai keliai. Dar galima buvo rinktis ne disidento-emigranto, o pogrindžio kultūros žmogaus kelią. Tai irgi garbę sergstantis kelias. Bet jame taip pat esama tos kaltės liekanų, nes kažkas kitas turėjo imtis vesti tuos tūkstančius vaikų, kurie mokėsi rašto, kalbos ir meno mokyklose. Buvo galima pasirinkti ir dar vieną kelią — susideginti, nusižudyti. Romas Kalanta yra šio kelio simbolis. Tačiau kaltės liekana, ypač metafizinė, ir čia lieka, jei asmuo yra Kristaus dieviškumą pripažįstantis žmogus.

Skaityti daugiau: LIETUVOS KULTŪRA NELAISVĖS METAIS

ŽVILGSNIS Į DABARTINĖS LIETUVOS SPAUDĄ

HENRIKAS KUDREIKIS

Mūsų spauda mums didesnis priešas už Maskvą, — tarė deputatas, gerdamas kavą ir išskleidęs Respubliką. Kitas deputatas: — Lietuva nepriklausoma, o spaudą vis valdo tie patys, varo tą pačią liniją. (Taip rašoma Žaltvykslėje) Nemažai išeivių, neseniai aplankiusių Lietuvą, skundžiasi Lietuvos spauda. Čikagietė žurnalistė Rita Dapkutė keliuose Lietuvos žurnaluose peikia Lietuvos laikraščius. Panelė Dapkutė galvoja, kad Lietuvos laikraščiuose nėra objektyvumo, nes Lietuvoje nėra gerų žurnalistų. Ne visiškai tiesa. Yra spaudos bendradarbių, kurie baigė žurnalistikos studijas sovietiniuose universitetuose. Net ir Vilniaus universitete dabar įsteigtas žurnalistikos fakultetas. Rytų žurnalistai, iki šiol terašė, kas „iš viršaus" įsakyta, negali staiga tapti vakarietiško stiliaus žurnalistais.

Šio straipsnio autorius išklausė žurnalizmo pagrindus Austrijos katalikų universitete. Profesorius Schmittas mums aiškino, kad 100% objektyvaus įvykių aprašymo iš viso nepasiekiama.

Yra ir Lietuvoje laikraščių bei žurnalų, kurie ne daug atsilikę nuo gerų leidinių kokybės. Antra vertus, niekam verto šlamšto pilni ir Vakarai.

Skaityti daugiau: ŽVILGSNIS Į DABARTINĖS LIETUVOS SPAUDĄ

SOLŽENICINO NACIONALISTINĖS IDĖJOS IR LIETUVA

ZENONAS PRŪSAS

Teisingai teigia žurnalistas ir politikas Pat Buchanan, kad šiuo metu pasaulyje nacionalizmas yra svarbiausias veiksnys, lemiantis politinius įvykius. Nacionalizmas sugriovė Sovietų Sąjungą. Jis baigia sugriauti Jugoslaviją, sukurtą pašalinių jėgų, neatsiklausus pačių gyventojų. Nacionalizmo sukeltų pasikeitimų yra pilna ir kituose kontinentuose, ne tik Europoje. Jei nacionalizmas pasireiškia tarp mažesniųjų tautų, daugumoje jis yra teigiamas veiksnys. Šiuo atveju paprastai jis yra nepavojingas pasauliui, net jei ir pradeda rodyti kraštutinių šovinizmo reiškinių. Kas kita yra su kraštutine nacionalizmo forma, jei ji išsivysto didelėse tautose. Pavyzdžiui, šiuo metu rusiško imperializmo atsikračiusiai Lietuvai ir kitoms kaimyninėms nerusų tautoms dar tebėra pavojingas šovinistinis rusiškojo nacionalizmo sparnas. Žirinovskis, vienas iš šio sparno vadų, per paskutinius Rusijos prezidento rinkimus surinkęs virš 6 milijonų balsų, dar ir dabar tebegąsdina, kad jis, tapęs Rusijos prezidentu, paversiąs Pabaltijo kraštus atominių bandymų lauku. Tas atvešią lietuvius, latvius ir estus į protą. Jis taip pat žada sugrąžinti Lenkiją Rusijai.

Viena bėda su rusais yra tai, kad jie visada buvo linkę į kraštutinį nacionalizmą, — tiek carų, tiek ir Sovietų Sąjungos laikais. Gal tai yra jų prigimtyje? Įdomiai apie tai aiškina buvęs politinis disidentas ir gulagų kalinys Andrejus Siniavskis. Pagal jį, visais laikais rusas buvo linkęs spręsti apie žmogų pagal tai, ar jis yra „savas", ar „nesavas". Atseit, ar jis yra rusas, ar nerusas. Jei rusas, tai jis yra geras žmogus. Jei ne, tai su tokiu reikia būti atsargiam. Rusiškai svetimtautis yra vadinamas „nemec", kuris yra kilęs iš žodžio „nemoi", atseit, nebylys, nemokąs rusiškai. Tokiu negalima pasitikėti. „Nemec" kita žodžio prasmė yra vokietis. Rusai priklauso slavams, o slavas yra kilęs iš žodžio „slava” (garbė). Atseit, jei esi rusas, esi garbingas. Yra nemaža literatūros apie rusų nacionalizmą carų ir sovietų laikais. Daug mažiau jos galima rasti apie dabartines rusų nuotaikas, nebent tik kai kada pasirodančiose nuotrupose laikraščiuose, kaip pavyzdžiui, New York Times. Visais laikais buvo du nacionalizmo sparnai, liberalistinis-demokratinis ir reakcionierinis-šovinistinis sparnas. Perskaičius šiais klausimais literatūrą, susidaro įspūdis, kad rusiškasis nacionalizmas vis dėlto palengva juda į gerąją pusę. Ypač per praėjusius penkerius metus demokratinis sparnas palengva stiprėjo, o šovinistinis silpnėjo. Tai aiškiai pastebima jaunojoje kartoje. Šovinistai daugumoje yra susikoncentravę vyresnio amžiaus rusų ir pensininkų kartoje. Dalinai tai suprantama. Buvusiam svarbiam partijos šului ar eilėje duonai nusipirkti stovinčiam pensininkui generolui praėję laikai, be abejo, atrodo kaip aukso amžius.

Skaityti daugiau: SOLŽENICINO NACIONALISTINĖS IDĖJOS IR LIETUVA

Į ANTRĄ ŠIMTMEČIO KETVIRTĮ

26-sis literatūros vakaras Los Angeles

Pradėdamas 26-jį literatūros vakarą, LFB Los Angeles sambūrio pirmininkas dr. Zigmas Brinkis išskaičiavo visus iki šiol dalyvavusius rašytojus ir vakarų reikšmę aptarė taip: ,,Kas galėtų subalansuoti tuos dvasinius lobius, kuriuos į Los Angeles lietuvių kasdienybę atnešė mano paminėti poezijos ir grožinės prozos kūrėjai? Be jų įnašo lietuviškasis gyvenimas būtų buvęs liūdnesnis, dvasiškai skurdesnis, stokojąs lietuviškos krypties ir gyvenimo prasmės. Rašytojų kūryba džiugino, guodė, dvasiškai stiprino, palaikė viltį, ir mūsų viltys realizavosi".

Los Angeles politinių studijų savaitgalyje, iš k. — J. Kojelis, B. Brazdžionis, dr. K. Ambrazaitis.

Pristatęs šio vakaro viešnią iš Čikagos poetę-beletristę Juliją Švabaitę ir svečią iš New Yorko beletristą-poetą Paulių Jurkų, sambūrio pirmininkas žvilgterėjo į ateitį:

„Mūsų literatūros vakarų gija nuo 1966 nė karto nebuvo nutrūkusi. Kaip bus antrajame ketvirtyje? Ar ištversime? Norėčiau ištverti iki trečiojo ketvirčio, 2016-jų metų. Ar taip bus, niekas negalėtų pasakyti. Ir LF bičiulių ateitis nežinoma. Buvome rezistencinė organizacija, ir mūsų uždaviniai buvo labai aiškūs. Kultūrinė rezistencija šalia politinės kaip tik ir buvo paskata pradėti literatūros vakarus. Lietuvių Frontas svarsto savo ateitį, ir turės įvykti esminių pasikeitimų. Gal nebeliks ir Lietuvių Fronto vardo, tačiau mūsų idėjos k.t. 

Skaityti daugiau: Į ANTRĄ ŠIMTMEČIO KETVIRTĮ

20 METŲ BE ZENONO IVINSKIO

VALENTINAS MARKEVIČIUS

Reutlingene, Vokietijoje, 1965 metais, iš k. — prof. Z. Ivinskis, kun. prof. St. Yla, prof. dr. A. Maceina, dr. J. Grinius.

ZENONAS IVINSKIS

1908.V.25 — 1971.XII.24

•    MOKSLININKAS, istorikas, profesorius, rašęs ir nagrinėjęs Lietuvos istoriją išsamiai ir objektyviai, remdamasis faktais ir šaltiniais, kurių rinkimui pašventė visą savo mokslinio darbo gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje.

•    REZISTENTAS, vienas iš 16-kos pasirašiusių 1936 m. deklaraciją „Į organiškosios valstybės kūrybą", pirmosios sovietinės okupacijos metu — aktyvus rezistentas, 1941 metų sukilimo dalyvis, Laikinosios Vyriausybės talkininkas ir patarėjas, Vliko narys Vokietijoje.

•    VISUOMENININKAS, redaktorius, ateitininkas nuo 1920 m., Ateitininkų Federacijos tarybos narys. Lietuvių Fronto bičiulis, Europos LFB pirmininkas, spaudos bendradarbis, nuoširdus ir optimistiškas lietuviškos veiklos darbuotojas ir talkininkas išeivijos metais.

Platesnių biografinių žinių apie prof. dr. Zenoną Ivinskį galima rasti Lietuvių Enciklopedijos 9, 36 ir 37 tomuose. įdomios medžiagos žiupsnelis ir gausi jo raštų bibliografija išspausdinta Į laisvę žurnalo Nr. 54, 1972 metais.

Gal net nepastebėjome, kaip greitai bėga laikas. Prieš dvidešimtį metų, 1971 gruodžio 24, per Kūčias Bonnoje mirė žymusis istorikas, profesorius Zenonas Ivinskis. Kad ši skaudi data neliktų vien žinovų ar suinteresuotų žmonių reikalu, ėmėmės Kaune organizuoti šio garbingo asmens atminimą.

Skaityti daugiau: 20 METŲ BE ZENONO IVINSKIO

Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui

Su rūpesčiu svarstydamas prezidentinės Lietuvos idėją ir prezidento teisių praplėtimą, drįstu tuo klausimu pareikšti savo nuomonę. Tas planas nėra toks paprastas, kaip kad spaudoje jis yra pateikiamas. Jo vykdymas net referendumu, t.y. visuotiniu demokratiniu balsavimu, gali būti labai neatsargus vyriausybės veiksmas.

Konstitucija, potvarkiai, įstatymai ne tiktai daugiausia, bet beveik išskirtinai, stengiasi apsaugoti piliečių teises nuo vyriausybės bei jos pareigūnų sauvalės bei nuo netvarkingų piliečių, pažeidžiančių kitų piliečių teises.

Praplėstųjų teisių naudą bei jų kenksmingumą apspręs tie, kuriems tos teisės bus duotos. Ateityje svarbiose valstybinėse vietose gali atsidurti asmenys, kurie tuos praplėtimus panaudos piliečių teisių pažeidimui. Taip kad suteikimas teisių, neapribojant jų veikimo laiko bei neįsigilinant į praplėtimų turinį, ateityje gali virsti konfliktų, piliečių teisių pažeidimų priežastimi.

Jeigu Aukščiausioji Taryba mano, kad šiuo metu yra reikalinga tokias teises prezidentui ar kuriam kitam asmeniui duoti, tai turėtų labai aiškiai apriboti tų teisių veikimo laiką. Kokių šešių ar dvylikos mėnesių riba būtų pilnai užtektina.

Yra labai svarbu, kad po nustatytos laiko ribos būtų grįžtama į normalią konstitucinę demokratinę tvarką: trijų vyriausybinių institucijų išmintingą balansą.

Jus gerbiąs, Adolfas Damušis

1992 m. kovo mėn. 7 d.

PASISAKO JAUNESNIOJI KARTA

Jaunimo simpoziume kalba moderatorė D. Trotmanaitė. Sėdi iš k. — A. Jarašūnas, R. Laurinavičiūtė, M. Sandanavičiūtė-Newsom, A. Ragauskas.

1992 metų sausio 25-26 dienomis Los Angeles įvyko 24-tasis politinių studijų savaitgalis, tradiciškai rengiamas Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio. Su paskaitomis ir pranešimais dalyvavo: Valdemaras Katkus, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų viceministeris, Žibutė Brinkienė, Angelė Nelsienė, Algis Raulinaitis, Zigmas Viskanta, Linas Kojelis, Rimas Kregždė, Amandas Ragauskas, Juozas Kojelis, Kazys Ambrazaitis.

Buvo taip pat surengtos įdomios svarstybos, kuriose dalyvavo jaunesniosios kartos atstovai: Auris Jarašūnas, Roma Laurinavičiūtė, Marija Sandanavičiūtė-Newsom ir Amandas Ragauskas. Svarstyboms moderavo Dalita Trotmanaitė.

Šiame numeryje norime skaitytojus supažindinti su tų svarstybų mintimis, kurios gilinosi į vieną aktualią šiems laikams temą:

JAUNOSIOS KARTOS DVASINĖ TRANSFORMACIJA NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS

MARIJA SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM (JAV)

Priklausau tai kartai, kuri gimė Vokietijoje, prieš pat atvykstant į Ameriką tuoj po karo, arba jau gimė Amerikoje, užaugo didesniuose miestuose, lankė Amerikos mokyklas nuo vaikų darželio iki aukštųjų mokslų, dabar turi atsakingas profesijas. Mes sukūrėme šeimas, lietuviškas ar mišrias, leidžiame vaikus į šeštadienines mokyklas, jose mokytojaujame ir jas palaikome. Vienu žodžiu, mes esame karta, kuri labai artimai pajuto lietuvybės esmę, nors turėjome gyventi dvilypį gyvenimą ir jį tebegyvename. Mūsų kaip amerikiečių gyvenimas — pilnas karjeros reikalavimų, medžiaginių vertybių, greito pasitenkinimo. Mūsų kaip lietuvių gyvenimas — tai šeimos šiluma, ilgesys prarastojo krašto, užduotis, misija, savęs atidavimas kažkam didesniam, kilnesniam.

Septynmečiai vaikai Sausio 13-tąją saugojo parlamentą nuo tankų,argi tai galėjo nepaliesti jų sielų? Nuotr. V. Korkučio.

Vieni šios kartos atstovai atsikratė tos ,,kultūrinės naštos", lietuvių kalbos, užsiangažavimo, to romantiško ilgesio. Kitiems lietuvybės išlaikymas pasidarė realybe, už kurią reikėjo kasdieną kovoti, savo laiką aukoti, vaikus lietuviškai mokyti. Reikėjo sąmoningai visa tai pasirinkti.

Skaityti daugiau: JAUNOSIOS KARTOS DVASINĖ TRANSFORMACIJA NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS

KONSTITUCIJOS IR SĄVOKŲ KLAUSIMAIS

VILIUS BRAŽĖNAS

Vytauto Volerto, Povilo Žumbakio ir Algirdo Statkevičiaus straipsniai 1991 m. rudens (Nr. 112) Į laisvę laidoje vaizdžiai iškelia sąvokų nusakymo būtinumo klausimą. Ypač kai sąvokos rišamos su mintimis, liečiančiomis ideologijų skirtumus ar Lietuvos Konstitucijos projektus. Mūsų spaudoje per dažnai stinga terminų apibrėžimo, kad visi žinotumėm apie ką rašantysis kalba. Matomai to pasigenda ir Volertas klausdamas, kuo skiriasi amerikiečių ir lietuvių liberalizmai. Ogi būtų pravartu tai žinoti, kalbant su mūsų „liberalais."

A. Statkevičius, svarstydamas Konstitucijos klausimą, braido per „demokratijos" terminus lyg per rudens lapus girioje. Apie kokią demokratiją jis kalba — nežinia. Apie „daugumos", kaip linčo gaujos? Apie tokią, kur liaudies ir masių daugumą „atstovauja" Politbiuras? Ar Kompartijos „demokratiją", kurią įgyvendinti bebandydamas suklupo Gorbačiovas? O gal apie JAV „demokratiją", kuri nėra jokia demokratija, o paprasčiausia respublika.

