Į Laisvę 1992 114(151)

     T U R I N Y S

Lietuvių Fronto Bičiulių kreipimasis į Lietuvą ..................... 2

Vedamasis — Mintys iš tolo — rinkimų į seimą belaukiant ............ 3

Skaitytojų žodis ................................................... 5

Vidmantas Valiušaitis, Pilnutinė demokratija ir jos bičiuliai ...... 6

Kazys G. Ambrozaitis, Vieningoje lietuviškos kultūros jungtyje .... 13

Julijonas Būtėnas, Atsišaukimas į politinę sąžinę.................. 16

Eduardas Pašakinskas, Julijonas Būtėnas ........................... 19

Vladas Nasevičius, Profesorius Leonas Karsavinas paskutinėje savo

      gyvenimo stotyje ............................................ 22

Melanija Stankaitienė, Gluosnių šakos linko ....................... 33

Jonas Algirdas Antanaitis, Kelio į socialinę demokratiją

      pagrindinės gairės .......................................... 36

Vytautas Volertas, Šis ir anas krantas ............................ 40

Pilypas Narutis, Apie svetimas armijas ir Karaliaučių ............. 47

Antanas Musteikis, Mokslininkas svetimoje aplinkoje ............... 53

Jonas Pabedinskas, Žvilgsnis į politinę ir ekonominę Lietuvos

      transformaciją .............................................. 59

Bronius Krivickas, Du sonetai (eilėraščiai) ....................... 63

Česlovas Grincevičius, 40 metų nuo Broniaus Krivicko žuvimo ....... 64

Liudas Dambrauskas, Praeities šauksmas ............................ 67

Juozas Baužys, Iš praeities šauksmo iškyla pilnutinė demokratija .. 68

Adolfas Damušis, ĮLF studijų savaitės Lietuvoje minčių susumavimas  76

Mūsų gyvenime, knygos ir leidiniai ................................ 78


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Iš praeities šauksmo, lyg ankstyvo rytmečio miglų, išnyra šio numerio puslapiuose dėmesys dabarčiai ir susijungia praeitis ir ateitis. Leonas Karsavinas, Bronius Krivickas, Julijonas Būtėnas ir Ariogalos partizanai iškyla lyg kelrodžiai į dvasiškai vis stiprėjančios Lietuvos ateitį. Nauji kultūrinio ir ekonominio gyvenimo projektai veda į pilnutinę demokratiją. Jie tiltu jungia šį ir aną krantą, kad galėtume geriau vieni kitus suprasti.

* * *

Remkime Į laisvę žurnalą, prenumeruokime jį sau ir užsakykime savo giminėms, draugams bei pažįstamiems Lietuvoje.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių. Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 114 (151) 1992 RUDUO

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje — Saulė, iš serijos „Tėvynė", 1990, spalvotas ofortas. Dail. Dalia Maželytė.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.