Mintys iš tolo — RINKIMŲ Į SEIMĄ BELAUKIANT

VEDAMIEJI

Lietuva laukia rinkimų,pirmųjų laisvėje, jau nebe sovietiniais įstatymais surežisuotų, bet nepriklausomos valstybės nuostatais rengiamų. Ko iš šių rinkimų ir iš naujojo seimo tikisi nepastovios ir dainai į susiskaldymą linkusios partijos, dar nepastovesnės koalicinės grupės, atskiri kandidatai ir juos remianti ar neremianti tautos dalis? Nėra reikalo kalbėti apie gal ir geriausiai organizuotą dar senų laikų ,,buvusiųjų" partiją — LDDP. Jų norai labai aiškūs. Bet kaip su kitomis partijomis, grupėmis ir grupelėmis?

Be abejo, tiek partijos, tiek ir kandidatuojantieji nori laimėti. Tik tas laimėjimas priklausys nuo tautos, nuo jos piliečių noro. O ko nori tauta, ko nori Lietuvos žmonės? Iš Vakarus pasiekiančių reportažų apie Lietuvoje paskutiniu laiku darytas viešosios opinijos apklausas, susidaro įspūdis, kad didelis skaičius žmonių ir dideliu procentu yra nepatenkinti nei esama valdžia, nei dabar į seimą kandidatuojančiais, nei apskritai visu dabartiniu Lietuvos gyvenimu. Daugelį apvylė dabartiniai jų rinkti Aukščiausiosios Tarybos atstovai, neišpildė savo pažadų, ar net pakeitė savus įsitikinimus ir taip nuklydę nuo balsuotojų valios. Gal žmonės kažkaip nepatenkinti net pačia laisve, nes ji reikalauja ir pagarbos kitam asmeniui, ir didelės atsakomybės.

Nepasitenkinimas yra ir dėl blogos ekonominės padėties. Tai suprantama, tačiau taip pat būtina suprasti, kad ekonominė gerovė pati neateis per metus-kitus. Jai sukurti reikia laiko, sugebėjimo ir noro tvarkyti ilgų sovietinės sistemos metų sujauktų gyvenimo būdų, pagaliau reikia kantrybės ir darbo. Negalima galvoti, kad jauna ir neturtinga valstybė per tokį trumpų laikų savo ekonominiu lygiu prilygtų Vakarų pasauliui. Deja, visuomenė dažniausiai apie valstybę ir negalvoja. Žmonės tik patys nori tapti turtingais, gauti tik sau naudos, dažnai nepaisydami jokių moralės principų. Nomenklatūrininkų pirštai ypač į save lenkti. Dėl to kenčia ir visuomenė, kenčia ir valstybė. Darosi baugu, nes kokie rinkėjai, toks gali būti ir išrinktas seimas. Tiesa, negeriau yra ir Vakaruose. Juk ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse šį rudenį įvyksiančių rinkimų kampanijos atmosfera sunki ir neretai pagrįsta tik asmeninės naudos ieškojimo principais ir tuščiais pažadais.

Prieš keliasdešimt metų JAV prezidentas John F. Kennedy savo įvesdinimo į prezidento pareigas proga pasakė šiuos atmintinus žodžius:,,Neklausk, ką tau tavo kraštas gali duoti, bet paklausk savęs, ką tu gali kraštui duoti". Jeigu visi žmonės tiek Lietuvoje, tiek ir Vakaruose, šiais žodžiais vadovaudamiesi gyventų ir dirbtų, — pasaulyje būtų įgyvendinta pilnutinė demokratija, paremta ne tik laisvės ir gerovės siekimu, bet ir atsakingumo už savo šeimą, savo visuomenę ir savo valstybę principu.

Tokios ir panašios krikščioniškais pagrindais paremtos pilnutinės demokratijos mintys turėtų būti visų už laisvą Lietuvą teigiamai pasisakančių ir rinkimuose pozityviai dalyvaujančių partijų bei grupių programose ir jų priešrinkiminėje kampanijoje. Ir, Dieve duok, kad naujai išrinktas seimas šiuos principus stengtųsi įgyvendinti ne tik valstybės reikaluose, bet ir tarpusavio santykiuose.

j. b.

Nuo redaktoriaus stalo

Su šiuo Į laisvę žurnalo numeriu pradedamas tam tikras eksperimentas: spausdinti žurnalą dviem laidom, Lietuvoje ir JAV. Žinome, kad Į laisvę žurnalu susidomėjimas Lietuvoje auga. Žinome taip pat, kad negailestingas laikas retina išeivijoje gyvenančius mūsų skaitytojus. Žurnalo persiuntimo išlaidos į Lietuvą yra nepaprastai didelės. Tad buvo susitarta su Į laisvę fondo Lietuvos filialo žmonėmis perduoti jiems čia paruoštų spaudai žurnalo numerį, kad jie atsispausdintų jį ten žymiai didesniu tiražu. Reikia tikėtis, kad šis bandymas suteiks gerus rezultatus.

Į redakcinę žurnalo kolegijų su šiuo numeriu įsijungia Vidmantas Valiušaitis (Kaunas) ir Paulius Jurkus (New York). Jų įnašas praturtins žurnalo puslapius. Tikimės, kad mūsų nuolatiniai ar nauji bendradarbiai savo straipsniais, o skaitytojai savo mintimis bei pastabomis ir toliau rems Į laisvę. Be to, būtina žurnalui ir gausesnė finansinė parama. Visi aukotojai, rėmėjai prašomi padidinti savo aukas ir apmokėti prenumeratas skaitytojams Lietuvoje.