Skaityti daugiau: KONSTITUCIJOS IR SĄVOKŲ KLAUSIMAIS

VLIKAS UŽBAIGĖ SAVO VEIKLA

48-tasis ir paskutinysis Vliko seimas 1991 m. lapkričio 1-3 dienomis Čikagoje nutarė: „Vliko užsibrėžtas tikslas yra pasiektas. Vliko veikla baigta." 1943 metais Lietuvoje įsteigta rezistencinė organizacija, suvienijusi patriotines lietuvių politines ir rezistencines grupes kovai prieš nacius ir sovietus, savo veiklos Lietuvoje pradžioje ir vėliau Vokietijoje atliko neginčytinai reikšmingą darbą.

Tačiau vėliau išeivijoje didelė dauguma Vliką sudarančių grupių susilpnėjo iki kelių narių ar net išmirė, atsirado fiktyviai partinė matematika, sukėlusi tarpusavio ginčus. Vliko autoritetas ir įtaka kaip laisvinamojo veiksnio sumažėjo. Sakoma, kad pasaulyje nieko nėra amžino. Tad ir garbingai prieš 48 metus savo veiklą pradėjusiam Vlikui atėjo laikas ją užbaigti.

Skaityti daugiau: VLIKAS UŽBAIGĖ SAVO VEIKLA

Nauji leidiniai, informacija

NAUJI LEIDINIAI

LITHUANIA-LIETUVA, 1/91, Journal from the Republic of Lithuania. Tai anglų kalba pradėtas Lietuvoje leisti žurnalas, kurio leidėjais pasirašo: The joint-stock Company „Pradai" and the State Publishing Center. Žurnalo adresas: T. Vrublevskio 6, 2671 Vilnius. Vyriausias redaktorius — Lauras Bielinis su plačia redaktorių kolegija. Pirmasis 36 psl. numeris daro pasigėrėtiną įspūdį: geras popierius, puikios spalvotos nuotraukos, taiklūs informaciniai straipsniai apie Lietuvą, be priekaištų išdėstymas. Žurnalas turėtų būti gera Lietuvos reprezentacija svetimtaučių tarpe.

Kornelijus Platelis, LUOTO KEVALAS, Eilėraščiai ir poemos, ši poezijos knyga, išleista 1990 metais Vilniuje, tik neseniai atkeliavo į Ameriką. Išleido „Vagos" leidykla, 156 psl., nedidelio formato, gražiai iliustruota dail. Romo Orento grafikos darbais.

Vladas Šlaitas, RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. Išleido Ateities literatūros fondas 1991 metais dr. Albino Šmulkščio lėšomis. Knygutė 55 psl., viršelio aplankas ir teksto iliustracijos Petro Aleknos. Kaina 5 dol.

Skaityti daugiau: Nauji leidiniai, informacija

Į Laisvę 1992 114(151)

     T U R I N Y S

Lietuvių Fronto Bičiulių kreipimasis į Lietuvą ..................... 2

Vedamasis — Mintys iš tolo — rinkimų į seimą belaukiant ............ 3

Skaitytojų žodis ................................................... 5

Vidmantas Valiušaitis, Pilnutinė demokratija ir jos bičiuliai ...... 6

Kazys G. Ambrozaitis, Vieningoje lietuviškos kultūros jungtyje .... 13

Julijonas Būtėnas, Atsišaukimas į politinę sąžinę.................. 16

Eduardas Pašakinskas, Julijonas Būtėnas ........................... 19

Vladas Nasevičius, Profesorius Leonas Karsavinas paskutinėje savo

      gyvenimo stotyje ............................................ 22

Melanija Stankaitienė, Gluosnių šakos linko ....................... 33

Jonas Algirdas Antanaitis, Kelio į socialinę demokratiją

      pagrindinės gairės .......................................... 36

Vytautas Volertas, Šis ir anas krantas ............................ 40

Pilypas Narutis, Apie svetimas armijas ir Karaliaučių ............. 47

Antanas Musteikis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje ............... 53

Jonas Pabedinskas, Žvilgsnis į politinę ir ekonominę Lietuvos

      transformaciją .............................................. 59

Bronius Krivickas, Du sonetai (eilėraščiai) ....................... 63

Česlovas Grincevičius, 40 metų nuo Broniaus Krivicko žuvimo ....... 64

Liudas Dambrauskas, Praeities šauksmas ............................ 67

Juozas Baužys, Iš praeities šauksmo iškyla pilnutinė demokratija .. 68

Adolfas Damušis, ĮLF studijų savaitės Lietuvoje minčių susumavimas  76

Mūsų gyvenime, knygos ir leidiniai ................................ 78


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Iš praeities šauksmo, lyg ankstyvo rytmečio miglų, išnyra šio numerio puslapiuose dėmesys dabarčiai ir susijungia praeitis ir ateitis. Leonas Karsavinas, Bronius Krivickas, Julijonas Būtėnas ir Ariogalos partizanai iškyla lyg kelrodžiai į dvasiškai vis stiprėjančios Lietuvos ateitį. Nauji kultūrinio ir ekonominio gyvenimo projektai veda į pilnutinę demokratiją. Jie tiltu jungia šį ir aną krantą, kad galėtume geriau vieni kitus suprasti.

Skaityti daugiau: Į Laisvę 1992 114(151)

Lietuvių fronto bičiulių KREIPIMASIS Į LIETUVĄ

Lietuvių Fronto Bičiuliai esame politinis-rezistencinis sąjūdis, pradėjęs aktyvų antinacinį ir antikomunistinį pasipriešinimą Lietuvoje ir tęsęs rezistencinę veiklą Vakarų pasaulyje. Įkvėpti Lietuvos partizanų kovos ir prisimindami Lietuvos tremtinių kančias, Lietuvių Fronto Bičiuliai per ilgą pokario laikotarpį stengėsi Lietuvai pagelbėti, dalyvaudami Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir įvairių sąjungų veikloje, rengdami metines lietuviškųjų studijų savaites Amerikoje ir Europoje, leisdami knygas ir žurnalą Į laisvę lietuviškai dvasiai ir kultūrai ugdyti, organizuodami išeivijos dalyvavimą Amerikos politikoje, remiant Lietuvos laisvės bylą ir okupacijos nepripažinimą. Jie skatino Baltijos tautų solidarumą bei kūrybines išeivijos iniciatyvas Lietuvos kultūriniam lobiui turtinti ir politinei laisvei atgauti.

Niekada nepraradę tikėjimo į Lietuvos valstybės atstatymą, Lietuvių Fronto Bičiuliai siekė tautinės ir demokratinės Lietuvos atkūrimo, pasisakydami, kad tautiškumas neįmanomas be demokratijos ir demokratija negalima be lygių teisių bet kurios tautybės, religijos ar idėjinių pažiūrų Lietuvos žmonėms. Daugelį kartų Lietuvių Fronto Bičiuliai svarstė ir siūlė pilnutinės demokratijos Lietuvoje sukūrimą tiek politinėje ir ekonominėje, tiek socialinėje ir kultūrinėje plotmėje, remiantis krikščioniškųjų Vakarų vertybių ir istorinės tautos tradicijos pagrindais.

Skaityti daugiau: Lietuvių fronto bičiulių KREIPIMASIS Į LIETUVĄ

Mintys iš tolo — RINKIMŲ Į SEIMĄ BELAUKIANT

VEDAMIEJI

Lietuva laukia rinkimų,pirmųjų laisvėje, jau nebe sovietiniais įstatymais surežisuotų, bet nepriklausomos valstybės nuostatais rengiamų. Ko iš šių rinkimų ir iš naujojo seimo tikisi nepastovios ir dainai į susiskaldymą linkusios partijos, dar nepastovesnės koalicinės grupės, atskiri kandidatai ir juos remianti ar neremianti tautos dalis? Nėra reikalo kalbėti apie gal ir geriausiai organizuotą dar senų laikų ,,buvusiųjų" partiją — LDDP. Jų norai labai aiškūs. Bet kaip su kitomis partijomis, grupėmis ir grupelėmis?

Be abejo, tiek partijos, tiek ir kandidatuojantieji nori laimėti. Tik tas laimėjimas priklausys nuo tautos, nuo jos piliečių noro. O ko nori tauta, ko nori Lietuvos žmonės? Iš Vakarus pasiekiančių reportažų apie Lietuvoje paskutiniu laiku darytas viešosios opinijos apklausas, susidaro įspūdis, kad didelis skaičius žmonių ir dideliu procentu yra nepatenkinti nei esama valdžia, nei dabar į seimą kandidatuojančiais, nei apskritai visu dabartiniu Lietuvos gyvenimu. Daugelį apvylė dabartiniai jų rinkti Aukščiausiosios Tarybos atstovai, neišpildė savo pažadų, ar net pakeitė savus įsitikinimus ir taip nuklydę nuo balsuotojų valios. Gal žmonės kažkaip nepatenkinti net pačia laisve, nes ji reikalauja ir pagarbos kitam asmeniui, ir didelės atsakomybės.

Skaityti daugiau: Mintys iš tolo — RINKIMŲ Į SEIMĄ BELAUKIANT

SKAITYTOJŲ ŽODIS

Linkiu nekeisti savo veido

Dabar, kada gauname tiek daug spaudos iš Lietuvos, mūsiškė, išeivijos spauda, yra kai kuriais atžvilgiais šiek tiek susilpnėjusi. Į laisvę žurnalas nėra pakeitęs savo veido ir turinio. Linkiu dar daug metų Į laisvę tokiai išlikti ir nekeisti savo veido tol, kol neliks Lietuvoje nei vieno rusų kareivio ir nebus įgyvendinta pilnutinė laisvė ir demokratija.

Antanas Masionis.
Fair Lawn, NJ

Gal „Į demokratiją"?

Ar nevertėtų Į laisvę žurnalo vardą pakeisti vardu ,,Į demokratiją"? Lietuvoje, atrodo, demokratijos neperdaugiausia ir gal dar ne vienus metus jos truks. Tad tas naujas vardas būtų labai tikslus.

Praeitame Į laisvę numeryje ,,Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą" buvo parinkti labai gerai. Tik gaila kad redaktorius įdėjo tik autorių inicialus. Iš vienos pusės tai skriauda rašantiesiems, iš kitos — duodama proga gal rašyti ir netiesą. Laiškai privalėtų būti pasirašyti pilnom pavardėm.

Vincas Akelaitis,
Cleveland, OH

Redaktoriaus pastaba: Tai buvo ištraukos iš privataus susirašinėjimo asmeniškų laiškų. Laiškai nebuvo specialiai atsiųsti spaudai.

Skaityti daugiau: SKAITYTOJŲ ŽODIS

PILNUTINĖ DEMOKRATIJA IR JOS BIČIULIAI

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Vidmanto Valiušaičio kalba atidarant ĮLF studijų savaitę Vilniuje, Menininkų rūmuose, 1992.V.11.

,,Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti" (American Foundation for Lithuanian Research, Inc.) buvo įsteigtas 1960 rugpjūčio 5 Čikagoje. Jis išsivystė iš Studijų fondo, kuris jau porą metų organizavo studijas ir straipsnius žurnalui Į laisvę. Tokio fondo mintis buvo kilusi dar pirmosios bolševikų ir nacių okupacijos metais, kada Lietuvos valstybę, lietuvių tautą bei jos kultūrą buvo ištikęs mirtinas pavojus. To laiko kovotojų — tiek žuvusių, tiek išlikusių gyvųjų — troškimus per daugel metų gaivino ir puoselėjo Į laisvę žurnalas. Apie šį žurnalą susispietusių žmonių iniciatyva ir pradėjo savo veiklą „Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti".

Bet kas gi buvo tie žmonės, apie kuriuos mes norime kalbėti ir turime ką pasakyti dar ir šiandien, dešimtmečiams praėjus nuo anos, mums, jaunesniesiems, atrodytų, taip tolimos, vien pageltusiuose ar net iš žemės atkasamuose puslapiuose surašytos praeities? Norėdami visa tai geriau suprasti turime mesti bent trumpą istorinį žvilgsnį.

Skaityti daugiau: PILNUTINĖ DEMOKRATIJA IR JOS BIČIULIAI

VIENINGOJE LIETUVIŠKOS KULTŪROS JUNGTYJE

KAZYS G. AMBROZAITIS

Dr. K. Ambrozaičio žodis, tartas 1992.V.11 Vilniuje, Menininkų rūmuose, atidarant pirmąją „Į laisvę fondo" filialo Lietuvoje surengtą savaitę.

Sveikinu garbingus svečius ir visus susirinkusius į Lietuvos visuomeninio gyvenimo ateities svarsty-bas. Dėkoju ,,Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti" Lietuvos filialo darbuotojams už tai, kad sutelkėte gausų būrį kultūrininkų ir mintytojų, susirūpinusių demokratijos ugdymu Lietuvoje.

Keturi Į laisvę redaktoriai susitiko Nidoje. Iš k.Juozas Baužys, Leonas Narbutas, Juozas Kojelis, Vytautas Volertas. Nuotr. A. Sutkaus.

Šių studijų pagrindas ir pobūdis yra grynai kultūrinis. Į jas visai savaitei susirinko ir tie, kurie laisvėje gyvendami ilgai diskutavo ir tobulino pilnosios demokratijos doktrinas ir galimybes, ir tie, kurie kantriai tokios demokratijos idėjas ir svajones brandino čia, už uždarytų langų ir užrakintų durų.

Skaityti daugiau: VIENINGOJE LIETUVIŠKOS KULTŪROS JUNGTYJE

Atsišaukimas į politinę sąžinę

JULIJONAS BŪTĖNAS

Šauksmas atsinaujinti ir politiniame gyvenime • Atsinaujinimas teįmanomas grąžinant krikščioniškosios moralės principusJis turi prasidėti nuo savęsAtsinaujinimo sąjūdis telkiasi.

Jeigu audringame vandenyne jūrininkas yra visiškas gamtos nuostatų vergas ir daugių daugiausia tegali sumaniai manevruoti, tai socialinėje audroje žmogus pats ligi tam tikro laipsnio gali sąmoningai nulemti vyksmo logiką. Bet tam reikalinga revoliucinių užsimojimų ir plieninės valios jiems įvykdyti. Šiandien tokių užsimojimų ir tokios valios žmonija yra reikalinga, galima sakyti, vien savo egzistencijai išlaikyti. Žmogaus intelektualinis genijus išdidžiai įsiveržė į kosminių jėgų paslaptis. Tos jėgos paklūsta jo valiai. Bet apvaldęs jėgas, glūdinčias medžiagoje, žmogus, siaubo apimtas, pamatė nesąs apvaldęs griaunamųjų pradų pats savyje. Fatalinis šių dienų klausimas, ar atominė energija bus panaudota kūrybai ar naikinimui, yra prisipažinimas, kad žmogaus etinės bei moralinės asmenybės pažanga yra tragiškai atsilikusi nuo jo intelektualinio genijaus laimėjimų.

Šis J. Būtėno straipsnis buvo išspausdintas Į laisvę žurnalo Nr. 1,1953 m., beveik dviem metams praėjus nuo jo mirties. Straipsnio mintys aktualios ir šiandien. Nuotraukoje J. Būtėnas su dr. A. Maceina 1950 m. Vokietijoje.

Skaityti daugiau: Atsišaukimas į politinę sąžinę

JULIJONAS BŪTĖNAS

 (1915-1951)

EDUARDAS PAŠAKINSKAS

Eduardas Pašakinskas, gimęs 1910 Linkuvoje, VDU 1937 baigęs ekonomikos mokslus, 1953 metais už antitarybinę veiklą nuteistas ir ištremtas. Grįžęs į Lietuvą dirbo pramonės įmonėse. Dabar pensininkas ir gyvena Vilniuje.

Arčiau su juo susipažinau 1933 m., kada jis, baigęs Linkuvos gimnazijos IX laidą, atvažiavo studijuoti į Kauną ir įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių fakulteto teisių skyrių. Tuo metu studijavau ekonomiką ir buvau to skyriaus trečiame kurse.

J. Būtėnas apsigyveno Laisvės al. Nr. 3 — Ateitininkų rūmuose, kuriuose jau gyveno daugiau linkuvių: Juozas Lin-gis, 1929 m. V laidos absolventas, studijavo humanitarinius mokslus ir priklausė studentų ateitininkų „Šatrijos" korporacijai, Juozas Pažemeckas, Antanas Vyskupaitis, Eduardas Pašakinskas (visi trys minėtos gimnazijos 1930 m. VI laidos absolventai, visi trys priklausė studentų ateitininkų teisininkų ir ekonomistų korporacijai „Iustitia").

Savo buv. mokinius, dabar studentus, 1933 vasarą Kaune aplankė mokytojas T. Šidiškis. Nuotraukoje, darytoje ant Ateitininkų rūmų stogo, iš k. — Juozas Pažemėnas, Eduardas Pašakinskas, šio straipsnio autorius, Tomas Šidiškis ir Julijonas Būtėms. Nuotr. E. Pašakinsko.

