ATSIUSTA PAMINĖTI

Vytautas Vaitiekūnas, VIDURNAKČIO SARGYBOJE, Rinktiniai raštai, I tomas. Redagavo Antanas Sabalis. Šiame 371 psl. tome redaktorius pateikia vieno iŠ pačių taikliausių sovietologų mūsų spaudoje skelbtus ir neskelbtus raštus. V. Vaitiekūnas neatremiamai demaskuoja sovietinę okupaciją Lietuvoje, jos žudantį darbą visose gyvenimo srityse. Jis rašo apie teisės pažeidimus, prievartą ir „sovietinį teisingumą", liečia išeivijos veiklą Lietuvos laisvės byloje, parodo tarptautinės politikos klystkelius nuo Jaltos konferencijos iki Helsinkio, šis tomas, o taip pat ir planuojami sekantys du tomai, privalo rasti vietą kiekvieno lietuvio bibliotekoje. Knygą 1993 m. Čikagoje išleido Į Laisvę Fondas.

Antanas Paškus, DIEVAI, DVASIOS IR ŽMONĖS ,NAUJAJAME AMŽIUJE'. Autorius įvadiniame žodyje rašo, jog Lietuvoje bandoma „proletariato revoliucijos paliktą tuštumą" užpildyti įvairų kultų idėjomis. Tad „norint ar nenorint reikia su šiuo kviestu ar nekviestu svečiu susipažinti. Juk šis nepažįstamasis gali Vakarų krikščioniškos kultūros pastatą praturtinti arba sugriauti". Šioje 269 psl. knygoje autorius ir supažindina skaitytoją su hinduizmu, budizmu, Krišnos pasekėjais, reinkarnacija, okultizmu bei kitais kultais ir prieina prie ,naujojo amžiaus' filosofijos. Knygą išleido 1993 m. Caritas leidykla Kaune dr. Rožės Šomkaitės lėšomis.

Adolfas Markelis, SUSITIKIMAI, novelės. Tai prieš 5 metus mirusio rašytojo Adolfo Markelio, redaktoriaus ir visuomenininko, pomirtinė knyga, išleista 1993 m. Lietuvoje. Pirmoji jo novelių knyga „Nebaigtoji simfonija" buvo išleista dar 1981 m. Čikagoje. Novelių temos liečia lietuvių išeivių dažnai tragišką gyvenimą ir iš jo iškylančias problemas, bet rašytojas jas parodo lengvai ir kartais net su humoru. Ši 204 psl. knyga išleista jo žmonos Aldonos rūpesčiu. Spaudė M & F spaustuvė Kaune. Bus gaunama ir Amerikoje.

Andrius Norimas, GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės ir apybraižos. Autorius rašo lengvai — apie M. K. Čiurlionio jaunystę, apie Smetonos neap-kentusį Amerikos lietuvį, apie moteris, jaunystės nuodėmes, meilę ir mirtį. Šią 207 psl. knygą išleido Literatūros mylėtojų talka Čikagoje 1993 m.

40 LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ EUROPOJE, — šapirografu išleistas 62 psl. leidinys, kuriame pateiktos visų 40 savaičių programos, jų atlikėjų ir dalyvių statistika, nuotraukos ir atsiliepimai. Leidinio pradžioje — prof. A. Maceinos 1953 m. Tuebingene skaitytos paskaitos „Rezistencija prieš tremties dvasią" ištrauka.

TĖVYNĖS SARGAS, 1993 m. 1 (79). Šu Šiuo numeriu Lietuvos Krikščionių demokratų partijos žurnalas, atrodo, sugrįžo į Lietuvą ir vėl ten pradedamas leisti. Redaktorė: Audronė V. Škiudaitė. Numeryje ypač pažymėtini pora filosofo Valdo Prunskaus straipsnių apie totalitarines ir demokratines švietimo sistemas ir apie socialinę katalikybę Lietuvoje.


Šio numerio kaina 3.50 dol.