DIRBKIME IR BUDĖKIME!

ANTANAS MUSTEIKIS

Klausimai „nuo redaktoriaus stalo" yra esminiai ir gyvybiniai; jais alsavo ir tebealsuoja visi žurnalo redaktoriai, bendradarbiai ir skaitytojai. Didžiojo rezistento prof. Juozo Brazaičio paskata palaikyti tremtyje rezistencijos ir budėjimo dvasią" atspindėjo lietuvių širdį bei troškimus. Ji apsprendžia ir mūsų laikus.

Pirma, tenka patvirtinti, kad toji dvasia giliai ir plačiai sklido iš JL žurnalo skilčių. Nežinau kito šaltinio, kurs šiuo atžvilgiu būtų mūsų žurnalą pralenkęs. Bet rizikinga teigti, jog mes būtume paveikę tas visuomenės dalis, kurios yra susibūrusios į kaimynines — priešybines ar varžybines — grupes. O faktas, kad kai kurios iš jų bandė įpilietinti frontininkų vardą kaip pravardžiavimą ar keiksmažodį, rodo ne tiek mūsų galimas paklaidas, kiek jų baimę ir pavydą, jog mūsų pastangos ir apraiškos yra tikslingos ir užgožia kitų veiklą, ko paliesta kai kurių savimeilė nepakenčia.

Antra, nesame tolregiai, ateitis neaiški, tačiau beveik visa, ko siekėme praeity ir patyrėme šiokių tokių laimėjimų, tenka tęsti ir dabarty. Žurnalistiškai lengva rasti dalinių duomenų, kuriais paremiame vieną veiklos alternatyvą kitos sąskaita, bet dažniausiai jos viena kitą papildo ar sutvirtina, o siūlomoji „vertesnė" alternatyva gali būti vargiai įmanoma be „menkesnės" alternatyvos. Reikia ir vienų ir kitų. Tai patvirtina net ir toks posakis: „Visi vadai — nė vieno indėno". Tad ir privati ar atsitiktinė iniciatyva nepeiktina, nes ji gali būti našesnė už oficialiąją. Pavyzdžiui, Simo Kudirkos pabėgimas ir to pasekmės — komercinis filmas ir kiti poveikiai — vargiai užsileidžia bet kokio veiksnio pastangoms Lietuvos bylai išgarsinti.

Trečia, jeigu posakis „Padarėme ką galėjome" turi aiškią prasmę, tai ji nekukli. Abejotina, ar kiekvienu atveju iš tikrųjų negalėjome daugiau padaryti. Tačiau neabejotina, kad tik mūsų rezistencinės dvasios apraiškos paliudys, kiek tikri žmonės mes būsime buvę.

Budėkime!

XXXI studijų savaitės Dainavoje jaunimo simpoziumo dalyviai: Asta Banionytė-Connor, Linas Vyšnioms, dr. Jolita Gudaitytė ir Edvardas Tuskenis. Nuotr. V. Maželio.