Mes visi, krūvoje gyvendami, tarp savęs palaikydavome draugiškus ryšius ir dalindavomės savo vargais bei džiaugsmais. Parapijiniai ir ideologiniai ryšiai buvo labai tamprūs.

Skaityti daugiau: JULIJONAS BŪTĖNAS

PROFESORIUS LEONAS KARSAVINAS paskutinėje savo gyvenimo stotyje

Profesorius Leonas Karsavinas (1882.XII. 14-1952.VII.20), istorikas, filosofas, gimęs Petrapilyje, bet nuo 1928 metų gyveno Lietuvoje ir dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose bei Vilniaus Dailės Akademijoje. 1949 metais sovietų buvo ištremtas į Komi autonominėje respublikoje esantį Abezio lagerį, kur ir mirė 1952 m. Parašė daug filosofinių, religinių veikalų, penkių tomų Europos kultūros istorija, kurioje plačiai paliestas istorinis Lietuvos įnašas į Europos kultūros kūrimą.

Apie paskutines prof. Karsavino gyvenimo valandas ir jo mirtį savo prisiminimuose rašo tam pačiam Abezio lageryje kalėjęs ir vargęs Vladas Nasevičius (miręs 1986 m. Kaišiadoryse). Apie Nasevičių jau buvo rašyta Juozo Kojelio straipsnyje, Į laisvę Nr. 110, 1990 m.

Dabar šie asmeniški Vlado Nasevičiaus prisiminimai apie prof. Leoną Karsaviną buvo specialiai gauti Į laisvę žurnalui iš Nasevičiaus dukters Audronės Neniškienės Vilniuje. Galvojame, kad tie prisiminimai kaip tik šiuo metu gali būti įdomūs, nes šiemet sueina 110 metų nuo prof. Karsavino gimimo ir 40 metų nuo jo mirties. Taip pat prieš 50 metų (1942 m.) Į laisvę dienraštyje Lietuvoje buvo išspausdintas straipsnis: „Prof. L. Karsavinui 60 metų sukakus". Be to teko girdėti, kad paskutiniuoju metu Vakarų Europoje, Lietuvoje ir Rusijoje pradėjo augti susidomėjimas prof. Leono Karsavino asmeniu ir jo filosofija.

VLADAS NASEVIČIUS

1950 metų rudenį į centrinę Abezio lagerinę ligoninę atklydo žinia, kad Lietuvos universiteto profesorius Leonas Karsavinas atvežtas į ketvirtąjį Abezio lagerį, kad jis kartu su prof. Antanu Žvironu guli ligoninėje ant vienų narų, kad abiejų sveikata nekokia. Gydytojas Vladas Šimkūnas, buvęs patalogu Vilniaus universitete, kiek tik lagerio sąlygos leido, rūpinosi šitų dviejų Lietuvos aukštojo mokslo šulų buitimi, sveikata, rinkdamas visais būdais jiems vaistus ir žmoniškesnį maistą. Gydytojas Šimkūnas, kurio iki lagerio nepažinau, pranešė man, kad jie abu serga įsisenėjusia plaučių tuberkulioze, abu labai jautrūs, sielvartingi, negalį apsiprasti su bolševikinio kalinio sąlygomis, kada joks protinis pakenčiamas darbas beveik neįmanomas. Juk šiuo metu lagerio administracija, laikydama kalinius didžiausiais priešais, tarybinės santvarkos griovėjais, kasdieninėmis kratomis, atiminėdama literatūrą, rašymo reikmenis, šaldydama lauke patikrinimų, kratų metu po kelias valandas, bausdama už menkniekius karceriu, užsiūdama kiekvienam kaliniui ant nugaros didžiausius asmeninius numerius, — slėgė ir tvirčiausios valios psichiką. Ligonių gydymui buvo skiriamos tik kapeikos, todėl vaistų beveik nebuvo. Deficitinius vaistus išvogdavo laisvieji tarnautojai, pareigūnai sau ir savo šeimoms. Kiekviename barake operatyvinis — slaptasis skyrius priveisė „beldikų", visokio plauko šnipelių, kurie prasimanymais, gandais kiekviename kėlė nerimą. Šviesuoliai, asmenybės buvo ypatingai sekamos kiekvienoje vietoje. Prižiūrėtojai viešai sakydavo, kad „esate suvežti tam, kad kiekvienu reikiamu momentu galima būtų sušaudyti".

Skaityti daugiau: PROFESORIUS LEONAS KARSAVINAS paskutinėje savo gyvenimo stotyje

Subkategorijos

 • Į Laisvę 1953 1(38)

  J. Būtėnas: Atsišaukimas į politinę sąžinę. Žilvinas: Partizanei. J. Brazaitis: Srovė ir uola. L. Prapuolenis: Atviromis akimis. R. Šomkaitė: Studentas — rezistentas. Dokumentų šviesoje: Demokratinio ir vadistinio principų tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje. Naujų žmonių fabrikas. Tikėdami Dievą — reiškiate nepasitikėjimą Sovietų Sąjunga. Europos LF bičiulių konferencija. Konferencijos žodis tėvynei. Pasikalbėjimas apie LF ir konferenciją. Iš Vliko veiklos. Kiti apie Vliką. Palyginus “T. Sargą” ir “Varpą”. “Varpas”. Veidrodžio šukelėje.

 • Į Laisvę 1954 2(39)

  A. Maceina: Rezistencija prieš tremties dvasią. Kariūnas: Partizano dalia (iš partizanų poezijos). V. Vaitiekūnas: Pasipriešinimo sąjūdis. A. Musteikis: Tirpinimo katile. LFB Vis. Studijų Biuras: Į pilnutinę demokratiją. Dokumentų šviesoje: Demokratinio ir vadistinio principų tarpusavinė kova laisvinimo organizacijoje.

 • Į Laisvę 1954 3(40)

  Juozas Brazaitis: Rezistencijos diena. Adolfas Damušis: Pasiruošta ir įvykdyta. Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis. Kariūnas: Partizano kapas (iš partizanų poezijos). Vytautas Žvirzdys: Socializmas pradžioje. Pasaulyje: Europos Homo economicus (Dr. J. Kazickas). Tremtyje: Lietuvos Lenkijos Lenkijos santykiai. 

 • Į Laisvę 1954 4(41)

  Juozas Brazaitis: Pavargimo grėsmė. Studijų Biuras: Žmogus ir ūkis. J. Daumantas: Kalniškių mūšis. Vilnis: Pavergtai Tėvynei (iš partizanų poezijos). Kęstutis Kudžma: Jaunimas Lietuvos laisvės kovoj. Kolchozai (L. Prapuolenis). Artėjame prie Rubikono (V. Grigas). Naujoji stabmeldybė (A. Maceinos pranešimo studijų savaitėje santrauka). Europos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos.

 • Į Laisvę 1955 5(42)

  Juozas Brazaitis: Koegzistencijos babelis. Jonas Grinius: Lietuva federacinėje Europoje.Studijų Biuras: Tauta tarp tautų. Antanas Sabaliauskas: Elektrifikacijos perspektyva. Rezistencijos vaizdai dabartinėje okupacijoje (Kęstutis Balčys). Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos. Iš partizanų poezijos. Praėjusieji metai laisvinimo baruose (P. Juodvalkis) 

 • Į Laisvę 1955 6(43)

  VYTAUTAS VAITIEKŪNAS: Kodėl į 1300 laiškų bendruomenes reikalu atsiliepė tik 5? JULIUS VIDZGIRIS: Į valdžią ateina technikas. SIMAS SUŽIEDĖLIS: Steigiamasis Seimas kūrė valstybę trejus metus. ZENONAS IVINSKIS: Kaip laikinoji vyriausybė išsilaikė šešias savaites. ALGIMANTAS ŠALČIUS: Kaip į tautines bendruomenes žiūri patys amerikiečiai

 • Į Laisvę 1955 7(44)

  Juozas Brazaitis: Laiškas į Europą. Studijų Biuras: Valstybė ir šeima. Simas Sužiedėlis: Steigiamasis seimas. Adolfas Damušis: Svečiuose pas Kurmį. Pilypas Narutis: Neeilinis kovotojas. Antanas Musteikis: Jaunimas studijose. Europos Bičiulių studijų savaitė.

 • Į Laisvę 1955 8(45)

  Redakcija: Dvasia ir interesas. Vis. Studijų Biuras: Valstybė ir demokratija. Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo. Rožė Šomkaitė: Kaip aš savo profesijoje galiu geriausiai prisidėti prie Lietuvos atstatymo. Antanas Mažiulis: Į Laisvę pirmas lapas. Antanas Pocius: Kapitonas Pranas Gužaitis ir pogrindis. A. Maceina:Pradžioje naujo amžiaus. J. Brazaitis: Trejų metų perspektyvoje.

 • Į Laisvę 1956 9(46)

  Juozas Brazaitis: Rytai ir Vakarai mumyse. Zigmas Brinkis: Svarstymai dėl sveikatos reikalų tvarkymo. Antanas Kučas: Vilniaus seimas. Kazys Ambrozaitis: “Į Laisvę” pradeda rodytis iš pogrindžio. Kazys Brazauskas: Nuo pogrindžio iki Atlanto pylimo. Vincas Jonikas: Tautinės vertybės ir jauni žmonės. J. Eretas: Europiečio atsisveikinimas su Europa.

 • Į Laisvę 1956 10(47)

  Redakcija: Ugniniai stulpai. Juozas Nemura: Pilietybės prasmė. Antanas Ramūnas: Europos ir Amerikos pedagoginiai idealai. Zenonas Ivinskis: Dešinėn ir Kairėn demokratinėje Lietuvoje. Kazys Ambrozaitis: Kovos ir vilties dienos. Antanas V. Dundzila: Skauto įnašas.

 • Į Laisvę 1956 11(48)

  Martynas Anysas: A. a. Viktoras Gailius. Bernardas Brazdžionis: Valiūnas lanko milžinkapį. Vytautas Vygantas: Kartų bendravimo problema tremtyje. Juozas Brazaitis: Rezistencija 15 metų fone. Vaclovas Sidzikauskas: Pasaulio politika ir Lietuva. Antanas Maceina: Kovon su vakariečio iliuzijomis. Nikitos Chruščiovo strategija ir Lietuva (J. B.); Baltijos valstybių suverenumas gyvas (Vytautas Vaitiekūnas); Katalikai ir politika JAV (Vytautas Vardys);

 • Į Laisvę 1957 12(49)

  Antanas Maceina: Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje. Zenonas Ivinskis: Lietuvos ir kitų baltų praeitis sovietų aiškinime. Jonas Grinius: Komunistinis menas Lietuvoje. Mečys Musteikis: Nuopuolis ir pasipriešinimas tremtyje. Domininkas Kenstavičius: Tėvynė Lietuva. Ričardas Bačkis: Laisvasis pasaulis "taikiosios koegzistencijos” perijode ir egzilų jaunimas. Bronius Sakalas: Vieno pogrindžio kronika. Sovietinamas lietuvių literatūros mokslas (J. Brazaitis)

 • Į Laisvę 1957 13(50)

  Vytautas Vardys: Lietuviškosios politikos perspektyvos. Juozas Brazaitis: Vienybė, iliuzija, utopija. Dokumentų šviesoje: Pasitarimai dėl vieningos egzilinės politinės vadovybės. Antanas Musteikis: Intelektualai ir kasdienybė. Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos nepriklausomybė revoliucijos paunksmėje. Rusijos lietuvių seimo 40 m. sukaktį minint. A. V. D.: Ryšys, jaunosios rezistencijos vaizdai. Žilvinas: Karalaitė prie girnų (iš partizanų poezijos). Dar viena sovietinio režimo aukų rūšis (Pranas Jančauskas);

 • Į Laisvę 1957 14(51)

  Andrius Baltinis: Jaunimas dviejų kultūrų kryžkelėje. Kęstutis Skrupskelis: Mano generacijos problemos. Bronius Vaškelis: Mūsų jaunimo perspektyvos yra mūsų pačių rankose. Aldona Krikščiūnaitė: Jaunimas ir šeima: mano šeima —lietuvybės pilis. Valdas V. Aamkavičius: Jaunimas visada buvo pirmose kovų eilėse. Kaune. Atsiminimai iš 1955-57. Pasauly: Nuo Ženevos iki sputniko (J. B.). Aliarmas Jungtinėse Valstybėse (Price). Dirbtiniai mėnuliai (A. Sabalis). Lietuva Sovietų statistikoje (A. Musteikis). Kultūriniai įvykiai per vieneris melus (M. Musteikis),

 • Į Laisvę 1958 15(52)

  Antanas Maceina: 40 metų sukakties temomis. Juozas Brazaitis: Antanas Maceina — 50 metų sukaktis. Jonas Grinius: Išeivių veikla lietuviškos kultūros šviesoje. Simas Sužiedėlis: Rusijos bolševizmas atėjo kaip revoliucija prieš revoliuciją. XXX: KAUNE. Atsiminimai iš 1955—57.

 • Į Laisvę 1958 16-17(53-54)

  Liudijimo žodžiai iš Sibiro.Adolfas Damušis:Technikiniai mokslai laipsniškai vedė į Lietuvos pažangią ateitį.Zenonas Ivinskis: Mokslai, iš kurių tavo sūnūs te stiprybę semia.Stasys Yla: Dėl dorinės religinės padėties Lietuvoje.Juozas Brazaitis: Trys liudytojai apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir kūrybą.Antanas Maceina: Baltų emigracijos europinis uždavinys.Iš Sibiro poezijos.Ar pasisekė sunaikinti nepriklausomybės idėją nūdienėje Lietuvoje (Julius Vidzgiris).Žvilgterėjus į dabartinės Lietuvos archeologijos darbus (Jonas Puzinas).Lietuvos fizinė geografija (Kazys Pakštas).Vienerių metų kultūrinis gyvenimas Lietuvoje (Mečys Musteikis).

 • Į Laisvę 1959 18(55)

  Andrius Baltinis: Lietuvos laisvės kovos prasmė. Adolfas Damušis: Prof. J. Brazaičiui Į Laisvę Paliekant. Vytautas Vardys: Kersteno komitetas. J. Brazaitis, M, Mackevičius, V. Rastenis, V. Sidzikauuskas, A. Trimakas: Lietuvos laisvinimo problemos. A. Gečiauskas, V. Kavolis, T. Remeikas: Jaunosios kartos atstovai jaunimo ir politikos klausimu. Julius Vidzgiris: Okupacijos padariniai lietuvių visuomeninei raidai. Antanas Musteikis: Lietuvių kultūros pavidalai.

 • Į Laisvę 1959 19(56)

  Vytautas Vardys: Vieno atsitikimo istorija. A. A. Juozas Lukša - Daumantas - Skrajūnas. A. A. Julijonas Būtėnas. Aloyzas Baronas: Rašytojas vergijoje. Kazys Ambrozaitis: Chruščiovas Amerikoje. Leonardas Valiukas: Lietuviai ir Respublikonų partija. Krikščionis žmogus komunizmo akivaizdoje.

 • Į Laisvę 1960 20(57)

  Juozas Brazaitis: Žmonės ir idealai laiko tekėjime. Leonardas Dambriūnas: Mūsų visuomeninė veikla 15-kos metų perspektyvoje. Aloyzas Baronas: Rašytojas Vergijoje. Jonas Budrys: Lietuvos teisės į Klaipėdos kraštą. Julius Vidzgiris: Lietuviškas laisvojo pasaulio ir Sovietų propagandos dialogas. Lietuvos rūpesčiai ir laimėjimai Vatikane. Tesuplevėsuos trispalvė pakastiems partizanams. J. Diržys: Lietuvos miškai dabar.

 • Į Laisvę 1960 21(58)

  Lietuvos vergijos dvidešimtmečiu: LFB Tarybos deklaracija. Idėjinė kova už Lietuvą. Lietuviškas laisvojo pasaulio ir Sovietų propagandos dialogas. Spausdintas žodis laisvės kovos tarnyboje. Vladas Šlaitas: Po gimtuoju dangum. Andrius Baltinis: Modernusis žmogus ir rezistencija. Juozas Meškauskas: Svajonės ir realybė. Vincas Natkus ir Ričardas Bačkis: Vakarų Europos socializmas.

