29-tosios politinės studijos Los Angeles mieste

Politinio savaitgalio programos dalyviai: sėdi iš k.: Alė Rūta, Brinkienė, V. Vidugiris, B. Varnienė, A. Butkevičius, E. Vidugirienė. Stovi: L. Kojelis, A. Kanauka, Z. Viskanta, J. Pupius, L. Avižonienė, A. Raulinaitis, A. Nelsienė, V. Šliūpas, V. Gedgaudienė, B. Brazdžionis, Z. Brinkis. Nuotr. V. Varno

1996 sausio 27-28 d. Los Angeles LFB sambūris 29-tą kartą surengė politinių studijų savaitgalį bendra tema: „Šiuolaikinės Lietuvos problemos ir galimi sprendimai".

Šeštadienį, sausio 27 d., nuo pat ryto vyko svarstybos. Pirmųjų svarstybų tema buvo „Pamąstymai apie kliūtis dvasinei pusiausvyrai Lietuvoje atgauti". Kalbėjo: Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Audrius Butkevičius, Alė Čelkienė. Moderavo Violeta Gedgaudienė. Buvo konstatuota, kad Lietuvoje vis dar jaučiama komunistinio mąstymo įtaka, tačiau tauta stengiasi atgauti dvasinę pusiausvyrą, padedama Katalikų Bažnyčios, ideologinių krikščioniškų organizacijų, o taip pat ir išeivijos lietuvių.

Svarstant išeivijos įnašą Karaliaučiaus problemai spręsti, kalbėjo Angelė Nelsienė, Audrius Butkevičius, Vytautas Šliūpas, Zigmas Viskanta. Moderavo Žibutė Brinkienė. Buvo pastebėta, kad šiuo metu Rusijai pripažintos Karaliaučiaus srities klausimas nuolatos kelia problemas ir pavojų Lietuvai. Tuo klausimu lietuvių išeivija turėtų labiau didinti savo akciją paveikti JAV Kongresą ir viešąją Amerikos visuomenės opiniją.

Svarstybų tema „Baltijos valstybių federacija" vyko angliškai. Dalyviai: Algirdas Kanauka, Linas Kojelis, latvis Valdis Pavlovvskis, estas Jaak Treiman. Moderavo Algis Raulinaitis. Buvo prieita prie išvados, kad Baltijos valstybių apsijungimo idėja nėra fantazija, bet laiko reikalavimas apsijungiančios Europos kontekste.

Svarstybose apie užsienio lietuvių tarpe „mes ir jūs" dilemos sprendimą pasisakė Liuda Avižonienė, Amandas Ragauskas ir Povilas Pakuckas. Moderavo Juozas Pupius. Konstatuota, kad pabėgėliai po II pasaulinio karo ir dabartiniai ateiviai Amerikoje, nors ir atsiradę čia dėl skirtingų motyvų, vis dėlto yra tos pačios tautos vaikai. Tad abiem emigrantų bangom yra būtina kartu dirbti bendrą lietuvišką darbą.

Sekmadienį, sausio 28 d. šv. Kazimiero par. salėje pagrindinę paskaitą skaitė iš Lietuvos atvykęs Audrius Butkevičius, buvęs pirmasis atsikūrusios Lietuvos Krašto apsaugos ministras. Jis kaip tik ir kalbėjo apie dabartines Lietuvos problemas ir jų sprendimus.

Visos svarstybose nagrinėtos mintys buvo paruoštos kaip šio studijų savaitgalio išvados ir ištisai paskelbtos kai kuriuose išeivijos ir Lietuvos laikraščiuose.


LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITĖS

DAINAVOJE Lietuviškų studijų savaitė, 40-toji iš eilės, rengiama JAV ir Kanados LFB, šiemet įvyks birželio 23-29 d. Į savaitę iš Lietuvos atvyksta Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas adv. Jonas Kairevičius su žmona Vida. Paskaitų ar simpoziumų rėmuose numatoma nagrinėti šiuolaikinės Lietuvos padėties problemas, Lietuvos pilietybės ir išeivijos, lietuviškosios spaudos užsieny ir kt. klausimus. Bus prisiminta 55 metų sukaktis nuo 1941 m. sukilimo, numatyti literatūros ir kitokių renginių vakarai, ši savaitė bus lyg ir sukaktuvinė — 40-toji, tad reikėtų vieną vakarą skirti buvusių 40 savaičių prisiminimui žodžiu ir vaizdais. Gal atvykstantieji į savaitę galėtų atsivežti savo darytas nuotraukas iš buvusiųjų savaičių, suklijuotas ant popieriaus lapų? Registraciją ir kambarių skyrimą tvarko: Viktoras Naudžius, 5733 N. Sheridan Rd., Chicago, IL 60660 (tel. 312-275-4222), arba Marytė Petrulienė, 30115 Brookview, Livonia, MI 48152 (tel. 313-525-0294).

TELŠIUOSE Į laisvę fondo Lietuvos filialo 5-toji studijų savaitė šiemet bus liepos 10-14 d. Tikslesnių informacijų iki šiol dar nebuvo gauta, tačiau visi kviečiami gausiai šioje savaitėje dalyvauti.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE, Romuvoje, Lampertheim, Vokietijoje liepos 14-21 d. įvyks 43-čioji Europos lietuviškų studijų savaitė. Registracija ir informacijos pas Tomą Bartusevičių, Lorscherstr. 1, 68623 Lampertheim-Huettenfeld, Germany (tel. 06256-322).