ATSIUSTA PAMINĖTI

Julija Švabaitė, ŽIEMOS ERŠKĖTIS, eilėraščiai. Tai septintoji autorės knyga. Joje lyg iš dienoraščio puslapių iškyla praeities prisiminimų posmai — švelnūs ir lyriški, nors liestų ir pačias liūdniausias poetės sielos gelmes. Tai poezija, kuri suramina ir duoda vilties. Išleido 1994 m. Lietuviškos knygos klubas Čikagoje. 86 psl. ¡vadas J. Kelero, viršelis ir nuotraukos A. ir M. Černiauskų.

JonasMikelinskas, NORS NEŠVIETĖ LAIMĖJIMO VILTIS, romanas, laimėjęs pirmąją JLF rezistencinio romano konkurso premiją. J. Mikelinskas, Lietuvoje plačiai žinomas daugelio romanų autorius, knygoje vaizduoja lietuviškosios studentijos ir partizanų gyvenimą sovietų okupacijos metu, išryškindamas poeto Broniaus Krivicko asmenį. Knyga 248 psl., išleido Į Laisvę fondas 1994, išspausdino Morkūno ir Ko. spaustuvė Kaune. Amerikoje knygą platina Į laisvę fondas.

Stanislovas Buchaveckas, ŠALČIOS ŽEME. Istorinis bei geografinis leidinys apie Šalčininkų rajoną, atspindintis apskritai Rytų Lietuvos praeitį ir dabartį. 288 psl. Išleido „Minties" leidykla Vilniuje 1992 m.

Pilypas Narutis, TAUTOS SUKILIMAS 1941, pirmoji dalis „Be šūvio". Šiame 404 psl. tome autorius pasakoja savo jaunystės dienų fragmentus studentiško gyvenimo fone VDU-tete, plačiai informuoja apie studentų korporacijas, jų įnašą besiruošiant rezistencijai ir sukilimui. Būdamas vienas iš 1941 sukilimo organizatorių, autorius smulkiai atskleidžia to sukilimo eigą. Knyga įdomi, skaitoma lengvai, daug iliustracijų. Vienas priekaištas — nepateisinamai daug gramatikos ir korektūros klaidų. Knyga paties autoriaus išleista 1994 m. Viršelis dail. A. Sutkuvienės.

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS1941-1944 KAUNE. Tai Antano Dundzilos spaudai paruošta knyga apie buvusį Kauno burmistrą K. Palčiauską, kurio prisiminimai, paimti iš įkalbėtų juostelių ir liečiantys jo veikią vokiečių okupacijos metais, joje labiausiai ir vyrauja. Yra taip pat ir įdomių anuos laikus nušviečiančių epizodų bei komentarų. Knyga 96 psl., išleista 1994 m. Iš vinjetės knygos viršelyje galima spėti, kad leidėjas yra Vydūno fondas.

MŪSŲ VYTIS, 1994, NR. 3/4, Akademinio skautų sąjūdžio leidžiamas žurnalas. Redaguoja Vytautas P. Mikūnas. Žurnale daug įdomios medžiagos, susijusios su lietuviškosios skautijos gyvenimu ir veikla.

VARPAS, Nr. 29,1994, Varpininkų filisterių leidžiamas žurnalas, redaguojamas Antano Kučio. šiame 198 psl. numeryje gausu straipsnių, kurie įvairuoja nuo politikos bei su ja susijusių komentarų iki kultūrinių klausimų ir net poezijos.

AUKOS Į LAISVĘ FONDUI

Įvairiomis progomis    paskutiniu laiku prisiuntė aukų: Kazys    Račiūnas —    $1072; dr. Kazys    Ambrozaitis $1000; Eugenija Pakulienė - $164; Marius Sodonis — $100; Vacys Rociūnas —    $50; Algis Raulinaitis - $33; kun.i V. Cukuras - $25; Vytautas    Maželis -$24; Juozas Ardys — $22;    dr. Vyt.Bieliauskas — $20. Nuoširdus ačiū!

A.A. Agnei Kižienei,

Čikagos Lietuvių Fronto bičiulių narei, mirus, jos vyrą dr. Juozą Kižj, dukras Audronę, Gintarę ir Astą su Šeimomis ir sūnų Juozą nuoširdžiai užjaučia

Į laisvę fondas, Į laisvę žurnalas ir visi bičiuliai

 

APIE KAUNO LAIKĄ

Praėjusių 1994 m. ruden5 Kaune vėl pradėtas leisti laikraštis Kauno laikas.Jo pagrindiniai atgaivintojai buvo Kauno miesto savivaldybė ir Į laisvę fondo Lietuvos filialo nariai Vidmantas Valiušaitis, Jonas Kairevičius ir dr. Kęstutis Skrupskelis. Laikraščio redaktorius yra Vidmantas Valiušaitis, jo pavaduotojas dr. Kajetonas Čeginskas.

Tuo tarpu laikraštis išeina dukart savaitėje. Jo ekonominė padėtis dar gana sunkoka, nes miesto savivaldybės prižadėtos paramos gaunama mažai. Be to, šis naujas laikraštis yra puolamas Kauno mieste įsitvirtinusios Kauno dienos(buv. Kauno tiesos),o neretai ir kraštutinių dešiniųjų, kurių nepatenkina Kauno laikoramus, korektiškas tonas ir pozityvi linija, primenanti prieškarinėje Lietuvoje dienraščio XX amžiustradicijas .

Savo turiniu ir išsamiais komentarais Kauno laikasįdomus ne tik kauniečiams, bet net ir užsienio lietuviams, kurie, pavyzdžiui, Amerikoje jį oro paštu gauna per 7 dienas. Prenumerata užsieny gyvenantiems yra $45 metams. Galima užsakyti ir savo draugams bei giminėms Lietuvoje. Tokiu atveju prenumerata yra 80 lt, arba $20. Adresus ir čekius, išrašytus Kauno laikovardu, galima siųsti laikraščio atstovui Amerikoje Alfonsui Pargauskui: 8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

Į LAISVĘ FONDO LIETUVOS FILIALO TARYBA

1994 gruodžio 13 Kaime įvykusiame metiniame %LF Lietuvos filialo narių susirinkime, vadovaujantis statuto taisyklėmis, buvo išrinkti keturi naujos filialo tarybos nariai: Jonas Kairevičius, Vytautas Kubilius, Kęstutis Skrupskelis ir Vidmantas Valiušaitis. Kitus tris filialo tarybos narius, pagal statutą, išrinko Į laisvę fondo taryba JAV-bėse. Jie yra: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Kęstutis Girnius ir Juozas Tumelis.

REIKALINGOS KNYGOS

Įlaisvę fondo knygų archyve nebėra šių anksčiau išleistų knygų:

Juozas Girnius —- Žmogus be Dievo ir Tauta ir tautinė ištikimybė.

Juozas Lukša-Daumantas — Partizanai, I, II ar III laidos.

Juozas Brazaitis — Raštai, I tomas. N. E. Sūduvis — Vienų vieni, I laida. 

Lietuvoje šiuo metu yra būtina knygomis paremti J. Lukšos-Daumanto vardo gimnazijos Garliavoje biblioteką. Tad asmenys JAV ir Kanadoje, kurie turėtų šias, o taip pat ir kitas knygas ir norėtų jas perleisti, prašomi jas siųsti adresu: Į laisvę fondas, c/o Alfonsas Pargauskas, 8908 Butterfield Lane, Orland Park, IL 60462.