 • Į Laisvę 1960 22(59)
   
  Julius Vidzgiris: Lietuvių pasipriešinimas okupantams. Juozas Brazaitis: Kultūros kelias Nepriklausomoje Lietuvoje. Leonardas Žitkevičius: Artojo kraujas. Tremtinio daina. Vincas Natkus: Partizanas herojinėj ir realistinėj buity. Kazys Jurgaitis: Sveikinimas iš Tėvynės. Antanas Juška: Lietuviškų parapijų problema. Pranas Zunde: Antirelignė propaganda Lietuvoje.
 • Į Laisvę 1960 23(60)

  Antano Maceinos laiškas Lietuvių Fronto Bičiuliams. Zenonas Ivinskis: Herojiškieji momentai Lietuvos istorijoj. Tomas Remeikis: Lietuviai ir Demokratų partija. Ignas Malėnas: Tautiškumo pergalė prieš kvislingą. Jaunos Amerikos jaunas Prezidentas. Bažnyčia ir Valstybė Amerikos žemyne.

 • Į Laisvę 1961 24(61)

  Atsiminkime 1941 Birželio 23! Juozas Brazaitis: Partizanai antrosios Sovietų okupacijos metu. A. Tyruolis: Laisvės Elegija. A. Baronas: Vienas Vakaras. Andrius Baltinis: Knyga apie žymų mąstytoją. Kazys Jurgaitis: Ginkluotos rezistencijos žygiai laisvę ginant. Ar daug Lietuvoje bedievių ir kokios rūšies. Stalinizmas naujame rūbe. Kiek Žiugžda ir į jį panašūs yra pasiryžę nuvertinti mūsų tautą

 • Į Laisvę 1961 25(62)

  Adolfas Damušis: Laisvės kovų pirmasis veiksmas. Leonas Prapuolenis: Tautos istorinio laimėjimo sukaktis. Vladas Būtėnas: Grįžimas į senus kovoslaukus. Pilypas Narutis: Pirmosios sukilimo aukos. Dvidešimečiui praėjus. Į Laisvę nueitas kelias. Pirmieji Į Laisvę skaitytojai. Zenonas Ivinskis: Rusifikacija — Rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys. Iš Vinco Ramono kūrybos. Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje.

 • Į Laisvę 1961 26(63)

  Laikinoji Lietuvos Vyriausybė. K. Jurgaitis: Dabartinės jaunimo problemos Okupuotoj Lietuvoj. Zenonas Ivinskis: Rusifikacija — rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys. Aloyzas Baronas: Intelektualinė Poezija. Andrius Baltinis: Lietuvybės išlaikymo problema. Vytautas Mačernis: Sudie. Ištikimybė kaip kūrybinė atsakomybė už ateitį (iš dr. Juozo Girniaus knygos). Kolaborantų veidai Lietuvoje ir tarp lietuvių Vakaruose.

 • Į Laisvę 1961 27(64)

  Kazys Škirpa: Gairės į Tautos sukilimą. Vladas Šlaitas: Nežinomas kareivis. Jonas Julius Bielskis: Informacija laisvinimo darbe. Jonas Grinius: Rezistencija lietuvių literatūroje. Aviac. kap. Albertas Švarplaitis. Vytautas Vaitiekūnas: Kaip Maskva apiplėšia Lietuvą. Antanas Musteikis: Ypatingi kaimynai. 1941 m. sukilimas Amerikos spaudos puslapiuose. J. Viekšnys: Periferijos žygis laisvinimo kovoje. Jonas Jasaitis: Lietuva enciklopedijose.

 • Į Laisvę 1962 28(65)

  Andrius Baltinis: Kiek dar yra likę iš Nepriklausomos Lietuvos. Kazys Bradūnas: Skalbėjos. Gediminas Galva: Grėsmingoji sąvarta. Partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. Lietuvos partizanų niekinimas plečiamas. Jonas Šoliūnas: Socialinis draudimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Karolis Drunga: Genocido užmiršimas — kvietimas jam atsikartoti. Pro memoria. Dr. Jonui Griniui 60 metų.

 • Į Laisvę 1962 29(66)

  Kazimieras Baras: Žmogaus tragizmas. Zenonas Ivinskis: Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji momentai. L. Žitkevičius: Partizano mirtis. Julijonas Būtėnas. Andrius Baltinis: Lietuviškosios asmenybės ugdymas lituanistiniame švietime. Jonas Šoliūnas: Žodžiai. Mečys Musteikis: Kult. gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Dvidešimtojo amžiaus gėda. Laisvės kovų nuvertinimas.

 • Į Laisvę 1962 30(67)

  Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva atviro rusinimo kelyje. Maironis: Didvyrių kapai. Okupuotos Lietuvos ūkio padėtis sovietiniam veidrody. Kova prieš religiją Okup. Lietuvoj. Antanas Musteikis: Realybė ir iliuzijos. Ark. Matulionis — tyliosios Bažnyčios žibintas. Jonas Šoliūnas: Žvilgsnis į save. Mečys Musteikis: Plataus masto studijų savaitė Vokietijoj. Prie mėlynų kalnų ir ežerų. Ar kova už rezoliucijas kongrese bus laimėta?. Laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių susitikimas Helsinky. Madrido lietuviškasis balsas.

 • Į Laisvę 1963 31(68)

  Jonas Grinius: Lietuvių rezistencija vokiečių akimis. A. Tyruolis: Gladiatorius. Kazys Gimbutis: Lietuvoje mokslas pakeičiamas melu. Kruvinas kelias per Romintos tiltų (ištrauka iš J. Daumanto Partizanų knygos). Kazys Jurgaitis: Pokarinės deportacijos pavergtoje Lietuvoje. Kovotojai ir mes (Bronės Jameikienės kalba). Vytautas Volertas: Vieninga politinio darbo vadovybė. Kultūros kongrese pasižvalgius. Mes neliksime nutildyti žmonės. Vladas Ramojus: “Kultūrinio bendradarbiavimo” pinklėse. Jonas Šoliūnas: ...be namų negerai. Balys Raugas: Vienybės problema.

 • Į Laisvę 1963 32(69)

  Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva okupacijoje. Julius Vidzgiris: Psichologinis karas. Leonas Galinis: Nuolatinis pančių traukymas. Mečys Musteikis: Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje (1962 m.). Vytautas Volertas: Reikalingas pasaulio lietuvių seimo žodis. Povilas Gaučys: Lietuvių bendruomenės Čikagoje pradžia. Kun. L. Jankus: Balfo praeitis ir ateitis.

 • Į Laisvę 1963 33(70)
  1863 metų sukilimas. Ignas Andrašiūnas: Kremliaus propaganda statistinių duomenų šviesoje. Julius Vidzgiris: Knygos apie Lietuvą. Petras Janulis: Menas komunistinėj vergijoj. R. Spalis: Gimtosios kalbos vaidmuo ir vertė tautybei išlaikyti. Andrius Baltinis: Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur. Mečys Musteikis: Studijų dienos.
   
 • Į Laisvę 1964 34(71)

  A. Mažiulis: Juozas Brazaitis. Stasys Santvaras: Literatūros ir visuomenės žmogus. Juozas Brazaitis: Dvasinis lietuvio veidas Nepriklausomoj Lietuvoj. Faustas Kirša: Mano malda. Antanas Musteikis: Quo vadis, studentija ? Kazys Bradūnas: Tėvynė. Pavergtoje Lietuvoje. Užgęsę kovotojai. Jeronimas Kačinskas: K. V. Banaitis.

 • Į Laisvę 1964 35(72)

  Ar utopija pavirs realybe. L. Prapuolenis: Prisitaikymo politikos apraiškos 1941. V. Vaitiekūnas: Sovietinės indoktrinacijos bruožai. Kultūrinio gyvenimo apžvalga Lietuvoje 1963 (Mečys Musteikis); Bendruomenės kelyje (Vt. Vt.); Lietuviai pasaulinėje mugėje (K. L. J. ir J. M.); Nuo problemos apie “ryšius su kraštu" prie problemos apie ryšius tarp generacijų; Smerš agentas Juozas Erelis ir kt. 

 • Į Laisvę 1964 36(73)

  1964. Visiems Lietuviams. Antanas Musteikis: Akademinė laisvė. E. V. Žėrutis: Lietuviškosios rezistencijos organizacija užsienyje. Anapus: Kadrų mokyklos (M. iš B.); LFB simpoziumas (V. Tautas); Apsijungusio Vliko seimo pirmoji sesija (K. Astikas); Vatikano konsilija ir lietuviai; Lukša pas Smerš agentą Erelį;

 • Į Laisvę 1965 37-38 (74-75)

  Sukakties perspektyvoje. Žodis nebaigtos kovos sukakčiai. Algirdas Budreckis: 1941 metų tautinis sukilimas. Julius Vidzgiris: Sovietų koegzistencijos samprata. K. V. Garbutas: “Dialogas”. E. Čeginskienė: Baltijos valstybių istoriją “perrašinėja" ir Vakaruose. Winston Churchillis ir Lietuva. Lietuva sovietinės okupacijos 25-siais metais: V. Vaitiekūnas: Politinė padėtis. Mečys Musteikis: Okupuotos Lietuvos kultūrinis gyvenimas 1964. Vt. Vt.: Pastarųjų metų antireliginės pastangos. J. Kernius: Kas nauja Lietuvos mokyklos gyvenime. K. Digrys: Okupuotos Lietuvos ūkio sėkmės ir nesėkmės. K. V. Jonaitis: Sukolchozintas žemės ūkis. J. V.: Laisvės kovotojai sovietinėje propagandoje; 

 • Į Laisvę 1967 39(76)

  Dr. Adolfas Damušis: Kartų ir grupių dialogo keliu. Aktyvieji frontininkai: — Stasys Barzdukas ir Dr. Antanas Razma. Juozas Kojelis: Didžioji Lietuvių Bendruomenės atsakomybė. Dr. Petras Pamataitis: Dialogas rezoliucijų tema. Kun. Kazimieras Pugevičius: Televizijos ir radijo panaudojimas kovoje dėl Lietuvos laisvės. Jurgis Gliauda: Dviejų kartų susidūrimas ties patriotinių mitų palikimu. Julius Vidzgiris: Keturi šių laikų Lietuvos didvyriai.

 • Į Laisvę 1967 40(77)

  Laiko reikalavimai: — Kūrybingumo ir pasišventimo keliu (dr. Antanas Razma). Aktyvieji frontininkai: — dr. Petras Kisielius ir Romas Kezys. Paminėtini 1941 metų įvykiai: —- Sukilimas ir Laikinoji vyriausybė. Lietuva turi atgauti laisvę ir nepriklausomybę (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas). “Tautininkai” ir “valstybininkai” (dr. Juozas Girnius). Lietuviškumas ir pliuralizmas (dr. Vytautas J. Bieliauskas). Lietuvybės išlaikymo paradoksas (Vilius Bražėnas). Lietuvių prisidėjimas prie pasaulio šviesesnės ateities ruošimo (Stasys Lozoraitis, Jr.). Tautos ištikimybė laisvės troškimui (dr. Pranas V. Raulinaitis). Pašalinės įtakos Lietuvos istorijos ir kalbotyros moksluose (dr. Antanas Klimas). Monagan rezoliucijos istorija (kun. Jonas C. Jutkevičius). Lietuviško reikalo išnešimas į kitataučių tarpą (pašnekesys su prof. Raphael Scaley) 

 • Į Laisvę 1967 41(78)

  Laiko reikalavimai: — Lietuviškų bendruomenių išlikimas (Kun. V. Dabušis). Aktyvieji frontininkai: — Dr. K. G. Ambrozaitis ir Dr. J. P. Kazickas. Protestas dėl istorinės bei meninės vertės paminklų naikinimo Lietuvoje (LFB Vyr. Tarybos pareiškimas ir atsišaukimas). Tarp dviejų kraštutinumų (Vytautas Volertas). Aktualieji Lietuvos istorijos klausimai (Dr. Zenonas Ivinskis). Bendruomenė ir laikas (Stasys Barzdukas). Kova dėl Lietuvos, Europos ir laisvojo pasaulio (Dr. Antanas Ramūnas). LFB Vakarų Europos rezoliucija VLIK-o reikalu ir žodis į visus pasaulio lietuvius. Partizanų milžinkapių balsas: — Juozas Lukša-Daumantas ir jo testamentas. Partizanai prie Biržulio ežero (Vladas Ramojus). Revoliucionieriai prieš revoliuciją (Dr. Jonas Grinius). Pasaulio ir Lietuvos konsularinė tarnyba (Dr. Julius J. Bielskis). Visas dėmesys Lietuvos laisvinimo darbui (Pašnekesys su Antanu B. Mažeika, Jr.).

 • Į Laisvę 1968 42(79)

  Laiko reikalavimai: — Laisvųjų dovana kenčiančiai Lietuvai (Dr. Zigmas Brinkis). Aktyvieji frontininkai: — Jurgis Gliauda ir dr. Vytautas Majauskas. Vasario 16-toji ano meto tarptautinių santykių fono (Dr. Zenonas Ivinskis). Bendruomenės klausimų ryškinant (Juozas Kojelis). Veiksniai ir kitų darbai (Dr. Petras Pamataitis). Kovojantiems nepavargti (Pašnekesys su kun. Jonu C. Jutkevičiumi). Gyvybiniai tautos reikalai: (Rašo: dr. Jonas Balys, Vilius Bražėnas, dr. Pranas V. Raulinaitis ir dr. Jonas Vainius). Fondai ir fondeliai (Dr. Kazys Ambrozaitis). Laisvojo pasaulio miskoncepcijos apie Sovietų Sąjungą. (Dr. Adolfas Damušis). Auganti sovietų problema — nerusiškas tautiškumas (Dr. Vytautas Vardys). Europa ant keturių vulkanų ir jų išsiveržimas Lietuvoje (Dr. Antanas Ramūnas). Pirmoji prisikėlimo viltis (Ištrauka iš Kazio Škirpos knygos).

 • Į Laisvę 1968 43(80)

  Laiko reikalavimai: — Su idealu į jaunimo rūpesčius (kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C.). Aktyvieji frontininkai: — dr. Zenonas Ivinskis ir dr. Vytautas Vardys. Amerikos lietuvio gimtadienis: — Šeima ir draugai pagerbia dr. Juozą Kazicką. Lietuvių lankymaisi į pavergtą kraštą ir jų nauda tautai (pašnekesys su dr. Antanu Maceina). Vakarų pasaulio sąmyšis ir kova dėl Lietuvos laisvės (Lyvia Garsienė). Didysis sukaktuvininkas (dr. A. Damušio 60-ties metų amžiaus sukaktį minint). Lietuvių Fondas pamiršo vieną iš savo tikslų (Petras Taujenis); Kritika ar pasmerkimas (D. Blažys); Jaunimą brandinanti aplinka (P. Narutis).

 • Į Laisvę 1968 44(81)

  Lietuvių bendros atsakomybės žadinimas (kun. Gediminas Kijauskas, S.J.). Aktyvieji frontininkai: — dr. Jonas Grinius ir dr. Antanas Klimas. Prezidento Richard M. Nixon įsijungimas į kovą dėl Lietuvos laisvės. PLB pasirinko vidurio kelią (pašnekesys su Stasiu Barzduku, PLB Valdybos vykdomuoju vicepirmininku). Organizuotinas lietuvių fondas politiniams reikalams (dr. Antanas Razma); Karoso ir Adamkaus pralaimėjimo pamoka lietuviams (Algirdas Budreckis); Laisvųjų bendravimas su pavergtaisiais (V. Vaitiekūnas); Parapijų vaidmuo tautinės gyvybės išsaugojime (P. Narutis). Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai (dr. Zenonas Ivinskis). Vilniaus katedros išpirkimas (dr. Jonas Grinius).

 • Į Laisvę 1969 45(82)

  Nusivertinimo aistra (Vytautas Volertas). Aktyvieji frontininkai: Žibutė Brinkienė ir Balys Raugas. Didžiojo laureato (Jurgio Gliaudos) kūryba. Laisvojo lietuvio paskirtis (dr. Antanas Klimas). Mąstykime ir veikime iš naujo (Stasys Žymantas). Organizacinė laisvinimo veiksnių struktūra (dr. Petras Pamataitis). Aktyvus į laisvės kovą jaunimo įjungimas (dr. Jonas Žmuidzinas). Svetimųjų talka kovoje dėl Lietuvos laisvės (Leonardas Valiukas).

 • Į Laisvę 1969 46(83)

  Pažinkime patys save (kun. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.). Aktyvieji frontininkai: — Juozas Ardys ir Aleksas Kulnys. Iškilioji lietuvių rašytoja — Alė Rūta. Iš namų (ištrauka iš Alės Rūtos naujo romano “Vieniši pasauliai”). Lietuvių organizacijos ir jų tikroji paskirtis (V. J. Dienys); Neišnaudojamos auksinės progos Lietuvos vardui garsinti (V. S. Germanus); BATUN-as ir jo tikslai (Vytautas Tumas); ir Susivienijimų saulėlydis (R. S. Rukuiža). Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo (dr. Jonas Balys). Suaktyvintina kova dėl Lietuvos laisvės (pašneksys su dr. Eliziejumi Draugeliu)

 • Į Laisvę 1969/1970 47-48 (84-85)

  Vienybės linkme (dr. Justinas Pikūnas). Aktyvieji frontininkai: — Edmundas Arbas ir dr. Bronius Radzivanas. Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių kvalifikacijos (K. Taujenis); Vasario 16-sios aukos (T. Reinys). Politika ir teologija (dr. Antanas Maceina). Konstruktyvūs ir destruktyvūs polinkiai mūsų visuomenėje (Juozas Kojelis). VLIK-o klystkeliai (Kazys Škirpa). Ideologiškai artimi veidai (Vytautas Volertas). Politika ir tautinė architektūra (Edmundas Arbas).

