ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanina Garmutė, TĖVO VASARA. Dokumentinės apybraižos. Išleido ir spausdino „Aušra", Kaunas, 1996 m. Tai trečioji autorės apybraižų trilogijos knyga apie partizanus, jų kovas, tremtinius, politinius kalinius. Knyga 284 psl., gausiai iliustruota nuotraukomis, papuošta dail. G. Sakalauskienės sukurtu viršeliu.

ŽYGIO DRAUGAMS, lietuviška publicistika. Redaktoriaus Vidmanto Valiušaičio sudarytas ir redaguotas straipsnių rinkinys, apimąs 1988-1996 m. Lietuvos gyvenimo laikotarpį, atsispindėjusi „Kauno aido", „Kauno laiko" ir „Garso" puslapiuose, Įvairių straipsnių autoriai, jų tarpe ir pats V. Valiušaitis, stebėdami beatsiku-riančios ir vėliau jau nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, taikliai tuose laikraščiuose nagrinėjo besivystančią politinę, visuomeninę ir tarpusavio santykių eigą. Anot redaktoriaus V. Valiušaičio, šis „aštuonerių metų laikotarpis ir jame aprašomi įvykiai jau atveria gilesnę perspektyvą, kuri gali padėti aiškiau suvokti naujųjų laikų Lietuvos istorinę dramą, laiką ir žmones". Knyga 516 psl., išleista „Garso" leidyklos, Kaunas, 1996 m. Knygą JAV galima užsisakyti per Į laisvę fondo iždininką A. Pargauską, 8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS, aplinkraštis Nr. 9, išleistas 1996 m. Wittlich, Vokietijoje. Redaktorius Vincas Bartusevičius, šiame 40 psl. numeryje apžvelgiama 15-kos metų Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje istorija, nueitas veiklos kelias, atlikti darbai. Pateikti lietuvių ir vokiečių spaudos atsiliepimai apie teigiamą LKI darbą.

Julius Keleras. SAUJA MEDAUS, Eilėraščiai, šioje nedidelėje poezijos knygelėje skaitytojas kartu su poetu jautriai išgyvens rudens peizažą užmiestyje, sapnuos Viduržemio jūrą, sugrįš namo, bet ir vėl prisimins senąją Čikagos Halsted gatvę, taip skirtingą nuo Vilniaus Stiklių skersgatvio. Knygelė dailiai išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos Vilniuje. 66 psl. Viršelis ir iliustracijos dail. Romo Oranto.

Užsakykime Į laisvęžurnalą Lietuvos žmonėms, mokykloms, bibliotekoms. Tik 5 US doleriai užsakant iš užsienio


AIp(LKA) 3082 1996 Nr.l24(161)