Į Laisvę 1993 117(154)

     T U R I N Y S

Vedamieji ............................................................ 2

      Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje prasmė

      Ar yra Lietuvoje valdžia?

Studijų savaitės Dainavoje išvadinės mintys .......................... 4

Trys stulpai išversti (Povilas Šilas, Juozas Laučka, Vytautas Vardys)  6

Skaitytojų žodis ..................................................... 8

Gintė Damušytė, Kelias į žmoniškumą ir demokratija .................. 10

Vytautas Kubilius, Kultūra demokratinėje valstybėje ................. 14

Vytautas Volertas, Bangos, bangelės į kultūros pakrantes ............ 21

40-toji Europos lietuviškų studijų savaitė .......................... 29

Vincas Bartusevičius, Socializmo liekanos Lietuvos žmonių santykiuose 30

Vilija Aleknaitė kalba .............................................. 50

Eduardas Pašakinskas, Atsiminimų žiupsnelis apie Joną Virbicką ...... 58

E. Šarūnas, Sudėtingas Lietuvos atstatymo kelias .................... 61

Česlovas Stankevičius, Lietuva tarp Rusijos ir Europos .............. 64

Jonas Pabedinskas, Sovietinės melodijos ir stagnacija Lietuvoje ..... 70

Antanas Musteikis, Rusiškai sovietinė mąstysena ..................... 73

Laimantas Jonušys, Į laisvę fondo studijų savaitė Birštone .......... 79

Juozas Baužys, Žvilgsnis į Lietuvą iš Dainavos ...................... 83

Kuriuo keliu mes ir Lietuva einame? — klausia Gintė Damušytė. Ar Lietuvos ir jos išeivijos keliai išsiskiria? — Tai klausimai, į kuriuos atsakymus bando rasti beveik visi šiame numeryje rašantys. O jų atsakymai — vienodi: reikia nuoširdaus dialogo, bet dar svarbiau — be jokių kompromisų reikia sutarti dėl moralinės ir tautinės ištikimybės Lietuvai nuostatų. Iš socializmo liekanų turi pakilti naujas ir laisvas žmogus.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

*

Prieš pradėdami skaityti šį numerį, mieli skaitytojai ir skaitytojos, prisiminkite, ar sumokėta prenumerata už 1993, ar prisidėjote savo auka žurnalo išlaikymui, ar užsakėte jį Lietuvos skaitytojams?

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrozaitis, Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus, Valdemaras Katkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių. Spausdina „Draugo” spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 117 (154) 1993 LAPKRITIS

Viršelyje — 1993 studijų savaitės: Birštonas, Augsburgas, Dainava.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.