 • Į Laisvę 1970 49 (86)

  Leonardas Valiukas: Lietuvos bylos kėlimas ir gynimas laisvųjų tarpe. Pasikalbėjimas su LB darbuotojais: Tarp svajonių ir tikrovės. Rezoliucijų pravedimo žygis ir jo pirmieji laimėjimai (1. vlk.). K. Petkus: Lietuviško radijo problemos. Vladas Ramojus: Kazys Veverskis. Fab. Žirgulis: Laisvinimo veiksniuose. K. Baras: Aštuntasis Ateitininkų Federacijos kongresas. J. Grinius: Septynioliktoji lietuviškųjų studijų savaitė Vokietijoje. K. N. Vyduolis: Krauju rašyti puslapiai.

 • Į Laisvę 1970 50(87)

  Zenonas Ivinskis: Lietuvos Steigiamasis Seimas. Bernardas Brazdžionis: Vaidila Valiūnas prie užgesusio švyturio. Bronius Nainys: Tauta ir išeivija laisvės kovoje. Rezoliucijoms Remti Komitetas laimi kovą ir JAV-bių Senate. Algimantas Gečys: Jėgų telkimas Lietuvos laisvei. Dr. Vyt. Lukša: Jaunimo darbuotojų paruošimas. Jurgis Gliauda: Epilogas. Dr. R. S. Daugvydas ir Dr. M. T. Milgaudas: Rusai nužudė lietuvį profesorių. Saulius Giedrys: Aukštosios matematikos kilpos. Fab. Žirgulis: Už laisvę verta mirti.

 • Į Laisvę 1971 51(88)

  Antanas Maceina: Nuo ko mes bėgome?. Mykolas Naujokaitis: Tauta ruošiasi sukilti. Kazys Škirpa: 1941 metų sukilimo vadovietė Berlyne. Vytautas Vaitiekūnas: Krupavičius—bendruomenininkas. Solidarumas su tauta. Gaisras Vilniaus universiteto bibliotekoje. Kalbos tyrinėjimas politruko ir kalbininko akimis. Bažnyčia pavergtoje Lietuvoje griaunama smurtu. Simo Kudirkos šuolis.

 • Į Laisvę 1971 52(89)

  Stasys Lozoraitis, jr.: 1941 metų sukilimas. Jurgis Gliauda: Tylioji rezistencija. Stasys Žymantas: Birželio testamentas. Vytautas Volertas: Lietuvių Bendruomenė Lietuvos laisvinimo darbe. K. Petkus: Informacijos problema Lietuvos laisvinime. Dr. Stephen Horn: Lietuvos septynių šimtmečių kova dėl laisvės. Anatolijus Kairys: Hosanna mano žemė. Solidarumas su tauta. Laisvinimo veiksniuose. Lietuvių Fronto Bičiulių gretose. Spauda, radijas, knygos.

 • Į Laisvę 1971 53(90)
  Petras Daužvardis: Lietuva ir jos išlaisvinimas. Antanas Musteiklis: Bėgome nuo hibridų. Petras Kisielius: 1941 metų sukilimo prasmės ieškojimas dabartyje. Žuvusiems dėl Lietuvos prisiminti. Pranas Padalis: Lietuva, už tave mirštu. Vytautas Vaitiekūnas: Raudonoji Kinija naujame vaidmenyje. Aloyzas Baronas: Pravertas langas. Solidarumas su tauta.
   
 • Į Laisvę 1972 54(91)

  Juozas Kojelis: Tezės, aksiomos ir pagundos lietuviškame dialoge. Zenonas Ivinskis: Veiksniai, apsprendę mano pasaulėžiūrą. Adolfas Damušis: Profesorius Zenonas Ivinskis. Antanas Klimas: Nesibaigiąs ginčas: baltų ir slavų kalbų santykiai. Dr. C. M.: Sovietinamas Lietuvos žmogus. Solidarumas su tauta. 

 • Į Laisvę 1972 55(92)

  Vytautas Vardys: Lietuva Kauno įvykių metais. Kazys Škirpa: Vėliavnešio gelbėjimas. Vytautas Vaitiekūnas: Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla okupacijoje. J. Vingrelis: Po bolševikų kaukėmis. Solidarumas su tauta.

 • Į Laisvę 1972 56(93)
   
  Kęstutis Kazimieras Girnius: Išeivijos ateitis jaunimo perspektyvoje. Aloyzas Baronas: Talentai ir įsakymai. Mykolas Naujokaitis: Su Levu 113. Antanas Gintaras Razma: Pasaulio Lietuvių. Jaunimo kongresas — didysis bandymas. Juozas Kojelis: Poetas publicistikoje. Solidarumas su tauta.
 • Į Laisvę 1973 57(94)

  Antanas Maceina: Tautos pakaitalas ar papildas? Stasys Žymantas: Didžioji pasipriešinimo drama. Solidarumas su tauta. Frontininkai Lietuvos laisvinimo darbe. Paskutinis birželis. Paminklas kankiniams.

 • Į Laisvę 1973 58(95)

  Jurgis Gliauda: Tarybinės teorijos raida. V. Natkevičius: Lietuvių Frontui 30 metų. Petras Kisielius: Išeivijos misijos klausimą svarstant. Mykolas Naujokaitis: Buvo ištikimas Lietuvos idealams. Aloyzas Baronas: Abraomai, dėk sūnų ant laužo. Paskutinis pašnekesys su prof. St.Žymantu

 • Į Laisvę 1973 59(96)

  Vyt. Bagdanavičius: Kultūrinės ir politinės problemos lietuvių visuomenėje. Adolfas Damušis: Žvėris lieka žvėrimi, ir ašaras liedamas. Kazys Škirpa: Apgailėtinų klaidų pamokos. Okupanto tarnyboje. Tautinės mažumos Lietuvoje. Akmenys pradės šaukti

 • Į Laisvę 1974 60(97)
  Dviejų kultūrų sankirtis (dr. A. Maceina). 1973 metai Lietuvos laisvinimo veikloje (J. Kojelis). Išeivijos misija ir jos realizavimas (J. Gaila). Mokslo ir meno apraiškų prasmė išeivijoje (E. Arbas). Pilnas pasitikėjimas savimi ir pasiaukojijimas lietuvybės darbams (dr. A. Razma). Bendravimas ir bendradarbiavimas su komunistų pavergta Lietuva (A. Kairys). Lietuvių lankymasis į pavergtą kraštą ir jo nauda tautai (dr. A. Maceina). VLIK-as laisvinimo darbo derintojo misijoje (pašnekesys su dr. J.K.Valiūnu). “Naujųjų metų istorija” (ištrauka iš B. Pūkelevičiūtės romano). Idėja virsta realybe (Bern. Brazdžionis).
   
 • Į Laisvę 1974 61(98)

  Dr. V. Vardys — Brežnevo tautybių politika ir Lietuva. Dr. A. Maceina — Busimoji mūsų veikla, jos kryptys, uždaviniai ir būdai. Kun. J. Grabys — Ateities valstybės vizija kultūrinėje - religinėje srityje. Dr. F. Palubinskas — Ateities Lietuvos ekonomija. J. Kojelis — Suvažiavimo užbaigiamasis posėdis ir sveikinimai. Dr. A. Musteikis — Literatūra ir visuomenė. V. Volertas — Gal pamiršote kai ką.

 • Į Laisvę 1974 62(99)
  Stasys Barzdukas: Tarp lietuvių tautos istorinių stebuklų ir kasdienybės negalavimų. Vincas Maciūnas: Dvi knygos, kurių mums reikia. Vytautas Kamantas: Lietuvių Bendruomenės darbai ir žygiai. Dr. Henrikas Brazaitis: LB visuotinumas, demokratiškumas ir vadovybės sudarymas. Juozas Ardys: Didysis LB darbas šiandien ir ateity. Z. Prūsas: Po 25 metų. Regina Žymantaitė: Lietuvos reikalų išnešimas į plačiąsias amerikiečių mases. Marija Eivaitė: Kaip su savais? Antanas Razma: Jaunimas visuomenėje ir Lietuvos laisvės darbuose. Linas Sidrys: Lietuvos reikalai ir Amerikos universitetai. Kun. K. Pugevičius: Radijas ir televizija. Vyt. Jonaitis: Įspūdžiai iš LFB poilsio ir studijų savaitės Dainavoje. Silv. Subačius: LFB senosios centro valdybos darbai.
 • Į Laisvę 1975 63-64(100-101)

  Kun. dr. V. Kazlauskas: Lietuvių viltys išlaisvinimo teologijos šviesoje. Aušra-Marija Jurašienė: Kūrybos problema dabartinėje Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis. Dokumentų šviesoje: Jono Jurašo liudijimas. Tėvynėje: Lietuvos Bažnyčia šveicaro akimis (J. V./ELI); Ne Muravjovo laikai (A. S./ELI)); Lietuvos demografiniai rūpesčiai (Dr. J. V.). Išeivijoje: Veiksniai kryžkelėse (K. Nemura); Vasario 16-sios gimnazija (V. N.); Pasaulyje: Lietuviškos programos Laisvės radijuje (Dr. J. Gintautas/ELI); Nuo Vienos iki Helsinkio (Vytautas Vaitiekūnas); Petras Paulaitis — laisvės kovotojas, kurio negalime užmiršti.

 • Į Laisvę 1975 65(102)

  Juozas Brazaitis: Laisvės veikėjų tipai. Stasys Raštikis: Juozas Brazaitis Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje. Kazys Škirpa: Brazaičio politinė strategija. Vytautas Vaitiekūnas: Brazaitis Vlike. Adolfas Damušis: Juozas Brazaitis rezistencijoje. Kazys Ambrazaitis: Brazaičio gyvenimo mokykloje. Vytautas A. Dambrava: Juozas Brazaitis. Mykolas Naujokaitis: Susitikimai su prof. J. Ambrazevičiumi. Česlovas Grincevičius: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis. Simas Sužiedėlis: Juozas Brazaitis — žurnalistas. Stasys Barzdukas: Maži didelio žmogaus prisiminimai. Vincas Kazlauskas: Esi herojus, tapk šventuoju. Kotryna Grigaitytė: Žydinti sala. Leonardas Valiukas: Paskutinis pašnekesys su prof. Juozu Brazaičiu. Vladas Kulbokas: Juozo Brazaičio kritika tremtyje. Rozalija Šomkaitė: Brazaitis ligoje. Vacius Prižgintas: Akademikas J. Ambrazevičius-Brazaitis. Brazaitis Kalifornijoje. Jurgis Gliauda: Rusiškasis disidentizmas ir Pabaltijo suverenumas. Vladas Juodeika: Ar rusai galėtų pasekti Šveicarijos pavyzdžiu?

 • Į Laisvę 1976 66(103)

  Adolfas Damušis: Vertikaliniu žvilgiu. Prel. Jonas Balkūnas: Bendruomenės klausimais. Stasys Barzdukas: Bendruomenės ateities rūpesčiais. Dokumentų šviesoje: M. Krupavičiaus aplinkraštis LB klausimais. Jonas Jurašas: Sovietinės biurokratijos mįslė. Kaip sovietų okupacija veikia į lietuvių tautą arba sovietinio lietuvio paveikslas (prof. dr. V. Vardys). Pasaulio Lietuvių Jaunimo III-sis kongresas (Linas Kojelis). Pasaulyje: Jungtinės Tautos (A. S.); JAV pagalba sovietų žydam Izraelyje. Užmirštoji kultūrinė autonomija (V. Natkevičius);

 • Į Laisvę 1976 67(104)

  Julijonas Būtėnas 1915 - 1951 - 1976. Julija Švabaitė: Gėlės Julijonui. Vytautas Vaitiekūnas: Baltijos valstybių suverenumo klausimu. Br. Bieliukas: Veiksnių sąranga ir susiklausymas. K. Ž. B.: Kasgi yra ta sovietinė demokratija? Disidentinis solidarumas lietuvių-rusų santykiuose (Dr. J. Labutis); Profesorius dr. Pranas Dovydaitis (Jonas Grinius). Lietuviškos programos “Laisvės” radijuje (Dr. J. Gintautas); Jungtinių Valstybių parama Izraeliui (A.O.)

 • Į Laisvę 1976 68(105)

  Leonardas Dambriūnas: Dabartinė Lietuvos būklė ir kelias į ateitį. Vytautas Kutkus: Bendruomenės problemos ir jų priežastys. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Dailininkas Vladas Žilius apie padėtį okupuotoje Lietuvoje; Pogrindžio “Aušra” bendravimo klausimu; Sovietinė tvarka mokslo laipsniui okup. Lietuvoje (Š.).

 • Į Laisvę 1977 69(106)
  Ričardas Bačkis: Vakarų Europa ir komunizmas. Donatas Skučas : Europos laisvė ir NATO. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Kronikos penkmetis (Dr. J.L.). Duokime laisvę Simui Kudirkai (Andrius Mironas); Lietuviai lenko tremtinio užrašuose (S. Suž.); Amerikos valdinė informacija užsieniui (A. Plukas); Komunistai pasaulyje.
   
 • Į Laisvę 1977 70(107)

  Vincas Bartusevičius: Intelektualai, dešinė ir kairė. Vytautas Vaitiekūnas: Kas nauja naujoj sovietų konstitucijoj. Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu. Lietuvos laisvinimo perspektyvos (R. Kudukis), Politinių studijų savaitgalis (J. Kojelis). Eurokomunizmas (J. P.).

 • Į Laisvę 1977 71(108)

  Henrikas Nagys, Vytautas Vaitiekūnas, Stasys Barzdukas, Kęstutis Jokubynas, Tomas Venclova, dr. A. Štromas, Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Raimundas Kudukis, Edmundas Arbas

 • Į Laisvę 1978 72(109)

  Dr. Bronius Nemickas: Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Dr. Aleksandras Štromas: Politinė sąmonė Lietuvoje. Tomas Venclova: Dėl dr. A. Štromo paskaitos. P. A. Raulinaitis: Lietuviškas žvilgsnis į eurokomunizmą. Stasys Barzdukas: Kartu su Juozu Bačiūnu. Alė Rūta: Žydės gražesni žiedai. Leonardas Valiukas: Mums reikia konkrečių darbų. J. Pašilis ir K. Gimžauskas: 1977 metinis Vliko seimas. Jaunimo demonstracijos. Aleksandra Vaisiūnienė: Lietuviai Venecueloje.

 • Į Laisvę 1978 73(110)
  Vytautas Vardys: Maskvos karas prieš LKB Kroniką. Juozas Brazaitis: Lietuvos žydų likimas ir Laikinoji Lietuvos vyriausybė. Leonardas Valiukas: Niekad nepulkim į neviltį. Antanas Musteikis: Naujasis sovietinis vaikas. Jurgis Gliauda: Palikimas jam. Stasys Lozoraitis: Lietuvių tauta — mūsų pasaulio centras. Nelietuvio mokslininko patirtis Lietuvoje.
   
 • Į Laisvę 1978 74(111)

  Tomas Venclova: Dabartinė Lietuvos demografinė padėtis ir jos etnografinių ribų klausimas. Kęstutis K. Girnius: Maceinos socialinė filosofija. Lietuvių Fronto Bičiulių CREDO. Lietuviškoji vienybė. Tautos gelbėjimo rūpesčiai. Trys akcentai. Dr. J. Dietautas: Dvidešimtpenktoji - jubiliejinė. V. Rociūnas: Lietuvių Fronto Bičiuliai Dainavoje.

 • Į Laisvę 1979 75(112)

  Aleksandras Štromas: Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė. Antanas Musteikis: Taisyklės ir išimtys. Antanas Saulaitis, SJ: Lietuviškos veiklos perspektyvos. Kova dėl laisvės visus įpareigoja. Dr. Jonas Grinius: Perdaug jaunimo organizacijų? Zenonas Prūsas: Pastabos dėl LFB Credo. P. Algis Raulinaitis: Vilkas sunkumuose.

 • Į Laisvę 1979 76(113)

  Bernardas Brazdžionis: Tėvo Karolio Garucko pamokslas. Vytautas Vaitiekūnas: Vatikano rytų politika. Juo'tbė: Paslaptis nepalaidota. Z. V. Rekašius: Lietuvos perspektyvos. Vilius Bražėnas: Keistina politinės veiklos kryptis. Stasys Barzdukas: Iš atsiminimų ir mąstymų. Viktoras Nakas: Jaunimo organizacijų būklė. A. Šilainis: Mūsų priešo priešas — mūsų draugas. Jonas Butkus: Prašvis laisvės pavasaris. Vytautas Seirijis: Turinys, žmonės ir vasara.

 • Į Laisvę 1979 77(114)

  Jurgis Gliauda: Rytojaus šaknys nūdienoje. Linas Kojelis: Jaunimo lietuviškas sąmoningumas. Vytautas Vaitiekūnas: Vatikano Rytų politika. “Atlikime Dievo skirtąją misiją”. Stasys Raštikis: Ateinantieji pakeičia išeinančius. J. Kj.: Pasiryžome nemirti. R.: Baimė pasitvirtino. Dr. S. R. Dautartas: Naujos rezoliucijos JAV Kongrese. Jonas Pabedinskas: Lietuvių Fronto Bičiulių CREDO.

 • Į Laisvę 1980 78(115)
  Bernardas Brazdžionis: Archipelago gulage. Juozas Kojelis: Juozas Brazaitis. Jurgis Šarauskas: Neišnaudojamos galimybės Lietuvos laisvinimo veikloje. Alė Rūta: Mūsų širdys paliko Vilniuje. G. Giedra, J. Gliaudą ir J. Šarauskas: Trys žvilgsniai į Helsinkio susitarimus. D. Barauskaitė, A. Grakauskaitė, G. Grušas, D. Gudauskaitė ir R. Polikaitis: Jaunimo politinis sąmoningumas. Kunigas ir Lietuva neša kryžių. P. Algis Raulinaitis: Nei idėjų, nei planų. Vytautas Vardys: Konservatyvizmas ir ekstremizmas. P. Pamataitis: Šventas naivumas.
   
 • Į Laisvę 1980 79(116)

  Antanas Maceina: Išeivio buvimas svetur. Rūta Kleva Vidžiūnienė: Jaunasis mūsų elitas Amerikoje. H. C. Kudreikis: Kaip bolševikai “vadavo” Lietuvą. Bronius Zumeris: Rusiško charakterio bruožai. Sovietai teisia tiesą. G. Gečytė, L. Kojelis, A. B. Mažeika: Jaunimas avangarde. Dr. K. R. Jurgėla, P. A. Raulinaitis, A. S. Gečys: Kai susikryžiuoja nuomonės. Leonardas Valiukas: Suaktyvinti laisvinimo veiklą. Aleksandra Vaisiūnienė: Šalame tropikuose.

 • Į Laisvę 1980 80(117)

  Bernardas Brazdžionis: Via Dolorosa. Jurgis Gliauda: Rašytojas tėvynės meilės srovėje. Antanas Maceina: Išeivio buvimas svetur. Kazimieras Pugevičius: Lietuvos laisvinimas - ne laisvalaikio užsiėmimas. Aloyzas Baronas: Kad būtum našlė. Solidarumas su tauta. Juozas Kojelis: Bendruomenė darbuose ir rūpesčiuose. L. K.: Kalba teisiamieji. P. Daukantas: Laikinoji vyriausybė lieka. V. Račiūnas: Vėl buvome Dainavoje.

 • Į Laisvę 1981 81(118)

  Balys Gaidžiūnas: Ką darėme Lietuvos nepriklausomybę smaugiant; Keturi dešimtmečiai jie šaukia (eil.); Keturi dešimtmečiai kartojam (eil.). Antanas Vaičiulaitis: Odė žuvusiems partizanams (eil.). Rimvydas Šliažas: Vliko seimas. Mūsų diplomatai apie PLB. Vienos knygos paraštėje. Dr. Viktoras Stankus: Kento universiteto Lituanistikos programa. V. R.: Tęsiamas LE leidimas. V. R.: Stasiui Barzdukui 75 metai. J. Kj.: Informacijos centras Kalifornijoje.

 • Į Laisvę 1981 82(119)

  Dr. Augustinas Idzelis: JAV užsienio politika ir tautybių klausimas Sovietų Sąjungoje. Lietuvos žemės ūkio bėdos. Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus (Jonas Virbickas okupacijų sūkuriuose). Linas Rimkus: Susirinkome pasimokyti ir mintimis pasidalinti. Poezija iš okupuotos Lietuvos. Jie nebijo aukos ir kančios. Vytautas Volertas: Spauda: ką turime, ko reikalaujame, kas galima. XX-jo amžiaus lietuvių tautos kančios kelias. I. Kaplanas: Lietuvių ir žydų santykiai praeity ir dabarty. Juozas Baužys: Informacija apie “Į Laisvę” fondą ir Lietuviškų studijų centrą.

 • Į Laisvę 1981 83(120)

  Raimundas Kudukis: Vidurio Europa ir Reagano administracija. Alė Rūta: Apie Žmogų ir darbus. St. Lazdinis: Prūsai ir jų likimas. VT. VT.: Lietuviškumo kova Lietuvos kariuomenėje. Juozas Pažemėnas: Atsiliepimai į “Vienos knygos paraštėje vertinimus. Vliko seimas. Kęstas Lingaila: Užmirštas kovų žmogus. Gintė Damušytė, Bronius Nemickas ir Vytautas Vaitiekūnas: Juozo Pažemėno atsiliepimų papildant ir patikslinant. V. Rociūnas: 25-tą kartą.

 • Į Laisvę 1982 84(121)

  A. Plukas: Baltijos valstybės ir Sovietų Sąjungos tautos Amerikos politikoje. Bernardas Brazdžionis: Tremtinio Lietuvai. Balys Gaidžiūnas: Bernardas Brazdžionis didžiųjų pasisakymuose. Dr. Jonas Balys: Lietuvos sienų problemos. Balys Raugas: Lietuvių Fronto bičiulių dėmesys Lietuvių Bendruomenei. Dr. Zenonas Prūsas: Apdūmojimai Vasario ŠeSšoliktajai. J. Kj.: Kelias į Baltų Laisvės lygą. Teofilius Balčiūnas: Keturioliktos politinės studijos prie Pacifiko. Juozas Kojelis: Du suvažiavimai.

 • Į Laisvę 1982 85(122)

  Algimantas S. Gečys: Lietuvos laisvinimo veikla: Kaip yra ir kaip galėtų būti. Anatolijus Kairys: Rašytojų tyla. Dr. Bronius Nemickas: Apgaulės ir smurto sąmokslas. Prezidento Proklamacija. Balys Gaidžiūnas: Partizano mirtis. Vytautas Vaitiekūnas: Bendruomenė rinkimuose. Vytautas Volertas: Laiko rėžiai valdžioje ir žmonėse. Bronius Zumeris: Du lietuviai — du draugai, o Tėvynei tik vargai.

 • Į Laisvę 1982 86(123)

  A. P. Bagdonas, Lietuvių Fondas. Vytautas Vaitiekūnas, Lietuvos vadavimo organizacija praeity. Vytautas Volertas, Vienišas būriuose. Juozo Kralikausko kūrybos vakaras. Juozas Kojelis, Metinis Vliko seimas. V. Rociūnas, Didysis rūpestis — lietuviškoji parapija. V. R., Mūsų dienos Dainavoje.

 • Į Laisvę 1983 87(124)
  Antanas Butkus: Jėgų telkimas laisvinimo darbui. Juozas Kojelis: Idėjos prie Pacifiko. V. Akelaitis: Minties jėga ir dvasinė šviesa. Regina Stančikaitė, Linas Polikaitis, Ginta Palubinskaitė, Gintautas-Tadas Dabšys, Dalytė Trotmanaitė ir Gintaras Grušas: Jaunimas apie PLJ kongresą. Feliksas Palubinskas: Šios pastangos davė vaisių. Balys Gaidžiūnas: Jis per gyvenimą ėjo dideliu įžvalgumu. Gintė Damušytė: Lietuvos pogrindžio spauda. V. Rociūnas: Didysis rūpestis — lietuviška parapija. Dr. Kazys Eringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis.
   
 • Į Laisvę 1983 88(125)

  Bronius Kviklys: “Aušros” genezė ir tikslai. Vincas Natkevičius: Naujais kultūrinės veiklos keliais. V. R.: Vokietijos lietuviai. Rūta Kleva Vidžiūnienė: Išeivijos politinio ir kultūrinio darbo derinimas. Romas Giedra: Išeivijos darbai tautos akimis. Dr. K. Ėringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis. Vacys Kęstutis Slotkus: Išeivijos jaunimas vienybėje su kovojančia tauta. Julius Vidzgiris: Lietuva po 100 metų nuo “Aušros” pasirodymo. Dr. Adolfas Damušis: Lietuvių pogrindis vokiečių saugumo dokumentuose.

 • Į Laisvę 1983 89(126)

  Prof. dr. A. Štromas: Naujos tendencijos bei kryptys Sovietų Sąjungos politikoje. Juozas Kojelis: Nepalenkiami pečiai. Balys Gaidžiūnas: Susimezgę ryšiai šviesiu spinduliu tebešviečia. V. Rociūnas: “Kad daug dienų tave lydėtų ...” T. Brazaitis: Demonstracijos Lietuvos laisvei. Prezidento proklamacija. Pabaltiečiai Washingtone. Vliko sukaktuvinis seimas. V. Rociūnas: Studijų ir poilsio dienos Dainavoje. LFB konferencijos išvados. Prof. dr. V. J. Bieliauskas: Šeima Lietuvoje ir išeivijoje. Vytautas Volertas: Kad liktumėm teisiais laike.

 • Į Laisvę 1984 90(127)

  A. Plukas: Bandymas iškelti Baltijos valstybių laisvės bylą Jungtinėse Tautose. Literatūros vakaras. Linas Kojelis: Istorijos ratas sukasi. Juozas Kojelis: Politinės studijos Amerikos Vakaruose. Antanas Maceina: Eilėraščiai ir padėkos žodis. Dr. Stasys Bačkis — Lietuvos diplomatijos šefas. JAV politika ir Baltijos valstybės. Lietuvių Fronto Bičiulių Atlanto pakraščio suvažiavimas. Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas: Šeima Lietuvoje ir išeivijoje. Dr. Adolfas Damušis: Kaunas Tautos sukilimo dienose. Jaunimo talka spaudai.

 • Į Laisvę 1984 91(128)

  Vytautas Vaitiekūnas: Kritiškas žvilgsnis į save. Popietė su žurnalistais. Elliot Abrams: Paskutinis žodis netartas. Dr. Kazys Ambrozaitis: Rezistencijos palikimas. Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į Šiaurę. Dr. Vytautas A. Dambrava. Baltijos Laisvės diena. Dr. Adolfas Damušis: Kaunas Tautos sukilimo dienomis. Posėdžiavo LFB taryba ir Centro valdyba. Julius Vidzgiris: Ištvermės simbolis.

 • Į Laisvę 1984 92(129)

  Leonardas Valiukas: Tikroji tremties misija. Vytautas Volertas: Viliamės: Jaunimas reprezentuos gyvybę. Dr. Adolfas Damušis: Į penktąjį dešimtmetį. V. R.: Naująjį ganytoją asitinkant. Vytautą Vaitiekūną amžinybėn išlydėjus. Dr. Vytautas A. Dambrava: Rezistento žvilgsnis iš Pietų į šiaurę. Dr. Z. Prūsas: Lietuvybės išlaikymas ir TV. V. Rociūnas: Lietuvių Fronto bičiuliai Kennebunkporte. Juozas Bočys: Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje. Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės "savivaldos” administracija.

 • Į Laisve 1985 93(130)

  Dr. Augustinas Idzelis: Krašto industrializacija ir rusifikacijos politika. Dr. Kazys Eringis: Lietuvos okupacinės “savivaldos” administracija. K. G.: Lietuvos Laisvės Armija. Juozas Keliuotis: Dangus nusidažo raudonai. Juozas Kojelis: Šv. Kazimieras ir Vasario Šešioliktoji. Ką kalbėjo Los Angeles jaunimas XVII politinių studijų savaitgaly. Ingrida Bublienė: Lietuviai JAV prezidento inauguracijoje. V. R.: Fondai, mecenatai, aukotojai. Juozas Kojelis: Ilsėkis svetimoj žemėj. Markus Frenklendas: Pabaltijo tautos — Europos partizanai. V. A. D.: Visi ryžkimės Lietuvai. Vienybietis: Priešnacinės veiklos iškarpa. K. K. G.: Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiai ok. Lietuvoje. Julius Vidzgiris: Stiprinanti dvasios pergalė.

 • Į Laisvę 1985 94(131)

  Linas Kojelis: JAV užsienio politika, Lietuva ir Amerikos lietuviai. Dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas Brazaitis — rezistentas ir visuomenininkas. Dr. Juozas Girnius, Juozas Brazaitis — literatūros mokslininkas. Balys Gaidžiūnas, Geras kaimynas ir darbštus Vliko narys. Adv. S. Povilas Žumbakis, Korupcija valdžioje. Amerikos balsas kalba į Lietuvą. Antanas Masionis, Vykdant lietuvio kunigo idealą. V. Rociūnas, “Į Laisvę” mūsų periodinėje spaudoje. Skaudi sukaktis. Europos bičiuliai susirinko Veronoje. Raudonieji bajorai ir klastojama istorija.

 • Į Laisvę 1985 95(132)

  Kazys Bradūnas: Išeivijos kultūrinio kelio vingiai ir pakelės. Povilas Vaičekauskas: Kultūrinė rezistencija. Juozas Kojelis: Dr. Vytautas A. Dambrava: “Esu partizanas, remiu kiekvieną bičiulį kovotoją”. Jubiliejinis ateitininkų kongresas. V. Rociūnas: “Žvilgsnis į išeiviją”. Aloyzui Baronui prisiminti. H. C. Kudreikis: Neramūs laikai Lietuvos kariuomenėje. Dr. Kazys Ėringis: Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje.

 • Į Laisvę 1986 96(133)

  Adolfas Damušis — 1941 metų sukilimo reikšmė. Algimantas P. Gureckas — Išryškintas JAV nusistatymas dėl Jaltos. P. Algis Raulinaitis — Didėjančios problemos ir mažėjantis pajėgumas. Kazys Ėringis — Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje. Juozas Kojelis — Dvigubas evidencijos dėsnis. Bronius Nainys — šventasis, kardinolas ir Vilniaus arkivyskupija. A. Lembergas — Vengro svajonė: „susuominti" Rytų Europą. Tadas G. Dabšys — Sužinokime, kodėl mes veikiame. Mykolas Naujokaitis — Ko siekti ir kam koncentruotis?. Aleksandras Mauragis — Ateities pasaulio kosmopolitizmas. 20 literatūros vakarų Los Angeles. Paulius Jurkus — Vakaro žiburėlis (eil.). Dainava ir Verona. N. Balčiūnienė — Žvilgsnis į LFB stovyklas. V Mokslo ir Kūrybos simpoziumas.

 • Į Laisvę 1986 97(134)
   
  Prieš 45 metus — paskutinis Laikinosios vyriausybės posėdis. P. Algis Raulinaitis kalbasi su Į Laisvę redaktorium. Jonas Kavaliūnas — Lietuvos krikščionybės jubiliejui besiruošiant. Leonardas Valiukas — Išeivijos paskirtis (pašnekesys). Alina Skrupskelienė — Dvi sukaktys. 100 metų nuo Povilo Lukšio gimimo. Vytautas Kazlauskas — Bažnyčia ir pagrindinės žmogaus teisės. Daina Gudauskaitė-De Toreck — Mišrios šeimos ir lietuvybė. Gintaras L. Grušas — Lietuviškoji jaunimo misija. Zenonas Prūsas — Trys mitai. Elena Tumienė — Jurgis Gliauda, rašytojas ir asmuo. J. Vidzgiris — Visuomenininkės paslaptis (Alinai Grinienei 70).
 • Į Laisvę 1986 98(135)

  Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka. Vytautas A. Dambrava — Tikroji nepriklausomybės šventės prasmė. Vytautas Vardys — Katalikai ir komisarai. Bronius Nainys — Tarp tautos ir valstybės. Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiško lietuviams ištrauka. Asė Zaksienė — Buvau slapto kagėbisto žmona. Vacys Rociūnas — Gyvąjį lietuvį — Stasį Barzduką prisimenant. J. Baužys — LFB konferencija ir laisvinimo veiksnių pokalbiai.

 • Į Laisvę 1987 99(136)

  A.†A. profesorius Antanas Maceina. A. Jasmantas — eilėraštis. J. Vidzgiris — Jis savo tremtį įprasmino. Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka (II). Ingrida Bublienė — Kultūros ir politikos sąveika išeivijoje. Edis Sabas — Laisvė — aukščiausias tautos tikslas. Česlovas Grincevičius — Brazaitis vėl mums kalba. Vaclovas Kleiza — Lietuvos konsularinė tarnyba. Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiškas bičiuliams. Papartis — Dabartinė Lietuva turisto akimis. Dr. R. S. Tautkus — OSI: pasitamavimas teisingumui ar suplanuotas siaubingas žaidimas? Bronius Nemickas — Kokia išeivijos politinio ir kultūrinio darbo ateitis?. Kazys Bradūnas — Poezija ir Lietuva, Kraujo žiedai (eil.).

 • Į Laisvę 1987 100(137)
  Gintė Damušytė — Kas daroma ir kas darytina Lietuvai? Vytautas Volertas — Klausimai sau patiems. Laurynas A. Vismanas — Lietuviška politinė galvosena ir metodai. Dr. Jonas Kunca — Reikia įeiti į svetimąją spaudą. Zenonas Prūsas — Ar Gorbačiovas yra „slaptas liberalas"? Apie „glasnost" kalba Juozas Kojelis, Gintė Damušytė ir Saulius Kondrotas. Gailė Radvenytė — Kongresas žada naujos ugnies. Paulius Viskanta — Kodėl Lietuvių jaunimo sąjunga? Aloyzas Baronas vėl mūsų tarpe. Dr. Gediminas K. Jokantas — Lietuviškos spaudos užduotis Lietuvos laisvinimo darbe. J. Vaičjurgis — Tada Irmija Zaksas, o dabar. J. Baužys — Visi keliai vedė į Romą.
 • Į Laisvę 1987 101(138)

  Dr. Kazys Ambrazaitis — Ar einame politinės konsolidacijos kryptimi?  Skaitytojų žodis. Povilas Vaičekauskas — Vasario 16 ir lietuvių poezijos dienos Sibire. Dr. Juozas Kazickas — Nauji uždaviniai ir metodai. Vytautas Volertas — šimtas ir dar kiek. Dr. Antanas Musteikis — Dirbkime ir budėkime. Dr. Vytautas Vardys — Lenkijos įvykių atgarsiai Pabaltijy. Antanas Jasmantas — Lėlytė, Piršlys (eilėraščiai). Maceinos akademija Čikagoje. Antanas Sabalis — Maceina ir jo nepasaulėžiūrinės politikos samprata. Dr. Kazys Ambrazaitis — Lietuvių Fondo idėjai 25 metai. V. Akelaitis — Iš 600 metų perspektyvos. A. Lembergas — Estai nepasiduoda. 

 • Į Laisvę 1988 102(139)

  Vytautas Skuodis — Lietuvių tautos politinė diferenciacija pavergtoje Lietuvoje. Julius Vidzgiris — Toliau būti srove ir uola! Česlovas Grincevičius — Maironis amžinai gyvas. Darius Sužiedėlis — Dvi Lietuvos. Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija. Laurynas A. Vismanas — Supratome, ką reiškia būti tautos dalimi. K. Baltronis — Daugiaveidžio Keliuočio legenda. Henrikas Nagys — eilėraštis. Literatūros šventė su Henriku Nagiu. J. Kj. — Du dešimtmečiai lietuviškiems svarstymams. K. G. — Ar statomi tinkami klausimai? P. Narutis — Reikia daugiau pastangų susitarti. Julius Vaisiūnas — Ar yra tylos sąmokslas? Vytautas A. Dambrava — Ar įmanoma taika su sovietais? Politinės doktrinos reikalu. Gintė Damušytė — Kova be baimės.

 • Į Laisvę 1988 103(140)

  Juozas Kazickas — Jų tikėjimas ir idealas tebėra gyvi. Vytautas Skuodis — Kultūriniai ryšiai ir Lietuvos laisvės problema. Gintautas Iešmantas — Šešios oktavos, Atvirumas (eil.). Henrikas Nagys — Apie „Žemę", Lietuvos balsą ir grįžimą į tėvynę. Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija (II dalis). Zenonas Prūsas — Tautybių problema Sovietų Sąjungoje. Antanas Maceina — Savosios valstybės idealas. I. R. — Lietuviškai skautijai 70 metų.

 • Į Laisvę 1988 104(141)
  Perestroika ir laisvės kova Stalinas nebuvo vienas. Riedantis akmuo ir rezistencinės dvasios stoka. Kardinolas kalba kunigams. Ingrida Bublienė — Gyvoji lietuvybė Lietuvos ir išeivijos atsinaujinimo ženkle. Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys Žymantas gyvenime ir laiškuose). Liudas Dambrauskas — Gruodžio 20-ji diena. Pilypas Narutis — Kovojanti Lietuva iš laiko perspektyvos. Antanas Musteikis — Ant kultūros ir politikos laktų. Aleksandras Mauragis — Raudonarmiečių bylos ir Molotovo provokacijos. Žodžiai apie laisvę ir nelaisvę. J. Vd. — Persitvarkymas ir pasaulėžiūra. P. Algis Raulinaitis — Derliaus metai išeivijos veikloje. Siekiame valstybinės nepriklausomybės atstatymo (dr. A. Statkevičiaus laiškas). 
  Kazys Račiūnas — Tik beraščiai laiškų nerašo.
 • Į Laisvę 1989 105(142)

  Laisvės jėga ir geležiniai dantys. Idealų srityje kompromisų būti negali. Klaidinanti informacija. Kęstutis Girnius — Vasario 16 minėjimas Kaune. A. Vytis — Negęstanti viltis: gyventi laisvai ir nepriklausomai. Politinės veiklos išeivijoje programa (projektas). Vytautas A. Dambrava — Širdim į širdį (Prof. Stasys Žymantas gyvenime ir laiškuose, II dalis). Pasikalbėjimas su Kęstučiu Girniumi (Iš 'Kauno aido'). Antanas Butkus — Gorbačiovo ekonominės ir politinės reformos. A. Lembergas — „Dėdė Joe" ir Baltijos valstybės 1941. Aleksandras Mauragis — Kur eina mūsų civilizacija? XXIII literatūros vakaras. Edita Nazaraitė, Bernardas Brazdžionis (eil). K. G. — Nerimas ir rūpestis partijos plenumui praėjus.

 • Į Laisvę 1989 106(143)

  Šviesesnės Lietuvos viltys. Puikybė prieš toleranciją. Kęstutis Girnius — Drama tebesitęsia. Vytautas Skuodis — Lietuvos pogrindis ir Molotovo-Ribbentropo slaptieji dokumentai. Ričardas Mikutavičius — Sąjūdžio išpažinimas. Algimantas Gureckas — Nepriklausoma Lietuva ir Karaliaučiaus sritis. Vytautas Volertas — Lietuva ir išeivija: konkretūs darbai ir projektai. Adolfas Ramanauskas-Vanagas — Partizanų gretose. Juozas Kojelis — Sugrįžimas. Zenonas Prūsas — Kodėl ukrainiečiai tyli? Einame teisingu keliu (pokalbis su Arvydu Juozaičiu). Baltijos kelias. Juozas Ardys — Išeivijos susitikimas su Lietuva. Juozas Baužys — Darbinga ir pozityvi LFB savaitė Dainavoje. JAV vyriausybė pagerbia dr. V. Dambravą.

 • Į Laisvę 1989 107(144)

  Ką daryti? Reikia susiorientuoti. Pagalba šiandien, ne rytoj. Edita Nazaraitė, Lietuva ir didysis Rytų Europos drebėjimas. Bronius Nainys, Hitlerio-Stalino suokalbis ir okupacijos nepripažinimo politika. Vytautas Volertas, Idiotizmo siautulys. Paulius Jurkus, Prof. Juozas Brazaitis prie redaktoriaus stalo. Adolfas Damušis, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis archyvų dokumentuose. Povilas Pečiulaitis, Tiesa — viena. Vėjas Liulevičius, Lietuvių pėdsakai Rusijoje. Stasys Daunys, Wiurzburgo nebėra. Juozo Kojelio pokalbis su Julium Keleru. Arvydas Juozaitis, Laisvė arba ideologijos mirtis. Kajetonas Čeginskas, Likome ištikimi savo misijai.

 • Į Laisvę 1990 108(145)

  Kęstutis Girnius, Ar galimi kompromisai ir derybos? Edita Nazaraitė, Žiurkės, sliekai ir Lietuva. Arvydas Juozaitis, Demokratija nesensta. Bronis Kaslas, Baisieji Lietuvos istorijos metai. Pokalbis su Jonu Antanaičiu, Lietuvos vardas — auksinėmis raidėmis. Aurimas M. Juozaitis, Lietuvos mokyklos keliu. Saulius Galadauskas, Kūrybinės minties atrofija — sovietizacijos vaisius. Henrikas Nagys, Poezija. Liudas Truska, Heroiškas ir tragiškas mūsų tautos istorijos puslapis. Antanina Garmutė, Auka ant nepriklausomybės aukuro. XXII politinės studijos. Auris Jarašūnas, Gytis Gasperaitis, Andrius Kulikauskas, Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje. Gintaras Laurinkus, Komunizmas — totalitarinė sistema. Nijolė Sadūnaitė, Kankinių kraujas davė gausių vaisių. Danas Šafranavičius, Dvi klasės Lietuvoje. Danguolė Navickienė, Andrius Tučkus, Vytautas Vardys, Visuomenės diferenciacijos kaita Lietuvoje ir išeivijoje. Politinių studijų išvados.

 • Į Laisvę 1990 109(146)

  Ar ir vėl vienų vieni? Vardan Lietuvos. Edita Nazaraitė, Kultūros vizijos nepriklausomai Lietuvai. Marcelijus Martinaitis, Tiesos angelo globoje. Viktoras Makoveckas, Politinė diferenciacija ir politinė kultūra Lietuvoje. Vytautas Volertas, Aloyzas Baronas: rašto gausa ir sėkmė. Aloyzas Baronas, ištrauka iš romano „Mirti visada suspėsi". Viktoras Nakas, Tiesa tave išlaisvins. Julija Švabaitė, Sibiro kūdikis (poezija). Arūnas E. Gudaitis, Lietuvos valstybingumas teisės atžvilgiu. Zenonas Prūsas, Mūsų kaimynai gudai — sąjungininkai ar priešai? Vytautas Skuodis, Dar kartą apie Lietuvos pogrindį ir Molotovo - Ribbentropo slaptuosius dokumentus. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas. Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje. Jonas Pabedinskas, Pilnutinė demokratija, socialinis teisingumas ir ekonominis progresas. Indrė Šemogienė, Lietuvos pramonės išvystymo galimybės. Ofelija Baršketytė, Žingsniai į tarptautinę prekybą.

 • Į Laisvę 1990 110(147)

  Naujam pavojui Lietuvą ištikus. Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas. Edita Nazaraitė, Reikia naujų sąjungininkų ir jėgų. Sovietų žurnalistai apie Sovietų Sąjungos ateitį. Nuo redaktoriaus stalo. Alfredas Smailys, Istorinė Lietuvos misija. Leoną Korkutienė, eilėraščiai. Pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu. Juozas Kojelis, Auka ir kančia Lietuvai (Vladas Nasevičius). Algirdas Statkevičius, Žmonijos tikslas — kultūros kūrimas. Vidmantas Valiušaitis, Jonas Grinius — Lietuviškojo integralizmo pradininkas. Henrikas Kudreikis, Už Raseinių ant Dubysos saulė netekėjo. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas, II. Mintys ir projektai: Vidmantas Valiušaitis ir Arvydas Juozaitis apie pilnutinę ir pilietinę demokratiją. Juozas Kojelis, 25 metai lietuvių literatūrai Los Angeles.

 • Į Laisvę 1991 111(148)

  Kaip pasukti sustojusį laisvės laikrodį? Prezidentas Landsbergis Amerikoje. Reikšmingos sukaktys. Adolfas Damušis, Rezistencijos siekis — valstybinis suverenumas. Mykolas Naujokaitis, 1941 sukilimui besiruošiant. Česlovas Grincevičius, Karas... Pirmosios sirenos Kaune. Vidmantas Valiušaitis, Demokratija kaip teisingumo ir socialinės taikos sąlyga. Į Laisvę Fondo filialo Lietuvoje veikla. Liudas Dambrauskas, Epilogas iš „Gyvenimo    akimirkų". Julius Keleras, Liudo Dambrausko „Gyvenimo akimirkos". Jaan Kaplinski, Baltijos kraštai — negyjanti žaizda sovietų imperijos kūne. Audrys Antanaitis, Keli lietuviškojo švietimo klausimai. Zenonas Prūsas, „Naujoji pasaulio tvarka" ir Lietuva. Meilutė Bartusevičienė, Lietuvos jaunimo lūkesčiai ir tikrovė. Juozas Šaltinis, Lietuvos valstybės ekonominis atkūrimas III. Politinių studijų savaitgalis: Stasys Kašauskas, Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Dalia Navickaitė, Andrėja Giedraitytė, Jonas S. Žmuidzinas. Juozas Kojelis, Laimėjimas besitraukiant.

 • Į Laisvę 1991 112(149)

  Pirmenybė kovojusiai tautai. Dar kartą: atiduok ką privalai Nuo redaktoriaus stalo: Į laisvę laisvėje. Julius Keleras, Ar vox populi — vox dei? Feliksas Jucevičius, Lietuva dvidešimtojo amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. Vidmantas Valiušaitis, Ginti valstybę ir demokratiją. Vytautas A. Dambrava, Laisvės prošvaistė. Arūnas Bubnys, Lietuvių antinacinė rezistencija. Vytautas Volertas, Užslėpto Dievo liberalizmas. Povilas Žumbakis, Dėl Lietuvos konstitucijos projektų (paskaitos santrauka). Algirdas Statkevičius, Kokios konstitucijos reikia Lietuvai?. Prisimenant Daumantą (Juliaus Kelero pokalbis su Nijole Bražėnaite). Juozas Baužys, Optimizmas realybės šešėlyje. Iš partizanų poezijos. Mintys iš svarstybų Dainavoje.

 • Į Laisvę 1992 113(150)

  Išeivijos rūpesčiai. Iustitia est fundamentum regnoram. Julius Keleras, Kovo Vienuoliktoji ištaisė istorijos klaidą. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Feliksas Jucevičius, Visu veidu į Vakarus! Lietuva, išeivija ir Lietuvių Bendruomenė (pokalbis). Birutė Jonelienė, Išėjo sūnūs keturi tėvynės ginti. Jonas Pabedinskas, Naujas uždavinys — formuoti krikščionišką politinę mintį. Vytautas Bagdanavičius, Nepasaulėžiūriškumas — ar tai kliūtis krikščioniškam frontui? Vaidotas Daunys, Gyventi iš naujo (Putino gimtadienio proga). Vaidotas Daunys, Iš „Paguodos kvartetų" (eilėraščiai). Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos kultūra nelaisvės metais. Henrikas Kudreikis, Žvilgsnis į dabartinės Lietuvos spaudą. Zenonas Prūsas, Solženicino nacionalistinės idėjos ir Lietuva. J. Kj. Į antrą šimtmečio ketvirtį. Valentinas Markevičius, 20 metų be Zenono Ivinskio. Jaunosios kartos dvasinė transformacija. Vilius Bražėnas, Konstitucijos ir sąvokų klausimais.

 • Į Laisvę 1992 114(151)

  Lietuvių Fronto Bičiulių kreipimasis į Lietuvą. Vedamasis — Mintys iš tolo — rinkimų į seimą belaukiant. Vidmantas Valiušaitis, Pilnutinė demokratija ir jos bičiuliai. Kazys G. Ambrozaitis, Vieningoje lietuviškos kultūros jungtyje. Julijonas Būtėnas, Atsišaukimas į politinę sąžinę. Eduardas Pašakinskas, Julijonas Būtėnas. Vladas Nasevičius, Profesorius Leonas Karsavinas paskutinėje savo gyvenimo stotyje. Melanija Stankaitienė, Gluosnių šakos linko. Jonas Algirdas Antanaitis, Kelio į socialinę demokratiją pagrindinės gairės. Vytautas Volertas, Šis ir anas krantas. Pilypas Narutis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje. Jonas Pabedinskas, Žvilgsnis į politinę ir ekonominę Lietuvos transformaciją. Bronius Krivickas, Du sonetai (eilėraščiai). Česlovas Grincevičius, 40 metų nuo Broniaus Krivicko žuvimo. Liudas Dambrauskas, Praeities šauksmas. Juozas Baužys, Iš praeities šauksmo iškyla pilnutinė demokratija. Adolfas Damušis, ĮLF studijų savaitės Lietuvoje minčių susumavimas.

 • Į Laisvę 1993 115(152)

  Nerimastis vietoj džiaugsmo. Sulaikykime atsirandantį tautos plyšį. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Arkadijus Beloborodovas, Kelias į laisvę. Valentinas Markevičius, Lietuvos Antigonė. Kazys Bradūnas, Gyvenimas be antraščių (poezija). ILF konkurso juri protokolas. Česlovas Grincevičius, Romano konkursas labai pasisekė. Vytautas Volertas, Nuo pramanų iki tikrovės. Zigmas Slibinas, Antroji Vasario šešioliktoji. Juozas Rygelis, Mūsų išeivija ir Lietuvių Bendruomenė ateities perspektyvoje. Česlovas Stankevičius, Vyriausybės pasikeitimas ir Lietuvos politinės raidos perspektyvos. Vidmantas Valiušaitis, Pasikalbėjimas su vysk.Sigitu Tamkevičium. Valdemaras Katkus, Kraštas, kuriame mažai tautai pavojinga gyventi. Zenonas Prūsas, Imperializmo tendencijos dabartinėje Rusijoje. Jonas Pabedinskas, Kairiosios minties vyravimas Lietuvos ekonomikoje. Juozas Baužys, Ir vėl savaitė Dainavoje. J. B., Nuostabus Domo Akstino darbas. Vilius Bražėnas, Demokratija neužtikrina laisvės.

 • Į Laisvę 1993 116(153)

  Kelias į šviesesnę ateitį. Atviras dialogas pradėtas. Skaitytojų žodis. Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą. Julius Keleras, Laisvės ir pagarbos laikai dar neatėjo. Vytautas Vardys, Lietuvos politinė kultūra ir laiko reikalavimai. Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, Norėjau, kad jie gyventų žmonių atminty. Paulius Jurkus, Inguara, Klevai prie vartų (eilėraščiai). Zenonas Ivinskis, 1940 birželio dienoraščio ištrauka. Pilypas Narutis, Nacių smūgis Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Vladislovas Telksnys, Giltinės duobėje. Vytautas Bubnys, Miškas — mano apsisprendimas. Vidmantas Valiušaitis, Dėl nieko neatgailauju — sako generolas Eismuntas. J. B., Gintė Damušytė — iškiliausia metų moteris.

 • Į Laisvę 1993 117(154)
  Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje prasmė. Ar yra Lietuvoje valdžia? Trys stulpai išversti (Povilas Šilas, Juozas Laučka, Vytautas Vardys). Gintė Damušytė, Kelias į žmoniškumą ir demokratija. Vytautas Kubilius, Kultūra demokratinėje valstybėje. Vytautas Volertas, Bangos, bangelės į kultūros pakrantes. 40-toji Europos lietuviškų studijų savaitė. Vincas Bartusevičius, Socializmo liekanos Lietuvos žmonių santykiuose. Vilija Aleknaitė kalba. Eduardas Pašakinskas, Atsiminimų žiupsnelis apie Joną Virbicką. E. Šarūnas, Sudėtingas Lietuvos atstatymo kelias. Česlovas Stankevičius, Lietuva tarp Rusijos ir Europos. Jonas Pabedinskas, Sovietinės melodijos ir stagnacija Lietuvoje. Antanas Musteikis, Rusiškai sovietinė mąstyseną. Laimantas Jonušys, Į laisvę fondo studijų savaitė Birštone. Juozas Baužys, Žvilgsnis į Lietuvą iš Dainavos.
 • Į Laisvę 1994 118(155)

  Kuo dabar rūpinsimės? Išdailintas trėmimų siaubas. Pranas Veverskis, kaip įamžinti Lietuvos partizanus? Algis P. Raulinaitis, Ne ko mes norime, bet ką darysime. Jonas Antanaitis, Lietuvos ateities vizijos belaukiant. Susitikimai su prof. dr. Vytautu Vardžiu. Romas Kaunietis, Kelio į laisvę pradžia. Vladas Strigūnas, Dviejų partizanų mirtis. Antanina Garmutė, Obelis. Jonas Mikelinskas, Ką jie iš mūsų padarė. Dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, Vertybės, kurias lietuvių tauta turi ginti. Kun. Vincas Byla, Prof. S. Šalkauskio mirtis ir laidotuvės.

 • Į Laisvę 1994 119(156)

  Skaldyk ir valdyk! Damoklo kardas dar tebekabo. Bronius Kuzmickas, Vieneri Lietuvos metai. Kęstutis Girnius, Konfrontacija dėl principų išsižadėjimo. Nijolė Gaškaitė, Nepriklausoma Lietuva: partizanų vizija ir tikrovė. Egidijus Vareikis, Valdžia ir opozicija Vakarų Europoje ir pokomunistinėse šalyse. Virgis Valentinavičius, Lietuviškosios opozicijos spektras. E. Šarūnas, Nepavėluokime į paskutinį traukinį! Liuda Rugienienė, Šaltasis karas dar nepasibaigė. Eduardas Pašakinskas, Povilas Malinauskas (1910-1957). Juozas Gražys, Prisiminimai apie pogrindinės „Į laisvę" leidimą. Kazimiero Palčiausko atsiminimai: vokiečių okupacija. Juozas Baužys, Trečioji Į laisvę fondo studijų savaitė Lietuvoje. Jonas Kairevičius, Žodis pradedant studijų savaitę. Juozas Baužys, Lietuviškosios problemos — žvilgsnis iš Dainavos.

 • Į Laisvę 1995 120(157)

  Vytautas Kubilius, Ar ilgai tvers mūsų nepriklausomybė?. Vytautas Volertas, Nepriklausomybės atkūrimo penkmečiui. Česlovas Stankevičius, Demokratija Lietuvoje: keliai ir klystkeliai. Bernardas Brazdžionis, Iš „Vaidilos Valiūno" posmų. Juozas Girnius, Brazaitis kaip literatūros mokslininkas. Henrikas Kudreikis, Partizaniško likimo tragiką. Vincas Seliokas, Nepavykęs politinis debiutas. Paulius Jurkus, Sedos kautynes prisimenant. Vladas Telksnys, Rezistencijos pradžia, privedusi prie „Į laisvę" leidimo. Antanas Sabalis, Didžiųjų pasaulio galybių žlugimas. Juozo Lukšos-Daumanto Fondas. Juozas Kojelis, 27-tosios politinės studijos Los Angeles. Kazys Ambrazaitis, Studentiškas idealizmas atnešė nepriklausomybę 

 • Į Laisvę 1995 121(158)

  Vilius Bražėnas, Laurų vainikas didvyriams. Bronius Kuzmickas, Dvasinis genocidas Lietuvoje. Gintė Damušytė, Pilnutinės demokratijos galimybės Lietuvoje. E. Šarūnas, Sėkmingo žygio seimo rinkimuose. Algirdas Čekys, Prisikėlimo ugnys. Antanina Garmutė, Šešupės vingiuose. Zita Paulauskaitė, Mirė partizanas. Žodis iš Lietuvos Lietuvių fronto bičiuliams. Juozas Kojelis, Praeitis įpareigoja. Kazys Ambrozaitis, Privalome dirbti ir toliau. Juozas Baužys, LFB konferencija Čikagoje

 • Į Laisvę 1995 122(159)

  Ar moralu paneigti laisvę? Vytautas Kubilius - Menininkas istorijos lūžyje. Vincas Bartusevičius - 50 metų didžiajam lietuvių egzodui ir kas toliau. Antanas Sabalis - Vytautas Vaitiekūnas: žmogus ir jo palikimas. Petras Plumpa - Pilietinės visuomenės ir valstybės ugdymas. Danutė Čepytė-Andriušienė - Pajacai (eil.) Janina Semaškaitė - Gilūs vandenys tyliai teka. Algimantas Jankauskas - Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje. Juozas Vitėnas - Julijonas Būtėnas žuvo nuo bendražygio kulkos. Povilas Vaičekauskas - Mano Lietuvos ateities vizija. Juozas Baužys - 39-toji Lietuviškų studijų savaitė

 • Į Laisvę 1996 123(160)

  Prof. Vytautas Landsbergis — Naujausiosios mūsų istorijos klausimais. Vytautas Volertas — Apie grįžimą. Ona Girniuvienė — Lietuva jam buvo visas gyvenimas. Dr. Algimantas Jankauskas — Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje, II d. E. Šarūnas — Ko sulaukėme ir ko sieksime? Jonas Kairevičius — Laisvė, teisė ir dorovė. Paulius Jurkus — Julijonai, kurgi tu buvai dingęs? Algirdas Čekys — Pasirinkimas ant peilio ašmenų. Eugenijus Ignatavičius — Ketvirtasis Lietuvos prezidentas. Liūda Rugienienė — Išeivijos rūpestis dėl Lietuvos ateities. Dr. Kazys Ambrozaitis — Žymaus partizano tragiška mirtis.

 • Į Laisvę 1996 124(161)

  Dar plaka lietuvos širdis (iš mons. J. Kaunecko pamokslo). Eduardas Milius — Telydi mus ryžtas. Skaitytojų žodis. Vytautas Bieliauskas — Prarastos progos, blėstančios viltys ir ateitis. Jonas Kairevičius — Teisingumo paieškos. Arimantas Dragūnevičius — Lietuvos energetika: Kelias į Europą ar iš jos. Vladislovas Telksnys — Pirmasis ginklas buvo spauda. Pilypas Narutis —1941 m. sukilimą prisimenant. E. Šarūnas — Situacija ir viltys Lietuvoje. Vitalija Kazilionytė — Kryžiai prie bunkerio. Vidmantas Vitkauskas — Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. 1996 metų Į laisvę fondo premija — Daliui Stancikui. Dr. Kazys Ambrazaitis — Tiesos ieškojimo keliai. Dalius Stancikas — Keliai ir kryžkelės. Lietuviškų studijų savaitė Telšiuose. Juozas Baužys — 40-toji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

 • Į Laisvę 1997 125(162)

  Kun. dr. Andrius Baltinis - Modernusis žmogus ir rezistencija. Teklė Kulvinskienė - Partizanai Suvalkų krašte. Antanas Sabalis - LFB įnašas Seimo rinkimuose. Jonas Kairevičius - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia šiandien. Janina Semaškaitė - Kam skambėjo Kudirkos varpas? Paulius Jurkus - Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių prisiminus. Bunkeris, kur žuvo Julijonas Būtėnas. Henrikas Kudreikis - Lietuvos partizanai bolševikinėje literatūroje. Dr. Zenonas Prūsas - Prisiminimai apie 1941 metų sukilimą. Vidmantas Valiušaitis - Pažadėtosios žemės piligrimas (poetas Kęstutis Genys). Paminklas Juozui-Lukšai Daumantui. Juozo Kojelio knygos „Iš nakties į rytą" pristatymai.

 • Į Laisvę 1997 126(163)

  Dr. Vytautas A. Dambrava, Politika ir moralė. Jonas Kairevičius, Lietuvos politinio gyvenimo tikrovės. Vidmantas Vitkauskas, Mokykla atsinaujinančioje visuomenėje. Arkiv. Sigitas Tamkevičius, LKB Kronikai 25 metai. Antanas Dundzila, Rezistentas Mykolas Naujokaitis sovietų dokumentuose. Vidmantas Valiušaitis, Bernardo Brazdžionio sukakties paraštėje. Janina Semaškaitė, Kur supasi žemė ir šlama šimtametės liepos. Zenonas Jaška, Praeities aidai dabartyje. Edmundas Arbas, Laisvės kovų pėdsakais per Suvalkiją. Juozas Baužys, 41-ji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje. Juozas Baužys, Lietuva XXI amžiaus išvakarėse, Jurbarkas

 • Į Laisvę 1998 127(164)
  Kazys Ambrozaitis, Istorija jau nesikartoja, tik keičiasi. Juozas Baužys, Darbas, kurį būtina tęsti. Vidmantas Vitkauskas, Mes gyvi, mes esame, mes būsime. Adolfas Darnušis, Jų siekiai mus įpareigoja. Valdas Adamkus, Jaunimas visada buvo pirmose kovų eilėse. Vytautas Volertas, Olimpinių įtampų politinės varžybos. Liliana Astra, Vertybės šiuolaikinėje lietuvių kultūroje. Živilė Makauskienė, Jo garbė neturėtų išblėsti. Antanina Garmutė, Angelo sparnai. Almantas Jurkus, švietimas - mūsų ateities laidas. Juozas Rygelis, Vieno žmogaus nuomonė. Juozas Kojelis, Leonardas Valiukas. Saulė Jautokaitė, Juk vėl pasimatysime (A.A Alinos Grinienės netekus). Lietuvos žemė priglaudė Aliną ir Joną Grinius. Henrikas Kudreikis, Lietuvių tautos kančių keliai. Antanas Dundzila, Apie priesagas ir kultūrą.
 • Į Laisvę 1998 128(165)
  Kazys Ambrozaitis - Vėluoja Lietuvos laisvės laikrodis. Juozas Baužys - Kultūros skraiste pridengiama tikrovė. Vidmantas Valiušaitis - Tautos gairių ir vilčių atsinaujinimo šaltinis. Vytautas J. Bieliauskas - Užsienio lietuviai ir Lietuva. Liūda Rugienienė - Suvokime save ir savo paveldą! Vytautas Voveris - Mes mokėsim gyventi! Jonas Šalna - Partizanas (eil.) Janina Semaškaitė - Balto rūko skraistė. Vidmantas Valiušaitis - Į Laisvę fondas ir asmenybės raiška. Henrikas Kudreikis - Karvelis tarp vanagų. Daiva Karužaitė - Kosmopolitizmas ar tautiškumas lietuviškojo jaunimo kelyje? Juozas Baužys - Rezistencinės mintys Dainavoje. Algis P. Raulinaitis - "Į pilnutinę demokratiją". Antanas Musteikis - Lietuviškos šmėklos (ištrauka) Jonas Kairevičius - Demokratiją reikia kurti. Juozas Baužys - Septintoji ĮLF studijų savaitė Lietuvoje. Vytautas J. Bieliauskas - Vytautas Stasys Vardys. Antanas Dundzila - Herojus prieš okupantus ir..."katalikus" 
   
 • Į Laisvę 1999 129(166)

  Kazys Ambrozaitis - Krislas iš ašarojančios akies. Juozas Baužys - Ką pasiimsime su savimi į naująjį tūkstantmetį? Vidmantas Valiušaitis - Surūdijęs peiliukas, vėliava ir istorinė sąmonė. P. Algis Raulinaitis - Laikinosios Vyriausybės vieta mūsų istorijoje. Vytautas A. Dambrava - Idealizmas ir oportunizmas Lietuvoje ir išeivijoje. Algirdas Saudargas - Lietuvos užsienio politika tarp kasdienos ir banalybės. Vytautas Volertas - Valdą ir valdomieji. Algirdas J. Stepaitis - Lietuva ir užsienio Lietuvija Nepriklausomybės kelyje. Aloyzas Vilkys - Ar labai sunku mylėti Tėvynę? Vytautas J. Šliūpas - Nacių vykdytas Lietuvos gyventojų genocidas. Icchokas Meras - Apie didvyriškumą. Henrikas Kudreikis - Iliuzijos ir realybė. Janina Jazdauskienė - Vienas iš tūkstančių. V. Šegždienė - Atiduok Tėvynei, ką privalai! Jonas Antanaitis -1941 m. sukilėliai siekia teisių pripažinimo. Zenonas Prūsas - Kodėl prezidentas Bush nepadėjo Lietuvai? Juozas Kojelis - Literatūros popietė su Ale Rūta. P. Algis Raulinaitis - Politinių studijų savaitgalis Los Angeles. Janina Semaškaitė - Ateities kartoms

 • Į Laisvę 1999 130(167)

  Kazys Ambrazaitis - Naujo demokratijos bandymo viltis. Juozas Baužys - Pilietiškumas ar tautiškumas? Petras Zabitis - Baltijos kelias. Kreipimasis dėl Laikinosios Lietuvos vyriausybės. P. Algis Raulinaitis - LFB politinės komisijos pirmininko pranešimas. Valdas Striužas - Reikia taurios sielos tautiečių. Vytautas Bieliauskas - Politika ir moralė. Vytautas Volertas - šio amžiaus (o gal ir pasaulio) pabaiga. Vytautas A. Dambrava - Nesibaigianti rezistencija: 25 m. be Juozo Brazaičio. Jonas Pabedinskas - Apmokamas idealizmas, arba tautiečiuose pasiaukojimo beieškant. Viktoras Šniuolis - Kodėl mes palikome tokie? Janina Semaškaitė - Kelios ilgo gyvenimo akimirkos. Vidmantas Valiušaitis - VII-toji Į Laisvę Fondo studijų savaitė Anykščiuose. Juozas Baužys - Istorija ir dabartis Dainavoje. Vidmantas Valiušaitis - Prisimenant a.a. Vincą Natkevičių ir Vincą Bazilevičių. Kazys Ambrazaitis - Paminklas Daumantui